Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση σε δεδομένα στο Power BI DesktopQuickstart: Connect to data in Power BI Desktop

Σε αυτή τη Γρήγορη εκκίνηση, μπορείτε να συνδεθείτε σε δεδομένα χρησιμοποιώντας το Power BI Desktop, το οποίο είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μοντέλων δεδομένων και αναφορών.In this quickstart, you connect to data using Power BI Desktop, which is the first step in building data models and creating reports.

Power BI Desktop

Εάν δεν έχετε εγγραφεί για το Power BI, εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση πριν ξεκινήσετε.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

ΠροαπαιτούμεναPrerequisites

Για να ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, χρειάζεστε τους εξής πόρους:To complete the steps in this article, you need the following resources:

  • Λήψη και εγκατάσταση του Power BI Desktop, το οποίο είναι μια δωρεάν εφαρμογή που εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή σας.Download and install Power BI Desktop, which is a free application that runs on your local computer. Μπορείτε να κάνετε λήψη του Power BI Desktop απευθείας ή να το λάβετε από το Microsoft Store.You can download Power BI Desktop directly, or you can get it from the Microsoft Store.
  • Κάντε λήψη αυτού του δείγματος βιβλίου εργασίας του Excel και δημιουργήστε έναν φάκελο με όνομα C:\PBID-qs όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο του Excel.Download this sample Excel workbook, and create a folder called C:\PBID-qs where you can store the Excel file. Τα επόμενα βήματα που περιγράφονται σε αυτήν τη Γρήγορη εκκίνηση προϋποθέτουν ότι αυτή είναι η θέση του αρχείου βιβλίου εργασίας του Excel του οποίου κάνατε λήψη.Later steps in this quickstart assume that is the file location for the downloaded Excel workbook.
  • Για πολλές συνδέσεις δεδομένων στο Power BI Desktop, απαιτείται Internet Explorer 10 (ή νεότερη έκδοση) για έλεγχο ταυτότητας.For many data connectors in Power BI Desktop, Internet Explorer 10 (or newer) is required for authentication.

Εκκίνηση του Power BI DesktopLaunch Power BI Desktop

Όταν εγκαταστήσετε το Power BI Desktop, εκκινήστε την εφαρμογή ώστε να εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή σας.Once you install Power BI Desktop, launch the application so it's running on your local computer. Θα εμφανιστεί μια εκμάθηση Power BI.You're presented with a Power BI tutorial. Ακολουθήστε την εκμάθηση ή κλείστε το παράθυρο διαλόγου για να ξεκινήσετε με έναν κενό καμβά.Follow the tutorial or close the dialog to start with a blank canvas. Ο καμβάς είναι το σημείο όπου δημιουργείτε απεικονίσεις και αναφορές από τα δεδομένα σας.The canvas is where you create visuals and reports from your data.

Power BI Desktop με κενό καμβά

Σύνδεση σε δεδομέναConnect to data

Με το Power BI Desktop, μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data. Αυτές οι προελεύσεις περιλαμβάνουν βασικές προελεύσεις δεδομένων, όπως ένα αρχείο Microsoft Excel.These sources include basic data sources, such as a Microsoft Excel file. Μπορείτε να συνδεθείτε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιέχουν δεδομένα κάθε τύπου, όπως Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Blob Storage και πολλά άλλα.You can connect to online services that contain all sorts of data, such as Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Blob Storage, and many more.

Για να συνδεθείτε σε δεδομένα, από την κορδέλα Αρχική, επιλέξτε Λήψη δεδομένων.To connect to data, from the Home ribbon select Get Data.

Λήψη δεδομένων στην κεντρική κορδέλα

Εμφανίζεται το παράθυρο Λήψη δεδομένων.The Get Data window appears. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών προελεύσεων δεδομένων με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί το Power BI.You can choose from the many different data sources to which Power BI Desktop can connect. Σε αυτήν τη γρήγορη εκκίνηση, χρησιμοποιείτε το βιβλίο εργασίας Excel που λάβατε στα Προαπαιτούμενα.In this quickstart, use the Excel workbook that you downloaded in Prerequisites.

Λήψη όλων των προελεύσεων δεδομένων

Δεδομένου ότι αυτή η προέλευση δεδομένων είναι ένα αρχείο του Excel, επιλέξτε Excel από το παράθυρο Λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Σύνδεση.Since this data source is an Excel file, select Excel from the Get Data window, then select the Connect button.

Το Power BI σας ζητά να παράσχετε τη θέση του αρχείου Excel στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.Power BI prompts you to provide the location of the Excel file to which to connect. Το ληφθέν αρχείο ονομάζεται Οικονομικό δείγμα.The downloaded file is called Financial Sample. Επιλέξτε αυτό το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.Select that file, and then select Open.

Λήψη δεδομένων στο Οικονομικό δείγμα

Το Power BI Desktop έπειτα φορτώνει το βιβλίο εργασίας και διαβάζει το περιεχόμενό του, και σας εμφανίζει τα διαθέσιμα δεδομένα στο αρχείο χρησιμοποιώντας το παράθυρο Περιήγηση.Power BI Desktop then loads the workbook and reads its contents, and shows you the available data in the file using the Navigator window. Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε να επιλέξετε ποια δεδομένα θα θέλατε να φορτώσετε στο Power BI Desktop.In that window, you can choose which data you would like to load into Power BI Desktop. Επιλέξτε πίνακες, επισημάνετε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα σε κάθε πίνακα που θέλετε να εισαγάγετε.Select the tables by marking the checkboxes beside each table you want to import. Κάντε εισαγωγή και των δύο διαθέσιμων πινάκων.Import both available tables.

Επιλογή δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης

Αφού κάνετε τις επιλογές σας, επιλέξτε Φόρτωση για να εισαγάγετε τα δεδομένα στο Power BI Desktop.Once you've made your selections, select Load to import the data into Power BI Desktop.

Προβολή δεδομένων στο παράθυρο "Πεδία"View data in the Fields pane

Αφού φορτωθούν οι πίνακες, το παράθυρο Πεδία εμφανίζει τα δεδομένα.Once you've loaded the tables, the Fields pane shows you the data. Μπορείτε να αναπτύξετε κάθε πίνακα επιλέγοντας το βέλος δίπλα από το όνομά του.You can expand each table by selecting the arrow beside its name. Στην παρακάτω εικόνα, είναι αναπτυγμένος ο πίνακας financials, που εμφανίζει κάθε ένα από τα πεδία του.In the following image, the financials table is expanded, showing each of its fields.

Λήψη δεδομένων

Αυτό ήταν!And that's it! Συνδεθήκατε σε δεδομένα στο Power BI Desktop, φορτώσατε αυτά τα δεδομένα και τώρα μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα πεδία μέσα σε αυτούς τους πίνακες.You've connected to data in Power BI Desktop, loaded that data, and now you can see all the available fields within those tables.

Επόμενα βήματαNext steps

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το Power BI Desktop όταν έχετε συνδεθεί σε δεδομένα.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop once you've connected to data. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεικονίσεις και αναφορές.You can create visuals and reports. Για να συνεχίσετε, ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω πόρους:Take a look at the following resource to get you going: