Κατάλογος εκμάθησης για συμβούλους λειτουργικών εφαρμογώνFunctional Application Consultant learning catalog

Είστε ειδικός στην υλοποίηση για έναν επιχειρηματικό τομέα;Are you an implementation expert for a business domain?

Ο ακόλουθος κατάλογος έχει ταξινομηθεί από τις βασικές γνώσεις προς τις γνώσεις για συγκεκριμένους τομείς και από το πιο βασικό επίπεδο έως το πιο προηγμένο επίπεδο.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. Αν το περιεχόμενο διατίθεται σε πολλαπλές μορφές, θα σας ενημερώσουμε, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εκπαίδευσης που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες σας.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

Για τους συμβούλους λειτουργιών, η έρευνά μας για την ανάλυση εργασιών απέδειξε ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν το σύνολο βασικών περιεχομένων, καθώς και μία περιοχή τομέα.For functional consultants, our job-task analysis research showed that everyone must understand the core content set as well as a domain area.

Γρήγορα αποτελέσματαGet started

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Μια αναλυτική παρουσίαση των πιο προηγμένων δυνατοτήτων του Power BI μέσω δεδομένων του Star Wars - Gil RavivA walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data - Gil Raviv Γίνετε ειδήμων στη χρήση πλήρους στοίβας του Power BI - Μια αναλυτική παρουσίαση των πιο προηγμένων δυνατοτήτων του Power BI μέσω δεδομένων του Star Wars από τον Gil RavivBe a Full Stack Power BI Jedi - A walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data by Gil Raviv Βίντεο YouTubeYouTube video 58 λεπτά 51 δευτ.58 min 51 sec
Γρήγορα αποτελέσματα με το Power BIGetting Started with Power BI Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε με το Power BI;Wondering how to get started with Power BI? Πώς μπορείτε να συνδεθείτε σε δεδομένα και να τα απεικονίσετε για πρώτη φορά;How to connect to data and visualize it for the first time? Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα με το Power BI και να λάβετε πληροφορίες από τα δεδομένα της επιχείρησής σας σε ελάχιστο χρόνο.Learn how to quickly get started with Power BI and get insights from your business data in no time. WebinarWebinar
Πώς να γίνετε επιχείρηση που βασίζεται σε πληροφορίεςHow to Become an Insights-Driven Business Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς να αναλύουν τα δεδομένα τους και να τα χρησιμοποιούν για τη δημιουργία αξιοποιήσιμων πληροφοριών.It’s important for enterprises and large organizations to analyze their data and use it to create actionable insights. Σύμφωνα με την Forrester Research, αυτές οι δυνατότητες είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας επιχείρησης που βασίζεται σε πληροφορίες.According to Forrester Research, these capabilities are key to becoming an insights-driven business. Παρακολουθήστε αυτό το webinar για να μάθετε γιατί τα επιχειρηματικά αποτελέσματα πρέπει να καθοδηγούνται από τις πληροφορίες.Watch this webinar to learn why business outcomes should be driven by insights. WebinarWebinar
Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε σε έναν πίνακα εργαλείων του Power BI σε 20 λεπτάLearn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes Έχετε ποτέ ανοίξει έναν πίνακα εργαλείων Power BI μόνο και μόνο για να αναρωτηθείτε: και τώρα τι κάνουμε;Have you ever opened a Power BI Dashboard just to think, now what? Πώς μπορώ να περιηγηθώ σε αυτόν για να βρω τα δεδομένα που είναι σημαντικά για εμένα;How do I navigate through this to find the data that’s important to me? Περιορίζετε τη χρήση φίλτρων και αναλυτών από φόβο μήπως "καταστραφεί κάτι";Do you limit your use of filters & slicers for fear of ‘breaking something’? Μη φοβάστε, ελάτε μαζί μας για να μάθετε πώς να περιηγηθείτε σε έναν πίνακα εργαλείων Power BI.Fear not, join us to learn how to navigate your way through a Power BI dashboard. WebinarWebinar
Microsoft Power BI, κανάλι YouTubeMicrosoft Power BI YouTube channel Κανάλι στο YouTube με περιεχόμενο από την ομάδα προϊόντων Power BI της MicrosoftYouTube channel with content from Microsoft's Power BI product team ΒίντεοVideos
Εννέα τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ανάλυσης μεγάλων δεδομένωνNine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics Εγγραφείτε για αυτό το webinar για να μάθετε σχετικά με εννέα σημαντικές τάσεις και προκλήσεις για δεδομένα, σύμφωνα με τους CIO και άλλους ηγέτες τεχνολογίας πληροφορικής.Register for this webinar to learn about nine important big data trends and challenges, according to CIOs and other IT leaders. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες τους για να βελτιώσετε τα προβλήματα μεγάλου όγκου δεδομένων του οργανισμού σας.Use their insights to improve your organization’s big data issues. WebinarWebinar
Το Power BI και το μέλλον της σύγχρονης και της εταιρικής επιχειρηματικής ευφυίαςPower BI and the Future of Modern and Enterprise BI Παρακολουθήστε αυτό το webinar για να μάθετε σχετικά με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες του Power BI.Watch this webinar to learn about the latest Power BI capabilities. Ο Arun Ulagaratchagan, Γενικός Διευθυντής της Power BI Engineering και ο Amir Netz, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας του Power BI, θα παρουσιάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά και θα εξηγήσουν τι θα ακολουθήσει.Arun Ulagaratchagan, General Manager of Power BI Engineering, and Amir Netz, Chief Technology Officer of Power BI, will showcase these features and discuss what's coming next. Επίσης, θα μάθετε σχετικά με το όραμα του Power BI για την ενοποίηση σύγχρονου και επιχειρησιακού BI, καθώς και την επέκταση του BI αυτοεξυπηρέτησης για μεγάλα δεδομένα.You’ll also learn about the Power BI vision for unifying modern and enterprise BI, and expanding self-service BI for big data. Ανακαλύψτε πώς το Power BI σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια κουλτούρα δεδομένων στον οργανισμό σας, ενισχύοντας τους αναλυτές και επιτρέποντας το ευέλικτο εταιρικό BI.Discover how Power BI enables you to build a data culture in your organization by empowering analysts and enabling agile enterprise BI. WebinarWebinar
Power BI: Σωστή ανάλυσηPower BI: Analytics Done Right Προς όλους τους λάτρες του Excel και της ανάλυσης: μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε όμορφες αναφορές, να μοιράζεστε ελκυστικές και εύκολα κατανοητές πληροφορίες και να αναλύετε πακέτα σύνθετων δεδομένων για να τα κάνετε προσβάσιμα.Calling all Analytics and Excel visionaries: learn how to make beautiful reports people want to use, share appealing insights that are easy to understand, and securely break silos of complex data to make it accessible. Θα κοινοποιήσουμε τις νέες καινοτομίες προϊόντων καθώς και το όραμά μας για μοντέρνα επιχειρηματικά BI και BI με λειτουργία από τον χρήστη, παρέχοντας στον οργανισμό σας τη δυνατότητα δημιουργίας μιας προσέγγισης που βασίζεται στα δεδομένα.We'll share new product innovations and our vision for modern enterprise BI and self-service BI; enabling your organization to build a data-driven culture. WebinarWebinar
Τρεις τρόποι με τους οποίους το AI αλλάζει το BIThree Ways AI Is Changing BI Είναι κρίσιμης σημασίας για τους αναλυτές να διερευνούν και να οπτικοποιούν δεδομένα για να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να βρουν γρήγορα και αποτελεσματικά πληροφορίες.It’s crucial for analysts to investigate and visualize data to help their stakeholders find insights quickly and effectively. Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις έχουν εξελιχθεί από στελέχη που ρωτούν τι και πότε συνέβη κάτι, μέχρι και το γιατί συνέβη, καθώς και τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον.Business demands have evolved from executives asking what and when something happened, to asking why it happened—and what will occur in the future. Εγγραφείτε για αυτό το webinar για να μάθετε σχετικά με τρεις ευκαιρίες πληροφοριών δεδομένων που συνδυάζουν την τεχνητή νοημοσύνη με την επιχειρηματική ευφυΐα (BI).Register for this webinar to learn about three data insight opportunities that blend AI with business intelligence (BI). WebinarWebinar
Απελευθερώστε τη δύναμη του Power BI – συμβουλές και κόλπα από τον Philip SeamarkUnleash the Power of Power BI – tips and tricks by Philip Seamark Ακολουθήστε τον Philip Seamark καθώς σας καθοδηγεί σε κάποιες από τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του Power BI στο Νότιο Ημισφαίριο, πώς χρησιμοποιείται και πώς ικανοποιεί τις ανάγκες τους για BI.Join Philip Seamark as he walks through some of the details around the largest deployment of Power BI in the Southern Hemisphere, how it's used, and how it meets their BI needs. Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα καλύψει μια σειρά από συμβουλές και κόλπα για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις αναφορές Power BI.This session will cover a variety of tips and tricks to help you enhance your Power BI reports. WebinarWebinar 53 λεπτά 47 δευτ.53 min 47 sec
Τι είναι το Power BI;What is Power BI? Επισκόπηση του Power BIOverview of Power BI Τοποθεσία webWebsite 3 λεπτά για ανάγνωση3 minutes to read
Χρήση του DAX στο Power BI DesktopUse DAX in Power BI Desktop Αυτός ο μαθησιακός δίαυλος παρουσιάζει Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) και σας παρέχει βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση μοντέλων δεδομένων με υπολογισμούς.This learning path introduces Data Analysis Expressions (DAX) and provides you with foundational skills required to enhance data models with calculations. Δωρεάν online μαθησιακός δίαυλος προσαρμοσμένου ρυθμούFree, self-paced online learning path 4 ώρες 30 λ.4 hr 30 min

