Mikä on Power Apps?What is Power Apps?

Power Apps on sovelluksista, palveluista, yhdistimistä ja tietoalustasta koostuva paketti, joka tarjoaa nopean sovelluskehitysympäristön liiketoimintatarkoituksiin luotavien mukautettujen sovellusten rakentamiseen.Power Apps is a suite of apps, services, connectors and data platform that provides a rapid application development environment to build custom apps for your business needs. Power Appsin avulla voit nopeasti luoda mukautettuja yrityssovelluksia, jotka muodostavat yhteyden joko taustalla olevaan tietoalustaan (Common Data Service)tai erilaisiin verkkolähteisiin tai paikallisiin lähteisiin (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server jne.) tallennettuihin yritystietoihin.Using Power Apps, you can quickly build custom business apps that connect to your business data stored either in the underlying data platform (Common Data Service) or in various online and on-premises data sources (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server, and so on).

Power Appsilla luodut sovellukset tarjoavat monipuolisia liiketoimintalogiikan ja -työnkulkujen toimintoja, joiden avulla muunnat manuaaliset liiketoimintaprosessit digitaalisiksi ja automatisoiduiksi prosesseiksi.Apps built using Power Apps provide rich business logic and workflow capabilities to transform your manual business processes to digital, automated processes. Lisäksi Power Appsilla luodut sovellukset ovat rakenteeltaan vuorovaikutteisia, ja niitä voi käyttää saumattomasti selaimessa tai mobiililaitteissa (puhelimilla ja tableteilla).Further, apps built using Power Apps have a responsive design, and can run seamlessly in browser or on mobile devices (phone or tablet). Power Apps tekee mukautettujen yrityssovellusten luomisesta ”demokraattista” mahdollistamalla monipuolisia ominaisuuksia sisältävien mukautettujen yrityssovellusten luomisen koodia kirjoittamatta.Power Apps "democratizes" the custom business app building experience by enabling users to build feature-rich, custom business apps without writing code.

Power Apps sisältää myös alustan, jonka kautta ammattikehittäjät voivat ohjelmallisesti käsitellä tietoja ja metatietoja, hyödyntää liiketoimintalogiikkaa, luoda mukautettuja yhdistimiä ja integroida ulkoisia tietoja.Power Apps also provides an extensible platform that lets pro developers programmatically interact with data and metadata, apply business logic, create custom connectors, and integrate with external data.

Lisätietoja saat YouTubesta Power Appsin kanavalta.For more information, see the Power Apps channel on YouTube.

Power Apps sovellusten tekijöille ja luojillePower Apps for app makers/creators

Voit luoda Power Appsilla kolmenlaisia sovelluksia: kaavioihin, malleihin ja portaaleihin perustuvia.Using Power Apps, you can create three types of apps: canvas, model-driven, and portal. Lisätietoja: Yleiskatsaus sovellusten luontiin Power Appsissa.More information: Overview of creating apps in Power Apps.

Aloita sovelluksen luominen osoitteesta make.powerapps.com.To create an app, you start with make.powerapps.com.

Power Apps sovellusten käyttäjillePower Apps for app users

Voit suorittaa itse luomiasi tai muiden luomia ja sinulle jakamia sovelluksia selaimessa tai mobiililaitteissa (puhelimissa tai tableteissa).You can run apps that you created, or that someone else created and shared with you, in browser or on mobile devices (phone or tablet). Lisätietoja: Sovellusten haku ja suorittaminenMore information: Find and run apps

Power Apps järjestelmänvalvojillePower Apps for admins

Power Apps -järjestelmänvalvojat voivat käyttää:Power Apps admins can use:

  • Power Apps -hallintakeskusta (admin.powerapps.com) ympäristöjen, käyttäjien, roolien ja tietojen menetyksen estokäytäntöjen luomiseen ja hallinnointiin.Power Apps admin center (admin.powerapps.com) to create and manage environments, users, roles, and data-loss prevention policies.

  • Power Platform -hallintakeskusta (admin.powerplatform.microsoft.com) ympäristöjen hallinnointiin, Power Appsin ja Power Automaten käyttöä koskevien reaaliaikaisten ja omatoimisten suositusten ja tukiartikkeleiden lukemiseen sekä Common Data Service -analyysien tarkasteluun.Power Platform admin center (admin.powerplatform.microsoft.com) to manage environments, get real-time, self-help recommendations and support for Power Apps and Power Automate, and view Common Data Service analytics.

Lisätietoja: Power Appsin hallitseminenMore information: Administer Power Apps

Power Apps kehittäjillePower Apps for developers

Kehittäjät ovat sovellusten tekijöitä, jotka voivat laajentaa yrityssovellusten luontia ja mukauttamista kirjoittamalla koodia.Developers are app makers who can write code to extend business app creation and customization. Kehittäjät voivat koodaamalla luoda tietoja ja metatietoja, käyttää palvelinpuolen logiikkaa Azure-funktioilla, liitännäisillä ja työnkulkulaajennuksilla, käyttää asiakaspuolen logiikkaa JavaScriptillä, integroida ulkoisia tietoja virtuaalikohteilla ja webhookeilla, rakentaa mukautettuja yhdistimiä ja luoda integroituja ratkaisuja upottamalla sovelluksia sivustoihin.Developers can use code to create data and metadata, apply server-side logic using Azure functions, plug-ins, and workflow extensions, apply client-side logic using JavaScript, integrate with external data using virtual entities and webhooks, build custom connectors, and embed apps into your website experiences to create integrated solutions. Lisätietoja: Power Apps kehittäjilleMore information: Power Apps for developers

Power Apps ja Dynamics 365Power Apps and Dynamics 365

Sellaiset Dynamics 365 -sovellukset kuinn Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing käyttävät myös taustalla olevaa tietoalustaa (Common Data Service), jota Power Apps käyttää tietojen tallentamiseen ja suojaamiseen.Dynamics 365 applications, such as Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing also use the underlying data platform (Common Data Service) used by Power Apps to store and secure data. Voit näin luoda sovelluksia Power Appsin ja Common Data Servicen avulla suoraan ilman integrointia Dynamics 365:ssä jo käytössä olevien tärkeiden yritystietojen avulla.This enables you to build apps using Power Apps and Common Data Service directly against your core business data already used within Dynamics 365 without the need for integration. Lisätietoja: Dynamics 365 ja Common Data ServiceMore information: Dynamics 365 and Common Data Service

Kokeile Power Appsia ilmaiseksiTry Power Apps for free

Voit kokeilla Power Appsia maksutta tilaamalla joko 30 päivän kokeiluversion tai yhteisöpalvelupaketin.You can try Power Apps for free by signing up either for a 30 day trial or community plan.

Osta Power AppsPurchase Power Apps

Jos olet päättänyt ostaa Power Appsin, katso lisätietoja täältä: Osta Power Apps.If you have decided to purchase Power Apps, see here for detailed information: Purchase Power Apps.

Power Apps -sopimukset Yhdysvaltain valtionhallinnollePower Apps US Government plans

Power Apps Yhdysvaltain valtionhallinnolle koostuu useista Yhdysvaltain valtionhallinnon organisaatioille tarkoitetuista sopimuksista, joiden tarkoitus on täyttää Yhdysvaltain julkisen sektorin ainutlaatuisia, kehittyviä tarpeita.Power Apps US Government consists of several plans for US government organizations to address the unique and evolving requirements of the United States public sector. Power Apps GCC -ympäristö tarjoaa yhteensopivuutta liittovaltion pilvipalveluja koskevien vaatimusten kanssa, kuten FedRAMP High, DoD DISA IL2, ja rikosoikeusjärjestelmiä koskevien vaatimusten kanssa (CJI-tietotyypit).The Power Apps GCC environment provides compliance with federal requirements for cloud services, including FedRAMP High, DoD DISA IL2, and requirements for criminal justice systems (CJI data types). Lisätietoja: Power Apps, Yhdysvaltain valtionhallintoMore information: Power Apps US Government