UVEN intelligens és biztonságos fertőtlenítés és megvilágítás

Sphere

Az intelligens, csatlakoztatott eszközök internetes hálózata-(IoT-) eszközök egészségesebb és biztonságosabb élettartamot tesznek lehetővé.Smart, connected Internet of Things (IoT) devices can make life healthier and safer. A kutatás például egyre jobban megerősíti, hogy mennyire fontos a magas színvonalú fény és a természetes fény, hogy népszerűsítse az emberi éberséget, az állapotot, a jólétet és a termelékenységet.For example, research increasingly confirms the importance of high-quality light and natural light cycles for promoting human alertness, health, well-being, and productivity. A BrainLit szabadalmaztatott biocentrikus™ (BCL) rendszere egy dinamikus, önsegítő, IoT-alapú rendszer, amely kiváló minőségű természetes világítást hoz létre a beltéri környezetekben.BrainLit's patented BioCentric Lighting™ (BCL) system is a dynamic, self-learning, IoT-based system that creates high-quality natural lighting for indoor environments.

A BCLrendszer sugárzó energiát is biztosíthat a nem látható ultraibolya (UV) spektrumon, hogy megöli a vírusokat.The BCL system can also deliver radiant energy in the non-visible ultraviolet (UV) spectrum to kill viruses. Minden UV-sugárzás antimikrobiális képességgel rendelkezik.All UV radiation has antimicrobial capabilities. A legrövidebb hullámhossz, 200-300 nm UVC-sugárzás a DNS inaktiválást okoz, és megakadályozza a vírusos replikálást.The shortest wavelength, 200-300 nm UVC radiation, causes DNA inactivation and prevents viral replication. Az UVC-sugárzás kifertőzése fontos fegyver a COVID elleni küzdelemben.UVC radiation disinfection is an important weapon in the fight against COVID. A BrainLit új UVEN-koncepciója a BCL Light Control és az UVC kihasználása révén segíti elő az állapotot és a jólétet, és segít megölni a vírusokat.BrainLit's new UVEN concept combines BCL light control with UVC disinfection to promote health and well-being and help kill viruses.

Más, a beépülő modulokat, a robotokat, a heréket és a pálcat használó más UVC-vírusokat leképező technológia nem képes a teljes terület lefedettségére, illetve teljesítményére és hatékonyságára.Other UVC virus-killing technology that uses plug-in devices, robots, drones, and wands can't provide overall space coverage or performance and effectiveness data. Ha ezeket az eszközöket biztonságosan és hatékonyan kívánja megszakítani az üzleti és a munkatársaival, a termelékenység és a lemezterület-kihasználtság csökkenése miatt.To operate these devices safely and efficiently disrupts business and personnel, resulting in loss of productivity and lower space utilization. A UVEN-fertőtlenítés a használaton kívüli időpontokban nem foglalt tárolóhelyeken működik, így biztonságos, átfogó, autonóm mikrobás inaktiválást biztosít az üzletmenet megszakítása nélkül.UVEN disinfection operates in unoccupied spaces during non-use times, providing safe, comprehensive, autonomous microbe deactivation without business disruption.

Mivel a IoT-eszközök közvetlenül a fizikai környezetben működnek, és bizalmas adatokat is használhatnak és gyűjthetnek, az eszközök biztonsága és biztonsága is rendkívül fontos.Because IoT devices work directly on the physical environment and may use and collect sensitive data, device safety and security are paramount. A UVEN Double Fail-Safe funkciói biztosítják, hogy az utasok csak előnyös fényt kapjanak.UVEN double fail-safe features ensure occupants receive beneficial light only. Az Azure Sphere különálló mikroprocesszoros egység (MCU) alapú platform biztonságos módon futtatja a IoT-alkalmazásokat, és közvetlenül a felhőhöz csatlakozik, és teljes körű Azure-alapú biztonságot, valamint a legújabb operációs rendszert és alkalmazást frissíti.The Azure Sphere standalone microprocessor unit (MCU)-based platform securely runs IoT apps and connects directly to the cloud for complete Azure-based security and the latest OS and app updates.

A rendszer folyamatosan integrálhatja az új kutatási fejlesztéseket és a nyilvános állapotú frissítéseket a Felhőbeli kapcsolaton keresztül, így naprakész és tudományosan megvilágított és fertőtlenítő rendszert is biztosít.The system can continually integrate new research developments and public health updates via its cloud connection, ensuring an up-to-date and scientifically based lighting and disinfection system.

UVEN kombinált BCL és UVC technológiai ajánlatok:UVEN combined BCL and UVC technology offers:

  • Intelligens, biztonságos és biztonságos, integrált rendszermegoldás a megvilágításhoz és a fertőtlenítéshez, az alapszintű területek optimális használata mellett.A smart, safe, and secure integrated system solution for lighting and disinfection, with optimal usage of floor areas.
  • Hosszú távú megoldások, amelyek képesek alkalmazkodni a világításhoz és a fertőtlenítéshez, valamint a körülmények megváltoztatásához.Long-term solutions that can adapt lighting and disinfection doses and recipes to changing circumstances.
  • Összességében jobb állapot és fejlettebb immunrendszer az utasok számára az optimalizált megvilágítás és a vírusmentes környezet révén.Overall better health and improved immune systems for occupants through optimized lighting and a virus-free environment.

Lehetséges használati esetekPotential use cases

  • A UVEN-cellák bármilyen elrendezést használhatnak egy adott területhez, például egy fogadó számlálóhoz vagy több terület között, például több mosdóhoz.UVEN cells can fit any layout of a specific area, like a reception counter, or split between several areas, like a number of washrooms.
  • A moduláris rendszer méretezhető, hogy az egyes helyiségek és otthonok a nagyméretű kampuszokra és a nyilvános területekre is illeszkedjenek.The modular system can scale to fit any space, from individual rooms and homes to large campuses and public areas.
  • A Azure Sphere-alapú infrastruktúra könnyen integrálható a meglévő IoT-eszközökkel, vagy felépítheti a felügyeleti rendszereket.Azure Sphere-based infrastructure can easily integrate with existing IoT devices or building management systems.

ArchitektúraArchitecture

UVEN architektúra

  • A rendszer a radar közelségi érzékelők használatával ismeri fel, hogy mikor jelennek meg a személyek.The system uses radar proximity sensors to detect when people are present. Ha a tárhelyet nem foglalják le, a panelek UV-sugárzást bocsátanak ki a vírusok és a baktériumok nagy mennyiségű csökkentése vagy megszüntetése érdekében.Whenever a space is unoccupied, the panels emit UV radiation to heavily reduce or eliminate viruses and bacteria.
  • Az egyik UVEN-világítási vezérlőrendszer (LCS) akár 20 lámpa számára is képes vezérelni mind a BCL, mind az UVC-es sugárzási kibocsátást.One UVEN lighting control system (LCS) can control both BCL light and UVC radiation emissions for up to 20 luminaires. Az LCS a radar-érzékelőkhöz, az elektromos hálózatokhoz, az internethez vagy más LCSs való kapcsolódáshoz és a valós idejű kalibráláshoz kapcsolódik.The LCS connects to radar sensors, electrical power, and to the internet or other LCSs for updates and real-time calibration.
  • Több cella is csatlakozhat egy fürthöz.Several cells can connect in a cluster. A fürtözött LCSs közül csak az egyiknek kell kapcsolódnia az internethez.Only one of the clustered LCSs needs to connect to the internet. Egy LCS vagy fürt önállóan, vagy egy teljes UVEN BCL hálózati rendszeren is működhet, más fürtökkel.An LCS or cluster can operate standalone, or in an overall UVEN BCL network system with other clusters.
  • A UVEN BCL net teljesen decentralizált, és korlátlan skálázhatóságot, vezérlést és rugalmasságot biztosít.A UVEN BCL Net is completely decentralized and offers unlimited scalability, control, and flexibility.

ÖsszetevőkComponents

A UVEN rendszer a Azure Sphere-alapú világítás-vezérlési rendszerek által vezérelt, fénykibocsátó dióda (LED) lámpatesteket tartalmaz.The UVEN system consists of light-emitting diode (LED) luminaires that are controlled by Azure Sphere-powered lighting control systems.

UVEN-összetevőkUVEN components

Az alapszintű UVEN-plafon panel olyan dinamikus, alkalmazkodó LED-ekkel rendelkezik, amelyek integrálják az BCL-t ugyanabban a lámpatestben.The basic UVEN ceiling panel consists of dynamic, adaptable LEDs that integrate BCL with disinfection in the same luminaire. A LED-ek széles választékát, valamint a látható és az UV-alapú kibocsátást is kínálják, a LED-ek kivételes színeket és részletes renderelést tesznek lehetővé, valamint a 0,1%-os gördülékeny leállást.As well as offering a large range of visible and UV emissions, the LEDs provide exceptional color and detail rendering, and the ability to dim smoothly down to 0.1%. A LED-ek alacsony díjas, hosszan tartó és környezetileg fenntarthatóak, mint a hagyományos izzólámpák és a fluoreszkáló beltéri fényforrások.LEDs are low-cost, long-lasting, and environmentally sustainable compared to traditional incandescent and fluorescent indoor light sources.

Ha a felhasználók jelen vannak, a felső szintű panelek csak BCL fényt bocsátanak ki.When people are present, the ceiling panels emit BCL light only. A nem foglalt szóközökben a panelek UV-sugárzást bocsátanak ki a vírusok és baktériumok nagy mennyiségű csökkentése vagy megszüntetése érdekében.In unoccupied spaces, the panels emit UV radiation to heavily reduce or eliminate viruses and bacteria. A saját rendszereiben való működésre optimalizált illesztőprogramok külön-külön teljes BCL és UV-funkciókat tartanak fenn.Separate drivers optimized to operate in their respective regimes maintain full BCL and UV functionality simultaneously.

A radar-mozgásérzékelők, a riasztások és a kézi felülbírálások dupla, sikertelenül biztonságos biztosítást biztosítanak, így a felhasználók csak a kedvező fényt kapják meg.Radar motion sensors, alarms, and manual overrides provide double fail-safe insurance so users receive beneficial light only. Rugalmas, méretezhető, frissíthető LCSs Azure Sphere Technology Control világítótestek, érzékelők és biztonsági és riasztási mechanizmusok alapján.Flexible, scalable, updatable LCSs based on Azure Sphere technology control luminaires, sensors, and safety and alarm mechanisms.

Az UV-sugárzás a felületet és a berendezéseket is károsíthatja.UV radiation can damage surfaces and equipment. A UVEN fejlett érzékelők és vezérlők biztosítják, hogy a lámpatestek az UVC-sugárzás minimális mennyiségét eredményezik a fertőtlenítés biztosításához.UVEN advanced sensors and controllers ensure that the luminaires generate the minimum doses of UVC radiation to ensure disinfection. A rendszer folyamatosan integrálhatja az új kutatási fejleményeket és a nyilvános állapotra vonatkozó irányelveket a Felhőbeli kapcsolaton keresztül, így biztosítva a legjobb tudományos alapú világítást és fertőtlenítést.The system can continually integrate new research developments and public health guidelines via its cloud connection, providing the best scientifically based lighting and disinfection.

A UVEN felügyeleti támogatási eszközei közé tartozik egy felügyeleti panel, amely a felhasználók és eszközök információit tartalmazza, valamint egy irányítópultot, amely átfogó képet nyújt a felhasználói tevékenységről és a kitettségről.UVEN administrative support tools include an admin panel to maintain information about users and devices, and a dashboard to provide an overall view of user activity and exposure.

Azure SphereAzure Sphere

A Azure Sphere egy biztonságos alkalmazás-platform a beépített felhőalapú kommunikációt és biztonságot biztosító IoT csatlakoztatott eszközökhöz.Azure Sphere is a secure application platform for IoT connected devices with built-in cloud communication and security. A platform egy Azure Sphere tanúsítvánnyal rendelkező biztonságos MCU-chipből áll, amely egy egyéni, magas szintű, Linux-alapú mikrovezérlő operációs rendszert (OS) futtat.The platform consists of an Azure Sphere-certified secured MCU chip that runs a custom high-level Linux-based microcontroller operating system (OS). Az Azure Sphere operációs rendszer platformot biztosít a IoT-alkalmazások fejlesztéséhez, beleértve a magas szintű és a valós idejű kompatibilis alkalmazásokat is.The Azure Sphere OS provides a platform for IoT application development, including both high-level and real-time capable applications. Az operációs rendszer a felhőalapú Azure Sphere biztonsági szolgáltatáshoz (AS3) csatlakozik a folyamatos, megújítható biztonság érdekében.The OS connects to the cloud-based Azure Sphere Security Service (AS3) for continuous, renewable security.

A AS3 biztonságos kapcsolatot létesít egy eszköz és az Internet vagy a felhő között, biztosítja a biztonságos rendszerindítást, és lehetővé teszi a Azure Sphere tanúsítvánnyal rendelkező zsetonok karbantartását, frissítését és vezérlését.AS3 establishes a secure connection between a device and the internet or cloud, ensures secure boot, and enables maintenance, updates, and control for Azure Sphere-certified chips. A AS3 hitelesíti az eszköz identitását, biztosítja a rendszerszoftver integritását és megbízhatóságát, és tanúsítja, hogy az eszköz megbízható alapszintű kódot futtat.AS3 authenticates device identity, ensures the integrity and trust of the system software, and certifies that the device is running a trusted code base. A szolgáltatás egy biztonságos csatornát is biztosít, amely automatikusan letölti és telepíti az operációs rendszer és az ügyfél alkalmazásának frissítéseit az üzembe helyezett eszközökre.The service also provides a secure channel to automatically download and install OS and customer application updates to deployed devices.

A MediaTek 3620 az első Azure Sphere minősítésű lapka.The MediaTek 3620 is the first Azure Sphere-certified chip. A lapka egy ARM Cortex-A7 500 MHz-es processzort, két ARM Cortex-M4F 200-MHz I/O alrendszert, Wi-Fi képességet és a Microsoft Pluton biztonsági alrendszerét egy dedikált ARM Cortex-M4F mag tartalmazza.The chip includes an ARM Cortex-A7 500-MHz processor, two ARM Cortex-M4F 200-MHz I/O subsystems, Wi-Fi capability, and the Microsoft Pluton security subsystem with a dedicated ARM Cortex-M4F core. A Linux-alapú Azure Sphere operációs rendszer lehetővé teszi, hogy a fejlesztők olyan alkalmazásokat írjanak, amelyek az A7 mag-ban vagy a külső kommunikációhoz való hozzáféréssel, vagy egy M4-es processzorok valós idejű alkalmas alkalmazásaihoz is futtathatók.The Linux-based Azure Sphere OS lets developers write applications that can run on either the A7 core with access to external communications, or as real-time capable apps on one of the M4 processors. A fejlesztők a Azure Sphere operációs rendszer frissítéseivel megegyező biztonságos mechanizmuson keresztül terjeszthetik az alkalmazásokat Azure Sphere eszközeire.Developers can distribute applications to Azure Sphere devices through the same secure mechanism as the Azure Sphere OS updates.

Azure Sphere zöldmezős megvalósítások új IoT-eszközök tervezését és létrehozását Azure Sphere tanúsítvánnyal rendelkező zsetonokkal.Azure Sphere greenfield implementations involve designing and building new IoT devices with Azure Sphere-certified chips. A rozsdaövezetek rehabilitálása implementációja lehetővé teszi, hogy a meglévő IoT-eszközök biztonságosan kapcsolódjanak az internethez egy Azure Sphere Guardian-modulon keresztül.Brownfield implementation allows existing IoT devices to securely connect to the internet through an Azure Sphere Guardian module. A Guardian modul egy Azure Sphere Certified chipet, a Azure Sphere operációs rendszert és az AS3-t tartalmazza.The guardian module contains an Azure Sphere certified chip, the Azure Sphere OS, and AS3. A modul egy meglévő periférián keresztül csatlakozik a IoT-eszközhöz, majd biztonságosan csatlakozik az internethez.The module connects to the IoT device through an existing peripheral, and then securely connects to the internet. Maga a IoT-eszköz nem érhető el az interneten.The IoT device itself isn't exposed to the internet.

Következő lépésekNext steps