Ne legyenek üres lapok a többoldalas jelentések nyomtatásakorAvoid blank pages when printing paginated reports

Ez a cikk a többoldalas Power BI-jelentéseket megtervező jelentéskészítők számára készült.This article targets you as a report author designing Power BI paginated reports. Javaslatokkal segíti azt, hogy elkerülhesse az üres oldalakat, amikor a jelentést rögzített formátumba, például PDF- vagy Microsoft Word-fájlba exportálja vagy kinyomtatja.It provides recommendations to help you avoid blank pages when your report is exported to a hard-page format—like PDF or Microsoft Word—or, is printed.

OldalbeállításPage setup

A jelentés oldalméret tulajdonsága határozza meg az oldal tájolását, a dimenziókat és a margókat.Report page size properties determine the page orientation, dimensions, and margins. Ezeket a jelentéstulajdonságokat az alábbi módon érheti el:Access these report properties by:

  • A jelentés Tulajdonságok oldalának használatával: Kattintson a jobb gombbal a jelentésvásznon kívüli sötétszürke területre, majd válassza a Jelentés tulajdonságai lehetőséget.Using the report Property Page: Right-click the dark gray area outside the report canvas, and then select Report Properties.
  • A Tulajdonságok panel használatával: Kattintson a jelentésvásznon kívüli sötétszürke területre, majd válassza ki a jelentés objektumot.Using the Properties pane: Click the dark gray area outside the report canvas to select the report object. Ügyeljen rá, hogy a Tulajdonságok panel meg legyen nyitva.Ensure the Properties pane is open.

A Tulajdonságok oldal Oldalbeállítás oldala egy könnyen használható felületet biztosít, amelyen megtekinthetők és módosíthatók az oldalbeállítás tulajdonságai.The Page Setup page of the report Property Page provides a friendly interface to view and update the page setup properties.

A képen a Jelentés tulajdonságai ablak látható, melyen ki van emelve az Oldalbeállítás oldal.

Ügyeljen rá, hogy az oldalméret minden tulajdonsága megfelelően legyen beállítva:Ensure all page size properties are correctly configured:

TulajdonságProperty JavaslatRecommendation
OldalegységekPage units Válassza ki a megfelelő mértékegységeket – hüvelyk vagy centiméter.Select the relevant units—inches or centimeters.
TájolásOrientation Válassza a megfelelő lehetőséget – álló vagy fekvő.Select the correct option—portrait or landscape.
PapírméretPaper size Válassza ki a papírméretet, vagy adjon meg egyéni szélességi és magassági értékeket.Select a paper size, or assign custom width and height values.
MargókMargins Állítsa be a megfelelő értékeket a bal, a jobb, a felső és az alsó margóhoz.Set appropriate values for the left, right, top, and bottom margins.

A jelentés törzsének szélességeReport body width

Az oldalméret tulajdonságai határozzák meg a jelentés objektumai számára elérhető szabad területet.The page size properties determine the available space available for report objects. A jelentésobjektumok lehetnek adatterületek, adatvizualizációk vagy egyéb jelentéselemek.Report objects can be data regions, data visualizations, or other report items.

Az üres lapok gyakran azért jelennek meg, mert a jelentés törzsének szélessége meghaladja a rendelkezésre álló oldalterületet.A common reason why blank pages are output, is the report body width exceeds the available page space.

A jelentés törzsének szélessége csak a Tulajdonságok panel használatával tekinthető meg és állítható be.You can only view and set the report body width using the Properties pane. Először kattintson bárhová a jelentés törzsének üres területén.First, click anywhere in an empty area of the report body.

A képen a Tulajdonságok panel látható, amelyen ki van emelve a jelentéstörzs szélessége tulajdonság.

Ügyeljen rá, hogy a szélességi érték ne haladja meg az oldal szélességét.Ensure the width value doesn't exceed available page width. Kövesse az alábbi képletet:Be guided by the following formula:

Report body width <= Report page width - (Left margin + Right margin)

Megjegyzés

Nem lehet csökkenteni a jelentés törzsének szélességét, ha már szerepelnek jelentésobjektumok az eltávolítani kívánt helyen.It's not possible to reduce the report body width when there are report objects already in the space you want to remove. Mielőtt csökkentené a szélességet, először át kell helyeznie vagy át kell méreteznie őket.You must first reposition or resize them before reducing the width.

A jelentés törzsének szélessége automatikusan növekedhet új objektumok hozzáadásakor, illetve a meglévő objektumok átméretezésénél vagy áthelyezésénél.Also, the report body width can increase automatically when you add new objects, or resize or reposition existing objects. A jelentéskészítő mindig szélesebbre állítja a törzset, hogy az megfeleljen a benne foglalt objektumok pozíciójának és méretének.The report designer always widens the body to accommodate the position and size of its contained objects.

A jelentés törzsének magasságaReport body height

Egy másik ok, amiért üres lap jelenhet meg az, hogy a jelentés törzsében az utolsó objektum után még további terület van.Another reason why a blank page is output, is there's excess space in the report body, after the last object.

Javasoljuk, hogy mindig csökkentse a törzs magasságát, hogy eltávolítsa a nem használt helyet.We recommend you always reduce the height of the body to remove any trailing space.

A képen a jelentéstervezés látható.

Oldaltörési beállításokPage break options

Minden adatterület és adatvizualizáció rendelkezik oldaltörési beállításokkal is.Each data region and data visualization has page break options. Ezek a beállítások a tulajdonságok oldalon vagy a Tulajdonságok panelen érhetőek el.You can access these options in its property page, or in the Properties pane.

Ügyeljen rá, hogy az Oldaltörés hozzáadása utána tulajdonság ne legyen feleslegesen bekapcsolva.Ensure the Add a page break after property isn't unnecessarily enabled.

A képen egy táblix Tulajdonságok ablaka látható.

Tároló üres helyének felhasználásaConsume Container Whitespace

Ha továbbra is üres oldalak jelennek meg, próbálja meg letiltani a ConsumeContainerWhitespace tulajdonságot.If the blank page issue persists, you can also try disabling the report ConsumeContainerWhitespace property. Ez csak a Tulajdonságok panelen végezhető el.It can only be set in the Properties pane.

A képen a Tulajdonságok ablaktábla látható, amelyen ki van emelve a ConsumeContainerWhitespace tulajdonság.

Alapértelmezés szerint engedélyezve van.By default, it's enabled. Ezzel a beállítással megadható, hogy a tárolókban (például a jelentés törzsében vagy egy téglalapban) lévő minimális üres helyeket kell-e használni.It directs whether minimum whitespace in containers, such as the report body or a rectangle, should be consumed. Ez csak a tartalom alatt és az attól jobbra lévő üres helyet érinti.Only whitespace to the right of, and below, the contents is affected.

Nyomtatópapír méretePrinter paper size

Végül pedig ha a jelentést papírra nyomtatja, ellenőrizze, hogy a nyomtatóba a megfelelő papírt töltötte-e be.Lastly, if you're printing the report to paper, ensure the printer has the correct paper loaded. A papír fizikai méretének meg kell felelnie a jelentés papírméretének.The physical paper size should correspond to the report paper size.

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: