Az oktatási beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban Windows 10 eseténHow to configure Windows 10 education settings in Microsoft Intune

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Az oktatási profilokkal lehet megadni a Windows Vizsga alkalmazást konfiguráló részleteket, például a fiókadatokat és a vizsga URL-címét.Education profiles let you specify details that configure the Windows Take a Test app including account details, and the test URL. Ennek konfigurálásakor megnyílik a Vizsga alkalmazás a megadott vizsgával, és annak befejezéséig az eszközön nem lehet másik alkalmazást futtatni.When you configure this, the Take a Test app opens with the test you specify, and no other apps can be run on the device until the test is complete.

A témakörben található információk alapján megismerheti az eszközkorlátozási profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this topic to learn the basics about configuring device restriction profiles, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

Oktatási profilbeállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing education profile settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adja meg az eszközkorlátozási profil Nevét és Leírását.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the device restriction profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza a Windows 10 és újabb lehetőséget.From the Platform drop-down list, select Windows 10 and later.
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Oktatási profil lehetőséget.From the Profile type type drop-down list, choose Education profile.
 9. Kattintson a Beállítások > Konfigurálás elemre, majd a Vizsga panelen konfigurálja a következőket:Choose Settings > Configure, then, on the Take a Test blade, configure the following:
  • Fiók felhasználóneve – Írja be a Vizsga alkalmazáshoz használni kívánt fiók felhasználónevét.Account user name - Enter the user name of the account used with Take a Test. Ez lehet tartományi fiók, Azure Active Directory- (AAD-) fiók vagy helyi számítógépfiók is.This can be a domain account, an Azure Active Directory (AAD) account, or a local computer account.
  • Felmérési URL-cím – Adja meg annak a vizsgának az URL-jét, amelyet a felhasználóknak el kell végezniük.Assessment URL - Provide the URL of the test you want users to take. További információt a Vizsga dokumentációjában talál.For more information, see the Take a Test documentation.
  • Képernyőfigyelés – Itt adhatja meg, hogy szeretné-e figyelni a felhasználók képernyőjét a vizsga során.Screen monitoring - Specify whether you want to be able to monitor screen activity while users are taking a test.
  • Szövegjavaslat – Engedélyezheti vagy letilthatja a szövegjavaslatokat a vizsga során.Text suggestion - Allow or block text suggestions while users are taking a test.
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade. Ha szeretné a profil csoportokhoz való hozzárendelésével folytatni, erről a How to assign device profiles (Eszközprofilok hozzárendelése) című témakörben olvashat.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback