Kurz: Vytváření vlastních měr v Power BI DesktopuTutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Pomocí měr můžete vytvářet některá velmi účinná řešení analýzy dat v Power BI Desktopu.By using measures, you can create some of the most powerful data analysis solutions in Power BI Desktop. Míry pomáhají tím, že provádí výpočty s vašimi daty, když pracujete se sestavami.Measures help you by performing calculations on your data as you interact with your reports. Tento kurz vám pomůže pochopit problematiku měr a vytvářet vlastní základní míry v Power BI Desktopu.This tutorial will guide you through understanding measures and creating your own basic measures in Power BI Desktop.

PožadavkyPrerequisites

 • Tento kurz je určený pro uživatele služby Power BI, kteří už mají zkušenosti s vytvářením pokročilejších modelů pomocí Power BI Desktopu.This tutorial is intended for Power BI users already familiar with using Power BI Desktop to create more advanced models. Měli byste už umět používat funkci Získat data a Editor dotazů k importu dat, pracovat s více souvisejícími tabulkami a přidávat pole na plátno sestavy.You should already be familiar with using Get Data and Query Editor to import data, work with multiple related tables, and add fields to the report canvas. Pokud s Power BI Desktopem teprve začínáte, projděte si článek Začínáme s Power BI Desktopem.If you’re new to Power BI Desktop, be sure to check out Getting Started with Power BI Desktop.

 • V tomto kurzu se používá soubor Contoso Sales Sample for Power BI Desktop, který obsahuje data online prodeje fiktivní společnosti Contoso.This tutorial uses the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop file, which includes online sales data from the fictitious company, Contoso. Protože jsou tato data naimportovaná z databáze, není možné se připojit ke zdroji dat nebo data zobrazit v Editoru dotazů.Because this data is imported from a database, you can't connect to the datasource or view it in Query Editor. Stáhněte si soubor do počítače a extrahujte ho.Download and extract the file on your computer.

Automatické míryAutomatic measures

Power BI Desktop pro vás nejčastěji vytváří míry automaticky.When Power BI Desktop creates a measure, it's most often created for you automatically. Chcete-li se zjistit, jak Power BI Desktop vytváří míru, postupujte podle následujících kroků:To see how Power BI Desktop creates a measure, follow these steps:

 1. V Power BI Desktopu vyberte Soubor > Otevřít, najděte soubor Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix a potom vyberte Otevřít.In Power BI Desktop, select File > Open, browse to the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix file, and then select Open.

 2. V podokně Pole rozbalte tabulku Sales (Prodej).In the Fields pane, expand the Sales table. Potom buď zaškrtněte políčko u SalesAmount (Částka prodeje) nebo položku SalesAmount přetáhněte na plátno sestavy.Then, either select the check box next to the SalesAmount field or drag SalesAmount onto the report canvas.

  Zobrazí se nová vizualizace sloupcového grafu, která ukazuje celkový součet všech hodnot ve sloupci SalesAmount v tabulce Sales.A new column chart visualization appears, showing the sum total of all values in the SalesAmount column of the Sales table.

  Sloupcový graf SalesAmount

Všechna pole (sloupce) v podokně Pole, u kterých je symbol sigma Symbol sigma jsou číselná a jejich hodnoty se dají agregovat.Any field (column) in the Fields pane with a sigma icon Sigma icon is numeric, and its values can be aggregated. Místo zobrazení tabulky obsahující velký počet hodnot (2 miliony řádků pro SalesAmount) se v Power BI Desktopu v případě rozpoznání číselného datového typu automaticky vytvoří a vypočítá míra provádějící agregaci dat.Rather than display a table with many values (two million rows for SalesAmount), Power BI Desktop automatically creates and calculates a measure to aggregate the data if it detects a numeric datatype. Pro číselný datový typ je výchozí agregací součet, ale snadno lze použít jinou agregaci, třeba průměr nebo počet.Sum is the default aggregation for a numeric datatype, but you can easily apply different aggregations like average or count. Pochopení agregací je nezbytné k pochopení měr, protože každá míra provádí nějaký typ agregace.Understanding aggregations is fundamental to understanding measures, because every measure performs some type of aggregation.

Agregaci v grafu změníte následujícím způsobem:To change the chart aggregation, follow these steps:

 1. Na plátnu sestavy vyberte vizualizaci SalesAmount.Select the SalesAmount visualization in the report canvas.

 2. V oblasti Hodnoty v podokně Vizualizace vyberte šipku dolů vpravo od SalesAmount.In the Value area of the Visualizations pane, select the down arrow to the right of SalesAmount.

 3. V zobrazené nabídce vyberte Průměr.From the menu that appears, select Average.

  Vizualizace se změní tak, aby zobrazovala průměr všech hodnot tržeb v poli SalesAmount.The visualization changes to an average of all sales values in the SalesAmount field.

  Graf průměru hodnot SalesAmount

Typ agregace můžete změnit podle toho, jaký potřebujete výsledek.Depending on the result you want, you can change the type of aggregation. Některé typy agregace nelze použít u všech číselných datových typů.However, not all types of aggregation apply to every numeric datatype. Pro pole SalesAmount jsou například užitečné agregace Součet a Průměr. Také Minimum a Maximum jsou užitečné.For example, for the SalesAmount field, Sum and Average are useful, and Minimum and Maximum have their place as well. Použití agregace Počet u pole SalesAmount ale nedává smysl, protože i když jsou hodnoty číselné, ve skutečnosti se jedná o finanční částky.However, Count doesn't make sense for the SalesAmount field, because while its values are numeric, they’re really currency.

Hodnoty vypočítané z měr se mění v reakci na vaše akce, které v sestavě provádíte.Values calculated from measures change in response to your interactions with your report. Pokud například přetáhnete pole RegionCountryName z tabulky Geography na existující graf SalesAmount, graf se změní a ukáže průměrné částky prodeje pro každou zemi.For example, if you drag the RegionCountryName field from the Geography table onto your existing SalesAmount chart, it changes to show the average sales amounts for each country.

Hodnoty SalesAmount podle země

Když se výsledky míry mění kvůli vaší interakci se sestavou, znamená to, že ovlivňujete kontext míry.When the result of a measure changes because of an interaction with your report, you've affected your measure’s context. Pokaždé, když s vizualizacemi sestavy pracujete, měníte kontext, ve kterém míra počítá a zobrazuje výsledky.Every time you interact with your report visualizations, you're changing the context in which a measure calculates and displays its results.

Vytváření a používání vlastních měrCreate and use your own measures

Ve většině případů Power BI Desktop automaticky spočítá a vrátí hodnoty podle vybraných typů polí a agregací.In most cases, Power BI Desktop automatically calculates and returns values according to the types of fields and aggregations you choose. V některých případech však pravděpodobně budete chtít vytvořit vlastní míry k provádění složitějších, jedinečných výpočtů.However, in some cases you might want to create your own measures to perform more complex, unique calculations. V Power BI Desktopu můžete vytvářet vlastní míry pomocí jazyka vzorců DAX (Data Analysis Expressions).With Power BI Desktop, you can create your own measures with the Data Analysis Expressions (DAX) formula language.

Vzorce jazyka DAX používají řadu stejných funkcí, operátorů a syntaxe jako vzorce aplikace Excel.DAX formulas use many of the same functions, operators, and syntax as Excel formulas. Funkce jazyka DAX jsou však navrženy k práci s relačními daty a k provádění dynamičtějších výpočtů během práce se sestavami.However, DAX functions are designed to work with relational data and perform more dynamic calculations as you interact with your reports. K dispozici je více než 200 funkcí jazyka DAX, které můžou provádět vše od jednoduchých agregací, jako jsou součet a průměr, až po složitější statistické funkce a funkce filtrování.There are over 200 DAX functions that do everything from simple aggregations like sum and average to more complex statistical and filtering functions. Existuje mnoho zdrojů informací, ve kterých se můžete dozvědět o jazyku DAX více.There are many resources to help you learn more about DAX. Po dokončení tohoto kurzu se podívejte na článek Základy jazyka DAX v Power BI Desktopu.After you've finished this tutorial, see DAX basics in Power BI Desktop.

Když vytvoříte vlastní míru, označí se jako míra modelu a přidá se do seznamu Pole u vybrané tabulky.When you create your own measure, it's called a model measure, and it's added to the Fields list for the table you select. Míry modelu mají tu výhodu, že je můžete nazvat, jak chcete, aby byly lépe identifikovatelné, můžete je použít jako argumenty v jiných výrazech jazyka DAX a můžete je rychle použít k provádění složitých výpočtů.Some advantages of model measures are that you can name them whatever you want, making them more identifiable; you can use them as arguments in other DAX expressions; and you can make them perform complex calculations quickly.

Rychlé míryQuick measures

Od verze Power BI Desktopu z února 2018 je k dispozici řada běžných výpočtů jako rychlé míry, které zapisují vzorce jazyka DAX automaticky na základě vašich vstupů v okně.Starting with the February 2018 release of Power BI Desktop, many common calculations are available as quick measures, which write the DAX formulas for you based on your inputs in a window. Tyto rychlé a efektivní výpočty jsou vhodné také pro studium jazyka DAX nebo jako počátek pro vytváření vlastních přizpůsobených měr.These quick, powerful calculations are also great for learning DAX or seeding your own customized measures.

Rychlou míru vytvoříte pomocí některé z následujících metod:Create a quick measure using one of these methods:

 • V tabulce v podokně Pole klikněte pravým tlačítkem nebo vyberte Další možnosti ( ... ) a potom ze seznamu vyberte Nová rychlá míra.From a table in the Fields pane, right-click or select More options (...), and then select New quick measure from the list.

 • V části Výpočty na kartě Domů v pásu karet Power BI Desktopu vyberte Nová rychlá míra.Under Calculations in the Home tab of the Power BI Desktop ribbon, select New Quick Measure.

Další informace o vytváření a používání rychlých měr najdete v tématu Použití rychlých měr.For more information about creating and using quick measures, see Use quick measures.

Vytvoření míryCreate a measure

Chcete například analyzovat čisté tržby, které zjistíte tak, že od celkových tržeb se odečtou slevy a refundace.Suppose you want to analyze your net sales by subtracting discounts and returns from total sales amounts. V rámci kontextu existujícího ve vaší vizualizaci budete potřebovat míru, která od součtu z polí SalesAmount odečte součet z polí DiscountAmount a ReturnAmount.For the context that exists in your visualization, you need a measure that subtracts the sum of DiscountAmount and ReturnAmount from the sum of SalesAmount. V seznamu Pole není žádné pole pro čisté tržby (Net Sales), ale pomocí stavebních bloků si můžete vytvořit vlastní míru, která čisté tržby vypočítá.There's no field for Net Sales in the Fields list, but you have the building blocks to create your own measure to calculate net sales.

Míru vytvoříte pomocí tohoto postupu:To create a measure, follow these steps:

 1. V podokně Pole klikněte pravým tlačítkem na tabulku Sales nebo najeďte myší na tabulku a vyberte Další možnosti ( ).In the Fields pane, right-click the Sales table, or hover over the table and select More options (...).

 2. V zobrazené nabídce vyberte Nová míra.From the menu that appears, select New measure.

  Touto akcí uložíte novou míru do tabulky Sales, kde ji také snadno najdete.This action saves your new measure in the Sales table, where it's easy to find.

  Nová míra ze seznamu

  Novou míru můžete vytvořit také tak, že na pásu karet Power BI Desktopu na kartě Domů ve skupině Výpočty vyberete Nová míra.You can also create a new measure by selecting New Measure in the Calculations group on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

  Nová míra z pásu karet

  Tip

  Když vytváříte míru z pásu karet, můžete ji vytvořit v kterékoli z tabulek, ale když ji vytvoříte tam, kde ji plánujete použít, bude snazší ji najít.When you create a measure from the ribbon, you can create it in any of your tables, but it's easier to find if you create it where you plan to use it. V tomto případě nejdříve vyberte tabulku Sales, abyste ji aktivovali, a pak vyberte Nová míra.In this case, select the Sales table first to make it active, and then select New measure.

  V horní části plátna sestavy se zobrazí řádek vzorců, ve kterém můžete míru přejmenovat a zadat vzorec v jazyce DAX.The formula bar appears along the top of the report canvas, where you can rename your measure and enter a DAX formula.

  Řádek vzorců

 3. Ve výchozím nastavení bude mít nová míra jednoduše název Míra.By default, each new measure is named Measure. Pokud ji nepřejmenujete, budou mít další nové míry názvy Míra 2, Míra 3 atd.If you don’t rename it, additional new measures are named Measure 2, Measure 3, and so on. Protože chceme, aby tuto míru šlo lépe identifikovat, na řádku vzorců zvýrazněte položku Míra a pak napište Net Sales.Because we want this measure to be more identifiable, highlight Measure in the formula bar, and then change it to Net Sales.

 4. Začněte zadávat vzorec.Begin entering your formula. Za znaménko rovná se začněte psát název funkce Sum.After the equals sign, start to type Sum. Během psaní se zobrazí rozevírací seznam s návrhy všech funkcí jazyka DAX, které začínají zadanými písmeny.As you type, a drop-down suggestion list appears, showing all the DAX functions, beginning with the letters you type. Posuňte se v seznamu dolů, pokud je to potřeba, vyberte funkci SUM a stiskněte Enter.Scroll down, if necessary, to select SUM from the list, and then press Enter.

  Výběr funkce SUM ze seznamu

  Zobrazí se levá závorka a rozevírací seznam s návrhy dostupných sloupců, které se dají předat do funkce SUM.An opening parenthesis appears, along with a drop-down suggestion list of the available columns you can pass to the SUM function.

  Volba sloupce

 5. Výrazy se vždy zobrazují mezi levou a pravou závorkou.Expressions always appear between opening and closing parentheses. V tomto příkladu obsahuje váš výraz jediný argument, který se bude předávat funkci SUM: sloupec SalesAmount.For this example, your expression contains a single argument to pass to the SUM function: the SalesAmount column. Začněte psát SalesAmount a pokračujte, dokud v seznamu nezůstane jenom jedna hodnota: Sales(SalesAmount) .Begin typing SalesAmount until Sales(SalesAmount) is the only value left in the list.

  Název sloupce, před kterým předchází název tabulky, se nazývá plně kvalifikovaný název sloupce.The column name preceded by the table name is called the fully qualified name of the column. Při použití plně kvalifikovaných názvů sloupců jsou vzorce snadněji čitelné.Fully qualified column names make your formulas easier to read.

  Výběr sloupce SalesAmount

 6. Ze seznamu vyberte Sales[SalesAmount] a pak zadejte pravou závorku.Select Sales[SalesAmount] from the list, and then enter a closing parenthesis.

  Tip

  Chyby syntaxe bývají nejčastěji způsobeny chybějící nebo nesprávně umístěnou pravou závorkou.Syntax errors are most often caused by a missing or misplaced closing parenthesis.

 7. Odečtení dalších dvou sloupců ve vzorci:Subtract the other two columns inside the formula:

  a.a. Za pravou závorku prvního výrazu zadejte mezeru, operátor minus (-) a další mezeru.After the closing parenthesis for the first expression, type a space, a minus operator (-), and then another space.

  b.b. Zadejte další funkci SUM, začněte psát DiscountAmount a pokračujte, dokud nebudete moct jako argument zvolit sloupec Sales[DiscountAmount] .Enter another SUM function, and start typing DiscountAmount until you can choose the Sales[DiscountAmount] column as the argument. Přidejte pravou závorku.Add a closing parenthesis.

  c.c. Zadejte mezeru, operátor minus, mezeru, další funkci SUM s argumentem Sales[ReturnAmount] a pravou závorku.Type a space, a minus operator, a space, another SUM function with Sales[ReturnAmount] as the argument, and then a closing parenthesis.

  Dokončení vzorce

 8. Dokončení a ověření vzorce provedete stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na ikonu zaškrtnutí Potvrzení na řádku vzorců.Press Enter or select Commit (checkmark icon) in the formula bar to complete and validate the formula.

  Ověřená míra Net Sales je teď připravená k použití v podokně Pole v tabulce Sales.The validated Net Sales measure is now ready to use in the Sales table in the Fields pane.

  Míra Net Sales v seznamu polí tabulky Sales

 9. Pokud vám dochází volné místo pro zadání vzorce nebo ho chcete mít na samostatných řádcích, vyberte na pravé straně řádku vzorců šipku dolů, abyste získali víc místa.If you run out of room for entering a formula or want it on separate lines, select the down arrow on the right side of the formula bar to provide more space.

  Šipka dolů se změní na šipku nahoru a objeví se velké textové pole.The down arrow turns into an up arrow and a large box appears.

  Šipka nahoru u vzorce

 10. Jednotlivé části vzorce oddělte stisknutím Alt + Enter k přidání řádků nebo stisknutím Tab k přidání tabulátoru.Separate parts of your formula by pressing Alt + Enter for separate lines, or pressing Tab to add tab spacing.

  Rozbalený vzorec

Použití míry v sestavěUse your measure in the report

Přidejte novou míru Net Sales na plátno sestavy a vypočítejte čisté tržby pro jakákoli další pole, která do sestavy přidáte.Add your new Net Sales measure to the report canvas, and calculate net sales for whatever other fields you add to the report.

Pokud se chcete podívat na čisté tržby podle země:To look at net sales by country:

 1. Vyberte míru Net Sales z tabulky Sales nebo ji přetáhněte na plátno sestavy.Select the Net Sales measure from the Sales table, or drag it onto the report canvas.

 2. Vyberte pole RegionCountryName z tabulky Geography nebo ho přetáhněte na graf Net Sales.Select the RegionCountryName field from the Geography table, or drag it onto the Net Sales chart.

  Čisté tržby podle země

 3. Pokud chcete zobrazit rozdíl mezi čistými tržbami a celkovými tržbami, vyberte pole SalesAmount nebo je přetáhněte na graf.To see the difference between net sales and total sales by country, select the SalesAmount field or drag it onto the chart.

  Celkové tržby a čisté tržby podle země

  V grafu se teď používají dvě míry: míra SalesAmount, kterou Power BI sečetl automaticky, a míra Net Sales, kterou jste ručně vytvořili.The chart now uses two measures: SalesAmount, which Power BI summed automatically, and the Net Sales measure, which you manually created. Obě byly vypočítané v kontextu dalšího pole – RegionCountryName.Each measure was calculated in the context of another field, RegionCountryName.

Použití míry s průřezemUse your measure with a slicer

Přidejte průřez, aby se čisté tržby a celkové tržby daly dále filtrovat podle kalendářního roku:Add a slicer to further filter net sales and sales amounts by calendar year:

 1. Vyberte prázdnou oblast vedle grafu.Select a blank area next to the chart. V podokně Vizualizace vyberte vizualizaci Tabulka.In the Visualizations pane, select the Table visualization.

  Touto akcí se na plátně sestavy vytvoří vizualizace s prázdnou tabulkou.This action creates a blank table visualization on the report canvas.

  Nová vizualizace s prázdnou tabulkou

 2. Přetáhněte pole Year z tabulky Calendar na novou vizualizaci s prázdnou tabulkou.Drag the Year field from the Calendar table onto the new blank table visualization.

  Protože pole Year je číselné pole, sečte Power BI Desktop jeho hodnoty.Because Year is a numeric field, Power BI Desktop sums up its values. Tento součet není vhodný jako agregace; podíváme se na to v dalším kroku.This summation doesn’t work well as an aggregation; we'll address that in the next step.

  Agregace pole Year

 3. V podokně Vizualizace v poli Hodnoty vyberte šipku dolů u položky Year a pak vyberte ze seznamu Nevytvářet souhrn.In the Values box in the Visualizations pane, select the down arrow next to Year, and then select Don't summarize from the list. Tabulka teď uvádí jednotlivé roky.The table now lists individual years.

  Výběr možnosti Nevytvářet souhrn

 4. Výběrem ikony Průřez v podokně Vizualizace převeďte tabulku na průřez.Select the Slicer icon in the Visualizations pane to convert the table to a slicer. Pokud vizualizace zobrazí posuvník místo seznamu, vyberte pomocí šipky dolů u posuvníku položku Seznam.If the visualization displays a slider instead of a list, select List from the down arrow in the slider.

  Převod tabulky na průřez

 5. Po výběru libovolné hodnoty v průřezu Year se graf Net Sales and Sales Amount by RegionCountryName (Čisté tržby a celkové tržby podle země) odpovídajícím způsobem vyfiltruje.Select any value in the Year slicer to filter the Net Sales and Sales Amount by RegionCountryName chart accordingly. Míry Net Sales a SalesAmount přepočítají a zobrazí výsledky v kontextu vybraného pole Year.The Net Sales and SalesAmount measures recalculate and display results in the context of the selected Year field.

  Graf s průřezem podle pole Year

Použití vaší míry v jiné mířeUse your measure in another measure

Chcete například zjistit, které produkty mají nejvyšší částky čistého prodeje na prodanou jednotku.Suppose you want to find out which products have the highest net sales amount per unit sold. Potřebujete míru, která rozdělí čistý prodej podle množství prodaných jednotek.You'll need a measure that divides net sales by the quantity of units sold. Vytvořte novou míru, která vydělí výsledek míry Net Sales součtem z polí Sales[SalesQuantity] .Create a new measure that divides the result of your Net Sales measure by the sum of Sales[SalesQuantity].

 1. V podokně Pole vytvořte v tabulce Sales novou míru s názvem Net Sales per Unit (Čistý prodej na jednotku).In the Fields pane, create a new measure named Net Sales per Unit in the Sales table.

 2. Na řádku vzorců začněte psát Net Sales.In the formula bar, begin typing Net Sales. Zobrazí se seznam s návrhy toho, co můžete přidat.The suggestion list shows what you can add. Vyberte [Net Sales] .Select [Net Sales].

  Vzorec s položkou Net Sales

 3. Na míry můžete odkazovat také jednoduše zadáním levé hranaté závorky ( [ ).You can also reference measures by just typing an opening bracket ([). V seznamu návrhů se zobrazí jenom míry, které se dají do vzorce přidat.The suggestion list shows only measures to add to your formula.

  Hranatá závorka zobrazuje jenom míry

 4. Zadejte mezeru, operátor dělení (/), další mezeru, funkci SUM a pak zadejte Quantity.Enter a space, a divide operator (/), another space, a SUM function, and then type Quantity. V seznamu návrhů se zobrazí všechny sloupce, které mají v názvu text Quantity.The suggestion list shows all the columns with Quantity in the name. Vyberte Sales[SalesQuantity] , zadejte pravou závorku a stisknutím klávesy Enter nebo výběrem ikony zaškrtnutí Potvrzení ověřte vzorec.Select Sales[SalesQuantity], type the closing parenthesis, and press ENTER or select Commit (checkmark icon) to validate your formula.

  Výsledný vzorec se zobrazí takto:The resulting formula should appear as:

  Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])

 5. Vyberte míru Net Sales per Unit z tabulky Sales nebo ji přetáhněte do prázdné oblasti na plátně sestavy.Select the Net Sales per Unit measure from the Sales table, or drag it onto a blank area in the report canvas.

  Graf zobrazí čistý prodej na jednotku pro všechny prodané produkty.The chart shows the net sales amount per unit over all products sold. Graf zatím není moc informativní – na to se podíváme v dalším kroku.This chart isn't very informative; we'll address it in the next step.

  Celkové čisté tržby na jednotku

 6. Abyste získali jiný pohled, změňte typ vizualizace grafu na možnost Mapa stromové struktury.For a different look, change the chart visualization type to Treemap.

  Změna na mapu stromové struktury

 7. Vyberte pole ProductCategory nebo je přetáhněte do mapy stromové struktury či do pole Skupina v podokně Vizualizace.Select the Product Category field, or drag it onto the treemap or the Group field of the Visualizations pane. Teď máte zajímavé informace.Now you have some good info!

  Mapa stromové struktury podle kategorie produktu

 8. Zkuste teď odebrat pole ProductCategory nebo přetáhnout pole ProductName na graf.Try removing the ProductCategory field, and dragging the ProductName field onto the chart instead.

  Mapa stromové struktury podle názvu produktu

  Teď si sice jen hrajeme, ale musíte uznat, že je to dobré!Ok, now we're just playing, but you have to admit that's cool! Vyzkoušejte si další způsoby filtrování a formátování vizualizace.Experiment with other ways to filter and format the visualization.

Co jste se naučiliWhat you've learned

Míry jsou výkonným nástrojem, který vám umožňuje získat z dat takové informace, jaké chcete.Measures give you the power to get the insights you want from your data. Naučili jste se, jak vytvářet míry pomocí řádku vzorců, pojmenovat je tak, aby to dávalo smysl, a najít a vybrat správné prvky vzorců pomocí seznamů s návrhy jazyka DAX.You've learned how to create measures by using the formula bar, name them whatever makes most sense, and find and select the right formula elements by using the DAX suggestion lists. Seznámili jste se také s principem kontextu, kdy se výsledky výpočtů v mírách mění podle dalších polí nebo dalších výrazů ve vzorci.You've also been introduced to context, where the results of calculations in measures change according to other fields or other expressions in your formula.

Další krokyNext steps