Funkce Filter, Search a LookUp v PowerAppsFilter, Search, and LookUp functions in PowerApps

Slouží k vyhledání jednoho nebo více záznamů v tabulce.Finds one or more records in a table.

PopisDescription

Funkce Filter vyhledá záznamy v tabulce, které vyhovují vzorci.The Filter function finds records in a table that satisfy a formula. Funkce Filter slouží k vyhledání sady záznamů, které odpovídají jednomu nebo více kritériím, a k zahození těch, které kritéria nesplňují.Use Filter to find a set of records that match one or more criteria and to discard those that don't.

Funkce LookUp vyhledá první záznam v tabulce, který vyhovuje vzorci.The LookUp function finds the first record in a table that satisfies a formula. Funkci LookUp použijte k vyhledání jednoho záznamu, který splňuje jedno nebo více kritérií.Use LookUp to find a single record that matches one or more criteria.

U obou funkcí se vzorec vyhodnocuje pro každý záznam tabulky.For both, the formula is evaluated for each record of the table. Do výsledku se zahrnou záznamy, jejichž výsledkem je hodnota true.Records that result in true are included in the result. Kromě běžných operátorů vzorce můžete použít operátory in a exactin a vyhledat shody podřetězců.Besides the normal formula operators, you can use the in and exactin operators for substring matches.

Pole aktuálně zpracovávaného záznamu jsou dostupná ve vzorci.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Můžete na ně jednoduše odkázat jejich názvem, stejně jako byste odkazovali na jakoukoli jinou hodnotu.You simply reference them by name as you would any other value. V celé aplikaci také můžete odkazovat na vlastnosti ovládacích prvků a jiné hodnoty.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Další podrobnosti najdete v příkladech níže a v tématu o práci s oborem záznamů.For more details, see the examples below and working with record scope.

Funkce Search vyhledá záznamy v tabulce, která obsahuje řetězec v jednom ze svých sloupců.The Search function finds records in a table that contain a string in one of their columns. Řetězec se může nacházet kdekoli ve sloupci – například hledání řetězce „rob“ nebo „bert“ najde shodu ve sloupci, který obsahuje řetězec „Robert“.The string may occur anywhere within the column; for example, searching for "rob" or "bert" would find a match in a column that contains "Robert". Při hledání se nerozlišují malá a velká písmena.Searching is case-insensitive. Na rozdíl od funkcí Filter a LookUp funkce Search používá k vyhledání shody jeden řetězec místo vzorce.Unlike Filter and LookUp, the Search function uses a single string to match instead of a formula.

Funkce Filter a Search vrátí tabulku, která obsahuje stejné sloupce jako původní tabulka, a záznamy odpovídající zadaným kritériím.Filter and Search return a table that contains the same columns as the original table and the records that match the criteria. LookUp použije vzorec k omezení záznamu na jednu hodnotu a vrátí jenom první nalezený záznam.LookUp returns only the first record found, after applying a formula to reduce the record to a single value. Pokud se nenajdou žádné záznamy, funkce Filter a Search vrátí prázdnou tabulku a funkce LookUp vrátí prázdnou hodnotu.If no records are found, Filter and Search return an empty table, and LookUp returns blank.

Tabulky jsou v PowerApps hodnotou, stejně jako třeba řetězec nebo číslo.Tables are a value in PowerApps, just like a string or number. Můžou se předávat funkcím a funkce je můžou vracet.They can be passed to and returned from functions. Funkce Filter, Search a LookUp tabulku nezmění.Filter, Search, and LookUp don't modify a table. Místo toho vezmou tabulku jako argument a vrátí tabulku, záznam nebo jednu hodnotu z ní.Instead, they take a table as an argument and return a table, a record, or a single value from it. Další podrobnosti najdete v části týkající se práce s tabulkami.See working with tables for more details.

DelegováníDelegation

Je-li to možné, PowerApps delegují operace filtrování a řazení na zdroj dat a výsledky prochází na požádání.When possible, PowerApps will delegate filter and sort operations to the data source and page through the results on demand. Pokud například spustíte aplikaci, v níž se zobrazuje ovládací prvek Galerie naplněný daty, nahraje se zpočátku do zařízení jen první sada záznamů.For example, when you start an app that shows a Gallery control filled with data, only the first set of records will be initially brought to the device. Další data se načtou ze zdroje dat při procházení.As the user scrolls, additional data is brought down from the data source. Výsledkem je rychlejší spouštění aplikace a přístup k velmi rozsáhlým datovým sadám.The result is a faster start time for the app and access to very large data sets.

Možnost delegování ale nemusí být vždy k dispozici.However, delegation may not always be possible. Zdroje dat se v podpoře funkcí a operátorů při delegování liší.Data sources vary on what functions and operators they support with delegation. Není-li úplné delegování vzorce možné, příslušná část se v prostředí pro vytváření označí příznakem s varováním.If complete delegation of a formula isn't possible, the authoring environment will flag the portion that can't be delegated with a warning. Pokud to lze, zvažte změnu vzorce tak, abyste nemuseli používat funkce a operátory nepodporující delegování.When possible, consider changing the formula to avoid functions and operators that can't be delegated. Podrobné informace o zdrojích dat a operacích, které delegování umožňují, najdete v seznamu delegování.The delegation list details which data sources and operations can be delegated.

Pokud není delegování možné, PowerApps stáhnou jen malou sadu záznamů pro lokální práci.If delegation is not possible, PowerApps will pull down only a small set of records to work on locally. Funkce filtrování a řazení tak budou pracovat s omezenou sadou záznamů.Filter and sort functions will operate on a reduced set of records. Data dostupná v ovládacím prvku Galerie, nemusí být kompletní, což může uživatele mást.What is available in the Gallery may not be the complete story, which could be confusing to users.

Další informace najdete v přehledu delegování.See the delegation overview for more information.

SyntaxeSyntax

Filter( Tabulka; Vzorec1 [; Vzorec2; ... ] )Filter( Table, Formula1 [, Formula2, ... ] )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, ve které se má vyhledávatTable to search.
  • Vzorec – povinné.Formula(s) - Required. Vzorec, podle kterého se vyhodnocuje každý záznam tabulky.The formula by which each record of the table is evaluated. Funkce vrátí všechny záznamy, jejichž výsledkem je hodnota true.The function returns all records that result in true. Na sloupce v tabulce můžete odkazovat.You can reference columns within the table. Pokud zadáte více vzorců, zkombinují se výsledky všech vzorců pomocí funkce And.If you supply more than one formula, the results of all formulas are combined with the And function.

Search( Tabulka; Hledaný_řetězec; Sloupec1 [; Sloupec2; ... ] )Search( Table, SearchString, Column1 [, Column2, ... ] )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, ve které se má vyhledávatTable to search.
  • Hledaný_řetězec – povinné.SearchString - Required. Řetězec, který se má vyhledat.The string to search for. Pokud řetězec nezadáte nebo zadáte prázdný řetězec, vrátí se všechny záznamy.If blank or an empty string, all records are returned.
  • Sloupec – povinné.Column(s) - Required. Názvy sloupců v Tabulce, ve kterých se má hledat.The names of columns within Table to search. Sloupce, ve kterých se má hledat, musí obsahovat text.Columns to search must contain text. Názvy sloupců musí být řetězce a musí být uzavřené v dvojitých uvozovkách.Column names must be strings and enclosed in double quotes. Názvy sloupců ale musí být statické a nesmí se vypočítávat pomocí vzorce.However, the column names must be static and cannot be calculated with a formula. Pokud se v datech kteréhokoli sloupce najde Hledaný_řetězec jako částečná shoda, vrátí se celý záznam.If SearchString is found within the data of any of these columns as a partial match, the full record will be returned.

Poznámka

V případě sharepointových a excelových zdrojů dat obsahujících názvy sloupců s mezerami zadejte každou mezeru jako „_x0020_“.For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, specify each space as "_x0020_". Místo Název sloupce tedy zadejte Název_x0020_sloupce.For example, specify "Column Name" as "Column_x0020_Name".

LookUp( Tabulka; Vzorec [; Redukční_vzorec ] )LookUp( Table, Formula [, ReductionFormula ] )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, ve které se má vyhledávatTable to search. V uživatelském rozhraní se syntaxe zobrazí jako zdroj nad polem funkce.In the UI, the syntax is shown as source above the function box.
  • Vzorec – povinné.Formula - Required. Vzorec, podle kterého se vyhodnocuje každý záznam tabulky.The formula by which each record of the table is evaluated. Funkce vrátí první záznam, jehož výsledkem je true.The function returns the first record that results in true. Na sloupce v tabulce můžete odkazovat.You can reference columns within the table. V uživatelském rozhraní se syntaxe zobrazí jako podmínka nad polem funkce.In the UI, the syntax is shown as condition above the function box.
  • Redukční_vzorec – volitelné.ReductionFormula - Optional. Tento vzorec se vyhodnotí nad nalezeným záznamem a potom redukuje záznam na jedinou hodnotu.This formula is evaluated over the record that was found, and then reduces the record to a single value. Na sloupce v tabulce můžete odkazovat.You can reference columns within the table. Pokud tento parametr nepoužijete, funkce vrátí celý záznam z tabulky.If you don't use this parameter, the function returns the full record from the table. V uživatelském rozhraní se syntaxe zobrazí jako výsledek nad polem funkce.In the UI, the syntax is shown as result above the function box.

PříkladyExamples

Následující příklady používají zdroj dat IceCream:The following examples use the IceCream data source:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Filter( IceCream; OnOrder > 0 )Filter( IceCream, OnOrder > 0 ) Vrátí záznamy, které mají ve sloupci OnOrder hodnotu větší než nula.Returns records where OnOrder is greater than zero.
Filter( IceCream; Quantity + OnOrder > 225 )Filter( IceCream, Quantity + OnOrder > 225 ) Vrátí záznamy, jejichž součet sloupců Quantity a OnOrder je větší než 225.Returns records where the sum of Quantity and OnOrder columns is greater than 225.
Filter( IceCream; "chocolate" in Lower( Flavor ) )Filter( IceCream, "chocolate" in Lower( Flavor ) ) Vrátí záznamy, které ve sloupci Flavor obsahují „chocolate“ bez ohledu na to, jestli je tento řetězec uveden velkými nebo malými písmeny.Returns records where the word "chocolate" appears in the Flavor name, independent of uppercase or lowercase letters.
Filter( IceCream; Quantity < 10 && OnOrder < 20 )Filter( IceCream, Quantity < 10 && OnOrder < 20 ) Vrátí záznamy, jejichž hodnota ve sloupci Quantity je menší než 10 a hodnota ve sloupci OnOrder je menší než 20.Returns records where the Quantity is less than 10 and OnOrder is less than 20. Těmto kritériím nevyhovují žádné záznamy, a proto se vrátí prázdná tabulka.No records match these criteria, so an empty table is returned.
Search( IceCream; "choc"; "Flavor" )Search( IceCream, "choc", "Flavor" ) Vrátí záznamy, které mají ve sloupci Flavor „choc“ bez ohledu na to, jestli je tento řetězec uveden velkými nebo malými písmeny.Returns records where the string "choc" appears in the Flavor name, independent of uppercase or lowercase letters.
Search( IceCream; ""; "Flavor" )Search( IceCream, "", "Flavor" ) Protože hledaný termín je prázdný, vrátí se všechny záznamy.Because the search term is empty, all records are returned.
LookUp( IceCream; Flavor = "Chocolate"; Quantity )LookUp( IceCream, Flavor = "Chocolate", Quantity ) Vyhledá záznam, který má ve sloupci Flavor řetězec Chocolate – v našem případě vyhledá jeden záznam.Searches for a record with Flavor equal to "Chocolate", of which there is one. Pro první nalezený záznam vrátí hodnotu ve sloupci Quantity daného záznamu.For the first record that's found, returns the Quantity of that record. 100100
LookUp( IceCream; Quantity > 150; Quantity + OnOrder )LookUp( IceCream, Quantity > 150, Quantity + OnOrder ) Vyhledá záznam, který má ve sloupci Quantity hodnotu větší než 100 – v našem případě se jedná o více záznamů.Searches for a record with Quantity greater than 100, of which there are multiple. Pro první nalezený záznam, což je řetězec Vanilla ve sloupci Flavor, vrátí součet hodnot ve sloupcích Quantity a OnOrder.For the first record that's found, which is "Vanilla" Flavor, returns the sum of Quantity and OnOrder columns. 250250
LookUp( IceCream; Flavor = "Pistachio"; OnOrder )LookUp( IceCream, Flavor = "Pistachio", OnOrder ) Vyhledá záznam, který ve sloupci Flavor obsahuje řetězec Pistachio – v tomto případě žádný takový záznam neexistuje.Searches for a record with Flavor equal to "Pistachio", of which there are none. Protože se nenašly žádné záznamy, funkce Lookup vrátí prázdnou hodnotu.Because none were found, Lookup returns blank. prázdná hodnotablank
LookUp( IceCream; Flavor = "Vanilla" )LookUp( IceCream, Flavor = "Vanilla" ) Vyhledá záznam, který má ve sloupci Flavor uvedeno Vanilla – v tomto případě se vyhledá jeden záznam.Searches for a record with Flavor equal to "Vanilla", of which there is one. Protože nebyl zadán žádný redukční vzorec, vrátí se celý záznam.Since no reduction formula was supplied, the entire record is returned. { Flavor: "Vanilla"; Quantity: 200; OnOrder: 75 }{ Flavor: "Vanilla", Quantity: 200, OnOrder: 75 }

Vyhledávání v uživatelském prostředíSearch user experience

V mnoha aplikacích můžete do vyhledávacího pole zadat jeden nebo více znaků a vyfiltrovat si tak z velké sady dat seznam záznamů.In many apps, you can type one or more characters into a search box to filter a list of records in a large data set. Při psaní seznam průběžně zobrazuje jenom záznamy, které odpovídají kritériím hledání.As you type, the list shows only those records that match the search criteria.

Příklady ve zbývající části tohoto tématu zobrazují výsledky hledání v seznamu s názvem Customers, který obsahuje tato data:The examples in the rest of this topic show the results of searching a list, named Customers, that contains this data:

Pokud chcete vytvořit tento zdroj dat jako kolekci, vytvořte ovládací prvek Tlačítko a jeho vlastnost OnSelect nastavte na tento vzorec:To create this data source as a collection, create a Button control and set its OnSelect property to this formula:

ClearCollect( Customers; Table( { Name: "Fred Garcia"; Company: "Northwind Traders" }; { Name: "Cole Miller"; Company: "Contoso" }; { Name: "Glenda Johnson"; Company: "Contoso" }; { Name: "Mike Collins"; Company: "Adventure Works" }; { Name: "Colleen Jones"; Company: "Adventure Works" } ) )ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )

Stejně jako v tomto příkladu můžete seznam záznamů zobrazit v ovládacím prvku Galerie dole na obrazovce.As in this example, you can show a list of records in a Gallery control at the bottom of a screen. Do horní části obrazovky můžete přidat ovládací prvek Textové zadání s názvem SearchInput, aby si uživatelé mohli zobrazit jenom záznamy, které je zajímají.Near the top of the screen, you can add a Text input control, named SearchInput, so that users can specify which records interest them.

Při psaní znaků do pole SearchInput se výsledky v galerii automaticky filtrují.As the user types characters in SearchInput, the results in the gallery are automatically filtered. V tomto případě je galerie nakonfigurovaná tak, aby se zobrazovaly záznamy, u nichž jméno zákazníka (nikoli název společnosti) začíná sekvencí znaků zadanou do pole SearchInput.In this case, the gallery is configured to show records for which the name of the customer (not the name of the company) starts with the sequence of characters in SearchInput. Pokud uživatel do pole hledání zadá co, galerie zobrazí tyto výsledky:If the user types co in the search box, the gallery shows these results:

Pokud chcete filtrovat podle sloupce Name, nastavte vlastnost Items ovládacího prvku galerie na jeden z těchto vzorců:To filter based on the Name column, set the Items property of the gallery control to one of these formulas:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Filter( Customers; StartsWith( Name; SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) ) Ze zdroje dat Customers vyfiltruje záznamy, ve kterých se hledaný řetězec ve sloupci Name vyskytuje na začátku.Filters the Customers data source for records in which the search string appears at the start of the Name column. V testu se nerozlišují malá a velká písmena.The test is case insensitive. Pokud uživatel do pole hledání zadá co, galerie zobrazí Colleen Jones a Cole Miller.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones and Cole Miller. Galerie nezobrazí řetězec Mike Collins, protože sloupec Name pro daný záznam nezačíná hledaným řetězcem.The gallery doesn't show Mike Collins because the Name column for that record doesn't start with the search string.
Filter( Customers; SearchInput.Text in Name )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name ) Ze zdroje dat Customers vyfiltruje záznamy, v nichž se hledaný řetězec zobrazuje kdekoli ve sloupci Name.Filters the Customers data source for records in which the search string appears anywhere in the Name column. V testu se nerozlišují malá a velká písmena.The test is case insensitive. Pokud uživatel do vyhledávacího pole zadá co, galerie zobrazí Colleen Jones, Cole Miller a Mike Collins, protože u všech těchto záznamů se hledaný řetězec nachází někde ve sloupci Name.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones, Cole Miller, and Mike Collins because the search string appears somewhere in the Name column of all of those records.
Search( Customers; SearchInput.Text; "Name" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" ) Podobně jako operátor in i funkce Search hledá pro každý záznam shodu kdekoli ve sloupci Name.Similar to using the in operator, the Search function searches for a match anywhere within the Name column of each record. Nezapomeňte, že název sloupce musíte uzavřít do dvojitých uvozovek.Note that you must enclose the column name in double quotation marks.

Hledání můžete rozšířit tak, aby se zahrnul sloupec Company i sloupec Name:You can expand your search to include the Company column as well as the Name column:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Filter( Customers; StartsWith( Name; SearchInput.Text ) || StartsWith( Company; SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) ) Ze zdroje dat Customers vyfiltruje záznamy, u kterých sloupec Name nebo sloupec Company začíná hledaným řetězcem (například co).Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column starts with the search string (for example, co). Operátor || je true, pokud je true i některá z funkcí StartsWith.The || operator is true if either StartsWith function is true.
Filter( Customers; SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company ) Ze zdroje dat Customers vyfiltruje záznamy, u kterých se někde ve sloupci Name nebo Company vyskytuje hledaný řetězec (například co).Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it.
Search( Customers; SearchInput.Text; "Name"; "Company" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" ) Podobně jako u operátoru in i funkce Search vyhledá ve zdroji dat Customers záznamy, u kterých se někde se ve sloupci Name nebo Company vyskytuje hledaný řetězec (například co).Similar to using the in operator, the Search function searches the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it. V případě, že chcete zadat více sloupců a více operátorů in, funkce Search se oproti funkci Filter snadněji čte i píše.The Search function is easier to read and write than Filter if you want to specify multiple columns and multiple in operators. Nezapomeňte, že názvy sloupců musíte uzavřít do dvojitých uvozovek.Note that you must enclose the names of the columns in double quotation marks.