Distribuovatelný kód pro Microsoft Visual Studio 2017 (zahrnuje soubory pro nástroje, rozšíření a buildovací server) Distributable Code for Microsoft Visual Studio 2017 (Includes Utilities, Extensibility, and BuildServer Files)

Na této stránceOn this Page

Poznámka

V následujících seznamech...In the lists below...

 • [arch] představuje identifikátor architektury procesoru, například „x86“, „x64“ nebo „arm“.[arch] represents the processor architecture identifier, for instance "x86", "x64", or "arm".
 • [locale] představuje konkrétní jazyk, národní prostředí nebo identifikátor jazykové verze, například „CSY“, „cs-cz“ nebo „1029“.[locale] represents a specific language, locale, or culture identifier, for instance "ENU", "en-us", or "1033".
 • [version] představuje název složky, která používá číslo verze.[version] represents a folder name that uses a version number.
 • [VisualStudioFolder] odpovídá místu instalace sady Visual Studio 2017.[VisualStudioFolder] represents the install location for Visual Studio 2017.

Stáhnout Download

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny najdete v článku o instalaci sady Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Poznámka

Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Soubory distribuovatelného kódu pro Visual Studio 2017 Distributable Code Files for Visual Studio 2017

Následující oddíl je seznamem redistribuce, na který odkazuje oddíl Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Visual Studio Enterprise 2017, Visual Studio Professional 2017 a Visual Studio Community 2017 („software“).The following section is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for Visual Studio Enterprise 2017, Visual Studio Professional 2017, Visual Studio Community 2017 ("the software"). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software s vaším programem kopírovat a distribuovat neupravenou formu souborů uvedených níže.If you have a validly licensed copy of such software, you may copy and distribute with your program the unmodified form of the files listed below, subject to the License Terms for the software.

Knihovny ASP.NETASP.NET Libraries

Následující softwarové komponenty se licencují a podporují samostatně v rámci podmínek pro knihovny Microsoft .NET, které najdete na adrese https://webpifeed.blob.core.windows.net/webpifeed/eula/aspnetcomponent_rtw_ENU.htm.The following software components are licensed and supported separately under the Microsoft .NET Library terms located at https://webpifeed.blob.core.windows.net/webpifeed/eula/aspnetcomponent_rtw_ENU.htm. Pokud nesouhlasíte s licenčními podmínkami pro tyto softwarové komponenty, nesmíte je používat.If you do not agree to the license terms for these software components, you may not use them.

 • MVCMVC
 • Webové rozhraní APIWeb API
 • Webové stránky s jádrem RazorWeb Pages with Razor
 • Entity FrameworkEntity Framework
 • SignalRSignalR
 • KatanaKatana
 • Transformace dokumentů XML společnosti MicrosoftMicrosoft XML Document Transformation

Microsoft AzureMicrosoft Azure

ZdrojSource

 • MobileServices.jsMobileServices.js
 • MobileServices.min.jsMobileServices.min.js

Objektový kódObject Code

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dllMicrosoft.WindowsAzure.Ext.dll

Návrháři Blendu a XAML pro Visual StudioBlend and XAML Designers for Visual Studio

Distribuovatelné soubory Blend Projectu a šablon položek pro sadu Visual Studio jsou nainstalované v těchto umístěních:Redistributable files for Blend Project and Item Templates for Visual Studio are installed in the following locations:

 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ProjectTemplates[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ProjectTemplates
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ItemTemplates[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ItemTemplates
 • [VisualStudioFolder]\DesignTools\AppThemes[VisualStudioFolder]\DesignTools\AppThemes
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\.NETFramework[Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\.NETFramework

Blend for Visual StudioBlend for Visual Studio

Distribuovatelné soubory Blendu for Visual Studio jsou nainstalované v těchto umístěních:Redistributable files for Blend for Visual Studio are installed in the following locations:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.5[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.5

Ukázky datových prostředkůSample Data Resources

 • [VisualStudioFolder]\DesignTools\SampleData[VisualStudioFolder]\DesignTools\SampleData

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

Offline instalační programOffline Installer

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (rozhraní .NET Framework 4.6.2 v sadě Visual Studio)dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 as present in Visual Studio)
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (rozhraní .NET Framework 4.6.2 v jiných kanálech, například ve službě Microsoft Download Center)NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 as present on other channels, such as the Microsoft Download Center)

Poznámka: Oba soubory jsou stejné, ale pro různé distribuční kanály mohou použít jiné názvy.Note: Both files are identical but may use different names for different distribution channels.

Jazykové sadyLanguage Packs

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exedotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exe
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[locale].exeNDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[locale].exe

Poznámky:Notes:

 • Oba soubory jsou naprosto stejné, ale různé distribuční kanály mohou používat jiné názvy.Both files are identical but may use different names for different distribution channels.
 • [locale] zastupuje identifikátor jazyka složený ze tří písmen.[locale] represents the specific three-letter language identifier. Příklad: NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exeFor instance, NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exe
  • Jazykové sady jsou k dispozici pro následující národní prostředí (jsou uvedené i s odpovídajícím identifikačním kódem): arabština (ARA), čeština (CSY), čínština (CHS), čínština –Tchaj-wan (CHT), dánština (DAN), finština (FIN), francouzština (FRA), hebrejština (HEB), holandština – Nizozemsko (NLD), italština (ITA), japonština (JPN), korejština (KOR), maďarština (HUN), němčina (DEU), norština (NOR), polština (PLK), portugalština – Brazílie (PTB), portugalština – Portugalsko (PTG), ruština (RUS), řečtina (ELL), španělština (ESN), švédština (SVE) a turečtina (TRK).Language Packs are available for the following (listed here with their associated identifier code): Arabic (ARA), Chinese-Taiwan (CHT), Czech (CSY), Danish (DAN), German (DEU), Greek (ELL), Finnish (FIN), French (FRA), Hebrew (HEB), Hungarian (HUN), Italian (ITA), Japanese (JPN), Korean (KOR), Dutch-Netherlands (NLD), Norwegian (NOR), Polish (PLK), Portuguese-Brazil (PTB), Russian (RUS), Swedish (SVE), Turkish (TRK), Chinese (CHS), Portuguese-Portugal (PTG), Spanish (ESN)

Modul runtime F#F# Runtime

 • Fsharp.Core.dllFsharp.Core.dll

ADO.NETADO.NET

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • System.Data.dllSystem.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dllSystem.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dllSystem.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dllAdonetdiag.dll

DIA SDKDIA SDK

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\msdia140.dll[VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll[VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll[VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll

Soubory modulu runtime Visual C++Visual C++ Runtime Files

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat jako součást instalačního balíčku vašeho programu:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, as a part of the installation package of your program:

 • [Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\[Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\
  • Microsoft_VC140_CRT_[arch].msmMicrosoft_VC140_CRT_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_CXXAMP_[arch].msmMicrosoft_VC140_CXXAMP_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFC_[arch].msmMicrosoft_VC140_MFC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFCLOC_[arch].msmMicrosoft_VC140_MFCLOC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_OpenMP_[arch].msmMicrosoft_VC140_OpenMP_[arch].msm

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte s vaším programem distribuovat libovolné soubory v následující složce a jejích podložkách s výjimkou souborů uvedených níže.Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute with your program any of the files within the following folder and its subfolders except as noted below. Tyto soubory nesmíte upravovat.You may not modify these files.

 • [VisualStudioFolder]\VC\redist[VisualStudioFolder]\VC\redist
 • Nemůžete distribuovat obsah z následujících složek:You may not distribute the contents of the following folders:
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist[VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist[VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\onecore\debug_nonredist[VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\onecore\debug_nonredist

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory kopírovat a distribuovat s vaším programem do místní složky vašeho programu nebo nasazením do globální mezipaměti sestavení (GAC):Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files with your program in your program’s application local folder or by deploying them into the Global Assembly Cache (GAC):

 • [VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\atlmfc\lib\[arch]\mfcmifc80.dll[VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\atlmfc\lib\[arch]\mfcmifc80.dll

Univerzální aplikace pro Windows a aplikace pro Windows StoreUniversal Windows Apps and Windows Store Apps

Instalace univerzálních aplikací pro Windows bokemSide-loading of Universal Windows Apps

Soubory AppX obsažené v následujících umístěních je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi univerzálními aplikacemi pro Windows, které jsou určené pro instalaci bokem:The AppX files contained in the following locations may be distributed unmodified with your Universal Windows apps that you intend to side-load:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].14.00.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].14.00.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].12.00.Universal.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].12.00.Universal.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx
 • Pro další verze .NET Native si přečtěte článek https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.For additional versions of .NET Native, see https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.

