Gyors útmutató: Linux rendszerű virtuális gép létrehozása az Azure-ban a PowerShell-lelQuickstart: Create a Linux virtual machine in Azure with PowerShell

Az Azure PowerShell-modul az Azure-erőforrások PowerShell-parancssorból vagy szkriptekkel történő létrehozására és kezelésére használható.The Azure PowerShell module is used to create and manage Azure resources from the PowerShell command line or in scripts. Ez a rövid útmutató bemutatja, hogyan helyezhet üzembe az Azure PowerShell modullal Linux rendszerű virtuális gépeket (VM-eket) az Azure-ban.This quickstart shows you how to use the Azure PowerShell module to deploy a Linux virtual machine (VM) in Azure. Ez a rövid útmutató a Canonical által közzétett Ubuntu 16.04 LTS Marketplace-beli rendszerképet használja.This quickstart uses the Ubuntu 16.04 LTS marketplace image from Canonical. A virtuális gép működésének megtekintéséhez létrehoz majd egy SSH-kapcsolatot a virtuális géppel, és telepíti az NGINX-webkiszolgálót.To see your VM in action, you'll also SSH to the VM and install the NGINX web server.

Ha nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, mindössze néhány perc alatt létrehozhat egy ingyenes fiókot a virtuális gép létrehozásának megkezdése előtt.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Az Azure Cloud Shell indításaLaunch Azure Cloud Shell

Az Azure Cloud Shell egy olyan ingyenes interaktív kezelőfelület, amelyet a jelen cikkben található lépések futtatására használhat.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. A fiókjával való használat érdekében a gyakran használt Azure-eszközök már előre telepítve és konfigurálva vannak rajta.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

A Cloud Shell megnyitásához válassza a Kipróbálás lehetőséget egy kódblokk jobb felső sarkában.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. A Másolás kiválasztásával másolja és illessze be a kódrészleteket a Cloud Shellbe, majd nyomja le az Enter billentyűt a futtatáshoz.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and press enter to run it.

SSH-kulcspár létrehozásaCreate SSH key pair

A rövid útmutató elvégzéséhez egy SSH-kulcspárra lesz szüksége.You need an SSH key pair to complete this quickstart. Ha már rendelkezésére áll egy SSH-kulcspár, kihagyhatja ezt a lépést.If you already have an SSH key pair, you can skip this step.

SSH-kulcspár létrehozásához nyissa meg a Bash-felületet, és használja az ssh-keygen eszközt.Open a bash shell and use ssh-keygen to create an SSH key pair. Ha nincs Bash-felület a helyi számítógépén, használhatja az Azure Cloud Shellt is.If you don't have a bash shell on your local computer, you can use the Azure Cloud Shell.

ssh-keygen -t rsa -b 2048

Az SSH-kulcspárok létrehozásáról, többek között a PuTTy használatáról az SSH-kulcsok Windowsban való használatát ismertető cikkben talál részletesebb információt.For more detailed information on how to create SSH key pairs, including the use of PuTTy, see How to use SSH keys with Windows.

Ha a Cloud Shell használatával hozza létre az SSH-kulcspárt, az a Cloud Shell által automatikusan létrehozott tárfiókban lévő tárolórendszerképben lesz tárolva.If you create your SSH key pair using the Cloud Shell, it will be stored in a container image in a storage account that is automatically created by Cloud Shell. Ne törölje a tárfiókot vagy a benne lévő a fájlmegosztást, amíg le nem kérte a kulcsokat, ellenkező esetben elveszíti a hozzáférést a virtuális géphez.Don't delete the storage account, or the files share within it, until after you have retrieved your keys or you will lose access to the VM.

Hozzon létre egy erőforráscsoportotCreate a resource group

Hozzon létre egy Azure-erőforráscsoportot New-AzResourceGroup.Create an Azure resource group with New-AzResourceGroup. Az erőforráscsoportok olyan logikai tárolók, amelyekbe a rendszer üzembe helyezi az Azure-erőforrásokat és kezeli azokat:A resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed:

New-AzResourceGroup -Name "myResourceGroup" -Location "EastUS"

Virtuális hálózati erőforrások létrehozásaCreate virtual network resources

Hozzon létre egy virtuális hálózatot, egy alhálózatot és egy nyilvános IP-címet.Create a virtual network, subnet, and a public IP address. Ezek az erőforrások a virtuális gép hálózati csatlakoztatásának biztosítására, illetve az internethez csatlakoztatására használatosak:These resources are used to provide network connectivity to the VM and connect it to the internet:

# Create a subnet configuration
$subnetConfig = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
 -Name "mySubnet" `
 -AddressPrefix 192.168.1.0/24

# Create a virtual network
$vnet = New-AzVirtualNetwork `
 -ResourceGroupName "myResourceGroup" `
 -Location "EastUS" `
 -Name "myVNET" `
 -AddressPrefix 192.168.0.0/16 `
 -Subnet $subnetConfig

# Create a public IP address and specify a DNS name
$pip = New-AzPublicIpAddress `
 -ResourceGroupName "myResourceGroup" `
 -Location "EastUS" `
 -AllocationMethod Static `
 -IdleTimeoutInMinutes 4 `
 -Name "mypublicdns$(Get-Random)"

Hozzon létre egy Azure hálózati biztonsági csoportot és egy adatforgalmi szabályt.Create an Azure Network Security Group and traffic rule. A hálózati biztonsági csoport bejövő és kimenő szabályok használatával teszi biztonságossá a virtuális gépet.The Network Security Group secures the VM with inbound and outbound rules. A következő példában létrehozunk egy bejövő forgalomra vonatkozó szabályt a 22-es TCP-porthoz, amely engedélyezi az SSH-kapcsolatokat.In the following example, an inbound rule is created for TCP port 22 that allows SSH connections. A bejövő webforgalom engedélyezéséhez létrehozunk egy bejövő forgalomra vonatkozó szabályt is a 80-as TCP-porthoz.To allow incoming web traffic, an inbound rule for TCP port 80 is also created.

# Create an inbound network security group rule for port 22
$nsgRuleSSH = New-AzNetworkSecurityRuleConfig `
 -Name "myNetworkSecurityGroupRuleSSH" `
 -Protocol "Tcp" `
 -Direction "Inbound" `
 -Priority 1000 `
 -SourceAddressPrefix * `
 -SourcePortRange * `
 -DestinationAddressPrefix * `
 -DestinationPortRange 22 `
 -Access "Allow"

# Create an inbound network security group rule for port 80
$nsgRuleWeb = New-AzNetworkSecurityRuleConfig `
 -Name "myNetworkSecurityGroupRuleWWW" `
 -Protocol "Tcp" `
 -Direction "Inbound" `
 -Priority 1001 `
 -SourceAddressPrefix * `
 -SourcePortRange * `
 -DestinationAddressPrefix * `
 -DestinationPortRange 80 `
 -Access "Allow"

# Create a network security group
$nsg = New-AzNetworkSecurityGroup `
 -ResourceGroupName "myResourceGroup" `
 -Location "EastUS" `
 -Name "myNetworkSecurityGroup" `
 -SecurityRules $nsgRuleSSH,$nsgRuleWeb

Hozzon létre egy virtuális hálózati kártya (NIC) New-AzNetworkInterface.Create a virtual network interface card (NIC) with New-AzNetworkInterface. A virtuális hálózati kártya csatlakoztatja a virtuális gépet egy alhálózathoz, egy hálózati biztonsági csoporthoz és egy nyilvános IP-címhez.The virtual NIC connects the VM to a subnet, Network Security Group, and public IP address.

# Create a virtual network card and associate with public IP address and NSG
$nic = New-AzNetworkInterface `
 -Name "myNic" `
 -ResourceGroupName "myResourceGroup" `
 -Location "EastUS" `
 -SubnetId $vnet.Subnets[0].Id `
 -PublicIpAddressId $pip.Id `
 -NetworkSecurityGroupId $nsg.Id

Virtuális gép létrehozásaCreate a virtual machine

A PowerShellben a virtuális gépek létrehozáshoz egy konfigurációt kell létrehozni, amely a használni kívánt rendszerképpel, mérettel és hitelesítési beállításokkal egyező beállításokkal rendelkezik.To create a VM in PowerShell, you create a configuration that has settings like the image to use, size, and authentication options. A rendszer ezután ezzel a konfigurációval hozza létre a virtuális gépet.Then the configuration is used to build the VM.

Határozza meg az SSH hitelesítő adatokat, az operációs rendszer adatait és a virtuális gép méretét.Define the SSH credentials, OS information, and VM size. Ebben a példában az SSH-kulcsot a ~/.ssh/id_rsa.pub fájl tárolja.In this example, the SSH key is stored in ~/.ssh/id_rsa.pub.

# Define a credential object
$securePassword = ConvertTo-SecureString ' ' -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("azureuser", $securePassword)

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzVMConfig `
 -VMName "myVM" `
 -VMSize "Standard_D1" | `
Set-AzVMOperatingSystem `
 -Linux `
 -ComputerName "myVM" `
 -Credential $cred `
 -DisablePasswordAuthentication | `
Set-AzVMSourceImage `
 -PublisherName "Canonical" `
 -Offer "UbuntuServer" `
 -Skus "16.04-LTS" `
 -Version "latest" | `
Add-AzVMNetworkInterface `
 -Id $nic.Id

# Configure the SSH key
$sshPublicKey = cat ~/.ssh/id_rsa.pub
Add-AzVMSshPublicKey `
 -VM $vmconfig `
 -KeyData $sshPublicKey `
 -Path "/home/azureuser/.ssh/authorized_keys"

Most egyesítése hozhat létre az előző konfigurációs beállítást New-azvm parancsmag:Now, combine the previous configuration definitions to create with New-AzVM:

New-AzVM `
 -ResourceGroupName "myResourceGroup" `
 -Location eastus -VM $vmConfig

A virtuális gép üzembe helyezése eltarthat néhány percig.It will take a few minutes for your VM to be deployed. Az üzembe helyezés végeztével lépjen tovább a következő szakaszra.When the deployment is finished, move on to the next section.

Kapcsolódás a virtuális géphezConnect to the VM

Hozzon létre egy SSH-kapcsolatot a virtuális géppel a nyilvános IP-cím alapján.Create an SSH connection with the VM using the public IP address. A virtuális gép nyilvános IP-cím megtekintéséhez használja a Get-AzPublicIpAddress parancsmagot:To see the public IP address of the VM, use the Get-AzPublicIpAddress cmdlet:

Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName "myResourceGroup" | Select "IpAddress"

SSH-munkamenet létrehozásához az SSH-kulcspár létrehozásakor használt Bash-felület (például Azure Cloud Shell vagy helyi Bash-felület) használatával illessze be az SSH-kapcsolat parancsát a felületre.Using the same bash shell you used to create your SSH key pair (like the Azure Cloud Shell or your local bash shell) paste the SSH connection command into the shell to create an SSH session.

ssh azureuser@10.111.12.123

Ha a rendszer kéri, adja meg a következő bejelentkezési felhasználónevet: azureuser.When prompted, the login user name is azureuser. Ha jelszót használ az SSH-kulcsokkal, akkor azt a rendszer kérésére meg kell adnia.If a passphrase is used with your SSH keys, you need to enter that when prompted.

Az NGINX telepítéseInstall NGINX

A virtuális gép működésének ellenőrzéséhez telepítse az NGINX-webkiszolgálót.To see your VM in action, install the NGINX web server. Frissítse a csomag forrásait, majd telepítse a legújabb NGINX-csomagot az SSH-munkamenetből.From your SSH session, update your package sources and then install the latest NGINX package.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

Ha elkészült, az SSH-munkamenetből való kilépéshez írja be a következőt: exit.When done, type exit to leave the SSH session.

A webkiszolgáló működésének ellenőrzéseView the web server in action

Egy tetszőleges böngésző használatával megtekintheti az alapértelmezett NGINX-kezdőlapot.Use a web browser of your choice to view the default NGINX welcome page. Webcímként adja meg a virtuális gép nyilvános IP-címét.Enter the public IP address of the VM as the web address. A nyilvános IP-cím a virtuális gép áttekintő oldalán található, vagy a korábban használt SSH-kapcsolati sztring részeként.The public IP address can be found on the VM overview page or as part of the SSH connection string you used earlier.

Alapértelmezett NGINX-webhely

Az erőforrások eltávolításaClean up resources

Ha már nincs rá szükség, használhatja a Remove-AzResourceGroup parancsmag segítségével távolítsa el az erőforráscsoport, a virtuális gép és az összes kapcsolódó erőforrást:When no longer needed, you can use the Remove-AzResourceGroup cmdlet to remove the resource group, VM, and all related resources:

Remove-AzResourceGroup -Name "myResourceGroup"

További lépésekNext steps

Ebben a rövid útmutatóban üzembe helyezett egy egyszerű virtuális gépet, létrehozott egy hálózati biztonsági csoportot és szabályt, valamint telepített egy alapszintű webkiszolgálót.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, created a Network Security Group and rule, and installed a basic web server. Ha bővebb információra van szüksége az Azure-beli virtuális gépekkel kapcsolatban, lépjen tovább a Linux rendszerű virtuális gépekről szóló oktatóanyagra.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Linux VMs.