Σχεδίαση αναφορών Power BI για προσβασιμότηταDesign Power BI reports for accessibility

Μπορείτε να σχεδιάσετε και δημιουργήσετε συναρπαστικές αναφορές, ενώ παράλληλα σχεδιάζετε με γνώμονα την προσβασιμότητα.You can design and create compelling reports while also designing for accessibility. Όποτε δημιουργείτε μια αναφορά, ανεξαρτήτως του κοινού σας, θα πρέπει να δημιουργείτε τις αναφορές σας ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, χωρίς την ανάγκη να προσαρμοστούν για μια κάπως ειδική σχεδίαση.Whenever building a report, no matter who your audience is, you should create your reports to be usable by as many people as possible, without the need to be adapted for a sort of special design.

Ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης των Windows

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες προσβασιμότητας και τα εργαλεία για τη δημιουργία προσβάσιμων αναφορών στο Power BI.This article describes the accessibility features and tools for creating accessible reports in Power BI.

Γενικά, κατά τη χρήση του Power BI με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη λειτουργία σάρωσης ή αναζήτησης.In general, when using Power BI with a screen reader, we recommend turning scan mode or browse mode off.

Για να βελτιώσετε τη διαδικασία δημιουργίας αναφορών με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, είναι διαθέσιμο ένα μενού περιβάλλοντος.To improve the process of creating reports with screen readers, a context menu is available. Το μενού επιτρέπει τη μετακίνηση πεδίων στην ενότητα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα Πεδία.The menu allows moving fields in the well up or down in the Fields list. Το μενού επιτρέπει επίσης τη μετακίνηση του πεδίου σε άλλες ενότητες, όπως Υπόμνημα ή Τιμή ή άλλα.The menu also allows moving the field to other wells, such as Legend or Value or others.

Το μενού περιβάλλοντος στην ενότητα "Πεδία" σας επιτρέπει να μετακινήσετε πεδία προς τα πάνω, προς τα κάτω ή σε μια άλλη περιοχή

Τύποι δυνατοτήτων προσβασιμότηταςTypes of accessibility features

Το Power BI παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσβάσιμων αναφορών, όμως ως ο συντάκτης αναφορών, έχετε την ευθύνη να τις ενσωματώσετε στις αναφορές σας.Power BI provides capability to create accessible reports, but as the report author, it's up to you to incorporate them in your reports. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες δυνατοτήτων προσβασιμότητας που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο:There are three categories of accessibility features described in this article:

 • Ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας (δεν απαιτείται ρύθμιση παραμέτρων)Built-in accessibility features (no configuration required)
 • Ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας (απαιτείται ρύθμιση παραμέτρων)Built-in accessibility features (requiring configuration)
 • Άλλες συμβουλές και ζητήματαOther tips and considerations

Εξετάζουμε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες στις παρακάτω ενότητες.We discuss each of these categories in the following sections.

Ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότηταςBuilt-in accessibility features

Το Power BI διαθέτει δυνατότητες προσβασιμότητας ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες δεν απαιτούν οποιαδήποτε ρύθμιση από τον συντάκτη αναφορών.Power BI has accessibility features built into the product, which don't require any configuration from the report author. Αυτές οι δυνατότητες είναι οι εξής:These features are the following:

 • Περιήγηση με το πληκτρολόγιοKeyboard navigation
 • Συμβατότητα αναγνώστη οθόνηςScreen-reader compatibility
 • Προβολή χρωμάτων υψηλής αντίθεσηςHigh contrast colors view
 • Λειτουργία εστίασηςFocus mode
 • Πίνακας εμφάνισης δεδομένωνShow data table

Υπάρχουν επίσης δυνατότητες που βοηθούν με την εμπειρία κατανάλωσης αναφορών.There are also features that help with the report consumption experience. Άρθρα που περιγράφουν αυτές τις δυνατότητες μπορεί να βρεθούν στην ενότητα Επόμενα βήματα, στο τέλος αυτού του άρθρου.Articles describing those features can be found in the Next steps section, at the end of this article.

Ας εξετάσουμε καθεμία από αυτές τις ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας, με τη σειρά.Let's take a look at each of these built-in accessibility features, in turn.

Περιήγηση με το πληκτρολόγιοKeyboard navigation

Ως συντάκτης αναφορών, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το εάν οι καταναλωτές σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πληκτρολόγιό τους για περιήγηση σε μια αναφορά.As a report author, you don't have to worry whether your consumers can use their keyboard to navigate through a report. Οι απεικονίσεις Power BI έχουν όλες δυνατότητα περιήγησης μέσω πληκτρολογίου και ο καταναλωτής αναφορών σας μπορεί να περιηγηθεί στα σημεία δεδομένων σε απεικονίσεις, να κάνει εναλλαγή μεταξύ παραγράφων σελίδων και να έχει πρόσβαση σε αλληλεπιδραστικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης επισήμανσης, διασταυρούμενου φιλτραρίσματος και ανάλυσης.Power BI visuals are all keyboard navigable and your report consumer can walk through the data points in visuals, switch between page tabs, and have access to interactive capabilities including cross-highlighting, filtering, and slicing.

Καθώς ένας καταναλωτής αναφορών περιηγείται σε μια αναφορά, η εστίαση εμφανίζεται για να υποδείξει το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης στην αναφορά.As a report consumer navigates around a report, focus shows up to indicate where the user is in the report. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, η λειτουργία εστίασης μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά.Depending on the browser being used, focus mode may appear differently.

Εστίαση για περιήγηση προσβασιμότητας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο συχνές συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορείτε να πατήσετε το ?To access the most frequently used keyboard shortcuts, you can press ? για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου συντόμευσης πληκτρολογίου.to display a keyboard shortcut dialog. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε σε αυτά τα άρθρα για προσβάσιμες εμπειρίες κατανάλωσης και συντομεύσεις πληκτρολογίου στην ενότητα Επόμενα βήματα στο τέλος αυτού του άρθρου.To learn more, see these articles on accessible consumption experiences and keyboard shortcuts in the Next steps section at the end of this article.

Συμβατότητα αναγνώστη οθόνηςScreen reader compatibility

Γενικά, κάθε αντικείμενο στο Power BI με περιήγηση μέσω πληκτρολογίου είναι επίσης συμβατό με αναγνώστες οθόνης.In general, every object in Power BI that has keyboard navigation is also compatible for screen readers. Όταν ένας καταναλωτής αναφορών περιηγείται σε μια απεικόνιση, ο αναγνώστης οθόνης θα διαβάσει τον τίτλο, τύπο απεικόνισης και οποιοδήποτε εναλλακτικό κείμενο, εάν έχουν οριστεί.When a report consumer navigates to a visual, the screen reader will read out the title, visual type, and any alt text if that has been set.

Προβολή χρώματος υψηλής αντίθεσηςHigh contrast color view

Το Power BI έχει υποστήριξη υψηλής αντίθεσης για αναφορές.Power BI has high contrast support for reports. Εάν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία υψηλής αντίθεσης στα Windows, το Power BI Desktop εντοπίζει αυτόματα ποιο θέμα υψηλής αντίθεσης χρησιμοποιείται στα Windows και εφαρμόζει αυτές τις ρυθμίσεις στις αναφορές σας.If you're using a high contrast mode in Windows, Power BI Desktop automatically detects which high contrast theme is being used in Windows and applies those settings to your reports. Αυτά τα χρώματα υψηλής αντίθεσης συνοδεύουν την αναφορά όταν δημοσιευτεί στην υπηρεσία Power BI ή σε κάποιο άλλο σημείο.Those high contrast colors follow the report when published to the Power BI service or elsewhere.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει μια αναφορά σε ρυθμίσεις παραθύρου υψηλής αντίθεσης των Windows.

Επίσης, η υπηρεσία Power BI επιχειρεί να εντοπίσει τις ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης που έχουν επιλεγεί για τα Windows, αλλά η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια του εντοπισμού εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την υπηρεσία Power BI.The Power BI service also attempts to detect the high contrast settings selected for Windows, but how effective and accurate that detection is depends on the browser being used for the Power BI service. Εάν θέλετε να ορίσετε το θέμα στην υπηρεσία Power BI με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε στην επάνω δεξιά γωνία V > Χρώματα υψηλής αντίθεσης και έπειτα να επιλέξετε το θέμα που θέλετε να εφαρμόσετε στην αναφορά.If you want to set the theme manually in the Power BI service, in the top-right corner you can select V > High contrast colors and then select the theme you would like to apply to the report.

Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει πώς μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα με χρώματα υψηλής αντίθεσης.

Λειτουργία εστίασηςFocus mode

Εάν ένας καταναλωτής αναφοράς εξετάζει μια απεικόνιση σε έναν πίνακα εργαλείων, μπορεί να αναπτύξει την απεικόνιση για να γεμίσει περισσότερο χώρο στην οθόνη του, μεταβαίνοντας στο μενού περιβάλλοντος της απεικόνισης και επιλέγοντας Άνοιγμα σε λειτουργία εστίασης.If a report consumer is looking at a visual in a dashboard, they can expand the visual to fill up more of their screen by navigating to the context menu of the visual and selecting Open in focus mode.

Λειτουργία εστίασης

Πίνακας εμφάνισης δεδομένωνShow data table

Οι καταναλωτές αναφορών μπορούν επίσης να προβάλουν τα δεδομένα σε μια απεικόνιση σε μορφή πίνακα πατώντας Alt+Shift+F11.Report consumers can also view the data in a visual in a tabular format by pressing Alt+Shift+F11. Αυτός ο πίνακας είναι όμοιος με πάτημα στην Εμφάνιση δεδομένων στο μενού περιβάλλοντος απεικόνισης, εμφανίζει όμως έναν πίνακα που είναι φιλικός προς τον αναγνώστη οθόνης.This table is similar to pressing Show Data in the visual context menu, but it shows a table that is screen reader friendly.

Πίνακας εμφάνισης δεδομένων

Ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας που απαιτούν ρύθμιση παραμέτρωνBuilt-in accessibility features requiring configuration

Το Power BI διαθέτει δυνατότητες προσβασιμότητας που είναι ενσωματωμένες στο προϊόν και απαιτούν ρύθμιση παραμέτρων από τον συντάκτη αναφοράς.Power BI has accessibility features that are built into the product and require configuration from the report author. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν:These features include:

 • Εναλλακτικό κείμενοAlt text
 • Σειρά tabTab order
 • Τίτλοι & ετικέτεςTitles & labels
 • ΔείκτεςMarkers
 • Θέματα αναφοράςReport themes

Εναλλακτικό κείμενοAlt text

Το εναλλακτικό κείμενο (περιγραφές εναλλακτικού κειμένου) χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εμφάνισης και λειτουργίας των απεικονίσεων και εικόνων στη σελίδα αναφοράς στους αναγνώστες οθόνης.Alt text (alternative text descriptions) are used to describe the appearance and function of visuals and images on the report page to screen reader users. Οι συντάκτες αναφορών θα πρέπει να προσθέτουν εναλλακτικό κείμενο σε κάθε αντικείμενο που μεταβιβάζει σημαντικές πληροφορίες σε μια αναφορά.Report authors should add alt text to every object that conveys meaningful information on a report. Η παροχή εναλλακτικού κειμένου εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές της αναφοράς σας θα κατανοήσουν αυτό που προσπαθείτε να μεταφέρετε με μια απεικόνιση, ακόμη και αν δεν μπορούν να δουν την απεικόνιση, την εικόνα, το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.Providing alt text ensures that consumers of your report understand what you are trying to communicate with a visual, even if they cannot see the visual, image, shape, or textbox. Μπορείτε να καταχωρήσετε εναλλακτικό κείμενο για οποιοδήποτε αντικείμενο σε μια αναφορά Power BI Desktop επιλέγοντας το αντικείμενο (όπως μια απεικόνιση, σχήμα και ούτω καθεξής). Στο τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις, επιλέξτε το τμήμα Μορφοποίηση, αναπτύξτε το στοιχείο Γενικά, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος και συμπληρώστε το πλαίσιο κειμένου Εναλλακτικό κείμενο.You can provide alt text for any object on a Power BI Desktop report by selecting the object (such as a visual, shape, and so on) and in the Visualizations pane, select the Format section, expand General, scroll to the bottom, and fill in the Alt Text textbox. Το πλαίσιο κειμένου Εναλλακτικό κείμενο έχει ένα όριο 250 χαρακτήρων.The Alt Text textbox has a limit of 250 characters.

Πλαίσιο εναλλακτικού κειμένου

Το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις που θα θέλατε να αποκτήσει ο καταναλωτής αναφοράς από μια απεικόνιση.Alt text should include information about the insight that you'd like the report consumer to take away from a visual. Καθώς ένας αναγνώστης οθόνης διαβάζει τον τίτλο και τύπο απεικόνισης, χρειάζεται μόνο να συμπληρώσετε μια περιγραφή.Because a screen reader reads out the title and type of a visual, you only need to fill in a description. Ένα παράδειγμα εναλλακτικού κειμένου για την παρακάτω απεικόνιση μπορεί να είναι: Καθαρή ικανοποίηση χρηστών κατά χρώμα προϊόντος που πωλείται, χωρισμένη περαιτέρω κατά κλάση προϊόντος.An example of alt text for the following visual could be: Net user satisfaction by color of product sold, further broken down by product class.

Χρήση περιγραφικού εναλλακτικού κειμένου

Έχετε υπόψη ότι η κλήση δεδομενικών πληροφοριών ή συγκεκριμένων σημείων δεδομένων μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση για να θέσετε στατικό εναλλακτικό κείμενο, καθώς τα δεδομένα στο Power BI είναι δυναμικά.Keep in mind that calling out an insight or specific data points may not be the best thing to put in static alt text, because data in Power BI is dynamic. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δυναμικό εναλλακτικό κείμενο, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα που περιγράφει μορφοποίηση υπό όρους για εναλλακτικό κείμενο.If you'd like to use dynamic alt text, see the next section that describes conditional formatting for alt text.

Μορφοποίηση υπό όρους για εναλλακτικό κείμενοConditional formatting for alt text

Μία δυνατότητα που κάνει το Power BI τόσο συναρπαστικό είναι ότι τα δεδομένα του είναι δυναμικά.One feature that makes Power BI so compelling is that its data is dynamic. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετρήσεις DAX και μορφοποίηση υπό όρους για να δημιουργήσετε δυναμικό εναλλακτικό κείμενο.You can use DAX measures and conditional formatting to create dynamic alt text. Οι αναγνώστες οθόνης μπορούν τότε να καλέσουν τιμές συγκεκριμένες για τα δεδομένα που βλέπει ένας καταναλωτής αναφοράς.Screen readers are then able to call out values specific to the data that a report consumer is viewing.

μορφοποίηση υπό όρους εναλλακτικού κειμένου

Σειρά tabTab order

Ο ορισμός της σειράς tab βοηθά τους χρήστες πληκτρολογίου να περιηγούνται στην αναφορά σας με μια σειρά που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες επεξεργάζονται οπτικά τις απεικονίσεις αναφοράς.Setting the tab order helps keyboard users navigate your report in an order that matches the way users visually process the report visuals. Εάν συμπεριλαμβάνετε διακοσμητικά σχήματα και εικόνες στην αναφορά σας, θα πρέπει να τα καταργήσετε από τη σειρά tab.If you're including decorative shapes and images in your report, you should remove those from the tab order.

Για να ορίσετε τη σειρά tab, επιλέξτε την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα και επιλέξτε το κουμπί Τμήμα παραθύρου "Επιλογή" για να εμφανίσετε το τμήμα παραθύρου "Επιλογή".To set the tab order, select the View tab in the ribbon and select the Selection Pane button to display the Selection pane.

Μενού προβολής για την εμφάνιση του τμήματος παραθύρου "Επιλογή"

Στο Τμήμα παραθύρου "Επιλογή" , επιλέγοντας σειρά tab εμφανίζεται η τρέχουσα σειρά tab για την αναφορά σας.In the Selection pane, selecting Tab order displays the current tab order for your report. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να μετακινήσετε το αντικείμενο στην ιεραρχία ή μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο με το ποντίκι σας και να το μεταφέρετε στη θέση που θα θέλατε στη λίστα.You can select an object, then use the up and down arrow buttons to move the object in the hierarchy, or you can select an object with your mouse and drag it into the position you'd like it the list. Με κλικ στον αριθμό δίπλα σε ένα αντικείμενο κρύβεται το αντικείμενο από τη σειρά tab.Clicking on the number next to an object hides the object from the tab order.

Σειρά tab στο τμήμα παραθύρου "Επιλογή"

Τίτλοι και ετικέτεςTitles and labels

Οι τίτλοι σελίδας αναφοράς και απεικόνισης είναι σημαντικές δυνατότητες προσβασιμότητας που βοηθούν τον καταναλωτή αναφοράς να προσανατολιστεί.Visual and report page titles are important accessibility features that orient the report consumer. Αποφύγετε τη χρήση ακρωνυμίων ή εξειδικευμένης ορολογίας στους τίτλους αναφορών σας. Εάν μοιράζεστε την αναφορά σας με έναν νέο χρήστη ή κάποιον που είναι εκτός του οργανισμού σας, μπορεί να μην γνωρίζουν τι σημαίνουν οι όροι ή τα ακρωνύμιά σας.Avoid using acronyms or jargon in your report titles; if you share the report to a new user or someone who is external to your organization, they may not know what your terms or acronyms mean. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια απεικόνιση με ένα ακρωνύμιο στον τίτλο (στα αριστερά) και έναν σαφέστερο τίτλο για την απεικόνιση στα δεξιά.The following image shows a visual with an acronym in the title (on the left), and a clearer title for the visual on the right.

Αποφύγετε εξειδικευμένους όρους στους τίτλους απεικονίσεων

Εντός μιας απεικόνισης, βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι, οι ετικέτες άξονα, οι τιμές υπομνήματος και οι ετικέτες δεδομένων μπορούν να διαβαστούν και κατανοηθούν εύκολα.Within a visual, make sure that any titles, axis labels, legend values, and data labels are easy to read and understand. Συγκρίνετε τις παρακάτω εικόνες, όπου η πρώτη εικόνα διαθέτει λίγους αριθμούς ή περιγραφές των δεδομένων και η δεύτερη έχει πολλούς.Compare the following images, where the first image has few numbers or descriptions of the data, and the second has many.

Παροχή εκτενών περιγραφών, τιμών υπομνήματος, ετικετών δεδομένων

Με τις ετικέτες δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις ετικέτες για κάθε σειρά στην απεικόνισή σας ή να τις τοποθετήσετε πάνω ή κάτω από μια σειρά.With data labels, you can even choose to turn on or off the labels for each series in your visual or position them above or below a series. Ενώ το Power BI κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να τοποθετεί τις ετικέτες πάνω ή κάτω από μια γραμμή, ορισμένες φορές δεν είναι τόσο σαφές.While Power BI does its best to place data labels above or below a line, sometimes it is not very clear. Στην παρακάτω απεικόνιση, οι ετικέτες δεδομένων είναι συγκεχυμένες και δεν διαβάζονται εύκολα.In the following visual, the data labels are jumbled and not easy to read.

Ετικέτες δεδομένων πάνω ή κάτω

Η τοποθέτηση των ετικετών δεδομένων σας πάνω ή κάτω από τη σειρά σας μπορεί να βοηθήσει, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε ένα γράφημα γραμμών με πολλαπλές γραμμές.Positioning your data labels above or below your series can help, especially if you're using a line chart with multiple lines. Με λίγες προσαρμογές, οι ετικέτες δεδομένων έχουν μια καλύτερη εικόνα.With a few adjustments, the data labels now look much better.

Οι ετικέτες δεδομένων προσαρμόστηκαν, είναι σαφέστερες τώρα

ΔείκτεςMarkers

Η καλύτερη πρακτική είναι να αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων μορφοποίησης υπό όρους) ως τον μοναδικό τρόπο μεταβίβασης πληροφοριών.It's a best practice to avoid using color (including features conditional formatting) as the only way of conveying information. Αντίθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δείκτες για να μεταβιβάσετε διαφορετικές σειρές.Instead, you can use markers to convey different series.

Για απεικονίσεις τύπου Γραμμή, Περιοχή και Σύνθετη, καθώς και για απεικονίσεις Διασποράς και Φυσαλίδας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε δείκτες και να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό σχήμα δείκτη για κάθε γραμμή.For Line, Area, and Combo visuals, as well as for Scatter and Bubble visuals, you can turn markers on, and use a different Marker shape for each line.

Χρήση δεικτών για τη μεταβίβαση πληροφοριών

Για να ενεργοποιήσετε δείκτες, επιλέξτε την ενότητα Μορφοποίηση στο τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις", αναπτύξτε την ενότητα Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση κάτω για να βρείτε την εναλλαγή Εμφάνιση δεικτών και γυρίστε στη θέση On, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.To turn Markers on, select the Format section in the Visualizations pane, expand the Shapes section, then scroll down to find the Show Markers toggle and turn it to On, as shown in the following image.

Ενεργοποίηση δεικτών

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την Προσαρμογή σειράς για να επιλέξετε το όνομα κάθε γραμμής (ή περιοχή, εάν χρησιμοποιείτε ένα Γράφημα περιοχών) από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο σε αυτήν την ενότητα σχημάτων.You can also use Customize Series to select the name of each line (or area, if using an Area chart) from the drop-down box in that Shapes section. Στη συνέχεια, κάτω από την αναπτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές πτυχές του δείκτη που χρησιμοποιείται για την επιλεγμένη γραμμή, όπως το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος.Below the drop-down, you can then adjust many aspects of the marker used for the selected line, including its shape, color, and size.

Παρόλο που προτείνουμε στους συντάκτες αναφορών να ενεργοποιήσουν ετικέτες δεδομένων και δείκτες, η ενεργοποίηση όλων για κάθε απεικόνιση μπορεί να αποσπά την προσοχή και να καθιστά την αναφορά σας λιγότερο προσβάσιμη.While we suggest report authors to turn on data labels and markers, turning them all on for every visual may be distracting and make your report less accessible. Στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να συγκρίνετε μια απεικόνιση που διαθέτει ετικέτες δεδομένων και δείκτες ενεργοποιημένους και, στη συνέχεια, μια πιο κατανοητή έκδοση με τις ετικέτες δεδομένων απενεργοποιημένες.In the following image, you can compare a visual that has data labels and markers both on, and then a more understandable version with data labels off.

Να προσέχετε όταν εφαρμόζετε ετικέτες δεδομένων

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν η απεικόνισή σας ή η αναφορά σας είναι ιδιαίτερα απασχολημένη, δοκιμάστε το πραγματοποιώντας έναν έλεγχο στραβισμού.If you're not sure whether your visual or report is too busy, test that by doing a squint test. Εάν οι ετικέτες δεδομένων αποσπούν την προσοχή σας περισσότερο από τα σημεία δεδομένων, απενεργοποιήστε τις ετικέτες δεδομένων.If your eyes are drawn more to the data labels than the data points, turn off your data labels.

Θέματα, αντίθεση και χρώματα ασφαλή για άτομα με αχρωματοψίαThemes, contrast and colorblind-friendly colors

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι αναφορές σας έχουν επαρκή αντίθεση μεταξύ των χρωμάτων φόντου και του κειμένου.You should ensure that your reports have enough contrast between text and any background colors. Το κριτήριο επιτυχίας WCAG 2.1 1.4.3 ορίζει ότι το κείμενο και χρώμα φόντου θα πρέπει να έχουν μια αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον 4,5:1.WCAG 2.1 success criterion 1.4.3 delineates that text and background color should have a contrast ratio of at least 4.5:1. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία όπως Αναλυτής αντίθεσης χρωμάτων, WebAIM, και Προσβάσιμα χρώματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τα χρώματα της αναφοράς σας.There are several tools such as Color Contrast Analyzer, WebAIM, and Accessible Colors you can use to check your report colors.

Θα πρέπει, επίσης, να λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι θεατές αναφορών μπορεί να αντιμετωπίζουν χρωματικές δυσλειτουργίες.You should also consider that some report viewers may have color vision deficiencies. Εργαλεία όπως τα Coblis και Vischeck προσομοιώνουν αυτό που βλέπουν οι θεατές αναφορών με διαφορετικές χρωματικές δυσλειτουργίες.Tools like Coblis and Vischeck simulate what report viewers with different color deficiencies see. Η χρήση λιγότερων χρωμάτων ή μιας μονόχρωμης παλέτας στην αναφορά σας μπορεί να βοηθήσει να μειώσετε τη δημιουργία μη προσβάσιμων αναφορών.Using fewer colors or a monochrome palette in your report can help mitigate creating reports that are inaccessible.

Ορισμένοι συνδυασμοί χρωμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τους ξεχωρίσουν χρήστες με χρωματικές δυσλειτουργίες.Certain color combinations are particularly difficult for users with color vision deficiencies to distinguish. Αυτοί περιλαμβάνουν τους εξής συνδυασμούς:These include the following combinations:

 • πράσινο και κόκκινοgreen and red
 • πράσινο και καφέgreen and brown
 • μπλε και μοβblue and purple
 • πράσινο και μπλεgreen and blue
 • ανοιχτό πράσινο και κίτρινοlight green and yellow
 • μπλε και γκριblue and grey
 • πράσινο και γκριgreen and grey
 • πράσινο και μαύροgreen and black

Αποφύγετε τη χρήση αυτών των χρωμάτων μαζί σε ένα γράφημα ή στην ίδια σελίδα αναφοράς.Avoid using these colors together in a chart, or on the same report page. Το Power BI διαθέτει ορισμένα ενσωματωμένα θέματα που βοηθούν να καταστεί η αναφορά σας πιο προσβάσιμη, όμως η καλύτερη πρακτική είναι να ελέγχετε την αναφορά σας με ορισμένα από τα πρόσθετα εργαλεία που προτείνονται σε αυτό το άρθρο.Power BI has some built-in themes to help make your report more accessible, but it's best practice to check your report with some of the additional tools suggested in this article.

Ενσωματωμένα θέματα

Συμβουλές και ζητήματαTips and considerations

Αυτή η ενότητα παρέχει ορισμένες οδηγίες, συμβουλές και ζητήματα για να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε αναφορές με την προσβασιμότητα κατά νου.This section provides some guidance, tips, and considerations to keep in mind when creating reports with accessibility in mind.

Κατανοήστε αυτό που θέλει το κοινό σαςUnderstand what your audience wants

Η δημιουργία μιας αναφοράς είναι μια επαναληπτική διαδικασία.Creating a report is an iterative process. Πριν αρχίσετε την τοποθέτηση απεικονίσεων, μιλήστε με ορισμένους από τους καταναλωτές αναφορών σας για να κατανοήσετε καλύτερα ποιες πληροφορίες θέλουν να λαμβάνουν από την αναφορά σας και πώς θέλουν να τις βλέπουν.Before you begin placing visuals on the page, speak to some of your report consumers to have a better understanding of what information they want to get from your report and how they want to see it.

Η δημιουργία με προσβασιμότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.Building in accessibility should be part of this process. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτό που σκέφτεστε δεν είναι αυτό που φαντάζονται οι καταναλωτές αναφορών σας.You might find out that your vision is not what your report consumers have in mind. Όταν προετοιμάσετε ένα προσχέδιο της αναφοράς σας, εμφανίστε το σε έναν καταναλωτή αναφοράς και συγκεντρώστε περισσότερα σχόλια.Once you have prepared an initial draft of your report, show it to a report consumer and gather more feedback. Ως συντάκτης αναφορών, η συλλογή σχολίων μπορεί να βοηθήσει να μειώσετε τον αριθμό μελλοντικών αιτημάτων για αλλαγές από δυσαρεστημένους καταναλωτές αναφορών.As a report author, gathering feedback can help mitigate a future deluge of requests for changes from unhappy report consumers.

Διατηρήστε την αναφορά σας απλή και συνεπήKeep your report simple and consistent

Διατηρήστε την αναφορά σας όσο πιο απλή γίνεται.Keep your report as simple as possible. Οι χρήστες συχνά κάνουν μια μοναδική απεικόνιση αρκετά πολύπλοκη.People often try to put too much into a single visual. Συχνά, η διαίρεση της αναφοράς σε πολλαπλές απεικονίσεις την καθιστά απλούστερη και πιο κατανοητή.Often breaking it out into multiple visuals makes it simpler and easy to understand. Εξετάστε τη χρήση πολλαπλών απεικονίσεων εάν εμφανίζουν διαφορετικά facet των δεδομένων και χρησιμοποιούν φίλτρα ή αλληλεπιδράσεις απεικονίσεων για τη δημιουργία μιας πλούσιας εμπειρίας.Consider using multiple visuals if they show different facets of the data and use filters or visual interactions to create a rich experience. Ταυτόχρονα, διατηρήστε τον αριθμό των απεικονίσεων σε μια σελίδα στο ελάχιστο.At the same time, keep the number of visuals on a page to a minimum. Προσπαθήστε να αποφύγετε περιττή εφεδρεία και ακαταστασία στη σελίδα.Try to avoid unnecessary redundancy and page clutter. Δεν χρειάζεστε δύο απεικονίσεις για να εμφανίσετε το ίδιο πράγμα.You don't need two visuals to show the same thing. Οι καταναλωτές αναφορών μπορεί να κατακλυστούν από όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από πάρα πολλές απεικονίσεις ή μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλειμματικής προσοχής.Report consumers may get overwhelmed from all the information being given from too many visuals, or they may have a limited attention span and get distracted. Αυτό όχι μόνο καθιστά την αναφορά σας πιο εύκολη στην κατανάλωση, αλλά επίσης η παρουσία πάρα πολλών απεικονίσεων σε μια σελίδα μπορεί να επιβραδύνει τις επιδόσεις της αναφοράς σας.Not only does this make your report easier to consume, but also having too many visuals on a page can slow down the performance of your report.

