Az oktatási beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban Windows 10 eseténHow to configure Windows 10 education settings in Microsoft Intune

Az oktatási profilokkal lehet megadni a Windows Vizsga alkalmazást konfiguráló részleteket, például a fiókadatokat és a vizsga URL-címét.Education profiles let you specify details that configure the Windows Take a Test app including account details, and the test URL. Ennek konfigurálásakor megnyílik a Vizsga alkalmazás a megadott vizsgával, és annak befejezéséig az eszközön nem lehet másik alkalmazást futtatni.When you configure this, the Take a Test app opens with the test you specify, and no other apps can be run on the device until the test is complete.

A Vizsga alkalmazásról részletes információt a Vizsgák a Windows 10-ben című cikkben találhat.For details about the Take a Test app, see Take tests in Windows 10.

Oktatási profilbeállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing education profile settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panel Kezelés területén válassza a Profilok lehetőséget.On the Device configuration pane under the Manage section, choose Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adjon meg egy Nevet és Leírást az eszközkorlátozási profilra vonatkozóan.On the Create Profile pane, enter a Name and Description for the device restriction profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza a Windows 10 és újabb lehetőséget.From the Platform drop-down list, select Windows 10 and later.
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Oktatási profil lehetőséget.From the Profile type type drop-down list, choose Education profile.
 9. Kattintson a Beállítások > Konfigurálás elemre, majd a Vizsga panelen konfigurálja a következőket:Choose Settings > Configure, then, on the Take a Test pane, configure the following:
  • Fiók típusa – Válassza ki a fiók típusát a legördülő mezőben.Account type - Select an account type from the drop-down field.
  • Fiók felhasználóneve – Írja be a Vizsga alkalmazáshoz használni kívánt fiók felhasználónevét.Account user name - Enter the user name of the account used with Take a Test. Ez lehet tartományi fiók, Azure Active Directory- (AAD-) fiók vagy helyi számítógépfiók is.This can be a domain account, an Azure Active Directory (AAD) account, or a local computer account.
  • Felmérési URL-cím – Adja meg annak a vizsgának az URL-jét, amelyet a felhasználóknak el kell végezniük.Assessment URL - Provide the URL of the test you want users to take. További információt a Vizsga dokumentációjában talál.For more information, see the Take a Test documentation.
  • Képernyőfigyelés – Itt adhatja meg, hogy szeretné-e figyelni a felhasználók képernyőjét a vizsga során.Screen monitoring - Specify whether you want to be able to monitor screen activity while users are taking a test.
  • Szövegjavaslat – Engedélyezheti vagy letilthatja a szövegjavaslatokat a vizsga során.Text suggestion - Allow or block text suggestions while users are taking a test.
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create profile pane, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list pane.

További lépésekNext steps

Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.