Intune-adattárház API-végpontjaIntune Data Warehouse API endpoint

Az Intune-adattárház API-t az adott szerepköralapú hozzáférés-vezérlőkkel és Azure AD-beli hitelesítő adatokkal rendelkező fiókokkal használhatja.You can use the Intune Data Warehouse API with an account with specific role-based access controls and Azure AD credentials. Ezután az OAuth 2.0 segítségével hitelesíti majd REST-ügyfelét az Azure AD szolgáltatással.You will then authorize your REST client with Azure AD using OAuth 2.0. Végül pedig megalkotja az adattárház-erőforrás hívására szolgáló beazonosítható URL-címet.And finally, you will form a meaningful URL to call a data warehouse resource.

Az Azure AD-beli és az Intune-beli hitelesítő adatokra vonatkozó követelményekAzure AD and Intune credential requirements

A hitelesítés és az engedélyezés az Azure AD-beli hitelesítő adatokon és az Intune szerepköralapú hozzáférés-vezérlésén (RBAC) alapul.Authentication and authorization are based on Azure AD credentials and Intune role-based access control (RBAC). Alapértelmezés szerint a bérlő valamennyi globális rendszergazdája és Intune-beli szolgáltatás-rendszergazdája hozzáféréssel rendelkezik az adattárházhoz.All global administrators and Intune service administrators for your tenant have access to the Data warehouse by default. Az Intune-szerepkörök használatával azáltal biztosíthat több felhasználónak is hozzáférést, hogy hozzáférést ad nekik az Intune-adattárház erőforráshoz.Use Intune roles to provide access for more users by giving them access to the Intune data warehouse resource.

Az Intune-adattárházhoz való hozzáférésre (beleértve az API-t is) vonatkozó követelmények a következők:Requirements for accessing the Intune Data Warehouse (including the API) are:

  • A felhasználónak a következők egyikének kell lennie:User must be one of:
    • Azure AD-beli globális rendszergazdaAzure AD global administrator
    • Intune-beli szolgáltatás-rendszergazdaAn Intune service administrator
    • Felhasználó szerepköralapú hozzáféréssel az Intune-adattárház erőforráshozUser with role-based access to Intune data warehouse resource
    • Felhasználó nélküli hitelesítés csak alkalmazásalapú hitelesítésUser-less authentication using application-only authentication

EngedélyezésAuthorization

Az Azure Active Directory (Azure AD) az OAuth 2.0 használatával teszi lehetővé a webalkalmazásokhoz és webes API-khez való hozzáférés engedélyezését az Azure AD-bérlőben.Azure Active Directory (Azure AD) uses OAuth 2.0 to enable you to authorize access to web applications and web APIs in your Azure AD tenant. Jelen útmutató nyelvektől független, és azt ismerteti, hogyan küldhetők és fogadhatók HTTP-üzenetek a nyílt forráskódú könyvtáraink bármelyikének használata nélkül.This guide is language independent, and describes how to send and receive HTTP messages without using any of our open-source libraries. Az OAuth 2.0 engedélyezési kódfolyamról bővebben az OAuth 2.0 ismertetőjének 4.1 szakaszában olvashat.The OAuth 2.0 authorization code flow is described in section 4.1 of the OAuth 2.0 specification.

További információt az Hozzáférés engedélyezése webes alkalmazásokhoz az OAuth 2.0 és az Azure Active Directory használatával című témakörben talál.For more information, see Authorize access to web applications using OAuth 2.0 and Azure Active Directory.

API URL-címének szerkezeteAPI URL structure

Az adattárház API-végpontjai az egyes készletekhez tartozó entitásokat olvassák.The Data Warehouse API endpoints read the entities for each set. Az API támogatja a GET HTTP-parancsot, valamint a lekérdezési beállítások alkészletét.The API supports a GET HTTP verb, and a subset of query options.

Az Intune-hoz tartozó URL-cím a következő formátumot használja:The URL for Intune uses the following format:
https://fef.{<strong><em>location</em></strong>}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/{<strong><em>entity-collection</em></strong>}?api-version={<strong><em>api-version</em></strong>}

Az URL-cím a következő elemeket tartalmazza:The URL contains the following elements:

ElemElement PéldaExample DescriptionDescription
locationlocation msua06msua06 Az alap URL-cím helye az Azure Portalon található adattárház API paneljén látható.The base URL can be found by viewing the Data Warehouse API blade in the Azure portal.
entitásgyűjteményentity-collection dátumokdates Az OData-entitásgyűjtemény neve.The name of the OData entity collection. Az adatmodellben lévő gyűjteményekről és entitásokról további információt a Adatmodell című témakörben talál.For more information on collections and entities in the data model, see Data Model.
api-verzióapi-version bétabeta Verzió alatt az elérni kívánt API verzióját értjük.Version is the version of the API to access. További információt a Verzió című témakörben talál.For more information, see Version.

Az API-verzióra vonatkozó információkAPI version information

Az API jelenlegi verziója a következő: beta.The current version of the API is: beta.

Az OData-lekérdezés beállításaiOData query options

A jelenlegi verzió a következő OData-lekérdezésparamétereket támogatja: $filter, $orderby, $select, $skip, és $top.The current version supports the following OData query parameters: $filter, $orderby, $select, $skip, and $top.