Soubory obsažené v následujících umístěních je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi univerzálními aplikacemi pro Windows, které jsou určené pro instalaci bokem:The files contained in the following locations may be distributed unmodified with your Universal Windows apps that you intend to side-load:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration

Soubory databázových nástrojů SQL ServeruSQL Server Database Tooling files

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .dll a .exe v této složce bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the .dll files and .exe files, unmodified, in this folder with your program:

 • [VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120[VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120
 • [VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130[VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

Distribuovatelné součásti SQL ServeruSQL Server Redistributable Components

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • SqlCmdLnUtils.msiSqlCmdLnUtils.msi
 • sqlncli.msisqlncli.msi
 • SSCERuntime_x64-enu.exeSSCERuntime_x64-enu.exe
 • SSCERuntime_x86-enu.exeSSCERuntime_x86-enu.exe
 • sqllocaldb.msisqllocaldb.msi
 • SharedManagementObjects.msiSharedManagementObjects.msi
 • SqlDom.msiSqlDom.msi
 • SQLSysClrTypes.msiSQLSysClrTypes.msi
 • TSqlLanguageService.msiTSqlLanguageService.msi

Soubory datových služeb Microsoft WCFMicrosoft WCF Data Services files

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • Microsoft.Data.Services.dllMicrosoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dllMicrosoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.OData.dllMicrosoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dllMicrosoft.Data.Edm.dll
 • System.Spatial.dllSystem.Spatial.dll

Microsoft Visual Studio Tools for OfficeMicrosoft Visual Studio Tools for Office

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • Microsoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro tento software smíte se svým programem kopírovat a distribuovat následující soubory:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files with your program:

 • setup.exe (zaváděcí nástroj použitý k instalaci doplňků Office)setup.exe (bootstrapper used to install Office Add-ins)

Soubory distribuovatelného kódu pro sadu SDK vizualizátoru souběžnosti Distributable Code Files for the Concurrency Visualizer Software Development Kit

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 3.5)Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (for .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 4.0)Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (for .NET 4.0)
 • cvmarkers.hcvmarkers.h
 • cvmarkersobj.hcvmarkersobj.h

Soubory distribuovatelného kódu pro vývoj rozšíření sady Visual Studio Distributable Code Files for Visual Studio extension development

Toto je seznam redistribuce, na který odkazuje oddíl Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Visual Studio 2017 („software“).This is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for Visual Studio 2017 ("the software"). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software kopírovat a distribuovat nezměněnou formu objektového kódu souborů uvedených níže.If you have a validly licensed copy of the software, you may copy and distribute the unmodified object code form of the files listed below, subject to the License Terms for the software.

 • [VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe[VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe
 • [VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe[VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe

Seznam nástrojů pro Visual Studio 2017 List of Utilities for Visual Studio 2017

Toto je seznam nástrojů, na který odkazuje oddíl Nástroje licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2017 (dále jen „software“).This is the “Utilities List” that is referenced in the “Utilities” section of Microsoft Software License Terms for certain editions of Visual Studio 2017 (the “software”). Software, který jste dostali, nemusí v závislosti na konkrétní edici zahrnovat všechny soubory v tomto seznamu.Depending on the specific edition of the software, the software you received may not include all of the files on this list. Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky k sadě Visual Studio, které byly dodány s vaší edicí softwaru.To determine your rights with respect to the following files, please refer to the Visual Studio License Terms that came with your edition of the software. Tyto soubory nesmíte upravovat.You may not modify these files.

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\IntelliTrace\IntelliTraceCollection.cab[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\IntelliTrace\IntelliTraceCollection.cab

Remote Tools for Visual Studio 2017Remote Tools for Visual Studio 2017

 • vs_remotetools.exe (verze x86 i x64)vs_remotetools.exe (both x86 and x64 versions)

Performance Tools for Visual Studio 2017Performance Tools for Visual Studio 2017

 • [VisualStudioFolder]\Team Tools\Performance Tools\Setups\vs_profiler\[arch]_x64_[locale].exe[VisualStudioFolder]\Team Tools\Performance Tools\Setups\vs_profiler\[arch]_x64_[locale].exe

Nástroje Visual C++Visual C++ Utilities

Seznam nástrojů zahrnuje následující soubory v podsložkách zadaných adresářů:The "Utilities List" includes the following files within in the subfolders of the directories specified:

 • [VisualStudioFolder]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\[VisualStudioFolder]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\
  • VsGraphicsHelper.dllVsGraphicsHelper.dll
  • VsGraphicsResources.dllVsGraphicsResources.dll
 • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist\[VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist\
  • concrt140d.dllconcrt140d.dll
  • mfc140ud.dllmfc140ud.dll
  • mfcm140ud.dllmfcm140ud.dll
  • msvcp140d.dllmsvcp140d.dll
  • vcamp140d.dllvcamp140d.dll
  • vccorlib140d.dllvccorlib140d.dll
  • vcomp140d.dllvcomp140d.dll
  • vcruntime140d.dllvcruntime140d.dll
 • [VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\bin\[VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\bin\
  • pgort140.dllpgort140.dll
  • pgort140ui.dllpgort140ui.dll
  • pgosweep.exepgosweep.exe

Seznam souborů sestavovacího serveru pro sadu Visual Studio 2017 List of Build Server Files for Visual Studio 2017

Toto je seznam souborů sestavovacího serveru, na který odkazuje oddíl věnovaný sestavovacímu serveru (Build Server) licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2017 (dále jen „software“).This is the "Build Server List" that is referenced in the "Build Server" section of the Microsoft Software License Terms for certain editions of Visual Studio 2017 (the "software"). Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky, které byly dodány s vaší edicí softwaru.To determine your rights with respect to the following files, please refer to the License Terms that came with your edition of the software.

Nástroje SharePointu pro Visual StudioSharePoint Tooling for Visual Studio

[VisualStudioFolder]\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\SharePointTools\[VisualStudioFolder]\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\SharePointTools\

 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targetsMicrosoft.VisualStudio.SharePoint.targets
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dllMicrosoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\

 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dllPrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dllPrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dllPrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
 • PublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dllPublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Soubory sestavovacího serveru Visual C++Visual C++ Build Server files

Libovolný ze souborů v následujících složkách a jejich podsložkách.Any of the files within the following folders and their subfolders.

 • Program Files\Common Files\Merge ModulesProgram Files\Common Files\Merge Modules
 • [VisualStudioFolder]\VC\[VisualStudioFolder]\VC\
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\VC\VCTargets[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\VC\VCTargets
 • [VisualStudioFolder]\Common7\Tools\vsdevcmd[VisualStudioFolder]\Common7\Tools\vsdevcmd
 • [Program Files (x86)]\Microsoft Visual Studio\Shared\14.0\VC[Program Files (x86)]\Microsoft Visual Studio\Shared\14.0\VC
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\[Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Jednotlivé souboryIndividual Files

 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj120.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj120.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj140.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj140.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis120.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis120.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis140.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis140.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\Tools\makehm.exe[VisualStudioFolder]\Common7\Tools\makehm.exe
 • [VisualStudioFolder]\Common7\Tools\VsDevCmd.bat[VisualStudioFolder]\Common7\Tools\VsDevCmd.bat

Soubory distribuovatelného kódu Application Insights pro Visual Studio 2017 Distributable Code Files for Application Insights for Visual Studio 2017

Podle licenčních podmínek k softwaru smíte následující soubory v nezměněné podobě kopírovat a distribuovat se svým programem sestaveným v sadě Visual Studio 2017:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program built with Visual Studio 2017:

 • Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkgMicrosoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
 • Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkgMicrosoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Soubory distribuovatelného kódu pro vývoj pro mobilní zařízení pomocí Xamarinu Distributable Code Files for Mobile Development with Xamarin

V souladu s licenčními podmínkami pro software můžete spolu se svojí aplikací vytvořenou pomocí sady Visual Studio nebo Visual Studio for Mac kopírovat a distribuovat následující soubory (a přidružené soubory symbolů ladění) ve formě objektového kódu tak, jak jsou nainstalovány v podsložkách následujících adresářů:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute with your application built using Visual Studio or Visual Studio for Mac the object code form of the following files (and associated debug symbol files) as installed within subfolders of the following directories:

Operační systém macOS®:On macOS® operating system:

 • /Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework/Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework/Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework/Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework

Operační systém Windows:On Windows operating system:

 • [VisualStudioFolder]\MSBuild\Xamarin,[VisualStudioFolder]\MSBuild\Xamarin,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS, or
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS

Soubory distribuovatelného kódu Xamarin:Xamarin Distributable Code Files:

 • FSharp.Compiler.CodeDom.dllFSharp.Compiler.CodeDom.dll
 • FSharp.Core.dllFSharp.Core.dll
 • FSharp.Core.optdataFSharp.Core.optdata
 • FSharp.Core.sigdataFSharp.Core.sigdata
 • FSharp.Core.xmlFSharp.Core.xml
 • I18N.CJK.dllI18N.CJK.dll
 • I18N.dllI18N.dll
 • I18N.MidEast.dllI18N.MidEast.dll
 • I18N.Other.dllI18N.Other.dll
 • I18N.Rare.dllI18N.Rare.dll
 • I18N.West.dllI18N.West.dll
 • Info.plistInfo.plist
 • Ionic.Zip.dllIonic.Zip.dll
 • Irony.dllIrony.dll
 • Java.Interop.dllJava.Interop.dll
 • Java.Interop.Tools.Cecil.dllJava.Interop.Tools.Cecil.dll
 • Java.Interop.Tools.Diagnostics.dllJava.Interop.Tools.Diagnostics.dll
 • Java.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dllJava.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dll
 • libapp.alibapp.a
 • libextension.alibextension.a
 • libmono-2.0.alibmono-2.0.a
 • libmono-2.0.dyliblibmono-2.0.dylib
 • libmono-android.debug.d.dyliblibmono-android.debug.d.dylib
 • libmono-android.debug.d.solibmono-android.debug.d.so
 • libmono-android.debug.dyliblibmono-android.debug.dylib
 • libmono-android.debug.solibmono-android.debug.so
 • libmono-android.release.d.dyliblibmono-android.release.d.dylib
 • libmono-android.release.d.solibmono-android.release.d.so
 • libmono-android.release.dyliblibmono-android.release.dylib
 • libmono-android.release.solibmono-android.release.so
 • libmono-btls-shared.d.solibmono-btls-shared.d.so
 • libmono-btls-shared.solibmono-btls-shared.so
 • libMonoPosixHelper.d.dyliblibMonoPosixHelper.d.dylib
 • libMonoPosixHelper.d.solibMonoPosixHelper.d.so
 • libMonoPosixHelper.dyliblibMonoPosixHelper.dylib
 • libMonoPosixHelper.solibMonoPosixHelper.so
 • libmono-profiler-log.alibmono-profiler-log.a
 • libmono-profiler-log.d.dyliblibmono-profiler-log.d.dylib
 • libmono-profiler-log.d.solibmono-profiler-log.d.so
 • libmono-profiler-log.dyliblibmono-profiler-log.dylib
 • libmono-profiler-log.solibmono-profiler-log.so
 • libmonosgen-2.0.alibmonosgen-2.0.a
 • libmonosgen-2.0.d.dyliblibmonosgen-2.0.d.dylib
 • libmonosgen-2.0.d.solibmonosgen-2.0.d.so
 • libmonosgen-2.0.dyliblibmonosgen-2.0.dylib
 • libmonosgen-2.0.solibmonosgen-2.0.so
 • libtvextension.alibtvextension.a
 • libwatchextension.alibwatchextension.a
 • libxamarin.alibxamarin.a
 • libxamarin.dyliblibxamarin.dylib
 • libxamarin-debug.alibxamarin-debug.a
 • libxamarin-debug.dyliblibxamarin-debug.dylib
 • libxammac.alibxammac.a
 • libxammac.dyliblibxammac.dylib
 • libxammac-debug.alibxammac-debug.a
 • libxammac-debug.dyliblibxammac-debug.dylib
 • libxammac-system.alibxammac-system.a
 • libxammac-system-debug.alibxammac-system-debug.a
 • libzip.3.0.dyliblibzip.3.0.dylib
 • libZipSharp.dlllibZipSharp.dll
 • libZipSharp.dll.configlibZipSharp.dll.config
 • machine.configmachine.config
 • Microsoft.CSharp.dllMicrosoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Win32.Primitives.dllMicrosoft.Win32.Primitives.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.AccessControl.dllMicrosoft.Win32.Registry.AccessControl.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.dllMicrosoft.Win32.Registry.dll
 • MonoMono
 • mono.android.dexmono.android.dex
 • Mono.Android.dllMono.Android.dll
 • Mono.Android.Export.dllMono.Android.Export.dll
 • mono.android.jarmono.android.jar
 • Mono.Btls.Interface.dllMono.Btls.Interface.dll
 • Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dllMono.CompilerServices.SymbolWriter.dll
 • Mono.CSharp.dllMono.CSharp.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dllMono.Data.Sqlite.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll.configMono.Data.Sqlite.dll.config
 • Mono.Data.Tds.dllMono.Data.Tds.dll
 • Mono.Messaging.dllMono.Messaging.dll
 • Mono.Posix.dllMono.Posix.dll
 • Mono.Security.dllMono.Security.dll
 • MonoTouch.Dialog-1.dllMonoTouch.Dialog-1.dll
 • monotouch.dllmonotouch.dll
 • MonoTouch.NUnitLite.dllMonoTouch.NUnitLite.dll
 • monotouch-fixes.dylibmonotouch-fixes.dylib
 • mscorlib.dllmscorlib.dll
 • netstandard.dllnetstandard.dll
 • OpenTK.dllOpenTK.dll
 • OpenTK.dll.configOpenTK.dll.config
 • OpenTK-1.0.dllOpenTK-1.0.dll
 • OpenTK-1.0.dll.configOpenTK-1.0.dll.config
 • System.AppContext.dllSystem.AppContext.dll
 • System.Collections.Concurrent.dllSystem.Collections.Concurrent.dll
 • System.Collections.dllSystem.Collections.dll
 • System.Collections.NonGeneric.dllSystem.Collections.NonGeneric.dll
 • System.Collections.Specialized.dllSystem.Collections.Specialized.dll
 • System.ComponentModel.Annotations.dllSystem.ComponentModel.Annotations.dll
 • System.ComponentModel.Composition.dllSystem.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dllSystem.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ComponentModel.dllSystem.ComponentModel.dll
 • System.ComponentModel.EventBasedAsync.dllSystem.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
 • System.ComponentModel.Primitives.dllSystem.ComponentModel.Primitives.dll
 • System.ComponentModel.TypeConverter.dllSystem.ComponentModel.TypeConverter.dll
 • System.configSystem.config
 • System.Configuration.dllSystem.Configuration.dll
 • System.Configuration.Install.dllSystem.Configuration.Install.dll
 • System.Console.dllSystem.Console.dll
 • System.Core.dllSystem.Core.dll
 • System.Data.Common.dllSystem.Data.Common.dll
 • System.Data.dllSystem.Data.dll
 • System.Data.Linq.dllSystem.Data.Linq.dll
 • System.Data.Services.Client.dllSystem.Data.Services.Client.dll
 • System.Data.SqlClient.dllSystem.Data.SqlClient.dll
 • System.Diagnostics.Contracts.dllSystem.Diagnostics.Contracts.dll
 • System.Diagnostics.Debug.dllSystem.Diagnostics.Debug.dll
 • System.Diagnostics.FileVersionInfo.dllSystem.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
 • System.Diagnostics.Process.dllSystem.Diagnostics.Process.dll
 • System.Diagnostics.StackTrace.dllSystem.Diagnostics.StackTrace.dll
 • System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dllSystem.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
 • System.Diagnostics.Tools.dllSystem.Diagnostics.Tools.dll
 • System.Diagnostics.TraceEvent.dllSystem.Diagnostics.TraceEvent.dll
 • System.Diagnostics.TraceSource.dllSystem.Diagnostics.TraceSource.dll
 • System.Diagnostics.Tracing.dllSystem.Diagnostics.Tracing.dll
 • System.dllSystem.dll
 • System.Drawing.Primitives.dllSystem.Drawing.Primitives.dll
 • System.Dynamic.Runtime.dllSystem.Dynamic.Runtime.dll
 • System.EnterpriseServices.dllSystem.EnterpriseServices.dll
 • System.Globalization.Calendars.dllSystem.Globalization.Calendars.dll
 • System.Globalization.dllSystem.Globalization.dll
 • System.Globalization.Extensions.dllSystem.Globalization.Extensions.dll
 • System.IdentityModel.dllSystem.IdentityModel.dll
 • System.IdentityModel.Selectors.dllSystem.IdentityModel.Selectors.dll
 • System.IO.Compression.dllSystem.IO.Compression.dll
 • System.IO.Compression.FileSystem.dllSystem.IO.Compression.FileSystem.dll
 • System.IO.Compression.ZipFile.dllSystem.IO.Compression.ZipFile.dll
 • System.IO.dllSystem.IO.dll
 • System.IO.FileSystem.AccessControl.dllSystem.IO.FileSystem.AccessControl.dll
 • System.IO.FileSystem.dllSystem.IO.FileSystem.dll
 • System.IO.FileSystem.DriveInfo.dllSystem.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
 • System.IO.FileSystem.Primitives.dllSystem.IO.FileSystem.Primitives.dll
 • System.IO.FileSystem.Watcher.dllSystem.IO.FileSystem.Watcher.dll
 • System.IO.IsolatedStorage.dllSystem.IO.IsolatedStorage.dll
 • System.IO.MemoryMappedFiles.dllSystem.IO.MemoryMappedFiles.dll
 • System.IO.Pipes.dllSystem.IO.Pipes.dll
 • System.IO.UnmanagedMemoryStream.dllSystem.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
 • System.Json.dllSystem.Json.dll
 • System.Linq.dllSystem.Linq.dll
 • System.Linq.Expressions.dllSystem.Linq.Expressions.dll
 • System.Linq.Parallel.dllSystem.Linq.Parallel.dll
 • System.Linq.Queryable.dllSystem.Linq.Queryable.dll
 • System.Messaging.dllSystem.Messaging.dll
 • System.Net.AuthenticationManager.dllSystem.Net.AuthenticationManager.dll
 • System.Net.Cache.dllSystem.Net.Cache.dll
 • System.Net.dllSystem.Net.dll
 • System.Net.Http.dllSystem.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.WinHttpHandler.dllSystem.Net.Http.WinHttpHandler.dll
 • System.Net.HttpListener.dllSystem.Net.HttpListener.dll
 • System.Net.Mail.dllSystem.Net.Mail.dll
 • System.Net.NameResolution.dllSystem.Net.NameResolution.dll
 • System.Net.NetworkInformation.dllSystem.Net.NetworkInformation.dll
 • System.Net.Ping.dllSystem.Net.Ping.dll
 • System.Net.Primitives.dllSystem.Net.Primitives.dll
 • System.Net.Requests.dllSystem.Net.Requests.dll
 • System.Net.Security.dllSystem.Net.Security.dll
 • System.Net.ServicePoint.dllSystem.Net.ServicePoint.dll
 • System.Net.Sockets.dllSystem.Net.Sockets.dll
 • System.Net.Utilities.dllSystem.Net.Utilities.dll
 • System.Net.WebHeaderCollection.dllSystem.Net.WebHeaderCollection.dll
 • System.Net.WebSockets.Client.dllSystem.Net.WebSockets.Client.dll
 • System.Net.WebSockets.dllSystem.Net.WebSockets.dll
 • System.Numerics.dllSystem.Numerics.dll
 • System.Numerics.Vectors.dllSystem.Numerics.Vectors.dll
 • System.ObjectModel.dllSystem.ObjectModel.dll
 • System.Reflection.Context.dllSystem.Reflection.Context.dll
 • System.Reflection.DispatchProxy.dllSystem.Reflection.DispatchProxy.dll
 • System.Reflection.dllSystem.Reflection.dll
 • System.Reflection.Emit.dllSystem.Reflection.Emit.dll
 • System.Reflection.Emit.ILGeneration.dllSystem.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
 • System.Reflection.Emit.Lightweight.dllSystem.Reflection.Emit.Lightweight.dll
 • System.Reflection.Extensions.dllSystem.Reflection.Extensions.dll
 • System.Reflection.Primitives.dllSystem.Reflection.Primitives.dll
 • System.Reflection.TypeExtensions.dllSystem.Reflection.TypeExtensions.dll
 • System.Resources.ReaderWriter.dllSystem.Resources.ReaderWriter.dll
 • System.Resources.ResourceManager.dllSystem.Resources.ResourceManager.dll
 • System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dllSystem.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
 • System.Runtime.dllSystem.Runtime.dll
 • System.Runtime.Extensions.dllSystem.Runtime.Extensions.dll
 • System.Runtime.Handles.dllSystem.Runtime.Handles.dll
 • System.Runtime.InteropServices.dllSystem.Runtime.InteropServices.dll
 • System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dllSystem.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
 • System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dllSystem.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
 • System.Runtime.Numerics.dllSystem.Runtime.Numerics.dll
 • System.Runtime.Serialization.dllSystem.Runtime.Serialization.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.dllSystem.Runtime.Serialization.Formatters.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dllSystem.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
 • System.Runtime.Serialization.Json.dllSystem.Runtime.Serialization.Json.dll
 • System.Runtime.Serialization.Primitives.dllSystem.Runtime.Serialization.Primitives.dll
 • System.Runtime.Serialization.Xml.dllSystem.Runtime.Serialization.Xml.dll
 • System.Security.AccessControl.dllSystem.Security.AccessControl.dll
 • System.Security.Claims.dllSystem.Security.Claims.dll
 • System.Security.Cryptography.Algorithms.dllSystem.Security.Cryptography.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Cng.dllSystem.Security.Cryptography.Cng.dll
 • System.Security.Cryptography.Csp.dllSystem.Security.Cryptography.Csp.dll
 • System.Security.Cryptography.DeriveBytes.dllSystem.Security.Cryptography.DeriveBytes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encoding.dllSystem.Security.Cryptography.Encoding.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dllSystem.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.dllSystem.Security.Cryptography.Hashing.dll
 • System.Security.Cryptography.OpenSsl.dllSystem.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
 • System.Security.Cryptography.Pkcs.dllSystem.Security.Cryptography.Pkcs.dll
 • System.Security.Cryptography.Primitives.dllSystem.Security.Cryptography.Primitives.dll
 • System.Security.Cryptography.ProtectedData.dllSystem.Security.Cryptography.ProtectedData.dll
 • System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dllSystem.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dll
 • System.Security.Cryptography.RSA.dllSystem.Security.Cryptography.RSA.dll
 • System.Security.Cryptography.X509Certificates.dllSystem.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
 • System.Security.dllSystem.Security.dll
 • System.Security.Principal.dllSystem.Security.Principal.dll
 • System.Security.Principal.Windows.dllSystem.Security.Principal.Windows.dll
 • System.Security.SecureString.dllSystem.Security.SecureString.dll
 • System.ServiceModel.dllSystem.ServiceModel.dll
 • System.ServiceModel.Duplex.dllSystem.ServiceModel.Duplex.dll
 • System.ServiceModel.Http.dllSystem.ServiceModel.Http.dll
 • System.ServiceModel.Internals.dllSystem.ServiceModel.Internals.dll
 • System.ServiceModel.NetTcp.dllSystem.ServiceModel.NetTcp.dll
 • System.ServiceModel.Primitives.dllSystem.ServiceModel.Primitives.dll
 • System.ServiceModel.Security.dllSystem.ServiceModel.Security.dll
 • System.ServiceModel.Web.dllSystem.ServiceModel.Web.dll
 • System.ServiceProcess.ServiceController.dllSystem.ServiceProcess.ServiceController.dll
 • System.Text.Encoding.CodePages.dllSystem.Text.Encoding.CodePages.dll
 • System.Text.Encoding.dllSystem.Text.Encoding.dll
 • System.Text.Encoding.Extensions.dllSystem.Text.Encoding.Extensions.dll
 • System.Text.RegularExpressions.dllSystem.Text.RegularExpressions.dll
 • System.Threading.AccessControl.dllSystem.Threading.AccessControl.dll
 • System.Threading.dllSystem.Threading.dll
 • System.Threading.Overlapped.dllSystem.Threading.Overlapped.dll
 • System.Threading.Tasks.dllSystem.Threading.Tasks.dll
 • System.Threading.Tasks.Parallel.dllSystem.Threading.Tasks.Parallel.dll
 • System.Threading.Thread.dllSystem.Threading.Thread.dll
 • System.Threading.ThreadPool.dllSystem.Threading.ThreadPool.dll
 • System.Threading.Timer.dllSystem.Threading.Timer.dll
 • System.Transactions.dllSystem.Transactions.dll
 • System.ValueTuple.dllSystem.ValueTuple.dll
 • System.Web.Services.dllSystem.Web.Services.dll
 • System.Windows.dllSystem.Windows.dll
 • System.Xml.dllSystem.Xml.dll
 • System.Xml.Linq.dllSystem.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.ReaderWriter.dllSystem.Xml.ReaderWriter.dll
 • System.Xml.Serialization.dllSystem.Xml.Serialization.dll
 • System.Xml.XDocument.dllSystem.Xml.XDocument.dll
 • System.Xml.XmlDocument.dllSystem.Xml.XmlDocument.dll
 • System.Xml.XmlSerializer.dllSystem.Xml.XmlSerializer.dll
 • System.Xml.XPath.dllSystem.Xml.XPath.dll
 • System.Xml.XPath.XDocument.dllSystem.Xml.XPath.XDocument.dll
 • System.Xml.XPath.XmlDocument.dllSystem.Xml.XPath.XmlDocument.dll
 • System.Xml.Xsl.Primitives.dllSystem.Xml.Xsl.Primitives.dll
 • XamarinXamarin
 • Xamarin.Android.NUnitLite.dllXamarin.Android.NUnitLite.dll
 • Xamarin.iOS.dllXamarin.iOS.dll
 • Xamarin.Mac.dllXamarin.Mac.dll
 • Xamarin.Mac.registrar.full.aXamarin.Mac.registrar.full.a
 • Xamarin.Mac.registrar.mobile.aXamarin.Mac.registrar.mobile.a
 • Xamarin.TVOS.dllXamarin.TVOS.dll
 • Xamarin.TVOS.registrar.aXamarin.TVOS.registrar.a
 • Xamarin.WatchOS.dllXamarin.WatchOS.dll
 • Xamarin.WatchOS.registrar.aXamarin.WatchOS.registrar.a
 • Xamarin-debugXamarin-debug
 • XamMac.CFNetwork.dllXamMac.CFNetwork.dll
 • XamMac.dllXamMac.dll
 • XamMacLauncherXamMacLauncher

Na začátek stránky
Top of Page