Mindent megtudhat az adatcsoportokrólLearn all about data groups

Mi az az adatcsoport?What is a data group?

Az adatcsoport egy egyszerű lehetőség különböző szolgáltatások kategorizálására az adatveszteség-megelőzési (DLP-) szabályzat részeként.Data groups are a simple way to categorize services within a data loss prevention (DLP) policy. Két adatcsoport áll rendelkezésre: a Csak üzleti adatok csoport és az Üzleti adatok nem engedélyezettek csoport.The two data groups available are the Business data only group and the No business data allowed group. A cégek szabadon dönthetik el, hogy mely szolgáltatások mely adatcsoportokba kerüljenek be.Organizations are free to determine which services are placed into a particular data group. A szolgáltatások kategorizálásának ideális módja a csoportokba való besorolás az adatok vállalatra gyakorolt hatásától függően.A good way to categorize services is to place them in groups, based on the impact to the organization. Alapértelmezés szerint minden szolgáltatás az Üzleti adatok nem engedélyezettek nevű csoportba kerül be.By default, all services are placed into the No business data allowed data group. Az adatcsoportban található szolgáltatásokat a DLP-szabályzat tulajdonságainak felügyeleti központban való létrehozásakor vagy módosításakor lehet kezelni.You manage the services in a data group when you create or modify the properties of a DLP policy from the admin center.

Az adatok megosztása adatcsoportok közöttHow data is shared between data groups

Nem lehet megosztani adatokat különböző csoportokban található szolgáltatások között.Data cannot be shared among services located in different groups. Például ha a SharePoint és a Salesforce szolgáltatásokat a Csak üzleti adatok nevű csoportba, illetve a Facebook és a Twitter szolgáltatásokat az Üzleti adatok nem engedélyezettek nevű csoportba helyezi, akkor nem lehet létrehozni olyan PowerApps-alkalmazásokat, amelyek adatokat osztanak meg a SharePoint és a Facebook között.For example, if you place SharePoint and Salesforce in the Business data only group and you place Facebook and Twitter in the No business data allowed group, you cannot create a PowerApp that moves data between SharePoint and Facebook. Bár a különböző csoportokban lévő szolgáltatások nem oszthatnak meg egymással adatokat, egy konkrét csoporton belüli szolgáltatások között van lehetőség az adatok megosztására.While data cannot be shared among services in different groups, you can share data among the services within a specific group. Az előző példára visszatérve, ha a SharePoint és a Salesforce szolgáltatások ugyanabba az adatcsoportba kerülnek, a végfelhasználók által létrehozott PowerApps-alkalmazások megoszthatnak adatokat a SharePoint és a Salesforce között.So, going back to the earlier example, since SharePoint and Salesforce were placed in the same data group, PowerApps that your end users create can share data between SharePoint and Salesforce. A lényeg az, hogy az azonos adatcsoporton belüli szolgáltatások megoszthatnak egymással adatokat, míg a különböző csoportokban lévő szolgáltatások nem.The key point is that services in a specific group can share data, while services in different groups cannot share data.

Ezen túlmenően egy adatcsoportot meg kell jelölni alapértelmezett csoportként.Additionally, one data group must be designated as the default group. Kezdetben az Üzleti adatok nem engedélyezettek nevű csoport az alapértelmezett csoport, és minden szolgáltatás ebben található.Initially, the No business data allowed group is the default group and all services are in the data group. A rendszergazda módosíthatja az alapértelmezett adatcsoportot a Csak üzleti adatok nevű adatcsoportra.An administrator can change the default data group to the business data only data group. Megjegyzés: A PowerAppsbe felvett összes új szolgáltatás a kijelölt alapértelmezett csoportba kerül.Note any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Ezért javasoljuk, hogy tartsa meg az Üzleti adatok nem engedélyezettek nevű alapértelmezett csoportot, és manuálisan adja hozzá az egyes szolgáltatásokat a Csak üzleti adatok nevű csoporthoz, miután a cég értékelte az üzleti adatok új szolgáltatással való megosztásának cégre gyakorolt hatását.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group after your organization has evaluated the impact of allowing business data to be shared with the new service.

