Gyorsulás, alkalmazás, iránytű, kapcsolat és hely típusú jelek a PowerApps alkalmazásbanAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Az alkalmazás környezetéről (például a felhasználó földrajzi helyéről vagy a megjelenített képernyőről) ad vissza információt.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Leírás és szintaxisDescription and syntax

Minden jel egy információs rekordot ad vissza.All signals return a record of information. Az információ rekordként használható és tárolható, vagy az egyes tulajdonságok a .You can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . operátor használatával nyerhetők ki.operator.

GyorsulásAcceleration

A gyorsulás típusú jel az eszköz háromdimenziós gyorsulását adja vissza az eszköz képernyőjéhez viszonyítva.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. A gyorsulás mértékegysége a g, amely 9,81 méter/másodperc2 vagy 32,2 láb/másodperc2 értéknek felel meg (ilyen hatással van a gravitáció a tárgyakra a Föld felszínén).Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

JeltulajdonságSignal Property LeírásDescription
Acceleration.XAcceleration.X Jobb és bal oldal.Right and left. A jobb értéke pozitív szám.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y Előre és hátra.Forward and back. Az előre értéke pozitív szám.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Felfelé és lefelé.Up and down. A felfelé értéke pozitív szám.Up is a positive number.

AlkalmazásApp

Az alkalmazás típusú jel a futó alkalmazásról ad vissza információkat.The App signal returns information about the running app.

JeltulajdonságSignal Property LeírásDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen A megjelenített képernyő.Screen that's displayed. Egy képernyőobjektumot ad vissza, amellyel a képernyő tulajdonságaira lehet hivatkozni, vagy egy másik képernyővel való összevetés során meghatározható a megjelenített képernyő.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. A Back (Vissza) vagy a Navigate (Navigálás) függvény használatával lehet módosítani a megjelenített képernyőt.By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

IránytűCompass

Az iránytű típusú jel a képernyő felső részének irányszögét adja vissza.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. Az irányszög az északi mágneses sarkon alapul.The heading is based on magnetic north.

JeltulajdonságSignal Property LeírásDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Irányszög fokban.Heading in degrees. 0 és 360 közötti számot ad vissza, ahol a 0 északot jelöli.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

KapcsolatConnection

A kapcsolat típusú jel a hálózati kapcsolatról ad vissza információt.The Connection signal returns the information about the network connection. Forgalmi díjas mobilkapcsolat esetén korlátozható a hálózaton keresztül. küldött és fogadott adatok mennyisége.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

JeltulajdonságSignal Property LeírásDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Egy logikai értéket (igaz vagy hamis) ad vissza, amely azt mutatja, hogy az eszköz csatlakozik-e a hálózatra.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Egy logikai értéket (igaz vagy hamis) ad vissza, amely a hálózati forgalom mérésének állapotát mutatja.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

Földrajzi egységLocation

A hely típusú jel az eszköz helyét adja vissza a globális helymeghatározási rendszer (GPS) és az egyéb eszközök – például a jeladó állomások és az IP-címek – információi alapján.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

Ha a felhasználó első alkalommal fér hozzá a helyadatokhoz, az eszköz engedélyt kérhet a felhasználótól az ilyen információkhoz való hozzáférésre.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

Miközben a hely változik, a rendszer folyamatosan újraszámítja a hely függőségeit, és ez az eszköz akkumulátorát használja.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. Akkumulátoridőt takaríthat meg, ha az Engedélyezés és a Letiltás funkcióval ki- és bekapcsolja a helyadatok frissítését.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. A helymeghatározás automatikusan kikapcsol, ha a megjelenített képernyőnek nincs szüksége helyadatokra.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

JeltulajdonságSignal Property LeírásDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Egy olyan számot ad vissza, amely a lábban mért, tengerszint feletti magasságot jelöli.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Egy olyan számot ad vissza -90 és 90 között, amely az egyenlítőtől mért földrajzi szélességet jelöli fokban.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. A pozitív szám az egyenlítőtől északra lévő helyet jelöl.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Egy olyan számot ad vissza 0 és 180 között, amely az angliai Greenwichtől, nyugatról mért földrajzi hosszúságot jelöl fokban.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

PéldákExamples

A Safeco Field (Seattle, Washington) dobódombjáról egy baseballjátékos egy mobiltelefont hajít az elkapó játékosnak a hazai bázis felé.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. A telefon síkja a talajjal párhuzamos, a képernyő teteje az elkapó játékos felé mutat, és a dobó játékos nem íveli a dobást.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. Ezen a helyen a telefon forgalmi díjas mobilhálózatra kapcsolódik, és Wi-Fi nincs.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. A telefonon a PlayBall képernyő jelenik meg.The PlayBall screen is displayed.

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Az aktuális hely földrajzi szélességét adja vissza.Returns the latitude of the current location. A Safeco Field a térképen a 47,591 (É) és a 122,333 (NY) koordinátán található.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47,59147.591

A földrajzi szélesség folyamatosan változik, amint a labda a dobó és az elkapó játékos között mozog.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Az aktuális hely földrajzi hosszúságát adja vissza.Returns the longitude of the current location. 122,333122.333

A földrajzi hosszúság folyamatosan változik, amint a labda a dobó és az elkapó játékos között mozog.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
LocationLocation Az aktuális hely földrajzi szélességét és hosszúságát adja vissza egy rekord formájában.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Földrajzi szélesség: 47,591, földrajzi hosszúság: 122,333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading A képernyő felső részének irányszögét adja vissza.Returns the compass heading of the top of the screen. A Safeco Field pályáján a hazai bázis nagyjából délnyugatra fekszik a dobódombtól.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230,25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Az eszköz oldalirányú gyorsulását adja vissza.Returns the acceleration of the device side to side. A dobó játékos egyenesen hajítja el a telefont a képernyő felső részével előre, ezért az eszköz nem gyorsul oldalirányban.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Az eszköz hosszirányú gyorsulását adja vissza.Returns the acceleration of the device front to back. A dobó játékos nagy erővel hajítja el az eszközt, így az jelentősen felgyorsul – a sebessége fél másodperc alatt 0-ról 145 km/h-ra változik (40 méter másodpercenként).The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. Amint az eszköz a légtérbe kerül, nem hat rá a légsúrlódás, és nem gyorsul tovább.After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Az eszköz lassul, amint az elkapó játékos elkapja, és teljesen megáll.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. 8,2, amikor a dobó játékos elhajítja az eszközt.8.2, while the pitcher throws the device.

0, miközben az eszköz a légtérben van.0, while the device is in the air.

-8,2, amikor az elkapó játékos elkapja az eszközt.-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Az eszköz függőleges irányú gyorsulását adja vissza.Returns the acceleration of the device top to bottom. Miközben az eszköz a légtérben van, hatnak rá a gravitáció hatásai.While in the air, the device experiences the effects of gravity. 0, mielőtt a dobó játékos elhajítaná az eszközt.0, before the pitcher throws the device.

1, miközben az eszköz a légtérben van.1, while the device is in the air.

0, miután az elkapó játékos elkapja az eszközt.0, after the catcher catches the device.
AccelerationAcceleration A gyorsulás értékét adja vissza egy rekord formájában.Returns the acceleration as a record. { X: 0, Y: 264, Z: 0 }, miközben a dobó játékos elhajítja az eszközt.{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Egy logikai értéket ad vissza, amely azt mutatja, hogy az eszköz csatlakozik-e a hálózatraReturns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Egy logikai értéket ad vissza, amely a hálózati forgalom mérésének állapotát mutatjaReturns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall Egy logikai értéket ad vissza, amely azt mutatja, hogy a rendszer megjeleníti-e a PlayBall képernyőt.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill A megjelenített képernyő háttérszínét adja vissza.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green