Funkce Text v PowerAppsText function in PowerApps

Naformátuje číslo nebo hodnotu data a času tak, aby se zobrazila jako textový řetězec.Formats a number or a date/time value for display as a string of text.

PopisDescription

Funkce Text formátuje číslo nebo hodnotu data a času na základě jednoho z těchto typů argumentů:The Text function formats a number or a date/time value based on one of these types of arguments:

 • Předdefinovaný formát data a času, který určíte pomocí výčtu DateTimeFormat.A predefined date/time format, which you specify by using the DateTimeFormat enumeration. Pro data a čas se tento přístup upřednostňuje, protože se automaticky přizpůsobí jazyku a umístění uživatele.For dates and times, this approach is preferred as it automatically adjusts to each user's language and location.
 • Vlastní formát, textový řetězec, který se skládá ze zástupných znaků popisujících, jak číslo nebo hodnotu data a času naformátovat.A custom format, a string of text that comprises placeholders that describe how to format the number or the date/time value. Zástupné znaky definují, kolik číslic se má zobrazit, jestli se mají použít oddělovače skupin a jak se má zobrazovat název měsíce.Placeholders define how many digits to show, whether grouping separators should be used, and how to display the name of a month. PowerApps podporují podmnožinu zástupných symbolů Microsoft Excelu.PowerApps supports a subset of the placeholders that Microsoft Excel does.

Další informace najdete v části týkající se práce s daty a časy.See working with dates and times for more information.

Předdefinované formáty data a časuPredefined date/time formats

Předdefinovaný formátPredefined Format PopisDescription
DateTimeFormat.LongDateDateTimeFormat.LongDate Celý rok, měsíc, den v měsíci a den v týdnu.Full year, month, day of the month, and day of the week. Názvy měsíce a dne v týdnu nejsou zkrácené.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTimeDateTimeFormat.LongDateTime Celý rok, měsíc, den v měsíci a den v týdnu, plus hodina (12hodinový formát), minuty, sekundy a označení dop./odp.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Názvy měsíce a dne v týdnu nejsou zkrácené.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTime24DateTimeFormat.LongDateTime24 Celý rok, měsíc, den v měsíci a den v týdnu, plus hodina (24hodinový formát), minuty a sekundy.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Názvy měsíce a dne v týdnu nejsou zkrácené.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongTimeDateTimeFormat.LongTime Hodina (12hodinový formát), minuty, sekundy a označení dop./odp.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Stejný jako ShortTime.Same as ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24DateTimeFormat.LongTime24 Hodina (24hodinový formát), minuty, sekundy.Hour (24-hour clock), minutes, seconds. Stejný jako ShortTime24.Same as ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDateDateTimeFormat.ShortDate Čtyřmístný rok s dvoumístným měsícem a dnem v měsíci.Four-digit year with two-digit month and day of the month.
DateTimeFormat.ShortDateTimeDateTimeFormat.ShortDateTime Čtyřmístný rok s dvoumístným měsícem a dnem v měsíci, plus hodina (12hodinový formát), minuty, sekundy a označení dop./odp.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation.
DateTimeFormat.ShortDateTime24DateTimeFormat.ShortDateTime24 Čtyřmístný rok s dvoumístným měsícem a dnem v měsíci, plus hodina (24hodinový formát), minuty a sekundy.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds.
DateTimeFormat.ShortTimeDateTimeFormat.ShortTime Hodina (12hodinový formát), minuty, sekundy a označení dop./odp.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Stejný jako LongTime.Same as LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24DateTimeFormat.ShortTime24 Hodina (24hodinový formát), minuty a sekundy.Hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Stejný jako LongTime24.Same as LongTime24.
DateTimeFormat.UTCDateTimeFormat.UTC Hodnota data/času se převede na UTC na základě časového pásma uživatele a naformátuje se podle standardu ISO 8601.The date/time value is converted to UTC based on the current user's time zone and formatted according to the ISO 8601 standard.

Zástupné symboly číselNumber placeholders

Zástupný symbolPlaceholder PopisDescription
0 (nula)0 (zero) Zobrazí neplatné nuly v případě, že číslo má méně číslic, než je počet nul ve formátu.Displays insignificant zeros if a number has fewer digits than there are zeros in the format. Použijte třeba formát #,00, pokud chcete zobrazit 8,9 jako 8,90.For example, use the format #.00 if you want to display 8.9 as 8.90.
# Platí zde stejná pravidla jako pro 0 (nula).Follows the same rules as the 0 (zero). Text ale nevrací nuly navíc, když má formát méně číslic na některé ze stran desetinné čárky, než je symbolů # ve formátu.However, Text doesn't return extra zeros when the number has fewer digits on either side of the decimal than there are # symbols in the format. Například 8,9 se zobrazí, pokud je vlastní formát #, ## a číslo, které se má formátovat, je 8,9.For example, 8.9 is displayed if the custom format is #.## and the number to format is 8.9.
.. (tečka)(period) Zobrazí oddělovač desetinných míst v čísle.Displays the decimal point in a number. Závisí na jazyce vlastního formátu, další podrobnosti najdete v části týkající se globálních aplikací.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.
, (čárka), (comma) Zobrazí oddělovač skupin v čísle, často se používá pro tisíce.Displays the grouping separator in a number, often used for thousands. Text oddělí skupiny čárkami, pokud formát obsahuje čárku uzavřenou znaky čísla (#) nebo nulami.Text separates groups by commas if the format contains a comma that's enclosed by number signs (#) or by zeros. Závisí na jazyce vlastního formátu, další podrobnosti najdete v části týkající se globálních aplikací.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.

Pokud má číslo vpravo od desetinné čárky větší počet čísel, než je počet zástupných symbolů ve formátu, číslo se zaokrouhlí na tolik desetinných míst, kolik je těchto zástupných symbolů.If a number has more digits to the right of the decimal point than there are placeholders in the format, the number rounds to as many decimal places as there are placeholders. Pokud je vlevo od desetinné čárky větší počet číslic než zástupných symbolů, číslice navíc se zobrazí.If there are more digits to the left of the decimal point than there are placeholders, the extra digits are displayed. Pokud formát obsahuje vlevo od desetinné čárky pouze symboly čísla (#), čísla menší než 1 budou začínat oddělovačem desetinných míst (například .47).If the format contains only number signs (#) to the left of the decimal point, numbers less than 1 start with a decimal point (for example, .47).

Zástupné symboly data a časuDate and time placeholders

Zástupný symbolPlaceholder PopisDescription
mm Zobrazí měsíc jako číslo bez úvodní nuly.Displays the month as a number without a leading zero.
mmmm Zobrazí měsíc jako číslo s úvodní nulou (tam kde je to vhodné).Displays the month as a number with a leading zero when appropriate.
mmmmmm Zobrazí měsíc jako zkratku (ledpro).Displays the month as an abbreviation (Jan to Dec).
mmmmmmmm Zobrazí měsíc jako úplný název (ledenprosinec).Displays the month as a full name (January to December).
dd Zobrazí den jako číslo bez úvodní nuly.Displays the day as a number without a leading zero.
dddd Zobrazí den jako číslo s úvodní nulou (tam kde je to vhodné).Displays the day as a number with a leading zero when appropriate.
dddddd Zobrazí den jako zkratku (pone).Displays the day as an abbreviation (Sun to Sat).
dddddddd Zobrazí den jako úplný název (pondělíneděle).Displays the day as a full name (Sunday to Saturday).
rryy Zobrazí rok jako dvoumístné číslo.Displays the year as a two-digit number.
rrrryyyy Zobrazí rok jako čtyřmístné číslo.Displays the year as a four-digit number.
hh Zobrazí hodinu jako číslo bez úvodní nuly.Displays the hour as a number without a leading zero.
hhhh Zobrazí hodinu jako číslo s úvodní nulou (tam kde je to vhodné).Displays the hour as a number with a leading zero when appropriate. Pokud formát obsahuje označení dop. nebo odp., zobrazí se hodina ve 12hodinovém formátu.If the format contains AM or PM, the hour is shown based on the 12-hour clock. V opačném případě se hodina zobrazuje ve 24hodinovém formátu.Otherwise, the hour is shown based on the 24-hour clock.
mm Zobrazí minutu jako číslo bez úvodní nuly.Displays the minute as a number without a leading zero. > [!NOTE]
> Kód m nebo mm se musí zobrazovat ihned za kódem h nebo hh nebo bezprostředně před kódem ss. Jinak funkce Text vrátí místo minut měsíc.> The m or the mm code must appear immediately after the h or hh code or immediately before the ss code; otherwise, Text returns the month instead of minutes.
mmmm Zobrazí minutu jako číslo s úvodní nulou (tam kde je to vhodné).Displays the minute as a number with a leading zero when appropriate. > [!NOTE]
> Zástupný symbol m nebo mm se musí zobrazovat ihned za zástupným symbolem h nebo hh nebo bezprostředně před zástupným symbolem ss.> The m or the mm placeholder must appear immediately after the h or hh placeholder or immediately before the ss placeholder. V opačném případě funkce Text vrátí místo minut měsíc.Otherwise, Text returns the month instead of minutes.
ss Zobrazí sekundu jako číslo bez úvodní nuly.Displays the second as a number without a leading zero.
ssss Zobrazí sekundu jako číslo s úvodní nulou (tam, kde je to vhodné).Displays the second as a number with a leading zero when appropriate.
ff Zobrazí zlomky sekund.Displays the fractions of seconds.
AM/PM, am/pm, A/P, a/pAM/PM, am/pm, A/P, a/p Zobrazí hodinu na základě 12hodinového formátu.Displays the hour based on a 12-hour clock. Funkce Text vrátí AM, am, A nebo a pro časy od půlnoci do poledne a PM, pm, P nebo p pro časy od poledne do půlnoci.Text returns "AM", "am", "A", or "a" for times from midnight until noon and "PM", "pm", "P", or "p" for times from noon until midnight

