Vytvoření sestavy Power BI pro analýzu projektůCreate a Power BI report to analyze projects

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Při plnění tohoto úkolu vytvoříme sestavu Power BI založenou na dvou sharepointových seznamech.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Data těchto seznamů přeneseme do Power BI Desktopu a trochu je vyčistíme, provedeme základní modelování dat a vytvoříme sadu vizuálů, které nám o těchto datech něco sdělí.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Tip

Balíček ke stažení pro tento scénář obsahuje hotovou verzi této sestavy: project-analysis.pbix.The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Rychlé seznámení s Power BI DesktopemQuick review of Power BI Desktop

Než se začneme zabývat vytvářením sestavy, pojďme se seznámit s Power BI Desktopem.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Jedná se o výkonný nástroj se spoustou funkcí, proto se zaměříme na přehled oblastí, které použijete při plnění tohoto úkolu.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Power BI Desktop má tři hlavní pracovní oblasti, neboli zobrazení: zobrazení Sestava, zobrazení Data a zobrazení Relace.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop obsahuje také Editor dotazů, který se otevírá v samostatném okně.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

Následující obrazovka znázorňuje tři ikony zobrazení na levé straně Power BI Desktopu: shora dolů jsou to Sestava, Data a Relace.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Žlutý proužek vlevo označuje aktuální zobrazení; v tomto případě je to zobrazení Sestava.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. Zobrazení změníte výběrem některé z těchto tří ikon.Change views by selecting any of those three icons.

Zobrazení Power BI Desktopu

Zobrazení Sestava má pět hlavních oblastí:The Report view has five main areas:

 1. Pás karet, kde se zobrazují běžné úlohy spojené se sestavami a vizualizacemiThe ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Zobrazení Sestava, neboli plátno, kde se vytvářejí a sestavují vizualizaceThe Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Oblast s kartami stránek podél dolního okraje, která umožňuje vybrat nebo přidat stránku sestavyThe Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Podokno Vizualizace, kde můžete měnit vizualizace, přizpůsobovat barvy nebo osy, používat filtry, přetahovat pole a dalšíThe Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Podokno Pole, ze kterého můžete přetahovat elementy dotazu a filtry do zobrazení Sestava nebo do oblasti Filtry podokna Vizualizace.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Karty, zobrazení a podokna Power BI Desktopu

Zobrazení Data má tři hlavní oblasti:The Data view has three main areas:

 1. Pás karet, na kterém je níže vybraná karta Modelování.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. Na této kartě můžete vytvářet počítané tabulky a sloupce a dělat jiné změny datového modelu.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Prostřední podokno, ve kterém se zobrazují data vybrané tabulkyThe center pane, which shows data for the selected table.
 3. Podokno Pole, ve kterém určujete, jak se v sestavách zobrazují poleThe Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Zobrazení Data v Power BI Desktopu

Při plnění tohoto úkolu nebudeme používat zobrazení Relace, můžete si ho ale prohlédnout později, až do Power BI Desktopu přeneseme data seznamu.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

V Editoru dotazů sestavujete dotazy a transformujete data a následně takto upřesněný datový model načtete do Power BI Desktopu.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Editor dotazů má čtyři hlavní oblasti:Query Editor has four main areas:

 1. Pás karet s mnoha možnosti pro strukturování a transformaci přenášených datThe ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Levé podokno se seznamem dotazů, které můžete vybrat, zobrazit a strukturovatThe left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Prostřední podokno, kde můžete zobrazit a strukturovat data vybraného dotazuThe center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Okno Nastavení dotazu se seznamem vlastností dotazu a použitými kroky transformace datThe Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Editor dotazů v Power BI Desktopu

Krok 1: Načtení dat do Power BI DesktopuStep 1: Get data into Power BI Desktop

V tomto kroku se nejprve připojíme ke dvěma seznamům.In this step, we'll first connect to the two lists. Pak tato data vyčistíme odebráním sloupců, které pro analýzu dat nepotřebujeme.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Kvůli správné funkci výpočtů také změníme datové typy některých zbývajících sloupců.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Další informace o načtení a čištění dat v Power BI Desktopu najdete v části Načtení dat výukového programu s asistencí.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Připojení k sharepointovým seznamůmConnect to SharePoint lists

 1. V Power BI Desktopu klikněte na kartě Domů na Načíst data a potom na Další.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Načtení dat

 2. V dialogu Načíst data klikněte nebo klepněte na Seznam služby SharePoint Online a pak na Připojit.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Připojení k sharepointovému seznamu

 3. Zadejte adresu URL sharepointového webu a pak klikněte nebo klepněte na OK.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  Adresa URL sharepointového seznamu

 4. Pokud se zobrazí následující dialog, přihlaste se pomocí správných přihlašovacích údajů a pak klikněte nebo klepněte na Připojit.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  Přihlašovací údaje sharepointového seznamu

 5. Vyberte Project Details a Project Requests a pak klikněte nebo klepněte na Upravit.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  Výběr sharepointových seznamů

  Tyto seznamy se teď zobrazují jako tabulky v Editoru dotazů.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Tabulky v Editoru dotazů

Odebrání nepotřebných sloupců z tabulekRemove unnecessary columns from the tables

 1. V levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na Project Details.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. V prostředním podokně vyberte sloupec FileSystemObjectType a klikněte nebo klepněte na Odebrat sloupce.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Odebrání sloupců

 3. Odeberte dva sloupce za sloupcem Id: ServerRedirectedEmbedURL a ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. > [!TIP] > K výběru obou sloupců použijte klávesu Shift a pak klikněte nebo klepněte na Odebrat sloupce.Use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. Odeberte všechny sloupce napravo od sloupce PMAssigned (celkem 22 sloupců).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). Tabulka by se měla shodovat s následujícím obrázkem:The table should match the following image:

  Tabulka Project Details v Editoru dotazů

 5. Opakujte teď postup, který jste právě provedli, pro Project Requests: Odeberte sloupce FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId a všechny sloupce napravo od sloupce Approved (celkem 22 sloupců).Repeat the process you just went through, now for Project Requests: remove FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId, and all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). Tabulka by se měla shodovat s následujícím obrázkem:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="88bf4-168">Tabulka Project Requests v Editoru dotazů</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="88bf4-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

Změna datového typu sloupců tabulky Project DetailsChange the data type on Project Details columns

 1. Vyberte sloupec ProjectedDays, klikněte nebo klepněte na Datový typ: Jakékoli položky a pak na Celé číslo.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Změna datového typu na celé číslo

 2. Opakujte předchozí krok u sloupce ActualDays.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. Vyberte sloupec ApprovedDate, klikněte nebo klepněte na Datový typ: Jakékoli položky a pak na Datum.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="88bf4-174">Změna datového typu na datum</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="88bf4-174">Change data type to date</span></span>

 4. Opakujte předchozí krok u sloupců ProjectedStartDate a ProjectedEndDate.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Změna datového typu sloupců tabulky Project RequestsChange the data type on Project Requests columns

 1. Vyberte sloupec EstimatedDays, klikněte nebo klepněte na Datový typ: Jakékoli položky a pak na Celé číslo.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

 2. Vyberte sloupec RequestDate, klikněte nebo klepněte na Datový typ: Jakékoli položky a pak na Datum.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Použití a uložení změnApply and save changes

 1. Kliknutím na Zavřít a použít na kartě Domů zavřete Editor dotazů a vraťte se do hlavního okna Power BI Desktopu.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Zavření a použití změn

 2. Klikněte nebo klepněte na Soubor, pak na Uložit a uložte soubor pod názvem project-analysis.pbix.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

Krok 2: Vylepšení datového modeluStep 2: Improve the data model

Teď, když jsme data ze sharepointových seznamů načetli do Power BI Desktopu, budeme pokračovat modelováním dat.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Modelování dat může být časově náročný proces, ve stručnosti vám ale ukážeme pár zajímavých věcí, které můžete udělat, abyste z dat těchto seznamů získali v Power BI Desktopu více poznatků:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • Změna způsobu, jakým spolu tyto dvě tabulky souvisejíChange how the two tables are related to each other
 • Přidání datumové tabulky kvůli výpočtům na základě pracovních dnůAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Přidání počítaných sloupců pro výpočet časových rozpětí mezi milníky projektuAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Přidání měr pro výpočet odchylky mezi plánovanými a skutečnými dny projektuAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Po dokončení těchto kroků můžeme sestavit vizualizace, které využijí vylepšení našeho modelu.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Další informace o modelování dat v Power BI Desktopu najdete v části Modelování výukového programu s asistencí. For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Změna relací mezi tabulkamiChange table relationships

Při načtení seznamů do Power BI Desktopu se mezi nimi vytvořila relace na základě sloupce Id v obou tabulkách.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. Tato relace by ve skutečnosti měla být mezi sloupcem Id v tabulce Project Requests a sloupcem RequestId v tabulce Project Details.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Pojďme to opravit:Let's fix that:

 1. Klikněte nebo klepněte na ikonu Zobrazení Data.Click or tap the Data view icon.

  Zobrazení Data

 2. Na kartě Modelování klikněte nebo klepněte na Spravovat relace.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Na této kartě v zobrazení Data zůstaneme během všech kroků modelování dat.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Správa relací

 3. Ověřte, že je vybraná existující relace, klikněte nebo klepněte na Odstranit a dalším kliknutím nebo klepnutím na Odstranit svůj úmysl potvrďte.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Odstranění relace

 4. Klikněte na Nový a vytvořte jinou relaci.Click New to create a different relationship.

 5. V dialogu Vytvořit relaci postupujte takto:In the Create Relationship dialog box:

  1. Jako první tabulku vyberte Project Requests a sloupec Id.For the first table, select Project Requests, and the Id column.

  2. Jako druhou tabulku vyberte Project Details a sloupec RequestId.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.

  3. Obrazovka by měla vypadat jako na následujícím obrázku.The screen should look like the following image. Až budete připravení, klikněte nebo klepněte na OK a na Zavřít.When you're ready, click or tap OK, then Close.

   Vytvoření relace

Přidání datumové tabulky kvůli snazším datumovým výpočtůmAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Klikněte nebo klepněte na Nová tabulka.Click or tap New Table.

  Nová tabulka

 2. Do řádku vzorců zadejte tento vzorec: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Řádek vzorců se vzorcem Dates = CALENDARAUTO()

  Tento vzorec vytvoří tabulku s názvem Dates a jedním datumovým sloupcem.This formula creates a table called Dates with a single date column. Tato tabulka obsahuje všechna kalendářní data z druhé tabulky a při přidání dalších kalendářních dat (třeba při aktualizaci dat) se automaticky aktualizuje.The table covers all dates from your other table, and it updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Tento a ostatní vzorce v této části využívají jazyk vzorců DAX (Data Analysis Expressions) určený pro Power BI a jiné technologie.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Další informace najdete v tématu Základy jazyka DAX v Power BI Desktopu.For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Stisknutím klávesy Enter vytvořte tabulku Dates.Press Enter to create the Dates table.

  Tabulka Dates

Přidání počítaného sloupce do tabulky DatesAdd a calculated column to the Dates table

 1. Zatímco jste pořád v datumové tabulce, klikněte nebo klepněte na Nový sloupec.While still on the date table, click or tap New Column.

  Nový sloupec

 2. Do řádku vzorců zadejte tento vzorec: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]); 1;0;7;0;1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Tento vzorec určuje, jestli datum ve sloupci Date připadá na pracovní den.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Pokud ano, nabude sloupec IsWeekDay hodnoty 1; v opačném případě nabude hodnoty 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Stisknutím klávesy Enter přidejte sloupec IsWeekDay do tabulky Dates.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Přidání sloupce IsWeekDay

Přidání počítaného sloupce do tabulky Project DetailsAdd a calculated column to the Project Details table

 1. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na tabulku Project Details a pak na Nový sloupec.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Nový sloupec

 2. Do řádku vzorců zadejte tento vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Tento vzorec vypočítá rozdíl ve dnech mezi dobou, kdy byl projekt schválen a kdy má podle plánu začít.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. Využívá sloupec IsWeekday z tabulky Dates, takže počítá jenom pracovní dny.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Stisknutím klávesy Enter přidejte sloupec ApprovedStartDiff do tabulky Project Details.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Přidání sloupce ApprovedStartDiff

Přidání počítaného sloupce do tabulky Project RequestsAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na tabulku Project Requests a pak na Nový sloupec.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Nový sloupec

 2. Do řádku vzorců zadejte tento vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Tento vzorec vypočítá rozdíl ve dnech mezi dobou, kdy byla podána žádost o projekt, a dnešním datem (NOW()).This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Tento vzorec počítá zase jenom pracovní dny.Again, the formula counts only weekdays. Tento sloupec slouží k vyhledání projektu, který nejdéle čeká na schválení.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Stisknutím klávesy Enter přidejte sloupec RequestDateAge do tabulky Project Requests.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  Přidání sloupce RequestDateAge

Přidání míry do tabulky Project DetailsAdd a measure to the Project Details table

 1. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na tabulku Project Details a pak na Nová míra.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Nová míra

 2. Do řádku vzorců zadejte tento vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Tento vzorec vypočítá odchylku mezi skutečnými a plánovanými dny projektu.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Tento údaj nepřidáme jako počítaný sloupec, ale jako míru, aby se vracely správné výsledky bez ohledu na to, jak jsou data v sestavě filtrovaná nebo agregovaná.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Stisknutím klávesy Enter přidejte míru VarProjectedActual do tabulky Project Details.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  Přidání míry VarProjectedActual

Přidání míry do tabulky Project RequestsAdd a measure to the Project Requests table

 1. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na tabulku Project Requests a pak na Nová míra.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Nová míra

 2. Do řádku vzorců zadejte tento vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Tento vzorec najde na základě dříve definovaného počítaného sloupce projekt, který nejdéle čeká na schválení.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Stisknutím klávesy Enter přidejte míru MaxDaysPending do tabulky Project Requests.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  Přidání míry MaxDaysPending

Krok 3: Vytvoření vizualizací v sestavěStep 3: Create report visualizations

Právě jsme se dostali ke kroku, na který mnozí myslí, když uvažují o analýze dat: vytvoření vizualizací, které nám pomohou v datech najít vzory.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. V tomto kroku vytvoříme čtyři vizualizace:In this step, we'll create four visualizations:

 • Sloupcový graf, který znázorňuje srovnání plánovaných a skutečných dnů projektůA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Sloupcový graf, který zobrazuje odchylku pro jednotlivé projektyA column chart that shows the variance for each project
 • Kartu zobrazující projekt, který nejdéle čeká na schváleníA card that shows the project that has been pending the longest
 • Tabulku, která ukazuje čas mezi datem schválení a zahájení projektuA table that shows the time between project approval and projected start date

Po vytvoření těchto vizualizací v sestavě Power BI Desktopu publikujeme tato data a sestavy do služby Power BI, abychom mohli vytvořit a nasdílet řídicí panely.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Další informace o vytváření sestav v Power BI Desktopu najdete v části Vizualizace výukového programu s asistencí.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Vytvoření pruhového grafu zobrazujícího srovnání plánu a skutečnostiCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Klikněte nebo klepněte na ikonu zobrazení Sestava.Click or tap the Report view icon. V tomto zobrazení zůstaneme po zbytek času, který strávíme v Power BI Desktopu.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Zobrazení Sestava

 2. V podokně Vizualizace napravo klikněte nebo klepněte na Skupinový sloupcový graf.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Vizualizace – skupinový sloupcový graf

 3. Přetáhněte PMAssigned a Title z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Osa v podokně Vizalizace.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Osa v podokně Vizualizace

 4. Přetáhněte ActualDays a ProjectedDays z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Hodnota v podokně Vizualizace.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Hodnota v podokně Vizualizace

 5. Vizualizace by se teď měla podobat následujícímu obrázku.The visualization should now look like the following image.

  ProjectedDays a ActualDays podle PMAssigned

 6. Přetáhněte Status z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Filtry podokna Vizualizace a zaškrtněte políčko Completed.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtr podle sloupce Status

  Graf je teď vyfiltrovaný tak, aby zobrazoval jenom dokončené projekty, což dává smysl, protože porovnáváme plánované a skutečné dny.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Kliknutím na šipky v levém horním rohu grafu se můžete pohybovat nahoru a dolů v hierarchii projektových manažerů a projektů.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. Na následujícím obrázku vidíte, jak to vypadá, když přejdete na podrobnosti projektů.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Sloupcový graf při přechodu na podrobnosti

Vytvoření pruhového grafu zobrazujícího odchylku od plánuCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Klikněte nebo klepněte na plátno mimo právě vytvořenou vizualizaci.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. V podokně Vizualizace napravo klikněte nebo klepněte na Skupinový sloupcový graf.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Vizualizace – skupinový sloupcový graf

 3. Přetáhněte PMAssigned a Title z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Osa v podokně Vizalizace.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Osa v podokně Vizualizace

 4. Přetáhněte VarProjectedActual z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Hodnota v podokně Vizualizace.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Hodnota v podokně Vizualizace

 5. Přetáhněte Status z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Filtry podokna Vizualizace a zaškrtněte políčko Completed.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtr podle sloupce Status

  Vizualizace by se teď měla podobat následujícímu obrázku.The visualization should now look like the following image.

  VarProjectedActual podle PMAssigned

  Z tohoto grafu je vidět, o kolik větší odchylku mají projekty vedené Irvinem Sayersem oproti projektům Joni Shermanové.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Když přejdete k podrobnostem, uvidíte odchylku podle projektu a zjistíte, jestli bylo plánovaných dnů více nebo méně než skutečných dnů.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  VarProjectedActual podle Title

 6. Než vytvoříme další vizualizace, upravte umístění a velikost vytvořených vizualizací tak, aby se vešly vedle sebe.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Umístění grafů vedle sebe

Vytvoření karty zobrazující projekt, který nejdéle čeká na schváleníCreate a card that shows the longest pending project

 1. Klikněte nebo klepněte na plátno mimo právě vytvořenou vizualizaci.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. V podokně Vizualizace napravo klikněte nebo klepněte na Karta.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Vizualizace – karta

 3. Přetáhněte MaxDaysPending z tabulky Project Requests v podokně Pole do oblasti Pole v podokně Vizualizace.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Pole v podokně Vizualizace

 4. Klikněte nebo klepněte na Formát (malířský váleček) a nastavte Ohraničení na Zapnuto.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Kopírování formátu – ohraničení

 5. Nastavte Název na Zapnuto a přidejte text „Maximální počet dnů čekání na schválení“.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Přidání názvu

  Vizualizace by se teď měla podobat následujícímu obrázku.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="88bf4-316">Maximální počet dnů čekání na schválení</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="88bf4-316">Max days pending approval</span></span>

  Až tuto sestavu publikujeme, použijeme tuto dlaždici k aktivaci výstrahy, když maximální hodnota čekajícího projektu dosáhne určité prahové hodnoty.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Vytvoření tabulky, která ukazuje čas mezi datem schválení a zahájení projektuCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Klikněte nebo klepněte na plátno mimo právě vytvořenou vizualizaci.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. V podokně Vizualizace napravo klikněte nebo klepněte na Tabulka.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Vizualizace – tabulka

 3. Přetáhněte PMAssigned, Title a ApprovedStartDiff z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Hodnoty v podokně Vizualizace.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Hodnoty v podokně Vizualizace

 4. Přetáhněte ProjectedStartDate z tabulky Project Details v podokně Pole do oblasti Filtry podokna Vizualizace a pak vyberte všechna data s výjimkou (Prázdné).Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Filtr podle ProjectedStartDate

 5. Změňte velikost sloupců tabulky tak, aby se zobrazila všechna data, a proveďte řazení podle ApprovedStartDiff sestupně.Resize the columns of the table so you can see all the data, and sort by ApprovedStartDiff, descending. Vizualizace by se teď měla podobat následujícímu obrázku.The visualization should now look like the following image.

  Tabulka s hodnotami ApprovedStartDiff

 6. V oblasti Hodnoty klikněte nebo klepněte na šipku dolů u ApprovedStartDiff a pak klikněte nebo klepněte na Průměr.In the Values area, click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average. Teď vidíme průměrnou dobu mezi datem schválení a datem zahájení projektu.Now we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Výpočet průměru

 7. Znovu klikněte nebo klepněte na šipku dolů u ApprovedStartDiff, klikněte nebo klepněte na Podmíněné formátování a pak klikněte nebo klepněte na Škály barvy pozadí.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, click or tap Conditional formatting, then click or tap Background color scales.

  Podmíněné formátování

 8. Nastavte barvy pro pole Minimum a Maximum, jak je znázorněno níže, a pak klikněte nebo klepněte na OK.Set colors for the Minimum and Maximum fields as shown below, then click or tap OK.

  Možnosti podmíněného formátování

  Vizualizace by se teď měla podobat následujícímu obrázku.The visualization should now look like the following image.

  Dokončené podmíněné formátování

  Jak vidíte, mají projekty vedené Irvinem Sayersem tendenci začínat poměrně pozdě od schválení.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Stálo by za to prozkoumat, jestli příčinou nejsou jiné faktory než přiřazený manažer.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Tím jsme se dostali na konec oddílu věnovaného sestavám. V tomto okamžiku byste měli mít hotovou sestavu vycházející z dat importovaných ze SharePointu, vyčištěnou a namodelovanou v Power BI Desktopu.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Pokud šlo všechno podle plánu, měla by vaše sestava vypadat jako na následujícím obrázku.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Hotová sestava

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této řadě kurzů je publikování sestavy projektu Power BI a vytvoření řídicího panelu.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.