Βέλτιστες πρακτικέςBest Practices

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Τεχνάσματα, συμβουλές και εργαλεία από τους κατόχους του PowerBI.TipsPower Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips Τεχνάσματα, συμβουλές και εργαλεία από τους κατόχους του PowerBI.Tips. Σε αυτήν την πολύ ειδική ομάδα χρηστών που αποτελείται από τους κατόχους του PowerBI.Tips και τους Power BI MVP, οι Seth Baur και Mike Carlo θα μοιραστούν μαζί σας την τεράστια συλλογή τους από τεχνάσματα, συμβουλές και εργαλεία που έχουν δημοσιεύσει στο http://PowerBI.Tips τους τελευταίους 18 μήνες.Power Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips In this very special user group meeting the owners of PowerBI.Tips and Power BI MVPs, Seth Baur and Mike Carlo will share with you their huge grab bag of Power Tricks, Tips and Tools they have published to http://PowerBI.Tips over the last 18 months. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει τη δημιουργία θεματικών προγραμμάτων, την προσθήκη τύπων δεδομένων στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων και τις τελευταίες προσφορές διατάξεων Power BI (καθώς και μια περιήγηση στην πιο πρόσφατη διάταξη "Cool Blue").Demo’s to include their theme generator, adding data types within the query editor and their latest offering Power BI layouts (and a tour of their latest layout “Cool Blue”). WebinarWebinar 1 ώρα 7 λεπτά 40 δευτερόλεπτα1 hr 7 min 40 sec
Ενίσχυση των δεξιοτήτων μοντελοποίησης δεδομένων με το Power BIStrengthen Your Data Modeling Skills with Power BI Εγγραφείτε για αυτό το webinar για να αναβαθμίσετε τις δεξιότητες σας στη μοντελοποίηση Power BI.Register for this webinar to take your Power BI modeling skills to the next level. Μάθετε σχετικά με τον μηχανισμό ανάλυσης εντός μνήμης του Power BI, στρατηγικές για τη δημιουργία και τη διαχείριση σχέσεων δεδομένων και τον τρόπο χρήσης του περιβάλλοντος φίλτρου παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX).Learn about the Power BI in-memory analytics engine, strategies for creating and managing data relationships, and how to use Data Analysis Expressions (DAX) filter context. Μάθετε πώς μπορείτε να εξοικειωθείτε με οποιαδήποτε δοκιμασία μοντελοποίησης με το Power BI ή τις υπηρεσίες ανάλυσης του Azure.Find out how to master any modeling challenge with Power BI or Azure Analysis Services. WebinarWebinar
Βελτίωση μιας αναφοράς από Καλή σε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ... Transforming A Report From Good to GREAT... Η αποτυχία παράδοσης μιας καλά σχεδιασμένης Power BI αναφοράς είναι ίσως η πιο συνηθισμένη παγίδα αναφοράς.Failing to deliver a well-designed Power BI Report is perhaps the most common reporting pitfall. Σε τι χρησιμεύουν τα ποιοτικά δεδομένα εάν δεν παρουσιάζονται με τρόπο που να έχει νόημα ή να είναι εύκολα κατανοητός;What good is quality data if it is not presented in a way that is meaningful or easily understood? Κάποιος που δεν έχει προηγούμενες γνώσις θα πρέπει να μπορεί να κατανοεί γρήγορα μια αναφορά χωρίς εξήγηση και να εντοπίζει γρήγορα τα βασικά στοιχεία που θέλετε να δει.Someone without any prior knowledge should be able to quickly understand a report without explanation and be quickly drawn to the key elements you want them to view. Αυτό το webinar θα ακολουθήσει τις συνήθεις ενέργειες και αναφορές στο Power BI, χρησιμοποιώντας εύκολες στην εκμάθηση τεχνικές που ζωντανεύουν τα δεδομένα.This webinar will walk through the common dos and don’ts of reporting in Power BI, using easy-to-learn techniques that bring data to life. WebinarWebinar

Περιπτωσιολογικές μελέτεςCase Studies

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Επίτευξη αμοιβαίου οφέλους για κατασκευαστές και μεταπωλητές συσκευασμένων καταναλωτικών προϊόντωνAchieving a Win-Win for Consumer Packaged Goods Manufacturers and Retailers Με την εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων, η τεχνολογία είναι σημαντική για να βοηθήσει τους κατασκευαστές να κατανοήσουν και να αντιδράσουν στις ανάγκες των καταναλωτών.With data volumes growing exponentially, technology is critical in helping manufacturers understand and react to the needs of consumers. Επίσης, τους βοηθά να σφυρηλατήσουν πιο αποτελεσματικές σχέσεις με τους πελάτες τους, τους λιανοπωλητές και τους διανομείς.It also helps them forge more effective relationships with their customers—the retailers and distributors. Εγγραφείτε για αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο με την Thorogood, μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων ειδικευμένη στις επιχειρηματικές πληροφορίες και αναλύσεις.Register for this webinar featuring Thorogood, an independent consultancy specializing in business intelligence and analytics. Μάθετε πώς η εταιρεία έχει συνεργαστεί με διεθνείς κατασκευαστές για την ανάπτυξη μιας λύσης βασισμένης στο Power BI, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα για τη βελτίωση στρατηγικών αποφάσεων.Learn how the company has worked with global manufacturers to develop a Power BI-based solution, which utilizes data to improve strategic decisions. WebinarWebinar
Εφαρμοσμένη ευφυΐα για πωλήσεις και σέρβιςApplied Intelligence for Sales & Service Οι εμπειρίες πελατών είναι το νέο ανταγωνιστικό πεδίο μάχης.Customer experiences are the new competitive battleground. Οι συνεπείς και σχετικές αλληλεπιδράσεις αποδεσμεύουν νέα αξία, αυξάνοντας τη δέσμευση των πελατών, την αφοσίωση και τα έσοδα.Consistent and relevant interactions unlock new value, increasing customer engagement, loyalty, and revenue. Μάθετε πώς το Avanade συνδυάζει σύγχρονες αναλύσεις, τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμό για να εμφανίσει την επόμενη βέλτιστη ενέργεια σε περιβάλλον - είτε σε εκστρατεία μάρκετινγκ, διαδικτυακή πύλη αυτοεξυπηρέτησης πελατών ή αλληλεπιδράσεις πωλήσεων και υπηρεσιών.Learn how Avanade combines modern analytics, artificial intelligence, and automation to surface Next Best Action in context-whether in a marketing campaign, online customer self-service portal, or sales and service interactions. WebinarWebinar
Δημιουργία εντυπωσιακών πινάκων οικονομικών εργαλείων με χρήση του Microsoft Power BIBuild Impactful Financial Dashboards Using Microsoft Power BI Ως οικονομικός αναλυτής, αντί να ασχολείστε με δεδομένα και ερωτήματα, δεν θα προτιμούσατε να επικεντρωθείτε στην εξυπηρέτηση των πελατών σας—την επιχειρηματική σας δραστηριότητα—παρέχοντας έξυπνη ανάλυση, αναλύσεις και οικονομική καθοδήγηση;As a Financial analyst, rather than wrestling with data and queries, wouldn't you rather focus on serving your customer—the business—by providing smart analysis, insights and financial guidance? Γνωρίστε το Microsoft Power BI: το πιο πρόσφατο και καλύτερο εργαλείο BI από τη Microsoft που ταράζει τα νερά.Meet Microsoft Power BI: the latest and greatest BI tool by Microsoft that's making waves. Το Power BI κάνει εξαιρετικά εύκολη την εκκαθάριση ακατάστατων δεδομένων. Συνδυάστε δεδομένα από πολλές προελεύσεις (π.χ. γενική λογιστική, προσωπικό). Ορίστε μαγικά μέτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παντού. Πείτε αντίο στο γέμισμα των φύλλων σας με ατελείωτους τύπους και δημιουργήστε όμορφες και εντυπωσιακές εικόνες, με τις οποίες μπορείτε να αλληλεπιδράτε και να υποβάλλετε ερωτήσεις (όχι άλλες αποχωρήσεις από συσκέψεις με είκοσι αντικείμενα δράσης).Power BI makes it super easy to clean up messy data; combine data from multiple sources (e.g., general ledger, personnel); define magical measures that you can use everywhere—say goodbye to filling your sheets with endless formulas; and create beautiful and impactful visualizations that you can interact with and ask questions (no more walking out of meetings with twenty action items). Ανακαλύψτε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα καθώς προχωράμε στη διαδικασία κατασκευής ενός πραγματικού πίνακα οικονομικών εργαλείων, χρησιμοποιώντας το Power BI.Discover all of this and more as we walk through building an actual financial dashboard using Power BI. WebinarWebinar 1 ώρα 34 δευτερόλεπτα1 hr 34 sec
Αφήγηση δεδομένων με το Power BI, με τον Tristan MalherbeData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Αφήγηση δεδομένων με το Power BI, με τον Tristan MalherbeData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Βίντεο YouTubeYouTube video 59 λεπτά 54 δευτ.59 min 54 sec
Ψηφιακός μετασχηματισμός στην Παραγωγή - ανάλυση μόχλευσης για μεγιστοποίηση της κερδοφορίαςDigital transformation in Manufacturing - leverage analytics to maximize profitability Ο ταχύτερος τρόπος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην παραγωγή είναι να ενισχυθούν όλοι, από τον CEO μέχρι τον τεχνικό γραμμής παραγωγής, με ανάλυση των επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο.The fastest way to improve efficiency and profitability in manufacturing is to empower everyone, from the CEO to the line-technician, with real-time analysis of performance. Η καταγραφή των δεδομένων παραγγελίας σε μετρητά δεν είναι αρκετή.Capturing your order-to-cash data isn't enough. Για να λειτουργήσουν αυτά τα δεδομένα απαιτείται να μετατραπούν οι καθημερινές συναλλαγές σε οπτικά στοιχεία που "αγγίζουν μια ευαίσθητη χορδή".Putting that data to work requires turning day-to-day transactions into visual elements that "touch a nerve.” Σε αυτό το Webinar, η Microsoft και η Blue Margin, Inc. (Χρυσός εταίρος στην ανάλυση δεδομένων και την πλατφόρμα δεδομένων) θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να μετατραπούν σε οργανισμούς που βασίζονται σε δεδομένα, μέσα σε μερικές εβδομάδες.In this webinar, Microsoft and Blue Margin, Inc. (Gold Partner in Data Analytics and Data Platform) will demonstrate how companies can transform into data-driven organizations in a matter of weeks. Ακούστε απευθείας έναν κατασκευαστή 100 εκατομμυρίων δολαρίων+ που χρησιμοποιεί την ανάλυση για να αποκαλύψει τις απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις και να καθορίσει τις αποκλίσεις μεταξύ παραγωγής και ζήτησης."Hear directly from a $100M+ manufacturer who uses analytics to uncover the answers to difficult questions, and fix misalignments between production and demand." WebinarWebinar
Πώς μπορείτε να λάβετε δεδομενικές πληροφορίες από τα δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού της εργάσιμης ημέραςHow to Get Insights from Your Workday HR Data Τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων κεφαλαίων (HCM) συχνά στερούνται ευελιξίας κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την ανάλυση της διαχείρισης του εργατικού δυναμικού.Human capital management (HCM) systems often lack flexibility when providing insights for strategic decision-making and analyzing workforce management. Συμμετάσχετε σε αυτό το Webinar για να μάθετε πώς η ευέλικτη ανάλυση συνεργατών της Microsoft δημιούργησε τη λύση HR Analytics χρησιμοποιώντας το Power BI.Join this webinar to find out how Microsoft partner Agile Analytics created its HR Analytics solution using Power BI. Η λύση σάς επιτρέπει να αντλείτε πληροφορίες απευθείας από την εργάσιμη ημέρα και να τις συνδυάζετε εύκολα με άλλα δεδομένα για να έχετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για βελτιστοποίηση, πρόβλεψη και δημιουργία αναφορών.The solution enables you to pull information directly from Workday and easily combine it with other data to get real-time insights for optimization, forecasting, and reporting. WebinarWebinar
Η Microsoft χρησιμοποιεί το Power BI: Ευκολότερος οικονομικός προγραμματισμός και ανάλυσηMicrosoft Runs on Power BI: Financial Planning & Analysis Made Easy Εγγραφείτε σε αυτό το webinar για να μάθετε πώς το Power BI σας βοηθά να διαχειρίζεστε τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάλυση πιο εύκολα και αποτελεσματικά.Register for this webinar to learn how Power BI helps you manage financial planning and analysis more easily and effectively. Συνδεθείτε γρήγορα με τα δεδομένα σας, διαχειριστείτε τα και προσαρμόστε τα, χρησιμοποιώντας περιεχόμενο προσαρμοσμένο στο ακροατήριό σας. Όλα αυτά χωρίς κωδικοποίηση.Connect to your data quickly, manage it, and customize it using content tailored to your audience—all with no coding. WebinarWebinar
Η Microsoft χρησιμοποιεί το Power BI: Χρήση του Power BI στο Modern TreasuryMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury Εγγραφείτε για αυτό το Webinar για να μάθετε πώς η ομάδα Microsoft Treasury άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αναλύουν την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα, διαχειριζόμενοι περιουσιακά στοιχεία 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υποστηρίζοντας λειτουργίες σε περισσότερες από 190 χώρες, μέσω της μετακίνησής τους στο cloud και χρησιμοποιώντας το Power BI για ανάλυση και οπτικοποίηση.Register for this webinar to learn how the Microsoft Treasury group changed how they analyze their business, managing $150 billion in assets and supporting operations in over 190 countries, by moving their applications to the cloud, using Power BI for analytics and visualization. WebinarWebinar
Χρονική ευφυΐα Power BI για βιομηχανίες λιανικής και χονδρικής με τον Matt AllingtonPower BI time intelligence for retail and wholesale industries w/ Matt Allington Εστίαση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χρονική ευφυΐα για την ανάλυση σε αυτούς τους κλάδους.Focusing on how time intelligence can be used for analysis in these industries. WebinarWebinar 59 λεπτά59 min
Αποδεδειγμένες λύσης κλάδου υγείας για τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών και της δυνατότητας κέρδουςProven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability Οι οργανισμοί υγείας αντιμετωπίζουν την πρόκληση της μετατροπής τεράστιων όγκων δεδομένων σε πληροφορίες διάγνωσης για ασθενείς και αυτές τις πληροφορίες σε ενέργειες.Healthcare organizations face the challenge of turning vast amounts of data into patient insights, and those insights into action. Εγγραφείτε για αυτό το webinar για να μάθετε πώς να σχεδιάζετε χρήσιμες ιατρικές αναφορές που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να μετατρέψει τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες διάγνωσης για ασθενείς.Register for this webinar to learn how to design meaningful healthcare reports that will help your organization convert data into useful patient insights. Λάβετε εξειδικευμένες στρατηγικές και συμβουλές από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της US Medical IT Stephen Cracknell, τον διευθυντή της Healthcare IT Stuart Macanliss και τον ρευματολόγο από το Τέξας Δρ. John P. Lavery.Get expert strategies and advice from US Medical IT founder and CEO Stephen Cracknell, Director of Healthcare IT Stuart Macanliss, and Texas-based rheumatologist Dr. John P. Lavery. WebinarWebinar
Δείτε πώς το PowerApps και το Power BI μπορούν να παρέχουν εφαρμογές εκπαιδευτικών στο σχολείο με αναφορέςSee how PowerApps and Power BI can provide school teachers apps with reports Η εκπαίδευση πρέπει να είναι η #1 προτεραιότητα και οι καθηγητές σχολείων πρέπει να διαθέτουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται.Education should be the #1 priority and school teachers should be provided all the tools they need. Το PowerApps, το Flow και το Power BI μπορούν να αποτελούν μέρος αυτών των εργαλείων.PowerApps, Flow and Power BI can be part of those tools. Σε αυτό το Webinar ο Daniel Christian, Microsoft MVP, θα δείξει πώς η εκπαιδευτική εφαρμογή του και η αναφορά του μπορούν να βοηθήσουν τους καθηγητές να παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών τους.In this webinar Daniel Christian, Microsoft MVP will demonstrate how his educational app and report can help school teachers monitor the performance of their students. Ο Daniel θα δείξει πώς η αναφορά του PowerApp και Power BI αξιοποιεί τα δεδομένα παρασκηνίου για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών.Daniel will demonstrate his PowerApp and Power BI report leverages the back end data to provide valuable insights. WebinarWebinar 43 λεπτά 38 δευτ.43 min 38 sec
Μετασχηματισμός των δεδομένων πελατών σε επιτυχημένες λιανικές πωλήσεις με το Power BiTransform Your Customer Data into Retail Success Εγγραφείτε για αυτό το webinar και ξεκινήστε να εφαρμόζετε τις αναλύσεις σας.Register for this webinar and start putting your analytics to work. Ο Angad Soni, Αρχιτέκτων επιχειρήσεων με την Hitachi Solutions, θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες λιανικής χρησιμοποιούν την ανάλυση για να βελτιώσουν την πρακτική και την εμπειρία των πελατών.Angad Soni, an Enterprise Architect with Hitachi Solutions, will demonstrate how retail customers use analytics to improve both the bottom line and the customer experience. Μάθετε πώς μπορείτε να ενισχύσετε τη στρατηγική τιμολόγησης, τη βελτιστοποίηση απογραφής και τη χρήση κοινωνικών δεδομένων.Find out how to enhance your pricing strategy, inventory optimization, and use of social data. WebinarWebinar

Πίνακες εργαλείωνDashboards

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Ανάπτυξη στο Power BI με σύνολα δεδομένων ροής και πίνακες εργαλείων σε πραγματικό χρόνοDeveloping in Power BI with Streaming Datasets and Real-time Dashboards Αυτό το webinar από τον Power BI MVP, Ted Pattision, εξετάζει τους τρεις διαφορετικούς τύπους συνόλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των συνόλων δεδομένων ροής, των συνόλων δεδομένων push και των υβριδικών συνόλων δεδομένων.This webinar by Power BI MVP, Ted Pattision, examines the three different types of realtime datasets including streaming datasets, push datasets and hybrid datasets. Δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και τους τρεις τύπους συνόλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας το API της Υπηρεσίας Power BI, καθώς και τον τρόπο σχεδίασης πινάκων εργαλείων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας πλακίδια δεδομένων ροής.It shows how to create all three types of realtime datasets using the Power BI Service API as well as how to design realtime dashboards using streaming data tiles. Επίσης, το webinar καθοδηγεί τη διαδικασία δημιουργίας ενός κέντρου συμβάντων Azure και μιας εργασίας ανάλυσης ροής Azure, καθώς και τη ρύθμιση των παραμέτρων τους, για την προώθηση σειρών σε ένα υβριδικό σύνολο δεδομένων μέσα σε έναν χώρο εργασίας εφαρμογής στο Power BI.The webinar also walks through the process of creating an Azure event hub and an Azure Streaming Analytics job and configuring them to push rows to a hybrid dataset inside an App workspace in Power BI. WebinarWebinar 1 ώρα 14 δευτερόλεπτα1 hr 14 sec
Από το μηδέν έως έναν πίνακα εργαλείων μέσα σε μία ώραZero to Dashboard in an Hour Κατά τη διάρκεια αυτής εκπαιδευτικής ενότητας, θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός μοντέλου δεδομένων στο Power BI Desktop και τη δημοσίευσή του στην υπηρεσία Power BI και στο SharePoint Online.During this session, we will walk through the process of creating a data model in Power BI Desktop and publishing it to the Power BI Service and SharePoint Online. WebinarWebinar 1 ώρα 20 λεπτά 11 δευτερόλεπτα1 hr 20 min 11 sec

