Helyszíni Linux-alkalmazás áthelyezése Azure-beli virtuális gépekreRehost an on-premises Linux app to Azure VMs

Ez a cikk bemutatja, hogyan helyez át a Contoso nevű fiktív vállalat egy kétszintű, Linux-alapú Apache MySQL PHP (LAMP) alkalmazást Azure IaaS virtuális gépek használatával.This article shows how the fictional company Contoso rehosts a two-tier Linux-based Apache MySQL PHP (LAMP) app, using Azure IaaS VMs.

Az ebben a példában használt osTicket egy nyílt forráskódú ügyfélszolgálati alkalmazás.osTicket, the service desk app used in this example is provided as open source. Ha saját tesztelési célokra szeretné használni, letöltheti a GitHubról.If you'd like to use it for your own testing purposes, you can download it from GitHub.

Üzleti szempontokBusiness drivers

Az informatikai vezető csapat szorosan együttműködött az üzleti partnerekkel annak érdekében, hogy megtudja, milyen eredményeket várnak a migrálástól:The IT Leadership team has worked closely with business partners to understand what they want to achieve with this migration:

 • Alkalmazkodás a vállalat növekedéséhez.Address business growth. A Contoso növekszik, és ez nyomást gyakorol a helyszíni rendszerekre és infrastruktúrára.Contoso is growing, and as a result there's pressure on the on-premises systems and infrastructure.
 • Kockázatok korlátozása.Limit risk. Az ügyfélszolgálati alkalmazás kritikus fontosságú a Contoso számára,The service desk app is critical for the Contoso business. ezért a vállalat kockázat nélkül szeretné áthelyezni az Azure-ba.Contoso wants to move it to Azure with zero risk.
 • Kiterjesztés.Extend. A Contoso jelenleg nem szeretné módosítani az alkalmazást,Contoso don't want to change the app right now. egyszerűen csak biztosítani szeretné annak stabil működését.It simply wants to ensure that the app is stable.

Migrálási célokMigration goals

A Contoso felhőszolgáltatási csapata kitűzte a migrálási célokat, hogy meg lehessen határozni az azoknak leginkább megfelelő migrálási módszert:The Contoso cloud team has pinned down goals for this migration, to determine the best migration method:

 • A migrálás után az Azure-beli alkalmazásnak ugyanazzal a teljesítménnyel kell rendelkeznie, mint jelenleg a helyszíni VMware-környezetben.After migration, the app in Azure should have the same performance capabilities as it does today in their on-premises VMware environment. Az alkalmazás ugyanolyan kritikus fontosságú lesz a felhőben, mint jelenleg a helyszínen.The app will remain as critical in the cloud as it is on-premises.
 • A contoso nem szeretne befektetni az alkalmazásba.Contoso doesn't want to invest in this app. Az alkalmazás fontos a vállalat számára, de jelenlegi formájában a Contoso egyszerűen csak át szeretné helyezni a felhőbe.It is important to the business, but in its current form Contoso simply wants to move it safely to the cloud.
 • A Contoso nem szeretné módosítani az alkalmazás üzemeltetési modelljét.Contoso doesn't want to change the ops model for this app. A Contoso ugyanúgy szeretné használni az alkalmazást a felhőben, ahogyan most is használja.It wants to interact with the app in the cloud in the same way that they do now.
 • A Contoso nem szeretné módosítani az alkalmazás funkcióit.Contoso doesn't want to change app functionality. Csak az alkalmazás helye módosul.Only the app location will change.
 • A Contoso néhány Windows-alkalmazást már migrált az Azure-ba, és most szeretné megismerni, hogyan használhat ott Linux-alapú infrastruktúrát.Having completed a couple of Windows app migrations, Contoso wants to learn how to use a Linux-based infrastructure in Azure.

MegoldástervSolution design

A célok és követelmények kitűzése után a Contoso megtervezi és áttekinti az üzembehelyezési megoldást, valamint meghatározza a migrálási folyamat részleteit, például azokat az Azure-szolgáltatásokat, amelyeket a Contoso a migrálás során használni fog.After pinning down goals and requirements, Contoso designs and review a deployment solution, and identifies the migration process, including the Azure services that Contoso will use for the migration.

Aktuális alkalmazásCurrent app

 • Az OSTicket alkalmazás két szintre van osztva két virtuális gépen (OSTICKETWEB és OSTICKETMYSQL).The OSTicket app is tiered across two VMs (OSTICKETWEB and OSTICKETMYSQL).
 • A virtuális gépek a contosohost1.contoso.com URL-című VMware ESXi-gazdagépen (6.5-ös verzió) találhatók.The VMs are located on VMware ESXi host contosohost1.contoso.com (version 6.5).
 • A VMware-környezetet egy virtuális gépen futó vCenter Server 6.5 (vcenter.contoso.com) felügyeli.The VMware environment is managed by vCenter Server 6.5 (vcenter.contoso.com), running on a VM.
 • A Contoso rendelkezik egy helyszíni tartományvezérlővel (contosodc1) ellátott helyszíni adatközponttal (contoso-datacenter).Contoso has an on-premises datacenter (contoso-datacenter), with an on-premises domain controller (contosodc1)

Javasolt architektúraProposed architecture

 • Mivel az alkalmazás egy éles környezetben használt számítási feladat, az Azure-beli virtuális gépek a ContosoRG éles erőforráscsoportban lesznek megtalálhatók.Since the app is a production workload, the VMs in Azure will reside in the production resource group ContosoRG.
 • A virtuális gépek migrálva lesznek az elsődleges régióba (az USA 2. keleti régiója), és az éles hálózatba (VNET-PROD-EUS2) kerülnek:The VMs will be migrated to the primary region (East US 2) and placed in the production network (VNET-PROD-EUS2):
  • A webes virtuális gép az előtérbeli alhálózaton (PROD-FE-EUS2) lesz megtalálható.The web VM will reside in the front-end subnet (PROD-FE-EUS2).
  • Az adatbázis virtuális gépe az adatbázis alhálózatán (PROD-DB-EUS2) kap helyet.The database VM will reside in the database subnet (PROD-DB-EUS2).
 • A Contoso adatközpontjában található helyszíni virtuális gépek le lesznek szerelve a migrálás után.The on-premises VMs in the Contoso datacenter will be decommissioned after the migration is done.

Forgatókönyv-architektúra

A megoldás áttekintéseSolution review

A Contoso egy előnyöket és hátrányokat tartalmazó lista összeállításával értékeli ki a javasolt tervet.Contoso evaluates the proposed design by putting together a pros and cons list.

SzempontConsideration RészletekDetails
ElőnyökPros Az alkalmazás mindkét virtuális gépe módosítások nélkül kerül át az Azure-ba, ami leegyszerűsíti a migrálást.Both the app VMs will be moved to Azure without changes, making the migration simple.

Mivel a contoso az alkalmazás virtuális gépei számára a lift és a SHIFT megközelítést használja, az alkalmazás-adatbázishoz nem szükséges különleges konfigurációs vagy áttelepítési eszköz.Since Contoso is using a lift and shift approach for both app VMs, no special configuration or migration tools are needed for the app database.

A Contoso az Azure-ban is teljes mértékben kézben tartja az alkalmazás virtuális gépeinek vezérlését.Contoso will retain full control of the app VMs in Azure.

Az alkalmazás virtuális gépei Ubuntu 16.04-TLS-t futtatnak, amely egy támogatott Linux-disztribúció.The app VMs are running Ubuntu 16.04-TLS, which is an endorsed Linux distribution. További információk.Learn more.
HátrányokCons Továbbra is az alkalmazás webes és adatszintje lesz az egyetlen feladatátvételi pont.The web and data tier of the app will remain a single point of failover.

A Contosónak továbbra is Azure-beli virtuális gépként kell támogatnia az alkalmazást ahelyett, hogy áthelyezné egy olyan felügyelt szolgáltatásba, amilyen az Azure App Service vagy az Azure Database for MySQL.Contoso will need to continue supporting the app as Azure VMs rather than moving to a managed service such as Azure App Service and Azure Database for MySQL.

A contoso tisztában van azzal, hogy az egyszerű és a virtuális gépek áttelepítésének áttelepítése révén nem teljes mértékben kihasználja Azure Database for MySQL (beépített magas rendelkezésre állás, kiszámítható teljesítmény, egyszerű skálázás, automatikus biztonsági mentés és beépített biztonság) által biztosított funkciókat.Contoso is aware that by keeping things simple with a lift and shift VM migration, they're not taking full advantage of the features provided by Azure Database for MySQL (built-in high availability, predictable performance, simple scaling, automatic backups and built-in security).

Migrálási folyamatMigration process

A Contoso az alábbiak szerint végzi el a migrálást:Contoso will migrate as follows:

 • Első lépésként a Contoso előkészíti és beállítja az Azure-összetevőket az Azure Migrate Server Migration szolgáltatáshoz, és előkészíti a helyszíni VMware-infrastruktúrát.As a first step, Contoso prepares and sets up Azure components for Azure Migrate Server Migration, and prepares the on-premises VMware infrastructure.
 • Az Azure-infrastruktúra már a helyén van, ezért a Contosónak már csak konfigurálnia kell a virtuális gépek replikációját az Azure Migrate Server Migration eszköz segítségével.They already have the Azure infrastructure in place, so Contoso just needs to add configure the replication of the VMs through the Azure Migrate Server Migration tool.
 • Ha minden elő lett készítve, a Contoso megkezdheti a virtuális gépek replikációját.With everything prepared, Contoso can start replicating the VMs.
 • Miután a replikáció engedélyezve lett és működik, a Contoso feladatátvétellel migrálja a virtuális gépet az Azure-ba.After replication is enabled and working, Contoso will migrate the VM by failing it over to Azure.

Migrálási folyamat

Azure-szolgáltatásokAzure services

SzolgáltatásService LeírásDescription KöltségekCost
Azure Migrate Server MigrationAzure Migrate Server Migration A szolgáltatás a helyszíni alkalmazások, számítási feladatok, valamint az AWS/GCP virtuálisgép-példányok migrálását irányítja és felügyeli.The service orchestrates and manages migration of your on-premises apps and workloads, and AWS/GCP VM instances. Az Azure-ba történő replikáció során Azure Storage-díjakkal kell számolni.During replication to Azure, Azure Storage charges are incurred. Feladatátvétel esetén a rendszer Azure-beli virtuális gépeket hoz létre, ami költségekkel jár.Azure VMs are created, and incur charges, when failover occurs. További információk a költségekről és a díjszabásról.Learn more about charges and pricing.

ElőfeltételekPrerequisites

Ebben a forgatókönyvben a Contosónak az alábbiakra van szüksége.Here's what Contoso needs for this scenario.

KövetelményekRequirements RészletekDetails
Azure-előfizetésAzure subscription A Contoso a sorozat egyik korai cikkében előfizetéseket hozott létre.Contoso created subscriptions in an early article in this series. Ha nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, hozzon létre egy ingyenes fiókot.If you don't have an Azure subscription, create a free account.

Ha ingyenes fiókot hoz létre, Ön lesz az előfizetés rendszergazdája, és minden műveletet végrehajthat.If you create a free account, you're the administrator of your subscription and can perform all actions.

Ha meglévő előfizetést használ, és nem Ön a rendszergazdája, kérjen a rendszergazdától tulajdonosi vagy közreműködői jogosultságot.If you use an existing subscription and you're not the administrator, you need to work with the admin to assign you Owner or Contributor permissions.

Ha ennél részletesebb engedélyekre van szüksége, tekintse meg ezt a cikket.If you need more granular permissions, review this article.
Azure-infrastruktúraAzure infrastructure Megismerheti, hogyan állította be a Contoso az Azure-infrastruktúrát.Learn how Contoso set up an Azure infrastructure.

További információ az Azure Migrate Server Migration konkrét előfeltételeiről és követelményeiről.Learn more about specific prerequisites requirements for Azure Migrate Server Migration.
Helyszíni kiszolgálókOn-premises servers A helyszíni vCenter-kiszolgálóknak 5.5-ös, 6.0-s vagy 6.5-ös verziójúnak kell lenniükThe on-premises vCenter server should be running version 5.5, 6.0, or 6.5

Egy 5.5-ös, 6.0-s vagy 6.5-ös verziójú ESXi-gazdagépAn ESXi host running version 5.5, 6.0 or 6.5

Legalább egy, az ESXi-gazdagépen futó VMware-virtuálisgép.One or more VMware VMs running on the ESXi host.
Helyszíni virtuális gépekOn-premises VMs Tekintse át, hogy mely Linux rendszerű gépek támogatottak az Azure-on történő futtatáshoz.Review Linux machines that are endorsed to run on Azure.

A forgatókönyv lépéseiScenario steps

A Contoso a következőképpen végzi el a migrálást:Here's how Contoso will complete the migration:

 • 1. lépés: az Azure előkészítése Azure Migrate-kiszolgáló áttelepítésére.Step 1: Prepare Azure for Azure Migrate Server Migration. A Server Migration eszközt hozzáadják az Azure Migrate-projekthez.They add the Server Migration tool to their Azure Migrate project.
 • 2. lépés: a helyszíni VMware előkészítése Azure Migrate-kiszolgáló áttelepítésére.Step 2: Prepare on-premises VMware for Azure Migrate Server Migration. Előkészítik a fiókokat a virtuális gépek felderítéséhez, és előkészülnek az Azure-beli virtuális gépekhez történő, a feladatátvétel utáni csatlakozáshoz.They prepare accounts for VM discovery, and prepare to connect to Azure VMs after failover.
 • 3. lépés: virtuális gépek replikálása.Step 3: Replicate VMs. Beállítják, majd megkezdik a virtuális gépek replikálását az Azure Storage-ba.They set up replication, and start replicating VMs to Azure storage.
 • 4. lépés: a virtuális gépek áttelepítése Azure Migrate-kiszolgáló áttelepítésével.Step 4: Migrate the VMs with Azure Migrate Server Migration. Lefuttatnak egy feladatátvételi tesztet, hogy meggyőződjenek a megfelelő működésről, majd egy teljes feladatátvétel futtatásával az Azure-ba migrálják a virtuális gépeket.They run a test failover to make sure everything's working, and then run a full failover to migrate the VMs to Azure.

1. lépés: az Azure előkészítése a Azure Migrate Server áttelepítési eszközreStep 1: Prepare Azure for the Azure Migrate Server Migration tool

Itt találhatók azok az Azure-összetevők, amelyekre a Contosónak szüksége van a virtuális gépek Azure-ba való migrálásához:Here are the Azure components Contoso needs to migrate the VMs to Azure:

 • Egy olyan virtuális hálózat, amelyen az Azure-beli virtuális gépek találhatók, miután a rendszer létrehozta őket a feladatátvétel során.A VNet in which Azure VMs will be located when they're created during failover.
 • Üzembe helyezett Azure Migrate Server Migration eszköz.The Azure Migrate Server Migration tool provisioned.

Ezeket a következő módon állítják be:They set these up as follows:

 1. Hálózat beállítása: A contoso már beállított egy hálózatot, amely az Azure-infrastruktúra üzembe helyezésekor Azure Migrate kiszolgáló áttelepítésére is használhatóSet up a network: Contoso already set up a network that can be for Azure Migrate Server Migration when they deployed the Azure infrastructure

  • A SmartHotel360 alkalmazás egy éles környezetben futó alkalmazás, és a virtuális gépek migrálva lesznek az Azure éles hálózatába (VNET-PROD-EUS2) az elsődleges régióban, amely az USA 2. keleti régiója.The SmartHotel360 app is a production app, and the VMs will be migrated to the Azure production network (VNET-PROD-EUS2) in the primary East US 2 region.
  • Mindkét virtuális gép az éles erőforrásokhoz használt ContosoRG erőforráscsoportban lesz elhelyezve.Both VMs will be placed in the ContosoRG resource group, which is used for production resources.
  • Az alkalmazás előtérbeli virtuális gépét (WEBVM) az éles hálózat előtérbeli alhálózatába (PROD-FE-EUS2) migrálja a rendszer.The app front-end VM (WEBVM) will migrate to the front-end subnet (PROD-FE-EUS2), in the production network.
  • Az alkalmazás-adatbázis virtuális gépe (SQLVM) az éles hálózaton található adatbázis-alhálózatba (PROD-DB-EUS2) lesz migrálva.The app database VM (SQLVM) will migrate to the database subnet (PROD-DB-EUS2), in the production network.
 2. A Azure Migrate Server áttelepítési eszköz kiépítése: A hálózati és a Storage-fiókkal a contoso most létrehoz egy Recovery Services-tárolót (ContosoMigrationVault), és elhelyezi a ContosoFailoverRG-erőforráscsoporthoz az USA 2. keleti régiójában.Provision the Azure Migrate Server Migration tool: With the network and storage account in place, Contoso now creates a Recovery Services vault (ContosoMigrationVault), and places it in the ContosoFailoverRG resource group in the primary East US 2 region.

  Azure Migrate Server Migration eszköz

További segítségre van szüksége?Need more help?

Tudnivalók az Azure Migrate Server Migration eszköz beállításáról.Learn about setting up Azure Migrate Server Migration tool.

Felkészülés az Azure virtuális gépekhez való kapcsolódásra a feladatátvételt követőenPrepare to connect to Azure VMs after failover

Az Azure-ba történő feladatátvétel után a contoso csatlakozni szeretne a replikált virtuális gépekhez az Azure-ban.After failover to Azure, Contoso wants to connect to the replicated VMs in Azure. Ehhez a contoso rendszergazdáinak az alábbi lépéseket kell követniük:To do this, the Contoso admins must follow these steps:

 • Az Azure-beli virtuális gépek internetes eléréséhez engedélyezniük kell az SSH-t a Linux rendszerű helyszíni virtuális gépen a migrálás előtt.To access Azure VMs over the internet, they enable SSH on the on-premises Linux VM before migration. Ubuntu esetén ezt a következő parancs használatával lehet elvégezni: sudo apt-get SSH install-y.For Ubuntu this can be completed using the following command: Sudo apt-get ssh install -y.
 • A migrálás (feladatátvétel) futtatása után ellenőrizhetik a Rendszerindítási diagnosztikát a virtuális gép képernyőképének megtekintéséhez.After they run the migration (failover), they can check Boot diagnostics to view a screenshot of the VM.
 • Ha ez nem működik, akkor ellenőrizniük kell, hogy fut-e a virtuális gép, és át kell tekinteniük ezeket a hibaelhárítási tippeket.If this doesn't work, they'll need to check that the VM is running, and review these troubleshooting tips.

További segítségre van szüksége?Need more help?

 • Tudnivalók a virtuális gépek migrálásra való előkészítésérőlLearn about preparing VMs for migration

3. lépés: a helyszíni virtuális gépek replikálásaStep 3: Replicate the on-premises VMs

Mielőtt a Contoso rendszergazdái megkezdhetnék a migrálást az Azure-ba, be kell állítaniuk és engedélyezniük kell a replikációt.Before Contoso admins can run a migration to Azure, they need to set up and enable replication.

A felderítés befejeztével elkezdheti a VMware virtuális gépek replikálását az Azure-ba.With discovery completed, you can begin replication of VMware VMs to Azure.

 1. A Azure Migrate projekt > kiszolgálók, Azure Migrate: kiszolgáló áttelepítéseterületen válassza a replikáláslehetőséget.In the Azure Migrate project > Servers, Azure Migrate: Server Migration, select Replicate.

  Virtuális gépek replikálása

 2. A Replikálás, > Forrásbeállítások > Virtualizáltak a gépek? területen válassza az Igen, a VMware vSphere szolgáltatással lehetőséget.In Replicate, > Source settings > Are your machines virtualized?, select Yes, with VMware vSphere.

 3. A Helyszíni berendezés területen válassza ki a beállított Azure Migrate-berendezés nevét, majd kattintson az OK gombra.In On-premises appliance, select the name of the Azure Migrate appliance that you set up > OK.

  Forrásbeállítások

 4. A Virtuális gépek területen jelölje ki a replikálni kívánt gépeket.In Virtual machines, select the machines you want to replicate.

  • Ha futtatta a virtuális gépek értékelését, alkalmazhatja az eredményekben szereplő, a virtuális gépek méretezésére és a lemeztípusra (prémium/standard) vonatkozó javaslatokat.If you've run an assessment for the VMs, you can apply VM sizing and disk type (premium/standard) recommendations from the assessment results. Ehhez a Importálja a migrálási beállításokat az Azure Migrate-értékelésből? területen válassza az Igen lehetőséget.To do this, in Import migration settings from an Azure Migrate assessment?, select the Yes option.
  • Ha nem futtatott értékelést, vagy nem szeretné használni az értékelés beállításait, válassza a Nem lehetőséget.If you didn't run an assessment, or you don't want to use the assessment settings, select the No options.
  • Ha az értékelés használatát választotta, válassza ki a virtuálisgép-csoportot és az értékelés nevét.If you selected to use the assessment, select the VM group, and assessment name.

  Értékelés kiválasztása

 5. A Virtuális gépek között igény szerint keressen a virtuális gépekre, és válassza ki a gépeket, amelyeket migrálni szeretne.In Virtual machines, search for VMs as needed, and check each VM you want to migrate. Ezután válassza a Tovább: cél beállításoklehetőséget.Then select Next: Target settings.

 6. A Célbeállítások között válassza ki az előfizetést és a célrégiót, ahova migrálni szeretne, majd adja meg az erőforráscsoportot, amelyben az Azure-beli virtuális gépek megtalálhatóak lesznek a migrálást követően.In Target settings, select the subscription, and target region to which you'll migrate, and specify the resource group in which the Azure VMs will reside after migration. A Virtuális hálózat területen válassza ki az Azure-beli virtuális hálózatot/alhálózatot, amelyhez az Azure-beli virtuális gépek a migrálást követően csatlakoznak majd.In Virtual Network, select the Azure VNet/subnet to which the Azure VMs will be joined after migration.

 7. A Azure Hybrid Benefitterületen válassza ki a következőket:In Azure Hybrid Benefit, select the following:

  • Válassza a Nem lehetőséget, ha nem szeretné alkalmazni az Azure Hybrid Benefit szolgáltatást.Select No if you don't want to apply Azure Hybrid Benefit. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then select Next.
  • Válassza az Igen lehetőséget, ha aktív frissítési garanciával vagy Windows Server-előfizetéssel rendelkező gépei vannak, és alkalmazni szeretné az előnyöket a migrált gépekre.Select Yes if you have Windows Server machines that are covered with active Software Assurance or Windows Server subscriptions, and you want to apply the benefit to the machines you're migrating. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then select Next.
 8. A Számítás területen ellenőrizze a virtuális gép nevét, méretét, az operációs rendszer lemeztípusát és a rendelkezésreállási csoportot.In Compute, review the VM name, size, OS disk type, and availability set. A virtuális gépeknek meg kell felelniük az Azure-követelményeknek.VMs must conform with Azure requirements.

  • Virtuális gép mérete: Ha értékelési javaslatokat használ, a virtuális gép mérete legördülő lista az ajánlott méretet fogja tartalmazni.VM size: If you're using assessment recommendations, the VM size dropdown will contain the recommended size. Egyéb esetben az Azure Migrate az Azure-előfizetésben található leginkább megfelelő érték alapján választja ki a méretet.Otherwise Azure Migrate picks a size based on the closest match in the Azure subscription. Alternatív megoldásként az Azure-beli virtuális gép mérete területen manuálisan is kiválaszthatja a méretet.Alternatively, pick a manual size in Azure VM size.
  • Operációsrendszer-lemez: A virtuális gép operációsrendszer-(rendszerindító) lemezének megadása.OS disk: Specify the OS (boot) disk for the VM. Az operációsrendszer-lemez az a lemez, amelyen az operációs rendszer rendszerbetöltője és telepítője található.The OS disk is the disk that has the operating system bootloader and installer.
  • Rendelkezésre állási Csoport: Ha a virtuális gépnek az áttelepítés után Azure-beli rendelkezésre állási csoportba kell tartoznia, adja meg a készletet.Availability set: If the VM should be in an Azure availability set after migration, specify the set. A csoportnak a migrálás során megadott cél-erőforráscsoportban kell lennie.The set must be in the target resource group you specify for the migration.
 9. A Lemezek területen adja meg, hogy a virtuálisgép-lemezek replikálva legyenek-e az Azure-ba, majd válassza ki a lemez típusát (standard SSD/HDD vagy prémium felügyelt lemez) az Azure-ban.In Disks, specify whether the VM disks should be replicated to Azure, and select the disk type (standard SSD/HDD or premium-managed disks) in Azure. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then select Next.

  • Kizárhat lemezeket a replikációból.You can exclude disks from replication.
  • Ha kizárja a lemezeket, azok nem lesznek jelen az Azure-beli virtuális gépen a migrációt követően.If you exclude disks, won't be present on the Azure VM after migration.
 10. A replikáció áttekintése és elindításaterületen tekintse át a beállításokat, majd válassza a replikálás lehetőséget a kiszolgálók kezdeti replikálásának elindításához.In Review and start replication, review the settings, then select Replicate to start the initial replication for the servers.

Megjegyzés

A replikálás beállításait a folyamat kezdete előtt bármikor módosíthatja a Kezelés > Gépek replikálása területen.You can update replication settings any time before replication starts, in Manage > Replicating machines. A replikáció kezdete után a beállítások már nem módosíthatók.Settings can't be changed after replication starts.

4. lépés: a virtuális gépek migrálásaStep 4: Migrate the VMs

A Contoso rendszergazdái lefuttatnak egy gyors feladatátvételi tesztet, majd teljes feladatátvétel futtatásával migrálják a virtuális gépeket.Contoso admins run a quick test failover, and then a full failover to migrate the VMs.

Feladatátvételi teszt futtatásaRun a test failover

 1. Az áttelepítési célok > kiszolgálók > Azure Migrate: kiszolgáló áttelepítéselapon válassza az áttelepített kiszolgálók teszteléselehetőséget.In Migration goals > Servers > Azure Migrate: Server Migration, select Test migrated servers.

  Migrált kiszolgálók tesztelése

 2. Kattintson a jobb gombbal a tesztelni kívánt virtuális gépre, majd válassza az áttelepítés teszteléselehetőséget.Right-click the VM to test, then select Test migrate.

  Migrálási teszt

 3. A Migrálási teszt területen válassza ki az Azure-beli virtuális hálózatot, amelyen az Azure-beli virtuális gép a migrálást követően megtalálható lesz.In Test Migration, select the Azure VNet in which the Azure VM will be located after the migration. Javasoljuk, hogy használjon egy nem termék-VNet.We recommend you use a nonproduction VNet.

 4. A Migrálási teszt feladat elindul.The Test migration job starts. A feladatot a portál értesítései között követheti nyomon.Monitor the job in the portal notifications.

 5. A migrálás befejeztével az Azure Portal Virtuális gépek területén tekintheti meg a migrált Azure-beli virtuális gépet.After the migration finishes, view the migrated Azure VM in Virtual Machines in the Azure portal. A gép nevében a -Test utótag szerepel.The machine name has a suffix -Test.

 6. A teszt elvégzése után kattintson a jobb gombbal az Azure-beli virtuális gépre a replikáló gépekterületen, majd válassza a teszt áttelepítésének törléselehetőséget.After the test is done, right-click the Azure VM in Replicating machines, then select Clean up test migration.

  Migrálás törlése

Virtuális gépek migrálásaMigrate the VMs

A Contoso rendszergazdái teljes körű feladatátvételt futtatnak a migrálás befejezéséhez.Now Contoso admins run a full failover to complete the migration.

 1. A Azure Migrate projekt > kiszolgálók > Azure Migrate: kiszolgáló áttelepítéseterületen válassza a kiszolgálók replikálásaelemet.In the Azure Migrate project > Servers > Azure Migrate: Server Migration, select Replicating servers.

  Kiszolgálók replikálása

 2. A Gépek replikálása területen kattintson jobb gombbal a virtuális gépre, majd kattintson a Migrálás elemre.In Replicating machines, right-click the VM > Migrate.

 3. A Migrálás > Virtuális gépek leállítása és adatvesztés nélküli tervezett migrálás végrehajtása területen válassza az Igen > OK lehetőséget.In Migrate > Shut down virtual machines and perform a planned migration with no data loss, select Yes > OK.

  • Alapértelmezés szerint az Azure Migrate leállítja a helyszíni virtuális gépet, majd igény szerint replikációt végez a legutóbbi replikáció óta a virtuális gépen történt módosítások szinkronizálása érdekében.By default Azure Migrate shuts down the on-premises VM, and runs an on-demand replication to synchronize any VM changes that occurred since the last replication occurred. Így elkerülhető az adatvesztés.This ensures no data loss.
  • Ha nem szeretné leállítani a virtuális gépet, válassza a Nem lehetőséget.If you don't want to shut down the VM, select No
 4. A virtuálisgép-migrálási feladat elindul.A migration job starts for the VM. A feladatot az Azure-értesítések között követheti nyomon.Track the job in Azure notifications.

 5. A feladat befejeztével a virtuális gépet a Virtuális gépek oldalon tekintheti meg és kezelheti.After the job finishes, you can view and manage the VM from the Virtual Machines page.

A virtuális gép csatlakoztatása az adatbázishozConnect the VM to the database

Az áttelepítési folyamat utolsó lépéseként a contoso-rendszergazdák frissítik az alkalmazás kapcsolódási karakterláncát, hogy a OSTICKETMYSQL virtuális gépen futó alkalmazás-adatbázisra mutassanak.As the final step in the migration process, Contoso admins update the connection string of the application to point to the app database running on the OSTICKETMYSQL VM.

 1. A Putty vagy egy másik SSH-ügyfél használatával SSH-kapcsolatot hoznak létre az OSTICKETWEB virtuális géppel.They make an SSH connection to the OSTICKETWEB VM using Putty or another SSH client. A virtuális gép privát, ezért magánhálózati IP-címmel csatlakoznak.The VM is private so they connect using the private IP address.

  Csatlakozás az adatbázishoz

  Csatlakozás az adatbázishoz

 2. Meg kell győződniük arról, hogy az OSTICKETWEB virtuális gép képes kommunikálni az OSTICKETMYSQL virtuális géppel.They need to make sure that the OSTICKETWEB VM can communicate with the OSTICKETMYSQL VM. Jelenleg a konfiguráció helyszíni IP-címe (172.16.0.43) nem változtatható meg.Currently the configuration is hardcoded with the on-premises IP address 172.16.0.43.

  A frissítés előtt:Before the update:

  IP-cím frissítése

  A frissítés után:After the update:

  IP-cím frissítése

 3. Újraindítják a szolgáltatást a systemctl restart apache2 paranccsal.They restart the service with systemctl restart apache2.

  Újraindítás

 4. Végül frissítik az OSTICKETWEB és az OSTICKETMYSQL DNS-rekordjait az egyik Contoso-tartományvezérlőn.Finally, they update the DNS records for OSTICKETWEB and OSTICKETMYSQL, on one of the Contoso domain controllers.

  DNS frissítése

  DNS frissítése

További segítségre van szüksége?Need more help?

A feleslegessé vált elemek eltávolítása a migrálás utánClean up after migration

A migrálás befejezése után az osTicket alkalmazás szintjei Azure-beli virtuális gépeken futnak.With migration complete, the osTicket app tiers are now running on Azure VMs.

A Contosónak az alábbiak szerint el kell távolítania a feleslegessé vált elemeket:Now, Contoso needs to clean up as follows:

 • El kell távolítania a helyszíni virtuális gépeket a vCenter-leltárból.Remove the on-premises VMs from the vCenter inventory.
 • El kell távolítania a helyszíni virtuális gépeket a helyi biztonsági mentési feladatokból.Remove the on-premises VMs from local backup jobs.
 • Frissítenie kell a belső dokumentációt annak érdekében, hogy tükrözze az új helyet, valamint az OSTICKETWEB és az OSTICKETMYSQL IP-címét.Update their internal documentation to show the new location, and IP addresses for OSTICKETWEB and OSTICKETMYSQL.
 • Át kell tekinteni a virtuális gépekkel kommunikáló erőforrásokat, és frissíteni kell a releváns beállításokat vagy dokumentumokat, hogy azok megfeleljenek az új konfigurációnak.Review any resources that interact with the VMs, and update any relevant settings or documentation to reflect the new configuration.
 • A Contoso az Azure Migrate szolgáltatás és a függőségi leképezés használatával mérte fel a migrálni kívánt virtuális gépeket.Contoso used the Azure Migrate service with dependency mapping to assess the VMs for migration. A rendszergazdáknak el kell távolítaniuk a Microsoft monitoring agentet és az erre a célra telepített Microsoft-függőségi ügynököt a virtuális gépről.Admins should remove the Microsoft Monitoring Agent, and the Microsoft Dependency agent they installed for this purpose, from the VM.

Az üzembe helyezés áttekintéseReview the deployment

Most, hogy az alkalmazás már fut, a Contosónak teljesen működőképessé és biztonságossá kell tennie az új infrastruktúrát.With the app now running, Contoso needs to fully operationalize and secure their new infrastructure.

BiztonságSecurity

A contoso biztonsági csapata áttekinti a OSTICKETWEB és a OSTICKETMYSQL virtuális gépeket a biztonsági problémák megállapításához.The Contoso security team review the OSTICKETWEB and OSTICKETMYSQL VMs to determine any security issues.

 • A hozzáférés vezérlése érdekében a csapat ellenőrzi a virtuális gépek hálózati biztonsági csoportjait (NSG-it).The team reviews the network security groups (NSGs) for the VMs to control access. A hálózati biztonsági csoportokkal gondoskodni lehet arról, hogy csak az engedélyezett forgalom jusson el az alkalmazáshoz.NSGs are used to ensure that only traffic allowed to the application can pass.
 • A csapat emellett fontolóra veszi a virtuális gép lemezein található adatok Disk Encryption és Azure Key Vault használatával történő védelmét.The team also considers securing the data on the VM disks using Disk encryption and Azure Key Vault.

További információ: az Azure-beli IaaS számítási feladatok biztonsági eljárásai.For more information, see Security best practices for IaaS workloads in Azure.

BCDRBCDR

Annak érdekében, hogy gondoskodni lehessen az üzletmenet-folytonosságról és az esetleges vészhelyreállításokról, a Contoso az alábbi lépéseket teszi:For business continuity and disaster recovery, Contoso takes the following actions:

 • Az adatok védelme.Keep data safe. A Contoso biztonsági másolatot készít a virtuális gépeken található adatokról az Azure Backup szolgáltatással.Contoso backs up the data on the VMs using the Azure Backup service. További információk.Learn more.
 • Az alkalmazások működésének biztosítása.Keep apps up and running. A Contoso a Site Recoveryvel egy másodlagos régióba replikálja az alkalmazás virtuális gépeit az Azure-ban.Contoso replicates the app VMs in Azure to a secondary region using Site Recovery. További információk.Learn more.

Licencelés és költségoptimalizálásLicensing and cost optimization

 • Az erőforrások üzembe helyezése után a Contoso Azure-címkéket társít az Azure-infrastruktúra üzembe helyezése során meghatározottak szerint.After deploying resources, Contoso assigns Azure tags as defined during the Azure infrastructure deployment.
 • A Contosónak nincsenek licencelési problémái az Ubuntu-kiszolgálókkal.Contoso has no licensing issues with the Ubuntu servers.
 • A Contoso engedélyezi a Cloudyn, a Microsoft leányvállalata által licencelt Azure Cost Managementet.Contoso will enable Azure Cost Management licensed by Cloudyn, a Microsoft subsidiary. A Cloudyn egy többfelhős költségkezelő megoldás, amely segítséget nyújt az Azure-beli és más felhőerőforrások használatához és felügyeletéhez.It's a multicloud cost management solution that helps you to use and manage Azure and other cloud resources. További információ az Azure Cost Managementről.Learn more about Azure Cost Management.