Διατηρήστε την αναφορά σας συνεπή χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα γραμματοσειράς και στυλ για τα στοιχεία απεικόνισης σε όλη την αναφορά σας.Keep your report consistent by using the same font color and style for the visual elements across your report. Χρησιμοποιήστε το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς για όλους τους τίτλους απεικονίσεων, ακριβώς όπως θα κάνατε για ετικέτες δεδομένων και τίτλους άξονα.Use the same font size for all visual titles, just as you should for data labels and axis titles. Εάν χρησιμοποιείτε αναλυτές σε πολλαπλές σελίδες αναφοράς, διατηρήστε τους στην ίδια θέση σε κάθε σελίδα της αναφοράς σας.If you're using slicers on multiple report pages, keep them in the same location on every page of your report.

Δοκιμή για μειωμένη όρασηTest for low vision

Ένας γρήγορος τρόπος για να ελέγξετε πώς θα εμφανίζεται η αναφορά σας σε καταναλωτές με προβλήματα όρασης, θα είναι χαμηλώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης ή της κινητής συσκευής.A quick way to test what a report would look like for consumers with low vision would be to turn down the brightness of your screen or mobile device. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα προγράμματος περιήγησης που μπορούν να σας βοηθήσουν να εκτελέσετε έναν έλεγχο στραβισμού.There are browser add-ons you can use that can help you perform a squint test.

Λίστα ελέγχου προσβασιμότητας αναφοράςReport accessibility checklist

Επιπλέον της παροχής εργαλείων προσβασιμότητας και λειτουργιών, το Power BI παρέχει την παρακάτω λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε αναφορές.In addition to providing accessibility tools and functionality, Power BI provides the following checklist you can use when creating reports. Αυτή η λίστα ελέγχου βοηθά να εξασφαλίσετε ότι οι αναφορές σας είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό, προτού τις δημοσιεύσετε.This checklist helps ensure your reports are accessible, and available to the largest audience, before you publish it.

Όλες οι απεικονίσειςAll visuals

 • Εξασφαλίστε ότι η αντίθεση χρωμάτων μεταξύ τίτλου, κειμένου ετικέτας άξονα και ετικέτας δεδομένων και το φόντο είναι τουλάχιστον 4,5:1.Ensure color contrast between title, axis label, and data label text and the background are at least 4.5:1.
 • Αποφύγετε τη χρήση χρώματος ως το μοναδικό μέσο μεταβίβασης πληροφοριών.Avoid using color as the only means of conveying information. Χρησιμοποιήστε κείμενο ή εικονίδια για να συμπληρώσετε ή αντικαταστήσετε το χρώμα.Use text or icons to supplement or replace the color.
 • Αντικαταστήστε περιττή εξειδικευμένη ορολογία ή ακρωνύμια.Replace unnecessary jargon or acronyms.
 • Βεβαιωθείτε ότι προστίθεται εναλλακτικό κείμενο σε όλες τις μη διακοσμητικές απεικονίσεις στη σελίδα.Ensure alt text is added to all non-decorative visuals on the page.
 • Ελέγξτε ότι η σελίδα αναφοράς σας λειτουργεί για χρήστες με χρωματικές δυσλειτουργίες.Check that your report page works for users with color vision deficiency.

ΑναλυτέςSlicers

 • Εάν έχετε μια συλλογή πολλών αναλυτών στις σελίδες αναφοράς σας, βεβαιωθείτε ότι η σχεδίασή σας είναι συνεπής σε όλες τις σελίδες.If you have a collection of several slicers on your report pages, ensure your design is consistent across pages. Χρησιμοποιήστε όσο γίνεται περισσότερο την ίδια γραμματοσειρά, χρώματα και χωρική θέση.Use the same font, colors, and spatial position as much as possible.

Πλαίσιο κειμένουTextbox

 • Βεβαιωθείτε ότι η αντίθεση χρωμάτων μεταξύ γραμματοσειράς και φόντου είναι τουλάχιστον 4,5:1.Ensure color contrast between font and background are at least 4.5:1.
 • Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τα περιεχόμενα κειμένου στο πλαίσιο εναλλακτικό κείμενο, ώστε να μπορούν να τα διαβάσουν οι αναγνώστες οθόνης.Make sure to put text contents in the alt text box so screen readers can read them.

Αλληλεπιδράσεις απεικονίσεωνVisual interactions

 • Είναι οι βασικές πληροφορίες προσβάσιμες μόνο μέσω μιας αλληλεπίδρασης;Is key information only accessible through an interaction? Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη διάταξη των απεικονίσεών σας ώστε να φιλτράρονται εκ των προτέρων προκειμένου να καταστήσετε πιο προφανή τα σημαντικά συμπεράσματα.If so, rearrange your visuals so they are pre-filtered to make the important conclusion more obvious.
 • Χρησιμοποιείτε σελιδοδείκτες για περιήγηση;Are you using bookmarks for navigation? Δοκιμάστε να περιηγηθείτε στην αναφορά σας με ένα πληκτρολόγιο για να εξασφαλίσετε ότι η εμπειρία είναι αποδεκτή για χρήστες μόνο πληκτρολογίου.Try navigating your report with a keyboard to ensure the experience is acceptable for keyboard-only users.

Σειρά ταξινόμησηςSort order

 • Έχετε ορίσει σκόπιμα τη σειρά ταξινόμησης κάθε απεικόνισης στη σελίδα;Have you purposefully set the sort order of each visual on the page? Ο προσβάσιμος πίνακας Εμφάνιση δεδομένων εμφανίζει τα δεδομένα στη σειρά ταξινόμησης που έχετε ορίσει στην απεικόνιση.The accessible Show Data table shows the data in the sort order you have set on the visual.

