Introduktion til PowerAppsIntroduction to PowerApps

Velkommen!Welcome! I PowerApps kan du administrere organisationsdata ved at køre en app, du har oprettet, eller en anden har oprettet og delt med dig.In PowerApps, you can manage organizational data by running an app that you created or that someone else created and shared with you. Apps kører på mobilenheder, såsom telefoner, eller du kan køre dem i en browser ved at åbne Dynamics 365.Apps run on mobile devices such as phones, or you can run them in a browser by opening Dynamics 365. Du kan oprette en uendelig række apps – uden at lære et programmeringssprog som f.eks. C#.You can create an infinite variety of apps – all without learning a programming language such as C#.

Hvis du er nybegynder i forbindelse med appudvikling, kan du se, hvordan en enkel app bygges ved at generere en automatisk på baggrund af en enkelt datakilde og derefter tilpasse appen, så den passer bedre med dine behov.If you're new to app development, you can see how a simple app is built by generating one automatically based on a single data source and then customizing the app to better suit your needs. Denne video viser, hvordan det gøres på fem minutter:This video demonstrates how in five minutes:

[!VIDEO nb:cid:UUID:34ccfd46-7826-49ce-90d8-cf6a144b6968]

Når du automatisk har genereret en app fra f.eks. en brugerdefineret SharePoint-liste, kan du ændre, hvordan appen viser alle elementer, oplysninger om hvert element, og indstillinger for oprettelse eller redigering af et element.After you automatically generate an app from, for example, a custom SharePoint list, you can change how the app shows all items, details about each item, and options for creating or editing an item. Du kan også åbne app en eksempelapp eller en skabelon for at finde ud af, hvad der er muligt med PowerApps og for bedre at kunne forstå, hvordan du bygger mere komplekse apps.You can also open a sample app or a template to discover what's possible with PowerApps and to better understand how to build a more complex app.

Med lidt erfaring og kreativitet kan du udvikle dine egne apps fra bunden.With some experience and creativity, you can develop your own apps from scratch. Du kan oprette forbindelse til datakilder, føje elementer til brugergrænsefladen (kaldet kontrolelementer) og angive appfunktioner ved at oprette formler.You can connect to data sources, add UI elements (called controls), and specify app behavior by building formulas. Hvis du starter i det små og sørger for at udvikle dine færdigheder i dit eget tempo, kan du bygge og dele apps, der genopfinder den måde, organisationen styrer sine data på.Starting small and growing your skills at your own pace, you can build and share apps that reinvent how your organization manages data. Er du klar til at tage det første skridt?Ready to take the first step?

Generér en app automatiskGenerate an app automatically

Hvis du vil generere en app automatisk, kan du angive en datakilde i stil med disse:To generate an app automatically, you specify a data source such as any of these:

  • Common Data Servicethe Common Data Service
  • en SQL Server-databasea SQL Server database
  • SalesforceSalesforce
  • Dynamics 365Dynamics 365
  • Excel-projektmappe (på en cloudlagerkonto)Excel workbook (in a cloud-storage account)

Du kan finde trinvise anvisninger under Generér en app til administration af data i SharePoint.For step-by-step instructions, see Create an app to manage data in SharePoint. Emnet er udviklet til SharePoint, men der gælder de samme principper for andre typer af datakilder.The topic is designed for SharePoint, but the same principles apply to other types of data sources.

Tilpas en appCustomize an app

Hvis den genererede app ikke opfylder dine behov i standardudgaven, kan du tilpasse den.If the generated app doesn't meet your needs by default, you can customize it. Det kan for eksempel være, at du gerne vil vise forskellige data eller de samme data i et andet kontrolelement.You might, for example, want to show different data or the same data in a different control.

Hvis du vil have idéer til, hvordan du kan forbedre din app yderligere, kan du åbne en prøveapp for at få en fornemmelse af, hvad du kan opfinde med en god portion kreativitet og en lille smule erfaring.For ideas about how to improve your app further, you can open a sample app to get a sense of what you can invent with some creativity and a bit of experience.

Prøveapps

Du kan også oprette en app fra en skabelon.You can also build an app from a template. Hver skabelon er baseret på fiktive data i en cloudkonto, f.eks. Dropbox.Each template is based on fictitious data in a cloud account, such as Dropbox. Gå på opdagelse i konkrete skærmbilleder og kontrolelementer for at få indblik i, hvordan de er konfigureret, og eksperimentér med tilpasning for at finde teknikker, du kan bruge på dine egne apps.Explore specific screens and controls to understand how they're configured, and experiment with customization to discover techniques that you can apply to your own apps.

Opret en app fra scratchCreate an app from scratch

Når du har genereret en app eller to automatisk og fået lidt erfaring med tilpasning, kan du oprette en app fra bunden.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, you can create an app from scratch. Ved at arbejde fra bunden og op opnår du en vis fleksibilitet, hvad angår appdesign, flow og kontrolelementer, og du kan indarbejde et større udvalg af datakilder.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Du kan finde detaljerede forklaringer af visse begreber, du har brug for at kende, ved at læse disse emner:For detailed explanations of some concepts you'll need, see these topics:

Del og kør en appShare and run an app

Når du er færdig med din app, kan du dele den med andre i virksomheden, og du kan køre enten dine egne apps eller delte apps i en browser eller på en telefon.When you finish your app, you can share it with others in your organization, and run either your own apps or shared apps in a browser or on a phone.

Flere oplysningerMore information

Dette emne er en overordnet oversigt over de ting, du kan bruge PowerApps til, men mulighederne er uendelige.This topic is a high-level overview of the kinds of things you can do with PowerApps, but the possibilities are endless. Du kan finde trinvise fremgangsmåder og referenceoplysninger i emnerne langs sidens venstre kant.You can find step-by-step procedures and reference information in the topics listed along the left edge of this page. Hvis du har detaljerede spørgsmål, der ikke omhandles i emnerne, kan du:If you have a detailed question that the topics don't address: