Definir un tipo de paso Cargar formulario e Cargar separador

Este tipo de paso permite que o paso do formulario web funcione como un formulario de entidade no proceso xeral de formularios web. Carga un formulario cun conxunto de opcións similar dispoñible como un Formulario de Entidade.

Configuración

Nome Descripción
Nome Nome descritivo do rexistro. Necesario
Nome da entidade Nome da entidade desde a que o formulario se cargar. Necesario
Nome do formulario Nome do formulario na entidade de destino que se vai procesar. Necesario
Nome do separador O nome opcional dun separador nun Formulario para unha determinada entidade que se vai compilar. Opcional
Modo Un destos valores:
  • Inserir
  • Editar
  • Só de lectura
Ao seleccionar Inserir indícase que o formulario debería inserir un novo rexistro unha vez enviado. Ao especificar Editar indícase que o formulario debería editar un rexistro existente. Ao seleccionar ReadOnly indícase que o formulario debería mostrar un formulario non editable dun rexistro existente. Editar e ReadOnly requiren que exista un rexistro de orixe e parámetros especificados nos campos "Tipo de Orixe Rexistro" e 'Nome do Parámetro da cadea da consulta do id. do rexistro' para seleccionar o rexistro adecuado cando o formulario se carga no portal.
Xerar pasos automaticamente desde separadores Se está activado indica que se mostrarán varios separadores nun formulario de entidade con cada separador como un paso secuencial, empezando polo primeiro separador e continuando até que se navegue a todos os separadores e, despois do envío final, se insira un rexistro. O comportamento predefinido é desactivado. Un valor desactivado indica que só un separador ou formulario se vai procesar no paso actual. Se o Nome do separador non está especificado, mośtrase o primeiro separador.
Tipo de orixe de rexistro Un destos valores:
  • Cadea de consulta
  • Usuario de portal actual
  • Resultado do paso anterior
Ao seleccionar Cadea de Consulta requírese un nome de parámetro que se debe fornecer na cadea de consulta do URL para o formulario. Isto pódese especificar no campo 'Nome do Parámetro da cadea da consulta de id. do rexistro'. Ao seleccionar Usuario do portal actual recuperarase o rexistro de usuario do portal para o usuario actual autenticado.
Ao seleccionar Resultado do paso anterior recuperarase o rexistro que foi a orixe do rexistro para un paso anterior do formulario web.
Nome do parámetro da cadea de consulta do identificador de rexistro O nome de parámetro da cadea de consulta do URL á Páxina Web que contén este formulario de Entidade.
Nome da relación Necesario cando Tipo de Rexistro de Orixe é Rexistro asociado ao usuario do Portal Actual. O nome lóxico da relación entre o rexistro de usuario do portal actual e o rexistro de destino. Isto debe devolver o mesmo tipo de entidade especificado polo campo Nome da Entidade.
Permitir crear se é nulo Unha valor booleano opcional dispoñible cando Tipo de Rexistro de Orixe é Rexistro asociado ao usuario do Portal Actual. Se está activado indica que se o rexistro relacionado non existe, permíteselle ao usuario crealo por primeira vez; en caso contrario, xerarase unha excepción se o rexistro non existe, xa que o formulario precisa un rexistro ao que ligar os datos.
Activar permisos de entidade Fará que o formulario respecte os Permisos de Entidade. O valor predefinido é falso por motivos de compatibilidade hacia atrás. Se está definido como verdadeiro, son NECESARIOS permisos explícitos para calquera usuario que queira acceder ao formulario. Teña en conta que isto só se aplica ao PRIMEIRO paso dun formulario.

Configuración adicional

Nome Descrición
Presentar recursos web en liña Elimina o iFrame que abrangue un recurso web nun formulario de entidade.
Información sobre ferramentas activada A información sobre ferramentas defínese utilizando a descrición do atributo da entidade de destino.
Mostrar campos non admitidos Todos os campos son compatibles actualmente. Isto está reservado para modificacións potenciais que se poidan realizar nos tipos de campo.
Establecer campos recomendados como obrigatorios Fai que todos os atributos que teñan definido como 'Empresa Recomendable' o nivel de requisito de campo sexan obrigatorios.
Facer que todos os campos sexan obrigatorios Fai que todos os campos sexan obrigatorios independentemente do nivel de requisitos do campo.
Clase de CSS do resumo de validación Nome de Clase CSS atribuído ao resumo da validación. Valor predefinido: 'alerta de resumo da validación erro de alerta bloque de alerta'
Activar ligazóns de resumo de validación Valor booleano de verdadeiro ou falso que indica se as ligazóns de áncora se deberían procesar no resumo da validación para desprazarse ao campo que contén un erro. Valor predefinido: verdadeiro
Texto da ligazón do resumo de validación Etiqueta atribuída ás ligazóns de resumo de validación. Valor predefinido: premer aquí
Instrucións Mostrar un bloque de texto na parte superior do formulario.
Mensaxe Non se atopou o rexistro Mensaxe mostrado cando non se pode cargar o rexistro de orixe. Valor predefinido: Non se puido atopar o rexistro que está a buscar.

Opcións de formulario

Nome Descrición
Engadir Captcha O portal utiliza RadCaptcha de Telerik para evitar os ataques de correo non desexado maliciosos. O servizo necesita un identificador clave para autenticar solicitudes para a aplicación do portal.
Grupo de validación O nome do grupo atribuído para rexistrar controis para avaliar o rexistro válido de grupos nomeados.
Clase de CSS do botón Atrás Nome de Clase CSS atribuído ao botón Anterior.
Texto do botón Atrás Etiqueta no botón anterior.
Clase de CSS do botón Seguinte Nome de Clase CSS atribuído ao botón Seguinte.
Texto do botón Enviar Etiqueta no botón seguinte.
Clase de CSS do botón Enviar Nome de Clase CSS atribuído ao botón Enviar. Valor predefinido: botón enviar
Texto do botón Enviar Etiqueta no botón enviar. O valor predefinido é 'Enviar'
Texto Ocupado do botón Enviar Etiqueta no botón enviar durante o proceso de execución. Valor predefinido: Procesando...

Asociar o usuario de portal actual coa creación dun rexistro

Estas opcións utilízanse para manter un seguimento do contacto do portal que crea un rexistro a través do portal de IU

Nome Descrición
Asociar usuario do portal actual Se está activada indica que o rexistro do usuario rexistrado actualmente debe estar asociado ao rexistro de entidade de destino.
Atributo de busca de usuarios do portal da entidade de destino Nome lóxico do atributo na entidade de destino que almacena o usuario de portal.
É un participante na actividade Valor Booleano que indica se o Atributo de Busca de Usuario de portal da Entidade de destino é un tipo de participante na Actividade. Consultar a entidade ActivityParty

Referencia da entidade

Os seguintes parámetros están relacionados coa configuración dunha referencia de entidade ao gardar o formulario.

Isto fornece unha forma de asociar o rexistro actual que está a crear ou a actualizar o formulario con outro rexistro de destino. Isto é útil se ten varios pasos con varios tipos de entidade e desexa relacionar os rexistros resultantes ou se a páxina pasa unha cadea de consulta dun ID de rexistro que lle gustaría asociar. Por exemplo, temos unha páxina de emprego que mostra ofertas de traballo, cada unha cunha ligazón a unha solicitude para o traballo que contén o id. da oferta de traballo á solicitude, de forma que cando se crea a solicitude, a oferta de traballo está asociada ao rexistro.

Nome Descrición
Establecer referencia de entidade ao gardar Si ou Non. Un valor de si indica que se debería atribuír unha referencia de entidade ao gardar o formulario, en caso contrario non se definirá ningunha.
Nome da relación O nome da definición da relación para unha determinada relación entre dous tipos de entidade.
Nota: Non especifique un nome de relación se especifica un nome lóxico de buca de atributo de destino.
Nome lóxico da entidade O nome lóxico da entidade referenciada.
Nome lóxico do atributo Busca de destino Nome lóxico do atributo de busca da entidade de destino que se aestá a crear ou a actualizar.
Nota: Non especifique un nome de relación se especifica un nome lóxico de buca de atributo de destino.
Encher campo de busca Se a busca referente á entidade de referencia está no formulario, activar este valor encherá o campo no formulario co valor recuperado utilizando a configuración que aparece a continuación.
Tipo de orixe Un destos valores:
  • Cadea de consulta
  • Usuario de portal actual
  • Resultado do paso anterior
Ao seleccionar Cadea de Consulta requírese un nome de parámetro que se debe fornecer na cadea de consulta do URL para o formulario. Isto pódese especificar no campo Nome de cadea da consulta. Se este parámetro é a clave principal, seleccione Si en Cadea de consulta é a clave principal; en caso contrario, seleccione Non e forneza o nome lóxico do atributo na entidade de destino pola que se vai consultar especificado no campo Nome Lóxico do Atributo de Consulta. Ao seleccionar Usuario do portal actual recuperarase o rexistro de contacto para o usuario actual autenticado. Ao seleccionar Resultado do Paso Anterior recuperarase o rexistro creado como resultado do paso anterior ao paso actual ou dun paso específico baseado no paso asociado co paso Orixe de Entidade.
Paso de entidade de referencia O rexistro de Paso de Formulario Web dun paso anterior para recuperar a entidade creada ou editada nese paso para asociala ao rexistro do paso actual.
Nome de cadea de consulta Nome de parámetro da cadea de consulta do URL á Páxina Web que contén este formulario web.
A cadea de consulta é a clave primaria Si indica que o valor da Cadea de Consulta é o valor da Clave Principal. Non indica que o valor da Cadea de Consulta é un tipo de atributo diferente á Clave Principal.
Nome lóxico do atributo de consulta Nome lóxico do atributo que vai consultar o rexistro.
Mostrar detalles de só lectura Se está activado indica que un formulario se debe procesar na parte superior mostrando información de só lectura que está relacionada co rexistro de referencia. Necesita un Nome de Formulario.
Nome do formulario O nome do formulario na entidade de referencia que se debería usar para mostrar información de só lectura.

Funcionalidade adicional

Nome Descrición
Anexar ficheiro Debe activarse para que o formulario inclúa un control de carga de ficheiro na parte inferior do formulario para permitir que un ficheiro se anexe ao rexistro.
Permitir varios ficheiros Un valor booleano que indica se un usuario pode cargar máis dun ficheiro.
Aceptar O atributo de aceptacion especifica os tipos MIME de ficheiros que o servidor acepta a través da carga do ficheiro. Para especificar máis dun valor, separe os valores cunha coma (por exemplo, audio/*,vídeo/*,imaxe/*).
Etiqueta O texto mostrado a carón do control de carga do ficheiro. Para cada paquete de idioma instalado e activado para o ambiente de Common Data Service, un campo estará dispoñible para introducir a mensaxe no idioma asociado.
Necesario Se está activado, o anexo dun ficheiro é necesario para continuar.
Mensaxe de erro necesaria A mensaxe mostrada durante a validación do formulario se É necesario é verdadeiro e o usuario non anexou un ficheiro. Para cada paquete de idioma instalado e activado para o ambiente de Common Data Service, un campo estará dispoñible para introducir a mensaxe no idioma asociado.
JavaScript personalizado Un bloque personalizado de JavaScript que se engadirá á parte inferior da páxina xusto antes do elemento de peche da etiqueta do formulario. O id. de entrada do HTML dun campo de entidade está definido como o nome lóxico do atributo. Isto facilita a selección dun campo, valores de configuración ou calquera outra manipulación por parte do cliente con jQuery. $(document).ready(function() { $(#address1_stateorprovince).val(Saskatchewan); });

Consulte tamén

Configurar un portal
Definir formularios de entidade
Pasos do Formulario web para portais
Tipo de paso de redireccionamento
Tipo de paso condicional
Engadir JavaScript personalizado