Microsoft Intune-szószedetMicrosoft Intune glossary

A Microsoft Intune gyakori kifejezéseinek definíciói.Learn the definitions of common terms used throughout Microsoft Intune.

AA

Alkalmazás-hozzárendelésApp assignment Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megkeressék, letöltsék és telepítsék a szükséges alkalmazásaikat.Lets users find, download, and install the apps they need. Ezt korábban alkalmazások üzembe helyezésének nevezték.This was previously known as app deployment.
Alkalmazáskonfigurációs profilApp configuration profile

Alkalmazáskonfigurációs szabályzatApp configuration policy
Szállítóspecifikus konfigurációval rendelkező mobilalkalmazásoknál érhető el.Available to mobile apps with vendor-specific configurations. Futtatásuk előtt adott beállításokkal konfigurálja az iOS- és Android-alkalmazásokat.Configures an iOS or Android app with specific settings before it runs.
Alkalmazások monitorozásaApp monitoring Lehetővé teszi az alkalmazás-hozzárendeléssel kapcsolatos legutóbbi állapotok és tevékenységek felülvizsgálatát.Lets you review recent status and activity related to app assignment.
Alkalmazásvédelem adateltávolítási feladataApp protection data removal task Eltávolítja az alkalmazásadatokat a felhasználó eszközéről.Removes app data from the user's device.
Alkalmazásvédelmi szabályzatApp protection policy Az Enterprise Mobility + Security- (EMS-) technológiával integrált mobilalkalmazásoknál érhető el.Available to mobile apps that integrate with Enterprise Mobility + Security (EMS) technologies. Biztosítja, hogy a felhasználó alkalmazásai megfeleljenek a cégnél érvényes adatvédelmi szabályzatoknak.Ensures that user's apps are compliant with your company data protection policies.
App SDKApp SDK A Microsoft Intune App SDK segítségével olyan funkciókat adhat hozzá a cégen belül írt alkalmazásokhoz, amelyek lehetővé teszik az alkalmazásoknak az Intune-alapú alkalmazásvédelmi szabályzatokkal történő felügyeletét.The Microsoft Intune App SDK lets you add functionality to your in-house written apps that enables them to be managed by Intune app protection policies.
Alkalmazáseltávolítási műveletApp uninstall action Lehetővé teszi alkalmazások eltávolítását a felhasználó eszközeiről.Lets you uninstall apps from user's devices.
Alkalmazásburkoló eszközApp Wrapping Tool Parancssori alkalmazás, amely egy burkolót hoz létre egy üzletági alkalmazás körül. Ez a burkoló lehetővé teszi, hogy az alkalmazást Intune-alapú alkalmazásvédelmi szabályzattal felügyeljék.A command-line application that creates a wrapper around a line-of-business app, letting it be managed by an Intune app protection policy.
Hozzárendelési műveletAssignment action Egy alkalmazás hozzárendelésekor az Ön által meghozott döntés.A choice you make when you assign an app. Az alkalmazás telepítését kötelezővé vagy választhatóvá teheti, vagy eltávolíthatja az alkalmazást.You can choose to make the app installation mandatory (required), optional (Available), or you can uninstall the app.
Elérhető telepítésAvailable install Ha ezt a műveletet rendeli egy alkalmazáshoz, akkor az megjelenik a céges portálon, és a felhasználók igény szerint telepíthetik.When you assign an app with this action, it is displayed in the company portal, and users can install it on demand.
Azure PortalAzure Portal Az Intune új konzolja. További információ.The new console for Intune Read more.

BB

BYODBYOD Saját eszközök használata (Bring Your Own Device).Bring your own device. A felhasználók telepítik az eszközeikre az Intune Céges portál alkalmazást, majd regisztrálják az eszközüket, így hozzáférhetnek az olyan vállalati erőforrásokhoz, mint a levelezés, a vállalati alkalmazások és adatok, valamint az ügyfélszolgálat.Users can install the Intune Company Portal app on their device and then enroll it, gaining access to company resources like email, company apps, company data, and support.

CC

TanúsítványprofilCertificate profile Ezzel a szabályzattípussal tanúsítványokkal teheti biztonságossá a vállalati erőforrások elérését, amikor Wi-Fi-t, levelezést vagy VPN-profilokat használ.You use this policy type to secure access to corporate resources with certificates when you use Wi-Fi, email, or VPN profiles.
Cég tulajdonában lévő eszközök (COD)COD A cég tulajdonában lévő eszközök többféleképpen is regisztrálhatók a cég igényeitől és a felügyelt eszközök típusától függően.Company owned devices can be enrolled in numerous ways, depending upon the needs of the organization and the types of devices being managed.
Céges portálCompany Portal Olyan alkalmazás vagy webhely, amely a felhasználók számára hozzáférést biztosít a vállalati adatokhoz és alkalmazásokhoz.An app or a website that provides users with access to company data and apps.
Megfelelőségi szabályzatCompliance policy Gondoskodik róla, hogy az eszközök megfeleljenek bizonyos szabályoknak, például használjanak PIN-kódot az eszközhöz való hozzáféréshez, illetve titkosítsák az eszközön tárolt adatokat.Makes sure that the devices comply with certain rules like using a PIN to access the device, and encryption of data stored on the device.
Megfelelő és nem megfelelő alkalmazásokCompliant and noncompliant apps Ezek a beállítások egy eszközkorlátozási profil részét képezik, és lehetővé teszik a felhasználók által futtatható és nem futtatható alkalmazások listájának meghatározását.Part of a device restriction profile, these settings let you define a list of apps that users can, or cannot run. Az Intune ezt követően jelentésekben tájékoztatja arról,Intune then informs you via. ha nem megfelelő alkalmazást telepítenek vagy futtatnak.reports that a noncompliant app was installed, or run. Egyes platformok esetében az Intune le is tilthatja a nem megfelelő alkalmazások telepítését.For some platforms, Intune can also block install of a noncompliant app.
Feltételes hozzáférésConditional access Csak az Ön által beállított szabályoknak megfelelő eszközökről engedélyezi a céges levelezés, az Office 365 és más szolgáltatások elérését.Allows access to company email, Office 365, and other services only from devices that are compliant with rules you set.
Egyéni szabályzatCustom policy Akkor használja ezeket a szabályzatokat, ha az általános konfigurációs szabályzat beépített beállításai nem felelnek meg Önnek.You use these policies when a general configuration policy does not contain a built-in setting that meets your needs. Egyéni szabályzattal lehetősége nyílhat más módon, például az Apple Configurator vagy OMA-URI használatával beállítást létrehozni.You might be able to use a custom policy to create a setting by other means like the Apple Configurator, or OMA-URI.

DD

KörnyezetDeployment Olyan művelet, amelynek során alkalmazást vagy szabályzatot küld egy Ön által felügyelt eszköznek vagy felhasználónak.The act of sending an app or a policy to a device or user you manage. Ezt a műveletet most már hozzárendelésnek nevezik.This action is now known as assign.
Készülékregisztráció-kezelőDevice enrollment manager A cégek az Intune használatával nagyszámú mobileszközt felügyelhetnek egyetlen felhasználói fiókkal.Organizations can use Intune to manage large numbers of mobile devices with a single user account. Az készülékregisztráció-kezelői fiók (DEM-fiók) egy, akár ezer eszköz regisztrálására is képes, speciális Intune-fiók.The device enrollment manager (DEM) account is a special Intune account that can enroll up to 1,000 devices.
EszközprofilokDevice profiles Ezek a profilok lehetővé teszik számos funkció, illetve biztonsági és hozzáférési beállítások konfigurálását a felügyelt eszközökön.These profiles let you configure a wide range of security, feature, and access settings on devices you manage.

EE

E-mail-profilEmail profile Ezzel a szabályzattal e-mail-hozzáférési beállításokat adhat meg mobileszközökhöz, hogy a végfelhasználónak csak minimális teendője legyen.This policy can be used to set up email access settings for on mobile devices, minimizing the amount of setup the end user must do.
EMSEMS A Microsoft Enterprise Mobility + Security (korábbi nevén Nagyvállalati mobilitási csomag) megvédi céges adatait, és lehetővé teszi a felhasználóknak a szükséges alkalmazások és tartalom elérését.Microsoft Enterprise Mobility + Security (formerly Enterprise Mobility Suite) keeps your company data protected while enabling your users to access the apps and content they need.
VégfelhasználóEnd user Különböző eszközök (például telefonok és számítógépek) felhasználói, akiknek a felügyelete az Intune használatával történik.Users of devices like phones and PCs that are managed using Intune.
RegisztrálásEnroll A Microsoft Intune regisztráció segítségével vonja felügyelet alá az eszközöket, és teszi lehetővé az erőforrásokhoz való hozzáférést.Microsoft Intune uses enrollment to bring devices into management and allow access to resources.

FF

FastTrackFastTrack Microsoft-szolgáltatás olyan Intune-felhasználók számára, akik a feltételeknek megfelelő csomaggal és 150 licenccel rendelkeznek.A Microsoft service for Intune users with 150 licenses in an eligible plan. Ha ezt a szolgáltatást használja, a Microsoft szakemberei segíthetnek Önnek az Intune üzembe helyezésében.Using this service, Microsoft specialists can work with you to get up and running with Intune.

GG

CsoportokGroups A csoportok lehetővé teszik, hogy összegyűjtse a logikailag kapcsolódó felhasználókat és eszközöket.Groups let you logically collect together users or devices. Például létrehozhat egy csoportot, amely az összes windowsos számítógépet tartalmazza.For example, you might create a group of all Windows PCs. Ezt követően ezekhez a csoportokhoz alkalmazásokat és profilokat rendelhet hozzá.You can then assign apps and profiles to these groups.

HH

HibridHybrid Olyan konfiguráció, amelyben az Intune-nal regisztrált eszközöket a System Center Configuration Manager konzoljával felügyelheti.A configuration where you can manage devices that are enrolled with Intune through the System Center Configuration Manager console.

II

Azure PortalAzure portal Az Azure Portal azon része, amelyen keresztül a legtöbb Intune-alapú felügyeleti művelet elvégezhető.The Azure portal you use for most Intune management operations.
Intune-szoftverügyfélIntune software client A Windows rendszerű számítógépek felügyelete cikkben ismertetett alternatív megoldások segíthetnek eldönteni, hogy melyik módszert érdemes alkalmaznia.An alternative way of managing some Windows PCs for help deciding which method to use.
Intune Software PublisherIntune Software Publisher Olyan eszköz, amellyel meghatározhatja, milyen alkalmazásokat szeretne telepíteni, és feltöltheti őket a felhőbe.A tool you use to define apps you want to deploy and upload them to your cloud storage space.
LeltárInventory Megtekintheti a felügyelt eszközök hardvereit és a rájuk telepített szoftvereket.Use to view the hardware of, and the software installed on devices you manage.

KK

Teljes képernyős módKiosk mode Ez az eszközkorlátozási profil részeként beállított mód lehetővé teszi az eszközök lezárását.Configured as part of a device restriction profile, this mode lets you lock down devices. Például egy kiskereskedelmi eszközt beállíthat úgy, hogy csak néhány alkalmazás futtatását engedélyezze.For example, you could configure a retail device to only allow some apps to run.

MM

Felügyelt böngészőManaged Browser Egy webböngésző-alkalmazás, amelyet az Intune használatával rendelhet hozzá a céges eszközeihez.A web browsing application that you can assign in your organization by using Intune. A felügyeltböngésző-szabályzatban megadható egy engedélyezési vagy blokklista, amellyel korlátozhatók a felügyelt böngésző felhasználói által felkereshető webhelyek.A managed browser policy configures an allow list or a block list that restricts the websites that users of the managed browser can visit.
MDM-szolgáltatóMDM authority Az MDM-szolgáltató határozza meg azt a felügyeleti szolgáltatást, amely az eszközök kezelésére jogosult.The MDM authority defines the management service that has permission to manage a set of devices. MDM-szolgáltató lehet például maga az Intune, illetve a Configuration Manager és az Intune.The options for the MDM authority include Intune by itself and Configuration Manager with Intune.
Mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatMobile app configuration policy Szállítóspecifikus konfigurációval rendelkező mobilalkalmazásoknál érhető el.Available to mobile apps with vendor-specific configurations. Például olyan iOS- vagy Android-szabályzat, amely bizonyos beállításokat (például cégnevet vagy kiszolgálócímet) léptethet érvénybe a kompatibilis alkalmazások futtatásakor.For example, an iOS or Android policy that is used to supply settings to compatible apps when they are run, for example, a company name, or server address.
Mobilalkalmazás-kiépítési szabályzatMobile app provisioning policy iOS-szabályzat, amelynek segítségével garantálhatja, hogy az iOS-alkalmazásokhoz hozzárendelt kiépítési profilok ne járjanak le.An iOS policy that helps you ensure that provisioning profiles for iOS apps you assign do not expire.
Mobilalkalmazás-kezelésMobile application management A mobilalkalmazás-felügyelet (MAM) lehetővé teszi a felhasználók mobilalkalmazásainak közzétételét, leküldését, konfigurálását, védelmét, figyelését és frissítését.Mobile application management (MAM) lets you publish, push, configure, secure, monitor, and update mobile apps for your users.
Mobileszköz-kezelésMobile device management A mobileszköz-kezelés (MDM) segítségével eszközöket regisztrálhat az Intune-ban, hogy azok kiépíthetők, konfigurálhatók, monitorozhatók, illetve felügyelhetők legyenek.Mobile device management (MDM) lets you enroll devices in Intune so that you can provision, configure, monitor, and manage those devices.

OO

OMA-DMOMA-DM Open Mobile Alliance Device Management.Open Mobile Alliance Device Management. Egy iparági szabványnak számító eszközfelügyeleti protokoll, amelyet számos hardvergyártó használ mobileszközök és PC-k szolgáltatásainak kezeléséhez.An industry standard device management protocol used by many hardware manufacturers to enable control of features of mobile devices and PCs.
OMA-URIOMA-URI Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier.Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier. Ezek azonosítják az OMA-DM szabványnak megfelelő egyéni eszközbeállításokat.These items identify individual device settings that conform to the OMA-DM standard. Ezek a beállítások az egyéni Intune-profilokban használhatók, ha nincs az Ön igényeinek megfelelő beépített beállítás.The settings can be used in Intune custom profiles when there is no built-in setting to meet your needs.

PP

PIN-kód alaphelyzetbe állításaPasscode reset Intune-szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a támogatott eszközökön a végfelhasználót új PIN-kód beállítására kötelezze.An Intune feature that lets you force the end user to reset the passcode on supported devices.

RR

Távoli zárolásRemote lock Intune-funkció, amely lehetővé teszi a támogatott eszközök zárolását, még akkor is, ha Ön nincs az eszköz birtokában.An Intune feature that lets you lock supported devices, even if you do not possess the device.
Szükséges telepítésRequired install Ha ezt a műveletet rendeli hozzá egy alkalmazáshoz, akkor annak telepítése nem igényel felhasználói beavatkozást.When you assign an app with this action, user intervention is not required to complete the installation. Egyes platformokon a végfelhasználónak bele kell egyeznie telepítésbe.On some platforms, the end user might have to accept the installation).

SS

Szelektív törlésSelective wipe A szelektív törlés csak az alkalmazásvédelmi szabályzatok által védett vállalati adatokat, például a beállításokat és az e-mail-profilokat távolítja el az eszközről.A selective wipe removes only company data protected by app protection policy including settings and email profiles from a device. Szelektív törlés esetén a felhasználó személyes adatai az eszközön maradnak.Selective wipe leaves the user's personal data on the device.
Közvetlen telepítésSideloading Egy üzletági alkalmazás olyan telepítési művelete, amely során az adott alkalmazást nem az alkalmazás-áruházból telepítik.The action of installing a line-of-business app without accessing it from an app store.
ElőfizetésSubscription Az Ön által megkötött szerződés, amely lehetőséget nyújt egy Intune-bérlő elérésére.The agreement you enter that allows you to access an Intune tenant.

TT

TeamViewerTeamViewer Külső gyártótól származó alkalmazás, amely az Intune-nal együttműködve biztosít távsegítség-funkciókat az Intune-nal felügyelt Android-eszközökhöz.A third-party application that works with Intune to provide remote assistance capabilities for Android device that you manage with Intune.
BérlőTenant Az Intune szolgáltatás egyetlen példánya, amelyet elérhet egy előfizetés birtokában.A single instance of the Intune service you can access with a subscription.
használati feltételeiTerms and conditions Felhasználókhoz hozzárendelhető szabályzattípus. Olyan információkat tartalmaz, amelyeket a felhasználóknak el kell olvasniuk és el kell fogadniuk, hogy regisztrálhassanak a céges portálon, és hozzáférhessenek a munkájukhoz kapcsolódó anyagokhoz.A policy type you assign to users that contains information users must read and accept before they can use the Company Portal to enroll and access their work.

VV

Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások és könyvekVolume-purchased apps and books Egyes alkalmazás-áruházak lehetővé teszik, hogy több licencet is vásároljon a cégnél használni kívánt alkalmazásokhoz és könyvekhez.Some app stores give you the ability to purchase multiple licenses for an app or book that you want to use in your company. Az Intune segítséget nyújt az ilyen szerződés keretében vásárolt alkalmazások és könyvek kezelésében.Intune helps you manage apps and books that you purchased through such a program. Importálhatja a licencadatokat az alkalmazás-áruházból, figyelemmel kísérheti a felhasznált licencek számát, és meggátolhatja, hogy a megvásároltnál több példányban telepítsen egy alkalmazást.You can import the license information from the app store, track how many of the licenses you have used, and prevent yourself from installing more copies of the app than you own.
VPN-profilVPN profile Szabályzat, amely VPN-beállításokat rendel hozzá a felügyelt eszközökhöz, hogy a végfelhasználónak csak minimális teendője legyen.A policy that assigns VPN settings to devices you manage, minimizing any setup required for end users.

WW

Wi-Fi-profilWi-Fi profile Szabályzat, amely vezeték nélküli hálózati beállításokat rendel hozzá az eszközökhöz, hogy a felhasználók a beállítások ismerete és konfigurálása nélkül csatlakozhassanak a céges hálózathoz.A policy that assigns wireless network settings to devices to let users connect to your company network without needing to know, or configure any settings.