Συμβουλές εργαλείωνTooltips

 • Μην χρησιμοποιείτε συμβουλές εργαλείων για να μεταβιβάσετε σημαντικές πληροφορίες.Don't use tooltips to convey important information. Χρήστες με κινητικές δυσκολίες και χρήστες που δεν χρησιμοποιούν ποντίκι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες με την πρόσβαση σε αυτές.Users with motor issues and users who do not use a mouse will have difficulties accessing them.
 • Προσθέστε συμβουλές εργαλείων σε γραφήματα ως βοηθητικές πληροφορίες.Do add tooltips to charts as ancillary information. Περιλαμβάνεται στον προσβάσιμο πίνακα Εμφάνιση δεδομένων για κάθε απεικόνιση.It is included in the accessible Show Data table for each visual.

ΒίντεοVideo

 • Αποφύγετε βίντεο που ξεκινούν αυτόματα όταν αποδίδεται η σελίδα.Avoid video that automatically starts when the page is rendered.
 • Βεβαιωθείτε ότι το βίντεό σας διαθέτει λεζάντες ή καταχωρήστε ένα κείμενο.Ensure your video has captions or provide a transcript.

ΉχοςAudio

 • Αποφύγετε ήχους που ξεκινούν αυτόματα όταν αποδίδεται η σελίδα.Avoid audio that automatically starts when the page is rendered.
 • Καταχωρήστε ένα κείμενο για οποιονδήποτε ήχο.Provide a transcript for any audio.

ΣχήματαShapes

 • Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε διακοσμητικά σχήματα επισημαίνονται ως κρυφά στη σειρά tab, έτσι ώστε να μην ανακοινωθούν από έναν αναγνώστη οθόνης.Make sure any decorative shapes are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Αποφύγετε τη χρήση πάρα πολλών διακοσμητικών σχημάτων στο σημείο που αποσπούν την προσοχή.Avoid using too many decorative shapes to the point where they are distracting.
 • Όταν χρησιμοποιείτε σχήματα για να καλέσετε τα σημεία δεδομένων, χρησιμοποιήστε το εναλλακτικό κείμενο για να εξηγήσετε αυτό που καλείται.When using shapes to call out data points, use alt text to explain what is being called out.

ΕικόνεςImages

 • Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες για να καλέσετε τα σημεία δεδομένων, χρησιμοποιήστε το εναλλακτικό κείμενο για να εξηγήσετε αυτό που καλείται.When using images to call out data points, use alt text to explain what is being called out.
 • Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε διακοσμητικές εικόνες επισημαίνονται ως κρυφά στη σειρά tab, έτσι ώστε να μην ανακοινωθούν από έναν αναγνώστη οθόνης.Make sure any decorative images are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Αποφύγετε τη χρήση πάρα πολλών διακοσμητικών εικόνων στο σημείο που αποσπούν την προσοχή.Avoid using too many decorative images, to the point where they are distracting.

Απεικονίσεις Power BIPower BI visuals

 • Ελέγξτε τον προσβάσιμο πίνακα Εμφάνιση δεδομένων για απεικονίσεις Power BI.Check the accessible Show Data table for Power BI visuals. Εάν οι πληροφορίες που εμφανίζονται δεν επαρκούν, αναζητήστε μια άλλη απεικόνιση.If the information shown is not enough, look for another visual.
 • Εάν χρησιμοποιείτε την προσαρμοσμένη απεικόνιση Άξονας αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιεί αυτόματα αναπαραγωγή.If using the Play Axis custom visual, ensure it does not auto play. Καταστήστε σαφές ότι ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για να ξεκινήσει/διακοπεί η αλλαγή τιμών.Make it obvious that the user must press the play/pause button to start/stop the changing values.

Στις απεικονίσεις στη σελίδαAcross visuals on the page

 • Ορίστε τη σειρά tab και απενεργοποιήστε τη σειρά tab (σημειώστε το στοιχείο ως κρυφό) σε οποιαδήποτε διακοσμητικά στοιχεία.Set tab order and turn off tab order (mark the item as hidden) on any decorative items.

Ζητήματα και περιορισμοίConsiderations and limitations

Υπάρχουν ορισμένα γνωστά ζητήματα και περιορισμοί ως προς τις δυνατότητες προσβασιμότητας.There are a few known issues and limitations with the accessibility features. Οι περιγραφές αυτών των ζητημάτων και περιορισμών βρίσκονται στην ακόλουθη λίστα:Descriptions of those issues and limitations are in the following list:

 • Κατά τη χρήση προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Power BI Desktop, θα έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εάν ανοίξετε το πρόγραμμα ανάγνωσης πριν ανοίξετε οποιαδήποτε αρχεία στο Power BI Desktop.When using screen readers with Power BI Desktop, you'll have the best experience if you open your screen reader before opening any files in Power BI Desktop.

Επόμενα βήματαNext steps

Το σύνολο άρθρων για την προσβασιμότητα Power BI έχει ως εξής:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: