Vytvoření a spuštění aplikace ze šablonyCreate and run an app from a template

Ze šablony můžete automaticky vytvořit aplikaci zacílenou na konkrétní scénář a pak ji spustit a prozkoumat její výchozí chování.Create an app automatically based on a template for specific scenario, and then run it to understand its default behavior. Můžete experimentovat s přizpůsobením aplikace a pak ji uložit a sdílet s ostatními.Experiment with how to customize an app, and then save and share it with others.

PožadavkyPrerequisites

 • Zaregistrujte se do služby PowerApps, nainstalujte ji, otevřete ji a pak se přihlaste zadáním stejných údajů, které jste použili k registraci.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

  Poznámka

  K používání této funkce je nutná verze 2.0.510 nebo novější.To use this feature, make sure that you're running release 2.0.510 or later. Jakou verzi máte, ověříte tak, že v nabídce Soubor (u levého okraje) kliknete nebo klepnete na Účet a podíváte se na Informace o produktu.To identify your release, open the File menu (along the left edge), click or tap Account, and then look under Product information.

 • Účet cloudového úložiště, například DropBox, OneDrive nebo Disk Google.A cloud-storage account such as DropBox, OneDrive, or Google Drive.

Vytvoření aplikaceCreate an app

 1. V PowerApps Studiu pro Windows nebo PowerApps Studiu pro web klikněte nebo klepněte na možnost Nový (v blízkosti levého okraje obrazovky).From PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web, click or tap New (near the left edge of the screen).

  Možnost Nový v nabídce Soubor

 2. Na dlaždici Šablony aplikací klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.On the App templates tile, click or tap Phone layout.

  Poznámka

  Aplikace můžete vytvářet také ze šablony pro rozložení pro tablet, ale v tomto kurzu se zaměřujeme na variantu pro telefon.You can also create an app from a template for a tablet layout, but this tutorial focuses on the phone option.

  Možnost vytvořit aplikaci pro tablet nebo telefon

  Zobrazí se seznam šablon.A list of templates appears.

 3. Pokud nemáte připojení k účtu cloudového úložiště:If you don't have a connection to a cloud-storage account:

  1. V dolní části obrazovky klikněte nebo klepněte na Zvolit.Near the bottom of the screen, click or tap Choose.

   Možnost vytvoření připojení v zobrazení šablony

  2. Klikněte nebo klepněte na požadovaný účet.Click or tap the account that you want to use.

   Seznam připojení k vytvoření aplikace ze šablony

  3. Zadejte své přihlašovací údaje a potom klikněte nebo klepněte na Použít, abyste udělili přístup.Provide your credentials, and then click or tap Use to grant access.

   Připojení se zobrazí v dolní části obrazovky.Your connection appears near the bottom of the screen.

 4. V seznamu šablon klikněte nebo klepněte na požadovanou šablonu a pak na Použít (poblíž pravého dolního rohu).In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Otevření šablony PowerApps

  Do vašeho účtu cloudového úložiště se zkopírují ukázková data, vytvoří se aplikace a zobrazí se její domovská stránka.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

Spuštění aplikaceRun the app

Aplikace ze šablony se otevře ve výchozím pracovním prostoru, kde se budete z největší části věnovat jejímu přizpůsobování.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Než v aplikaci provedete jakékoli úpravy, seznamte se v této části s tím, jak aplikace funguje v režimu náhledu.Before you make any changes to the app, follow the steps in this section to explore how the app works in Preview mode.

Tip

Aplikace je vhodné navrhovat a vyvíjet ve výchozím pracovním prostoru, ale než je budete sdílet s ostatními, otestujete je v režimu náhledu.Design and develop apps in the default workspace, but test them in Preview mode before you share them with others.

 1. Pokud jste PowerApps zatím nevyužívali, spusťte úvodní prohlídku (nebo klikněte nebo klepněte na Přeskočit).If you haven't used PowerApps before, take the intro tour (or click or tap Skip).

  Úvodní obrazovka rychlé prohlídky

  Prohlídku si můžete pustit i kdykoli později tak, že kliknete nebo klepnete na ikonu otazníku v pravém horním rohu a pak na možnost Vydat se na úvodní prohlídku.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

 2. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na obrazovku, která je nejvíc nahoře.In the left navigation bar, click or tap the screen that's closest to the top.

 3. Stisknutím klávesy F5 (případně kliknutím nebo klepnutím na šipku vpravo v pravém horním rohu) spusťte aplikaci v režimu náhledu.Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Tlačítko k otevření režimu náhledu

  Aplikace je předem vyplněna ukázkovými daty, což umožňuje vyzkoušet její fungování.The app is pre-populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Například aplikace Cost Estimator (Kalkulátor nákladů) obsahuje data k vytváření schůzek s klienty a k odhadování nákladů na instalaci různých podlahových krytin v místnosti určité velikosti.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 4. Prozkoumejte výchozí chování aplikace a ověřte, jestli data ve vašem cloudovém účtu odpovídají provedeným změnám.Explore the app's default behavior, and verify that the data in your cloud account reflects your changes.

  Můžete to udělat třeba tak, že v aplikaci Cost Estimator (Kalkulátor nákladů) naplánujete schůzku s klientem a vytvoříte odhad nákladů.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 5. Pomocí ikony X v pravém horním rohu (pod záhlavím PowerApps) se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Return to the default workspace by selecting the 'X' icon in the upper-right corner (under the PowerApps title bar).

  Tlačítko k ukončení režimu náhledu

Přizpůsobení aplikaceCustomize the app

Tuto i další aplikace můžete přizpůsobit mnoha způsoby, mimo jiné:You can customize this or any app in these ways, among others:

Další krokyNext steps

 1. Stiskněte Ctrl+S, aplikaci pojmenujte a pak ji kliknutím nebo klepnutím na Uložit uložte do cloudu.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.
 2. Sdílejte aplikaci s dalšími uživateli ve vaší organizaci.Share your app with other people in your organization.

  Poznámka

  Nezapomeňte nejdřív zkontrolovat, že lidé, se kterými aplikaci sdílíte, mají přístup k potřebným datům.Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. Excelový sešit nebo jiný soubor je potřeba sdílet v účtu cloudového úložiště.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.