Zástupné symboly literáluLiteral placeholders

Do řetězce formátu můžete zahrnout jakýkoli z těchto znaků.You can include any of these characters in your format string. Zobrazí se ve výsledku funkce Text.They will appear in the result of Text as is. Další znaky jsou rezervované pro budoucí zástupné symboly, proto byste je neměli používat.Additional characters are reserved for future placeholders, so you shouldn't use them.

ZnakCharacter PopisDescription
Jakýkoli symbol měnyAny currency symbol Znak dolaru, znak centu, znak eura atd.Dollar sign, cents sign, euro sign, etc.
+ Znaménko plusPlus sign
(( Levá závorkaLeft parenthesis
:: DvojtečkaColon
^ Vokáň – průtažný přízvuk (stříška)Circumflex accent (caret)
'' ApostrofApostrophe
{{ Levá složená závorkaLeft curly bracket
< Symbol menší nežLess-than sign
= Symbol rovná seEqual sign
- Znaménko minusMinus sign
/ LomítkoSlash mark
)) Pravá závorkaRight parenthesis
& AmpersandAmpersand
~ TildaTilde
}} Pravá složená závorkaRight curly bracket
> Symbol větší nežGreater-than sign
  Znak mezerySpace character

Globální aplikaceGlobal apps

Funkce Text je globální.The Text function is globally aware. U široké škály jazyků ví, jak správně psát data, časy, měny a čísla.For a wide array of languages, it knows how to properly write out dates, times, currencies, and numbers. Aby fungovala správně, potřebuje tyto dva druhy údajů:To do its job, it needs two pieces of information:

 • Jazyk vlastního formátu: Jak interpretovat vlastní formát? (informace pro autory)The language of the custom format: For authors, how should a custom format be interpreted? Znaky oddělovačů (.The separator characters (. a ,) mají v různých jazycích různý význam.and ,) have different meanings in different languages. Tento problém se řeší pomocí speciálního zástupného znaku se značkou jazyka.This is handled with a special placeholder containing a language tag. Ještě jednodušší je to u předdefinovaných formátů data a času, které jsou jazykově nezávislé.Even easier, the predefined date/time formats are language agnostic.
 • Jazyk výsledku: Jaký jazyk by se měl použít ve výsledku této funkce? (informace pro uživatele)The language of the result: For users, what language should be used in the result of the function? Názvy měsíců a dnů v týdnu by měly být v jazyce vhodném pro uživatele aplikace.Names for months and weekdays need to be in the appropriate language for the user of the app. Tento problém řeší třetí volitelný argument funkce Text.This is handled with a third optional argument to the Text function.

V obou případech jazyk obsahuje značku jazyka.For both, the language is provided with a language tag. Pokud chcete zobrazit seznam podporovaných jazyků, zadejte do řádku vzorců nebo rozšířeného zobrazení Text( 1234, "", ) a projděte si seznam národních prostředí navrhovaných pro třetí argument.To see the list of supported languages type Text( 1234, "", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the third argument.

Zástupný symbol jazyka vlastního formátuCustom format language placeholder

Pokud chcete určit jazyk vlastního formátu, použijte:To specify the language of the custom format, use:

Zástupný symbolPlaceholder PopisDescription
[$-ZnačkaJazyka][$-LanguageTag] ZnačkaJazyka je značka jazyka vrácená funkcí Language.LanguageTag is a language tag as returned from the Language function. Může mít tvar obsahující jenom jazyk, třeba [$-en] pro angličtinu, nebo může zahrnovat také oblast, třeba [$-en-GB], která specifikuje Velkou Británii.It can be in the form of just the language such as [$-en] for English, or it can also include the region such as [$-en-GB] to further specify Great Britain.

Zástupný symbol jazyka se může vyskytovat kdekoli ve vlastním formátu, může tam být ale jen jednou.The language placeholder can appear anywhere in the custom format but only once.

Pokud při psaní vzorce nezadáte zástupný symbol jazyka a řetězec formátu je z globálního hlediska nejednoznačný, nástroj pro tvorbu vloží značku aktuálního jazyka automaticky.While writing a formula, if you do not provide a language placeholder and the format string is ambiguous from a global standpoint, the authoring tool will automatically insert the language tag for your current language.

Pokud zástupný symbol neexistuje, předpokládá se při spuštění aplikace tento: [$-en US].[$-en-US] is assumed if this placeholder is not present when your app is run.

Poznámka

V budoucí verzi se syntaxe tohoto zástupného symbolu může změnit, aby nedocházelo k záměnám s podobným zástupným symbolem podporovaným v Excelu.In a future version, the syntax of this placeholder may change to avoid confusion with a similar, but different, placeholder supported by Excel.

Značka jazyka výsledkuResult language tag

Ve výsledku funkce Text se zobrazují přeložené řetězce pro měsíc, den v týdnu a označení dop./odp. a také příslušné oddělovače skupin a desetinných míst.Appearing in the result of Text are translated strings for month, weekday, and AM/PM designations, as well as the appropriate group and decimal separators.

Ve výchozím nastavení funkce Text používá jazyk uživatele spuštěné aplikace.By default, Text uses the language of the user running the app. Funkce Language vrátí značku jazyka aktuálního uživatele.The Language function returns the language tag for the current user. Toto výchozí nastavení můžete přepsat zadáním značky jazyka pro volitelný třetí argument funkce Text.You can override this default by supplying a language tag for the optional third argument to Text.

SyntaxeSyntax

Text( Číslo, VýčetFormátuDataČasu [, ZnačkaJazykaVýsledku ] )Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )

 • Číslo – povinné.Number - Required. Číslo nebo hodnota data a času, které se mají formátovat.The number or the date/time value to format.
 • FormátDataČasu – povinný.DateTimeFormat - Required. Člen výčtu FormátDataČasuA member of the DateTimeFormat enumeration.
 • ZnačkaJazykaVýsledku – volitelná.ResultLanguageTag - Optional. Značka jazyka, který se má použít pro výsledný text.The language tag to use for the result text. Ve výchozím nastavení se použije jazyk aktuálního uživatele.By default, the language of the current user is used.

Text( Číslo, VlastníFormát [, ZnačkaJazykaVýsledku ] )Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )

 • Číslo – povinné.Number - Required. Číslo nebo hodnota data a času, které se mají formátovat.The number or the date/time value to format.
 • VlastníFormát – povinný.CustomFormat - Required. Jeden nebo více zástupných znaků se uzavírá do dvojitých uvozovek.One or more placeholders enclosed in double quotation marks.
 • ZnačkaJazykaVýsledku – volitelná.ResultLanguageTag - Optional. Značka jazyka, který se má použít pro výsledný text.The language tag to use for the result text. Ve výchozím nastavení se použije jazyk aktuálního uživatele.By default, the language of the current user is used.

PříkladyExamples

Uživatel, který spouští tyto vzorce, se nachází ve Spojených státech a vybral si jako svůj jazyk angličtinu.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funkce Language vrátí en-US.The Language function is returning "en-US".

ČísloNumber

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Text( 1234.59, "####.#" )Text( 1234.59, "####.#" ) Formátuje číslo s jedním desetinným místem.Formats the number with one decimal place. "1234.6""1234.6"
Text( 8.9, "#.000" )Text( 8.9, "#.000" ) V případě potřeby vyplní desetinnou část čísla koncovými nulami.Pads the decimal portion of the number with trailing zeros, if needed. "8.900""8.900"
Text( 0.631, "0.#" )Text( 0.631, "0.#" ) V případě potřeby vyplní celou část čísla úvodními nulami.Pads the whole portion of the number with leading zeros, if needed. "0.6""0.6"
Text( 12, "#.0#" )Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )Text( 1234.568, "#.0#" )
Vyplní desetinnou část čísla nulami pro jedno desetinné číslo a zahrne i druhé desetinné číslo, pokud je zadanéPads the decimal portion of the number with zeros for one decimal place, and includes a second decimal place if supplied. "12.0""12.0"
"1234.57""1234.57"
Text( 12000, "$ #,###" )Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )Text( 1200000, "$ #,###" )
Umístí po každých třech číslicích oddělovač tisíců a zahrne symbol měny.Places a thousands separator every three digits, and includes a currency symbol. "$ 12,000""$ 12,000"
"$ 1,200,000""$ 1,200,000"

