Eszközök azonosítása vállalati tulajdonúkéntIdentify devices as corporate-owned

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Intune-rendszergazdaként vállalati tulajdonúként azonosíthat eszközöket, így finomíthatja a felügyeletet és az azonosítást.As an Intune admin, you can identify devices as corporate-owned to refine management and identification. Az Intune további felügyeleti feladatokat végezhet, valamint további adatokat gyűjthet, például a vállalati tulajdonú eszközök teljes telefonszámát és az eszközökön található alkalmazások leltárát.Intune can perform additional management tasks and collect additional information such as the full phone number and an inventory of apps from corporate-owned devices. Eszközkorlátozásokat is beállíthat a nem vállalati tulajdonú eszközök regisztrációjának megakadályozásához.You can also set device restrictions to block enrollment by devices that aren't corporate-owned.

A regisztrálás idején az Intune automatikusan vállalati tulajdonú státuszt rendel az eszközhöz, ha azt:At the time of enrollment, Intune automatically assigns corporate-owned status to devices that are:

A regisztrálás után a tulajdonosi beállítás módosítható, és beállítható akár Személyes, akár Vállalati tulajdonra.After enrollment, you can change the ownership setting between Personal and Corporate.

Céges eszközök azonosítása IMEI- vagy sorozatszám alapjánIdentify corporate-owned devices with IMEI or serial number

Intune-rendszergazdaként létrehozhat és importálhat IMEI számokat vagy sorozatszámokat felsoroló, vesszővel tagolt (.csv) fájlt.As an Intune admin, you can create and import a comma-separated value (.csv) file that lists IMEI numbers or serial numbers. Az Intune ezeket az azonosítókat használva határozza meg a regisztráció során, hogy egy adott eszköz céges tulajdonú-e.Intune uses these identifiers to specify device ownership as corporate during device enrollment. IMEI-számot minden támogatott platformhoz megadhat.You can declare IMEI numbers for all supported platforms. Sorozatszámot csak iOS, macOS és Android rendszerű eszközhöz adhat meg.You can only declare serial number for iOS, macOS, and Android devices. Adminisztrációs célból minden IMEI-azonosítóhoz vagy sorozatszámhoz megadhat további adatokat is.Each IMEI or serial number can have details specified in the list for administrative purposes.

Ismerje meg, hogyan találhatja meg egy Apple-eszköz sorozatszámát.Learn how to find an Apple device serial number.
Ismerje meg, hogyan találhatja meg a saját Apple-eszköz sorozatszámát.Learn how to find your Android device serial number.

Vállalati azonosítók felvételeAdd corporate identifiers

Hozzon létre egy kétoszlopos, fejléc nélküli listát .csv formátumban.To create the list, create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header. A bal oldali oszlopban tüntesse fel az IMEI-azonosítót vagy a sorozatszámot, a jobb oldali oszlopban pedig a további adatokat.Add the IMEI or serial numbers in the left column, and the details in the right column. Egy .csv-fájlból csak egyféle azonosítót (IMEI-azonosítót vagy sorozatszámot) importálhat.Only one type of ID, IMEI or serial number, can be imported in a single .csv file. A részletes adatok maximális terjedelme 128 karakter, csak adminisztratív célt szolgálnak,Details are limited to 128 characters and are for administrative use only. és nem jelennek meg az eszközön.Details aren't displayed on the device. A .csv-fájlok jelenleg legfeljebb 5 000 sorosak lehetnek.The current limit is 5,000 rows per .csv file.

Sorozatszámokat tartalmazó .csv-fájl feltöltése – Hozzon létre egy vesszővel elválasztott, kétoszlopos, fejléc nélküli értéklistát (.csv), amelyben maximum 5,000 eszköz szerepel. A csv-fájl mérete nem haladja meg az 5 MB-ot.Upload a .csv file that has serial numbers – Create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header, and limit the list to 5,000 devices or 5 MB per .csv file.

<1. azonosító><ID #1> <1. eszköz részletei><Device #1 Details>
<2. azonosító><ID #2> <2. eszköz részletei><Device #2 Details>

Ez a .csv- fájl egy szövegszerkesztőben megtekintve így jelenik meg:This .csv file when viewed in a text editor appears as:

01234567890123,device details
02234567890123,device details

Important

Bizonyos androidos eszközök több IMEI-számmal rendelkeznek.Some Android devices have multiple IMEI numbers. Az Intune regisztrált eszközönként csak egy IMEI-számot olvas be.Intune only reads one IMEI number per enrolled device. Ha olyan IMEI-számot importál, amely nem egyezik meg az Intune által leltározott IMEI-számmal, az eszközt vállalati helyett magán tulajdonúnak sorolja be a rendszer.If you import an IMEI number but it is not the IMEI inventoried by Intune, the device is classified as a personal device instead of a company-owned device. Ha egy eszközhöz több IMEI-számot importál, a leltárban nem szereplő számok Ismeretlen regisztrációs állapottal jelennek meg.If you import multiple IMEI numbers for a device, uninventoried numbers display Unknown for enrollment status.
Ezenkívül fontos tudnia: nem biztos, hogy az androidos sorozatszámok egyediek vagy elérhetőek lesznek.Also note: Android Serial numbers are not guaranteed to be unique or present. Egyeztessen az eszköz szállítójával arról, hogy a sorozatszám tekinthető-e megbízható eszközazonosítónak.Check with your device supplier to understand if serial number is a reliable device ID. Elképzelhető, hogy az a sorozatszám, amelyet az eszköz az Intune felé jelez, nem egyezik meg az eszköz Android beállítások/Névjegy (Android Settings/About) menüjében megjelenő azonosítóval.Serial numbers reported by the device to Intune might not match the displayed ID in the Android Settings/About menus on the device. Ellenőrizze, hogy az eszköz gyártója milyen típusú sorozatszámot tüntet fel itt.Verify the type of serial number reported by the device manufacturer.

Céges azonosítók .csv-listájának felvételeAdd a .csv list of corporate identifiers

 1. Az Intune-ban az Azure Portálon válassza az Eszközök beléptetése > Céges készülékazonosítók lehetőséget, majd kattintson a Hozzáadás gombra.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Corporate Device Identifiers, and then click Add.

  A céges készülékazonosítók munkaterülete a Hozzáadás gomb kiemelésével

 2. Az Azonosítók hozzáadása panelen adja meg az azonosító típusát: IMEI vagy Sorozatszám.In the Add Identifiers blade, specify the identifier type: IMEI or Serial. Megadhatja, hogy a korábban importált számok felülírják-e a meglévő azonosítók adatait.You can specify whether previously imported numbers should Overwrite details for existing identifiers.

 3. Kattintson a mappa ikonra, és adja meg az importálni kívánt lista elérési útját.Click the folder icon and specify the path to the list you want to import. Keresse meg a .csv-fájlt, és kattintson a Hozzáadás elemre.Navigate to the .csv file, and select Add. A Frissítés elemre kattintva megtekintheti az új eszközazonosítókat.You can click Refresh to see new device identifiers.

Az importált eszközöket nem mindig regisztrálja a rendszer.Imported devices are not necessarily enrolled. Emiatt az eszközök Regisztrált vagy Nincs kapcsolat állapotúak lehetnek.Devices can have a state of either Enrolled or Not contacted. Utóbbi állapot azt jelenti, hogy az eszköz még nem lépett kapcsolatba az Intune szolgáltatással.Not contacted means that the device has never communicated in with the Intune service.

Céges azonosítók törléseDelete corporate identifiers

 1. Az Intune-ban az Azure Portálon válassza az Eszközök beléptetése > Céges készülékazonosítók lehetőséget.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Corporate Device Identifiers.
 2. Válassza ki a törölni kívánt eszközazonosítókat, majd kattintson a Törlés gombra.Select the device identifiers you want to delete, and choose Delete.
 3. Hagyja jóvá a törlést.Confirm the deletion.

Ha törli egy regisztrált eszköz céges azonosítóját, azzal nem változtatja meg az eszköz tulajdonosát.Deleting a corporate identifier for an enrolled device does not change the device's ownership. Az eszköz tulajdonosának módosításához nyissa meg az Eszközök > Minden eszköz panelt, válassza ki az eszközt, majd válassza a Tulajdonságok lehetőséget, és módosítsa az Eszköz tulajdonosa értékét.To change a device's ownership, go Devices > All devices, select the device, choose Properties, and change Device ownership.

IMEI-azonosítók specifikációiIMEI specifications

Az IMEI-azonosítók részletes specifikációját a 3GGPP TS 23.003 lapon találja.For detailed specifications about International Mobile Equipment Identifiers, see 3GGPP TS 23.003.

Eszköz tulajdonosának módosításaChange device ownership

Az Intune-ban az eszközök tulajdonságai között mindegyik eszközbejegyzésnél szerepel a Tulajdonos.Devices properties display Ownership for each device records in Intune. Rendszergazdaként megadhatja, hogy az adott eszköz Személyes vagy Céges.As an admin, you can specify devices as Personal or Corporate.

Eszköz tulajdonosának módosítása:To change device ownership:

 1. Az Intune-ban az Azure Portalon az Eszközök > Minden Eszköz lehetőségnél válassza ki az adott eszközt.In Intune in the Azure portal, go Devices > All devices, and choose the device.
 2. Válassza a Tulajdonságok lehetőséget.Choose Properties.
 3. Adja meg az Eszköz tulajdonosa beállításnál, hogy az eszköz Személyes vagy Céges.Specify Device ownership as Personal or Corporate.

  Az eszköz tulajdonságai képernyő az Eszközkategória és az Eszköz tulajdonosa beállításokkal