Η Υπηρεσία Power BI, για χρήστες επιχειρήσεωνThe Power BI service for business users

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: Ισχύει για Υπηρεσία Power BI για επιχειρησιακούς χρήστες Δεν ισχύει για Υπηρεσία Power BI για σχεδιαστές και προγραμματιστές Δεν ισχύει για Power BI Desktop Ισχύει για Απαιτεί άδεια χρήσης Pro ή Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Ζείτε σε μια κουλτούρα δεδομένων, όπου οι επιχειρηματικές αποφάσεις βασίζονται σε γεγονότα, όχι σε γνώμες.You live in a data culture, where business decisions are based on facts, not opinions. Χρειάζεστε δεδομένα για να λάβετε αυτές τις αποφάσεις και οι συνάδελφοί σας δεν σας απογοητεύουν.You need data to make these decisions, and your colleagues don't let you down.

Σας στέλνουν όλους τους τύπους αναφορών, υπολογιστικά φύλλα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμα και εκτυπώσεις.They send you all types of reports, spreadsheets, emails with charts, and even printed handouts. Καθώς συσσωρεύονται τα δεδομένα, γίνεται πιο δύσκολο να βρείτε γρήγορα αυτό που χρειάζεστε και ανησυχείτε ότι μπορεί να μην χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.As the data piles up, it becomes harder and harder to find what you need quickly, and you worry that you might not be using the most recent information.

Διάγραμμα που εμφανίζει έναν χρήστη επιχείρησης που λαμβάνει δεδομένα σε μορφές με ετικέτες "Αναφορές", "Γραφήματα", "Email" και "Υπολογιστικά φύλλα".

Η Υπηρεσία Power BI, για χρήστες επιχειρήσεωνThe Power BI service for business users

Το Power BI κάνει την εργασία σας πιο εύκολη και αποδοτική ταυτόχρονα.Power BI makes your job easier and more impactful at the same time. Όλα τα δεδομένα αυτά μετατρέπονται σε γραφήματα, τα οποία απεικονίζουν τα δεδομένα για εσάς.All that data becomes charts and graphs, that visualize your data for you. Αντί για μεγάλες λίστες ή πίνακες αριθμών και λέξεων, οι δεδομενικές πληροφορίες σας εμφανίζονται ως *πανέμορφες _, χρωματιστές και ελκυστικές απεικονίσεις που διηγούνται ιστορίες για τις πληροφορίες στα δεδομένα σας.Instead of long lists or tables of numbers and words, your data insights are *beautiful _ – colorful and compelling visuals that tell stories about the insights in your data.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει μια αναφορά Power B με διαφορετικά είδη γραφημάτων.

Απλώς ανοίξτε την υπηρεσία Power BI σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή σε μια κινητή συσκευή.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. Εσείς και οι συνάδελφοί σας εργάζεστε από τους ίδιους αξιόπιστους πίνακες εργαλείων και αναφορές, οι οποίοι ενημερώνονται και ανανεώνονται αυτόματα, ώστε να εργάζεστε πάντα με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.You and your colleagues work from the same trusted dashboards and reports, that update and refresh automatically, so you're always working with the freshest content.

Διάγραμμα που εμφανίζει δεδομένα σε διάφορες μορφές που συγχωνεύονται στο Power BI και εμφανίζονται σε μια οθόνη υπολογιστή και σε μια συσκευή χειρός.

Καθώς το περιεχόμενο δεν είναι στατικό, μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό, αναζητώντας τάσεις, πληροφορίες και άλλα στοιχεία επιχειρηματικής ευφυΐας.Since the content isn't static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Αναλύστε το περιεχόμενο και κάντε ακόμα και ερωτήσεις με δικά σας λόγια.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Εναλλακτικά, χαλαρώστε και αφήστε τα δεδομένα σας να εντοπίζουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για λογαριασμό σας, να σας στέλνουν ειδοποιήσεις όταν τα δεδομένα αλλάζουν και αναφορές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που ορίζετε εσείς.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Όλα τα δεδομένα σας, οποιαδήποτε στιγμή, στο cloud ή τοπικά, από οποιαδήποτε συσκευή.All your data, anytime, in the cloud or on-premises, from any device. Αυτό είναι μόλις η αρχή για τις δυνατότητες του Power BI.That's just the beginning of what Power BI can do.

Είμαι _χρήστης επιχείρησης* του Power BI;Am I a Power BI _business user*?

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης με το Power BI εξαρτάται από το ρόλο της εργασίας σας.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Ως καταναλωτής ή χρήστης επιχείρησης, είστε το άτομο που λαμβάνει περιεχόμενο (πίνακες εργαλείων, αναφορές και εφαρμογές) από συναδέλφους.As a consumer or business user, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. Εργάζεστε στην online έκδοση ή την έκδοση για κινητές συσκευές του Power BI, η οποία ονομάζεται υπηρεσία Power BI, εξετάζοντας και αλληλεπιδρώντας με αυτό το περιεχόμενο προκειμένου να λαμβάνετε επιχειρηματικές αποφάσεις.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions.

Ως χρήστης επιχείρησης, δεν θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του Power BI και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς δεν είναι η δουλειά σας να δημιουργείτε πίνακες εργαλείων και αναφορές.As a business user, you won't have access to all of the capabilities of Power BI, and that's ok, because your job isn't building dashboards and reports. Θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Power BI για ανάλυση, παρακολούθηση, εξερεύνηση και λήψη αποφάσεων.You'll be using the Power BI service for analysis, monitoring, exploration, and decision making.

Αναμφίβολα θα ακούσετε τον όρο "Power BI Desktop" ή απλώς "Desktop" και αυτό είναι ένα μεμονωμένο εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους σχεδιαστές που δημιουργούν και μοιράζονται πίνακες εργαλείων και αναφορές με εσάς.You'll undoubtedly hear the term "Power BI Desktop" or just "Desktop", and this is a stand-alone tool used by the designers who build and share dashboards and reports with you. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αρκετά άλλα εργαλεία Power BI, αλλά εφόσον είστε χρήστης επιχείρησης, θα εργάζεστε μόνο με την υπηρεσία Power BI.It's important to know that there are other Power BI tools out there, but if you're a business user, you'll only work with the Power BI service.

Επίσης, επειδή θα εργαστείτε με κοινόχρηστο περιεχόμενο, θα χρειαστείτε ένα από τα εξής:And because you'll working with shared content, you'll need one of the following:

  • Μια άδεια χρήσης Power BI Proa Power BI Pro license
  • ο οργανισμός σας πρέπει να έχει μια συνδρομή Power BI Premium και το περιεχόμενο να τεθεί σε κοινή χρήση με εσάς από ένα σύνολο εκχωρημένων πόρων Premium.for your organization to have a Power BI Premium subscription, and for the content to be shared with you from Premium capacity.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης και τις συνδρομές, ανατρέξτε στο θέμα Ποια άδεια χρήσης έχω;For more information about licenses and subscriptions, see Which license do I have?

Ασφαλής αλληλεπίδραση με περιεχόμενοSafely interact with content

Καθώς φιλτράρετε, αναλύετε, εγγράφεστε, κάνετε εξαγωγή, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε —η εργασία σας δεν επηρεάζει το υποκείμενο σύνολο δεδομένων ή το αρχικό κοινόχρηστο περιεχόμενο (πίνακες ελέγχου, αναφορές και εφαρμογές).As you filter, slice, subscribe, and export, don't worry -- your work is not impacting the underlying dataset or the original shared content (dashboards, reports, and apps).

Δεν μπορείτε να βλάψετε τα δεδομένα σας.You cannot hurt your data. Το Power BI είναι ένα καλό σημείο για να εξερευνήσετε και να πειραματιστείτε, χωρίς να ανησυχείτε ότι μπορεί να καταστρέψετε κάτι.Power BI is a great place for you to explore and experiment without worrying that you'll "break" anything.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, φυσικά και μπορείτε.That doesn't mean you can't save your changes - you can. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν μόνο τη δική σας προβολή του περιεχομένου.But those changes only affect your view of the content. Η επαναφορά στην αρχική προεπιλεγμένη προβολή είναι εύκολη με το πάτημα ενός κουμπιού.And reverting to the original default view is as easy as clicking a button.

Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου "Επαναφορά προεπιλογών".

Επόμενα βήματαNext steps

Κάντε μια περιήγηση στην υπηρεσία Power BI για χρήστες επιχειρήσεων Take a tour of the Power BI service for business users
Εκπαίδευση στην Υπηρεσία Power BI, για χρήστες επιχειρήσεων Power BI service training for business users
Ορολογία και έννοιες για χρήστες επιχειρήσεων του Power BITerminology and concepts for Power BI business users