Διαχείριση και ανάπτυξηGovernance and deployment

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Ανάλυση στο εικονικό συμβάν Azure: Επιταχύνετε τον χρόνο λήψης πληροφοριών με το Azure Synapse AnalyticsAnalytics in Azure virtual event: Accelerate time to insight with Azure Synapse Analytics Εγγραφείτε για αυτό το εικονικό συμβάν για να μάθετε πώς μπορείτε να απλοποιήσετε τις λύσεις της λίμνης δεδομένων και της αποθήκευσης δεδομένων σας με το Azure Synapse Analytics.Register for this virtual event to learn how to simplify your data lake and data warehousing solutions with Azure Synapse Analytics. Υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με τους όρους σας, χρησιμοποιώντας κατ' απαίτηση ή παρεχόμενους πόρους.Query data on your terms using on-demand or provisioned resources. Ζήστε την εμπειρία μιας υπηρεσίας απεριόριστων αναλύσεων που έχει σχεδιαστεί για την πρόσληψη, την προετοιμασία, τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση δεδομένων, επιταχύνοντας το χρόνο σας για πληροφορία.Experience a limitless analytics service built to ingest, prep, manage, and serve data, accelerating your time to insight. WebinarWebinar
Γρήγορα αποτελέσματα με την εφαρμογή Power BIGet Started with the Power BI Mobile App Παρακολουθήστε αυτό το webinar για να μάθετε πώς μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι με τα δεδομένα σας, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.Watch this webinar to learn how to stay up to date with your data using your mobile device. Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία σας, χρησιμοποιώντας διαμορφώσεις βελτιστοποιημένες για κινητές συσκευές, να αλληλεπιδράτε με τα δεδομένα σας εν κινήσει, να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push όταν τα δεδομένα σας χρειάζονται προσοχή και να μοιράζεστε και να συνεργάζεστε με τους συναδέλφους σας από την κινητή συσκευή σας.Find out how to improve your experience by using mobile-optimized layouts, interact with your data on the go, get push notifications when your data needs attention, and share and collaborate with your colleagues from your mobile device. WebinarWebinar
Θέση επόμενης γενιάς και ανάλυση δεδομένων με χρήση του Mapbox και του Power BINext Generation Location and Data Analysis using Mapbox and Power BI Ακολουθήστε τους Charles Sterling και Sam Gehret καθώς σας καθοδηγούν για το πώς το Mapbox και το Power BI μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα τοποθεσίας για να πουν την ιστορία σας, χρησιμοποιώντας χάρτες επόμενης γενιάς.Join Charles Sterling and Sam Gehret as they walk through how Mapbox and Power BI can use location data to tell your story using next generation maps. WebinarWebinar 36 λεπτά 32 δευτ.36 min 32 sec
Webinar πλαισίου υιοθέτησης του Power BI, Μέρος 1: Υιοθέτηση μιας κουλτούρας που βασίζεται σε δεδομέναPower BI Adoption Framework Webinar Part 1: Adoption Adopt a data-driven culture Αλλάξτε τη νοοτροπία του οργανισμού σας σε μια κουλτούρα που βασίζεται στα δεδομένα για τη σειρά webinar που σας δίνει ένα πλαίσιο υιοθέτησης για το Power BI από τη Microsoft.Shift your organization’s mindset to a data-driven culture and register for the Webinar series that gives you an adoption framework for Power BI from Microsoft. Η υιοθέτηση επιχειρηματικής ευφυίας αυτοεξυπηρέτησης αποτελεί μια πρόκληση και η λήψη των εργαλείων είναι το πρώτο βήμα της διαδρομής σας.Self-service business intelligence (BI) adoption is challenging and getting the tools is only the first step of your journey. Η επιτυχημένη υιοθέτηση απαιτεί μια αλλαγή στα άτομα, στις διαδικασίες και στην τεχνολογία.Successful adoption requires a change in people, processes, and technology. Αυτό το webinar είναι το πρώτο από μια σειρά με πέντε μέρη, που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του Power BI για τον οργανισμό σας.This webinar is the first in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. Στο Μέρος 1, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια δομημένη προσέγγιση για την προώθηση της υιοθέτησης Power BI και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βάσει δεδομένων για τον οργανισμό σας.In Part 1, learn how to build a structured approach to drive Power BI adoption and shift to a data-driven model for your organization. WebinarWebinar
Webinar πλαισίου υιοθέτησης του Power BI, Μέρος 2: ΔιαχείρισηPower BI Adoption Framework Webinar Part 2: Governance Ολοκληρώστε με επιτυχία την υιοθέτηση του Microsoft Power BI από την υπηρεσία επιχειρηματικής ευφυΐας (BI).Roll out your self-service business intelligence (BI) adoption of Microsoft Power BI with success. Παρακολουθήστε το webinar που περιγράφει το ρόλο της διακυβέρνησης στην υιοθεσία του Power BI.Attend the webinar that outlines the role of governance in Power BI adoption. Μάθετε τις διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης για διαφορετικούς τύπους λύσεων BI, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική πρακτική αυτοεξυπηρέτησης BI.Learn the different governance approaches for different types of BI solutions, as well as the roles and responsibilities needed for an effective self-service BI practice. WebinarWebinar
Webinar πλαισίου υιοθέτησης του Power BI, Μέρος 3: Διαχείριση υπηρεσιών Power BI Adoption Framework Webinar Part 3: Service Management Σχεδιάστε την αποτελεσματική παράδοση του Power BI για τον οργανισμό σας και εξερευνήστε τις λεπτές διαφορές για την αποτελεσματική διαχείριση λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS).Plan an effective rollout of Power BI for your organization and explore the nuances of effective software as a service (SaaS) management. Αυτό το webinar είναι το τρίτο από μια σειρά με πέντε μέρη, που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του Power BI για τον οργανισμό σας.This webinar is the third in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. Στο μέρος 3, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε στοιχεία διαχείρισης μισθωτή και πύλης και να προγραμματίσετε μια ομαλή και επιτυχημένη ανάπτυξη του Power BI.In Part 3, learn how to manage elements of tenant administration and gateway management and plan a smooth and successful rollout of Power BI. WebinarWebinar
Webinar πλαισίου υιοθέτησης του Power BI, Μέρος 4: ΑσφάλειαPower BI Adoption Framework Webinar Part 4: Security Αυτό το webinar είναι το τέταρτο από μια σειρά με πέντε μέρη, που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του Power BI για τον οργανισμό σας.This webinar is the fourth in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. Στο μέρος 4, μάθετε πώς μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και να διαχειριστείτε την κατάλληλη πρόσβαση στα δεδομένα σας.In Part 4, learn how to keep your data secure and to manage appropriate access to your data. WebinarWebinar
Webinar πλαισίου υιοθέτησης του Power BI, Μέρος 5: ΠαράδοσηPower BI Adoption Framework Webinar Part 5: Rollout Μεταμορφώστε τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε όλο τον οργανισμό και αποκτήστε ένα πλήρες πλαίσιο υιοθέτησης για το Power BI από τη Microsoft.Transform your decision-making capabilities organization-wide and gain a complete adoption framework for Power BI from Microsoft. Αυτό το webinar είναι το τελευταίο από μια σειρά με πέντε μέρη, που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του Power BI για τον οργανισμό σας.This webinar is the final session in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. Στο Μέρος 5, λάβετε σαφείς οδηγίες για τη μετάβαση του οργανισμού σας και προωθήστε μια επιτυχημένη υλοποίηση από τα υπάρχοντα εργαλεία, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα άτομα να μεταβούν σε μια κουλτούρα βάσει δεδομένων.In Part 5, get clear guidance on your organization’s transition and drive a successful rollout from existing tools while empowering individuals to shift to a data-driven culture. WebinarWebinar
Προηγμένη προετοιμασία δεδομένων με ροές δεδομένων Power BIAdvanced data prep with Power BI data flows Ακολουθήστε τον Charles Sterling και τον Anton Fritz καθώς σας καθοδηγούν στη ροή δεδομένων Power BI, η δημόσια προεπισκόπηση της οποίας βρίσκεται προ των πυλών.Join Charles Sterling and Anton Fritz as they walk through Power BI data flow, whose public preview is just around the corner. Σε αυτήν την περίοδο λειτουργίας, η ομάδα προϊόντων θα σας παρουσιάσει τις νέες και προηγμένες δυνατότητες για την προετοιμασία δεδομένων στο Power BI.In this session the product team will introduce you to the new and advanced capabilities for data prep in Power BI. WebinarWebinar 56 λεπτά 2 δευτ.56 min 2 sec
Μοτίβα ανάλυσης σεναρίων σε Power BI με χρήση DAX - Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριοScenario Analysis Patterns in Power BI using DAX - Free Training Workshop Θα επανεξετάζουμε ορισμένες τεχνικές ειδικά γύρω από την ανάλυση σεναρίων στο Power BI.We'll be reviewing a number of techniques specifically around scenarios analysis in Power BI. Μην νομίζετε ότι το Power BI είναι απλώς ένα εργαλείο απεικόνισης. Είναι ταυτόχρονα και ένας πανίσχυρος μηχανισμός ανάλυσης που μπορεί να παράγει εκπληκτικές πληροφορίες, όπως η εκτέλεση προσαρμοσμένων σεναρίων στα ακατέργαστα δεδομένα σας.Don't just think Power BI is just a visualization tool, it is a powerful analytical engine that can produce amazing insights including running custom scenarios on your raw data. WebinarWebinar 42 λεπτά 34 δευτ.42 min 34 sec

ΕνοποίησηIntegration

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Προηγμένη ανάλυση με το Excel και το Power BIAdvanced Analytics with Excel and Power BI Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτό το webinar για να μάθετε πώς το Microsoft Excel και Power BI να προσφέρουν προηγμένα στοιχεία ανάλυσης στην καθημερινή διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, επιτρέποντας στους χρήστες να εξαγάγουν χρήσιμες γνώσεις από δεδομένα για την επίλυση προβλημάτων.Join us for this webinar to learn how Microsoft Excel and Power BI bring advanced analytics to the daily business decision process, allowing users to extract useful knowledge from data to solve problems. WebinarWebinar
Αυτοματοποίηση καθημερινών επιχειρηματικών διαδικασιών με το Power BI, το PowerApps και το Microsoft FlowAutomate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow Το Power BI επιτρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους να μετατρέπουν δεδομένα σε πολύτιμες επιχειρηματικές πληροφορίες μέσα σε λίγα λεπτά.Power BI enables millions of people to convert data into valuable business insights in minutes. Εγγραφείτε για αυτό το webinar για να μάθετε πώς το Power BI συνδυάζει το PowerApps και το Microsoft Flow—τα άλλα στοιχεία της πλατφόρμας Microsoft Power—για να σας βοηθήσει να κάνετε ακόμα περισσότερα πράγματα.Register for this webinar to learn how Power BI combines PowerApps and Microsoft Flow—the other components of the Microsoft Power platform—to help you do even more. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας επιχειρηματικές εφαρμογές και να αυτοματοποιήσετε τις καθημερινές επιχειρησιακές σας διαδικασίες για να βελτιστοποιήσετε την επιχείρησή σας και να επιταχύνετε την καινοτομία.Find out how to create your own business apps and automate your day-to-day business processes to streamline your business and accelerate innovation. WebinarWebinar
Καλύτερα μαζί: 5 πλεονεκτήματα που θα απολαμβάνουν οι χρήστες Excel με το Power BIBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI Το Excel είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στον κόσμο.Excel is one of the most popular programs in the world. Εκατομμύρια άτομα και επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν για τα πάντα, από απλές καταχωρήσεις δεδομένων και λογιστικά έως πιο προηγμένες στατιστικές και αναλύσεις δεδομένων.Millions of individuals and businesses use it for everything from simple data entry and accounting to more advanced statistical and data analytics. Ωστόσο, πολλοί χρήστες δεν συνειδητοποιούν ότι μπορούν να επεκτείνουν εντυπωσιακά τη λειτουργικότητα του Excel, καθώς και να εξοικονομήσουν χρόνο και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, όταν το συνδυάζουν με ένα κάποιο άλλο πρόγραμμα της Microsoft: Power BI.However, many people don’t realize that they can dramatically extend the functionality of Excel—as well as save time and increase their efficiency—when they pair it with another Microsoft program: Power BI. Θα εξερευνήσουμε πέντε διακριτούς λόγους για τους οποίους εσείς και η επιχείρησή σας μπορείτε να επωφεληθείτε από την ταυτόχρονη χρήση του Excel και του Power BI.We’re going to explore five distinct reasons why you and your business can benefit from using Excel and Power BI together. Στο τέλος, θα πρέπει να έχετε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη δυνατότητα ανάλυσης, ερμηνείας και κεφαλαιοποίησης των δεδομένων του οργανισμού σας.By the end, you should have all the knowledge you need to jumpstart your organization’s ability to analyze, interpret, and capitalize on your data. WebinarWebinar
Πέρα από το υπολογιστικό φύλλοBeyond the Spreadsheet Κλήση σε όλους τους χρήστες και αναλυτές του Excel: να εργάζεστε πιο έξυπνα, να προσφέρετε μεγαλύτερη αξία και να επικεντρώνεστε σε ό,τι έχει σημασία.Calling all Excel users and Analysts: work smarter, deliver more value, and focus on what matters. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε όμορφες αναφορές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες, να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων οπτικά, με τρόπο που οι συνάδελφοι μπορούν να κατανοήσουν χωρίς εξήγηση και κάντε τις πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους όσους πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτές τις πληροφορίες, όπου κι αν βρίσκονται.Learn how to make beautiful reports people want to use, share data visually in a way that colleagues can understand without an explanation, and make insights accessible to everyone that needs to make sense of information - wherever they are. Δείτε το Microsoft Power BI σε δράση σε αυτή την ηλεκτρονική εκπαιδευτική ενότητα.See Microsoft Power BI in action in this online session. WebinarWebinar
Σχεδίαση των κατάλληλων πληροφοριών με το Power BI και το VisioDraw the right insights with Power BI and Visio Λάβετε μέρος σε αυτό το webinar για να μάθετε πώς μπορείτε να συνδυάζετε πίνακες εργαλείων του Power BI και διαγράμματα του Microsoft Visio για να δημιουργείτε ισχυρές οπτικές πληροφορίες.Join us for this webinar to learn how to combine Power BI dashboards and Microsoft Visio diagrams to create powerful visual insights. Το Visio και το Power BI είναι ιδιαίτερα οπτικές εφαρμογές και αλληλοσυμπληρώνονται με φυσικό τρόπο.Visio and Power BI are highly visual and naturally complementary. Το Visio σάς επιτρέπει να δημιουργείτε επεξηγηματικά διαγράμματα, όπως διασυνδεδεμένες ροές εργασιών και διατάξεις από τον πραγματικό κόσμο.Visio lets you create illustrative diagrams, such as interconnected workflows and real-world layouts. Το Power BI σάς βοηθά να δημιουργείτε διαισθητικούς πίνακες εργαλείων, χρησιμοποιώντας γραφήματα και χάρτες για τη μέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης και την παρακολούθηση στόχων.Power BI helps you build intuitive dashboards using charts and maps to measure key performance indicators and track goals. WebinarWebinar
Power BI, Excel και Microsoft 365: Βελτιστοποιήστε τα επιχειρηματικά δεδομένα σαςPower BI, Excel, and Microsoft 365: Optimize Your Enterprise Data Σε αυτήν την πλούσια σε επίδειξη εκπαιδευτική ενότητα, μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μοναδική ισχύ του Microsoft Excel στο Power BI για να ενισχύσετε τις επιχειρηματικές αναλύσεις και πληροφορίες.In this demo-rich session, learn how to use the unique strength of Microsoft Excel in Power BI to boost your business analytics and insights. WebinarWebinar
Χρήση του Power BI με το Dynamics 365 Finance and OperationsUsing Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations Εγγραφείτε για αυτό το webinar για να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν και να ρυθμιστούν οι λύσεις αναφοράς Power BI στο Dynamics 365 Finance και Operations με χρήση του Azure Data Lake.Register for this webinar to learn how Power BI reporting solutions can be embedded and managed within Dynamics 365 Finance and Operations using Azure Data Lake. Μάθετε πώς μπορείτε να παρέχετε αξιοποιήσιμες πληροφορίες χωρίς διακοπή υπηρεσιών και να μοιράζεστε αναλυτικές λύσεις στην επιχείρηση, χρησιμοποιώντας το Power BI.Find out how to quickly deliver actionable insights without service disruptions and share analytical solutions to the enterprise using Power BI. WebinarWebinar

ΑσφάλειαSecurity

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Πώς αλλάζει η Microsoft την προστασία δεδομένων BIHow Microsoft Is Changing BI Data Protection Εγγραφείτε σε αυτό το webinar για να μάθετε πώς μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα BI προστατευμένα ακόμα και κατά την εξαγωγή τους.Register for this webinar to learn how to help keep your BI data protected even when it is exported. Ενεργοποιήστε τις ταξινομήσεις ευαισθησίας και την ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο για να καθορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης.Enable sensitivity classifications and real-time risk analysis to define access permissions. WebinarWebinar 18 λεπτά 49 δευτ.18 min 49 sec
Διερεύνηση σε βάθος της ασφάλειας του Power BI από τον Kasper de JongePower BI security deep dive by Kasper de Jonge Ένα καυτό θέμα με το Power BI είναι η ασφάλεια και σε αυτή την ενότητα διερεύνησης σε βάθος θα εξετάσουμε όλες τις πτυχές της ασφάλειας του Power BI.One hot topic with Power BI is security, and in this deep dive session we will look at all the aspects of security of Power BI. Ο Kasper θα ασχοληθεί με το πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας και θα εξετάσει πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες Azure για να κάνετε τις πληροφορίες σας ακόμα πιο ασφαλείς.Kasper will discuss logging where and how your data is stored, and look at how to leverage additional Azure services to make your information even more secure. WebinarWebinar 1 ώρα 7 λεπτά 38 δευτερόλεπτα1 hr 7 min 38 sec

ΑπεικονίσειςVisualizations

ΠεριεχόμενοContent ΠεριγραφήDescription ΜορφοποίησηFormat ΜήκοςLength
Λήψη αξιοποιήσιμων πληροφοριών με χρήση απεικονίσεων από τον πραγματικό κόσμο στον πίνακα εργαλείων Power BIGet actionable insights using real-world visualizations in your Power BI dashboard Ακολουθήστε τον Charles Sterling και τον Shakun Grover καθώς εκτελούν τη διαδικασία χρήσης απεικονίσεων πραγματικού κόσμου στον πίνακα εργαλείων Power BI.Join Charles Sterling and Shakun Grover as they walk through using real-world visualizations in your Power BI dashboard. Το Microsoft Visio προσφέρει τον τέλειο καμβά για την οπτική προετοιμασία δεδομένων και την απεικόνιση ροών διεργασιών.Microsoft Visio offers the perfect canvas for visually contextualizing data and depicting process flows. Χρησιμοποιώντας το νέο οπτικό στοιχείο Visio για το Power BI, μπορείτε εύκολα να ζωντανέψετε τις ισχυρές δυνατότητες απεικόνισης του Visio απευθείας μέσα στους πίνακες εργαλείων Power BI για να ενισχύσετε ιδέες και ενέργειες.Using the new Visio visual for Power BI, you can easily bring alive Visio's powerful visualization capabilities right within your Power BI dashboards to drive insights and action. WebinarWebinar 34 λεπτά 19 δευτ.34 min 19 sec
Απεικονίστε τα δεδομένων σας στο Power BI: Βασικοί τύποι γραφημάτων και τρόπος χρήσης τουςMake Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them Ο τύπος γραφήματος είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δομικά στοιχεία της ανάλυσης απεικόνισης.Chart type is one the most fundamental building blocks of visual analytics. Με τη σωστή χρήση των γραφημάτων, δημιουργούμε τα σωστά μοτίβα και ευκρίνεια και δίνουμε τις σωστές απαντήσεις για τους χρήστες μας.With the right usage of charts, we create the right patterns and clarity, and provide the right answers for our users. WebinarWebinar
Απλά συναρπαστικό—Συμβουλές για καλύτερη σχεδίαση απεικονίσεωνSimply Compelling—Tips for Better Visualization Design Το ανθρώπινο οπτικό σύστημα έχει τους δικούς του κανόνες: μπορούμε εύκολα να δούμε μοτίβα που μας παρουσιάζονται με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά με άλλους τρόπους δεν είναι ορατά.The human visual system has its own rules—we can easily see patterns presented to us in certain ways, but in other ways they're invisible. Επομένως, μπορούμε να εφαρμόσουμε κανόνες για την εμφάνιση πληροφοριών, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα σημαντικά και πληροφοριακά μοτίβα. Αυτή η περίοδος λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών πριν και μετά και θα σας διδάξει πώς να χρησιμοποιείτε την οπτική αντίληψη για να επηρεάσετε την προσοχή του κοινού στο σχεδιασμό απεικόνισης δεδομένων.Therefore, we can apply rules for displaying information so that the important and informative patterns stand out. This session will walk you through a series of before-and-after case studies and teach you how to use visual perception to influence audience attention in data visualization design. WebinarWebinar
Απεικόνιση δημόσιων ή ιδιωτικών συνόλων δεδομένων με τη νέα σύνδεση Power BI και data.worldVisualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector Σε συνεργασία με το Data. World, η Microsoft κυκλοφόρησε μια νέα σύνδεση δεδομένων που σας επιτρέπει να εισαγάγετε σύνολα δεδομένων data. World στο Power BI Desktop.In collaboration with data.world, Microsoft has released a new data connector that allows you to import data.world datasets into Power BI Desktop. Μαζί με το data. world, είμαστε ενθουσιασμένοι που βοηθάμε τους λάτρεις των δεδομένων να συλλέγουν, να διαχειρίζονται, να εξερευνούν, να οπτικοποιούν και να θέτουν σε κοινή χρήση πιο εύκολα τις πληροφορίες με άλλα άτομα.Together with data.world, we’re excited to help data fans more easily collect, manage, explore, visualize and share insights with others. WebinarWebinar