Datum a časDate/Time

 • Čas 2:37:47 PM a datum Monday, November 23, 2015At 2:37:47 PM on Monday, November 23, 2015
 • Spojené státy – tichomořské časové pásmo (UTC-8)United States Pacific Time Zone (UTC-8)
VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Formátuje text jako řetězec dlouhého data v jazyce a národním prostředí aktuálního uživatele.Formats as a long date string, in the language and locale of the current user. "Monday, November 23, 2015""Monday, November 23, 2015"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Formátuje text jako řetězec dlouhého data a času v jazyce a národním prostředí aktuálního uživatele. Používá 12hodinový formát času.Formats as a long date and time string, in the language and locale of the current user, using a 12-hour clock. "Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM""Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 )Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Formátuje text jako řetězec dlouhého času, používá 24hodinový formát času.Formats as a long time string, using a 24-hour clock. "14:37:47""14:37:47"
Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate )Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Formátuje text jako řetězec krátkého data v jazyce a národním prostředí aktuálního uživatele.Formats as a short date string, in the language and locale of the current user. "11/23/2015""11/23/2015"
Text( Now(), "d-mmm-rr" )Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Formátuje text pomocí znaků zástupného symbolu:Formats using placeholder characters:
 • d pro den v měsíci s jednou nebo dvěma číslicemid for a single-digit or double-digit day of the month
 • - jako znak literálu zkopírovaný do výsledku- as a literal character copied to the result
 • mmm pro zkratku měsíce s třemi písmenymmm for a three-letter abbreviation of the month
 • - jako další znak literálu zkopírovaný do výsledku- as another literal character copied to the result
 • rr pro zkratku roku o dvou číslicíchyy for a two-digit abbreviation of the year
"23-Nov-15""23-Nov-15"

Globální aplikaceGlobal apps

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) Interpretuje , jako oddělovač skupin umístěný za každé tři znaky a $ jako symbol měny.Interprets , as a grouping separator placed every three characters and $ as the currency symbol. Vzhledem k tomu, že se nezobrazují desetinná čísla, hodnota je zaokrouhlená na nejbližší vyšší celé číslo.As no decimals are to be displayed, the value is rounded up to the next higher whole number. Značka [$-en-US] je v tomto případě volitelná, protože se jedná o výchozí nastavení.The [$-en-US] is optional in this case, as this is the default. "$ 1,234,568""$ 1,234,568"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) Interpretuje , jako oddělovač desetinných míst a jako symbol měny.Interprets , as a decimal separator and as the currency symbol. Vzhledem k tomu, že značka [$-fr-FR] určuje jenom to, jak se bude řetězec formátu interpretovat, výsledek použije znaky z výchozí značky jazyka en-US: .Because the [$-fr-FR] only determines how the format string is interpreted, the result will use the characters from the default "en-US" lanugage tag: . (tečka) jako oddělovač desetinných míst a $ jako symbol měny.(period) for decimal separator and $ for currency symbol. "$ 1234567.89""$ 1234567.89"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) Interpretuje , jako oddělovač desetinných míst.Interprets , as a decimal separator. Značka jazyka výsledku je nastavená na fr-FR, což má za následek to, že jako oddělovač desetinných míst se použije , (čárka) a jako symbol měny .The result language tag has been set to "fr-FR" which will result in , (comma) being used as the decimal separator and as the currency symbol. "€ 1234567,89""€ 1234567,89"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Vrátí den v týdnu, měsíc a den v měsíci v jazyce aktuálního uživatele.Returns the weekday, month, and day of the month in the language of the current user. Vzhledem k tomu, že žádný ze zástupných symbolů není závislý na jazyce, není potřeba použít značku jazyka formátu textu.Because none of the placeholders are language dependent, there is no need for a format text language tag. "Saturday January 31""Saturday January 31"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Vrátí den v týdnu, měsíc a den v měsíci v jazyce es-ES.Returns the weekday, month, and day of the month in the "es-ES" language. "domingo enero 31""domingo enero 31"