Vállalati azonosítók felvételeAdd corporate identifiers

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Intune rendszergazdaként létrehozhat és importálhat egy IMEI- (International Mobile Equipment Identifier) számokat vagy sorozatszámokat felsoroló, vesszővel tagolt (.csv) fájlt.As an Intune admin, you can create and import a comma-separated value (.csv) file that lists international mobile equipment identifier (IMEI) numbers or serial numbers. Az Intune ezeket az azonosítókat használva határozza meg, hogy egy adott eszköz céges tulajdonú-e.Intune uses these identifiers to specify device ownership as corporate. IMEI-számot minden támogatott platformhoz megadhat.You can declare IMEI numbers for all supported platforms. Sorozatszámot csak iOS és Android rendszerű eszközhöz adhat meg.You can only declare serial number for iOS and Android devices. Adminisztrációs célból minden IMEI-azonosítóhoz vagy sorozatszámhoz megadhat további adatokat is.Each IMEI or serial number can have details specified in the list for administrative purposes.

Ismerje meg, hogyan találhatja meg egy Apple-eszköz sorozatszámát.Learn how to find an Apple device serial number.
Ismerje meg, hogyan találhatja meg a saját Android-eszközének sorozatszámát. Learn how to find your Android device serial number.

Vállalati azonosítók felvételeAdd corporate identifiers

Hozzon létre egy kétoszlopos, fejléc nélküli listát .csv formátumban.To create the list, create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header. A bal oldali oszlopban tüntesse fel az IMEI-azonosítót vagy a sorozatszámot, a jobb oldali oszlopban pedig a további adatokat.Add the IMEI or serial numbers in the left column, and the details in the right column. Egy .csv-fájlból csak egyféle azonosítót (IMEI-azonosítót vagy sorozatszámot) importálhat.Only one type of ID, IMEI or serial number, can be imported in a single .csv file. A részletes adatok maximális terjedelme 128 karakter, csak adminisztratív célt szolgálnak,Details are limited to 128 characters and are for administrative use only. és nem jelennek meg az eszközön.Details aren't displayed on the device. A .csv-fájlok jelenleg legfeljebb 500 sorosak lehetnek.The current limit is 500 rows per .csv file.

Sorozatszámokat tartalmazó .csv-fájl feltöltése – Hozzon létre egy vesszővel elválasztott, kétoszlopos, fejléc nélküli értéklistát (.csv), amelyben maximum 5,000 eszköz szerepel. A csv-fájl mérete nem haladja meg az 5 MB-ot.Upload a .csv file that has serial numbers – Create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header, and limit the list to 5,000 devices or 5 MB per .csv file.

<1. azonosító><ID #1> <1. eszköz részletei><Device #1 Details>
<2. azonosító><ID #2> <2. eszköz részletei><Device #2 Details>

Ez a .csv- fájl egy szövegszerkesztőben megtekintve így jelenik meg:This .csv file when viewed in a text editor appears as:

01234567890123,device details
02234567890123,device details
Fontos

Bizonyos androidos eszközök több IMEI-számmal rendelkeznek.Some Android devices have multiple IMEI numbers. Az Intune regisztrált eszközönként csak egy IMEI-számot olvas be.Intune only reads one IMEI number per enrolled device. Ha olyan IMEI-számot importál, amely nem egyezik meg az Intune által leltározott IMEI-számmal, az eszközt vállalati helyett magán tulajdonúnak sorolja be a rendszer.If you import an IMEI number but it is not the IMEI inventoried by Intune, the device is classified as a personal device instead of a company-owned device. Ha egy eszközhöz több IMEI-számot importál, a leltárban nem szereplő számok Ismeretlen regisztrációs állapottal jelennek meg.If you import multiple IMEI numbers for a device, uninventoried numbers display Unknown for enrollment status.
Ezenkívül fontos tudnia: nem biztos, hogy az androidos sorozatszámok egyediek vagy elérhetőek lesznek.Also note: Android Serial numbers are not guaranteed to be unique or present. Egyeztessen az eszköz szállítójával arról, hogy a sorozatszám tekinthető-e megbízható eszközazonosítónak.Check with your device supplier to understand if serial number is a reliable device ID. Elképzelhető, hogy az a sorozatszám, amelyet az eszköz az Intune felé jelez, nem egyezik meg az eszköz Android beállítások/Névjegy (Android Settings/About) menüjében megjelenő azonosítóval.Serial numbers reported by the device to Intune might not match the displayed ID in the Android Settings/About menus on the device. Ellenőrizze, hogy az eszköz gyártója milyen típusú sorozatszámot tüntet fel itt.Verify the type of serial number reported by the device manufacturer.

Céges azonosítók .csv-listájának felvételeTo add a .csv list of corporate identifiers

  1. Az Intune-portálon jelölje ki az Eszközregisztráció > Regisztrációs korlátozások elemet, majd válassza a Céges készülékazonosítók lehetőséget, és kattintson a Hozzáadás gombra.In the Intune portal, choose Device enrollment > Enrollment Restrictions, choose Corporate Device Identifiers, and then click Add.

    Képernyőkép a céges készülékazonosítók munkaterületről a Hozzáadás gomb kiemelésével.

  2. Az Azonosítók hozzáadása panelen adja meg az azonosító típusát: IMEI vagy Sorozatszám.In the Add Identifiers blade, specify the identifier type: IMEI or Serial. Megadhatja, hogy a korábban importált számok felülírják-e a meglévő azonosítók adatait.You can specify whether previously imported numbers should Overwrite details for existing identifiers.

  3. Kattintson a mappa ikonra, és adja meg az importálni kívánt lista elérési útját.Click the folder icon and specify the path to the list you want to import. Keresse meg a .csv-fájlt, és kattintson a Hozzáadás elemre.Navigate to the .csv file, and select Add. A Frissítés elemre kattintva megtekintheti az új eszközazonosítókat.You can click Refresh to see new device identifiers.

Az importált eszközöket nem mindig regisztrálja a rendszer.Imported devices are not necessarily enrolled. Emiatt az eszközök Regisztrált vagy Nincs kapcsolat állapotúak lehetnek.Devices can have a state of either Enrolled or Not contacted. *Utóbbi állapot azt jelenti, hogy az eszköz még nem lépett kapcsolatba az Intune szolgáltatással.*Not contacted means that the device has never communicated in with the Intune service.

Céges azonosítók törléseDelete corporate identifiers

  1. Az Intune-portálon jelölje ki az Eszközregisztráció > Regisztrációs korlátozások elemet, válassza a Céges készülékazonosítók lehetőséget, és kattintson a Törlés gombra.In the Intune portal, choose Device enrollment > Enrollment Restrictions, choose Corporate Device Identifiers, and choose Delete.

  2. Az Azonosítók törlése panelen keresse meg a törölni kívánt eszközazonosítók .csv-fájlját, majd kattintson a Törlés elemre.In the Delete Identifiers blade, brows to the .csv file of device IDs to delete, and then click Delete.

IMEI-azonosítók specifikációiIMEI specifications

Az IMEI-azonosítók részletes specifikációját a 3GGPP TS 23.003 lapon találja.For detailed specifications about International Mobile Equipment Identifiers, see 3GGPP TS 23.003.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback