Signály Acceleration, App, Compass, Connection a Location v PowerAppsAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Vrací informace týkající se prostředí aplikace, například, kde se uživatel nachází (geograficky) a jaká obrazovka se zobrazuje.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Popis a syntaxeDescription and syntax

Všechny signály vrací záznam informací.All signals return a record of information. Tyto informace můžete použít a uložit jako záznam nebo můžete extrahovat jednotlivé vlastnosti pomocí operátoruYou can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . operátor.operator.

AccelerationAcceleration

Signál Acceleration vrací zrychlení zařízení v trojrozměrném prostoru vzhledem k obrazovce zařízení.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. Akcelerace se měří v jednotkách g (násobcích 9,81 m/s2 nebo 32,2 ft/s2). Je to zrychlení, které Země předává objektům na svém povrchu kvůli gravitaci.Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

Vlastnost signáluSignal Property PopisDescription
Acceleration.XAcceleration.X Doprava a dolevaRight and left. Doprava je kladné číslo.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y Vpřed a zpětForward and back. Vpřed je kladné číslo.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Nahoru a dolůUp and down. Nahoru je kladné číslo.Up is a positive number.

AppApp

Signál App vrací informace o běžící aplikaci.The App signal returns information about the running app.

Vlastnost signáluSignal Property PopisDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen Zobrazená obrazovkaScreen that's displayed. Vrátí objekt obrazovky, který můžete použít k odkazování na vlastnosti obrazovky nebo ke srovnání s jinou obrazovkou za účelem zjištění zobrazené obrazovky.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. Zobrazenou obrazovku můžete změnit pomocí funkce Back nebo Navigate.By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

CompassCompass

Signál Compass vrací kurz daný kompasem pro horní část obrazovky.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. Tento kurz je založen na magnetickém severu.The heading is based on magnetic north.

Vlastnost signáluSignal Property PopisDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Kurz ve stupníchHeading in degrees. Vrátí číslo od 0 do 360. 0 je sever.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

PřipojeníConnection

Signál Connection vrací informace o síťovém připojení.The Connection signal returns the information about the network connection. U připojení účtovaného podle objemu dat můžete chtít omezit množství posílaných a přijímaných dat v síti.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

Vlastnost signáluSignal Property PopisDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Vrátí logickou hodnotu true nebo false určující, jestli je zařízení připojeno k síti.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Vrátí logickou hodnotu true nebo false určující, jestli je připojení účtováno podle objemu dat.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

UmístěníLocation

Signál Location vrací umístění zařízení na základě systému GPS a jiných informací o zařízení, jako jsou například komunikace s vysílačem a IP adresa.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

Při prvním přístupu k informacím o umístění může zařízení uživatele požádat, aby povolil přístup k těmto informacím.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

S tím, jak se umístění mění, se závislosti na umístění neustále přepočítávají, čímž se spotřebovává energie baterie zařízení.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. Pokud chcete energii baterie šetřit, můžete k zapnutí a vypnutí aktualizací informací o poloze použít funkce Enable a Disable.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. Pokud není zobrazená obrazovka závislá na informacích o poloze, Location se automaticky vypne.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

Vlastnost signáluSignal Property PopisDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Vrátí číslo určující nadmořskou výšku ve stopách.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Vrátí číslo od -90 do 90 určující zeměpisnou šířku měřenou ve stupních od rovníku.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. Kladné číslo označuje polohu severně od rovníku.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Vrátí číslo od 0 do 180 určující zeměpisnou délku měřenou ve stupních západně od Greenwiche v Anglii.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

PříkladyExamples

V Safeco Field v Seattlu (stát Washington) hodí baseballový nadhazovač telefon z nadhazovací mety chytači na domácí metě.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. Telefon je vodorovně se zemí, horní část obrazovky směřuje k chytači. Chytač telefonu nedodá žádnou rotaci.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. Telefon zde má službu mobilní sítě účtovanou podle objemu dat, ale žádné Wi-Fi.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. Zobrazuje se obrazovka PlayBall.The PlayBall screen is displayed.

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Vrátí zeměpisnou šířku aktuálního umístění.Returns the latitude of the current location. Safeco Field se nachází na souřadnicích mapy 47,591 N, 122,333 W.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47,59147.591

Zeměpisná šířka se bude při pohybu míčku mezi nadhazovačem a chytačem neustále měnit.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Vrátí zeměpisnou délku aktuálního umístění.Returns the longitude of the current location. 122,333122.333

Zeměpisná délka se bude při pohybu míčku mezi nadhazovačem a chytačem neustále měnit.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
LocationLocation Vrátí zeměpisnou šířku a délku aktuálního umístění jako záznam.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Zeměpisná šířka: 47,591; Zeměpisná délka: 122,333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading Vrátí kurz daný kompasem pro horní část obrazovky.Returns the compass heading of the top of the screen. Domácí meta je v Safeco Field umístěná zhruba jihozápadně od mety nadhazovače.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230,25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Vrátí zrychlení zařízení ze strany na stranu.Returns the acceleration of the device side to side. Nadhazovač odhazuje telefon přímo rovně s ohledem na horní část obrazovky, takže se zařízení ze strany na stranu nezrychluje.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Vrátí zrychlení zařízení z přední části po zadní část.Returns the acceleration of the device front to back. Nadhazovač dodá zařízení velké počáteční zrychlení, když ho odhodí. Během půl sekundy se zařízení zrychlí z 0 na 90 mil za hodinu (132 stop za sekundu).The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. Jakmile je zařízení ve vzduchu, už se dále nezrychluje (nebereme v potaz tření vzduchu).After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Zařízení zpomalí, když ho chytač chytne a zastaví.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. 8,2 – když nadhazovač zařízení odhodí8.2, while the pitcher throws the device.

0 – když je zařízení ve vzduchu0, while the device is in the air.

-8, 2 – když chytač zařízení chytne-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Vrátí zrychlení od horní části po dolní část zařízení.Returns the acceleration of the device top to bottom. Když je zařízení ve vzduchu, působí na něj gravitace.While in the air, the device experiences the effects of gravity. 0 – než nadhazovač zařízení odhodí0, before the pitcher throws the device.

1 – když je zařízení ve vzduchu1, while the device is in the air.

0 – poté, co chytač zařízení chytne0, after the catcher catches the device.
AccelerationAcceleration Vrátí zrychlení jako záznam.Returns the acceleration as a record. { X: 0; Y: 264; Z: 0 } při hodu nadhazovače zařízením{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Vrátí logickou hodnotu určující, jestli je zařízení připojeno k síti.Returns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Vrátí logickou hodnotu určující, jestli je připojení účtováno podle objemu dat.Returns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall Vrátí logickou hodnotu určující, jestli je zobrazená obrazovka PlayBall.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill Vrátí barvu pozadí zobrazené obrazovky.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green