Szolgáltatások hozzáadása egy adatcsoporthozAdd services to a data group

Ebben az útmutatóban hozzáadjuk a SharePoint és a Salesforce szolgáltatásokat az adatveszteség-megelőzési (DLP-) szabályzat Csak üzleti adatok nevű adatcsoportjához.In this walk-through, we'll add SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a data loss prevention (DLP) policy.

 1. Kattintson a DLP-szabályzat Csak üzleti adatok csoportdobozában látható + Hozzáadás hivatkozásra:Select the + Add link located inside the Business data only group box of a DLP policy:
  Kép a hozzáadásrólAdd image
 2. Jelölje ki a SharePoint és a Salesforce szolgáltatásokat, majd a Szolgáltatások hozzáadása elem használatával adja hozzá mindkettőt a Csak üzleti adatok nevű csoporthoz:Select SharePoint and Salesforce then select Add services to add both to the business data only group:
  Kép a szolgáltatások hozzáadásárólAdd services image
 3. Válassza ki a Szabályzat mentése elemet a felső menüből:Select Save Policy from the menu at the top:
  Szabályzat mentéseSave policy
 4. Vegye észre, hogy a SharePoint és a Salesforce szolgáltatás most már megtalálható a Csak üzleti adatok nevű csoportban:Notice that both SharePoint and Salesforce are now in the business data only group:
  a frissített Csak üzleti adatok nevű csoport

Ebben az útmutatóban hozzáadta a SharePoint és a Salesforce szolgáltatásokat a DLP-szabályzat Csak üzleti adatok nevű adatcsoportjához.In this walk-through, you've added SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a DLP policy. Ha a DLP-szabályzat környezetének részét képező valamely személy létrehoz egy olyan alkalmazást, amely adatokat oszt meg a SharePoint vagy Salesforce, valamint az Üzleti adatok nem engedélyezettek adatcsoport bármely szolgáltatása között, akkor az alkalmazás futtatása nem engedélyezett.If one of the person who is part of the DLP policy's environment create an app shares data between SharePoint or Salesforce and any service in the No business data allowed data group, the app will not be allowed to run.

Szolgáltatások eltávolítása egy adatcsoportbólRemove services from a data group

Mivel minden szolgáltatásnak szerepelnie kell legalább az egyik rendelkezésre álló adatcsoportban, ezért egy adott szolgáltatás adatcsoportból való eltávolításához egyszerűen vegye fel a szolgáltatást egy másik csoportba, majd mentse a szabályzatot.Since all services must be in one of the available data groups, to remove a service from a specific group, simply add the service to another group then save the policy.

Az alapértelmezett adatcsoport módosításaChange the default data group

Ebben az útmutatóban módosítani fogjuk az alapértelmezett adatcsoportot az Üzleti adatok nem engedélyezettek csoportról a Csak üzleti adatok adatcsoportra.In this walk-through, we will change the default data group from the no business data allowed data group to the business data only data group.

Fontos: A PowerAppsbe felvett összes új szolgáltatás a kijelölt alapértelmezett csoportba kerül.Important any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Ezért javasoljuk, hogy tartsa meg az Üzleti adatok nem engedélyezettek nevű alapértelmezett csoportot, és manuálisan adja hozzá az egyes szolgáltatásokat a Csak üzleti adatok nevű csoporthoz.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group.

 1. Válassza a ... elemet az alapértelmezett adatcsoportként kijelölni kívánt adatcsoport jobb felső sarkában:Select the ... located at the top right corner of the data group you wish to designate as the default data group:
  alapértelmezett csoport módosításachange default group
 2. Válassza ki a Beállítás alapértelmezett csoportként elemet:Select Set as default group:
  alapértelmezett csoport módosításachange default group
 3. Válassza ki a Szabályzat mentése elemet a felső menüből:Select Save Policy from the menu at the top:
  alapértelmezett csoport módosításachange default group
 4. Vegye észre, hogy az adatcsoport most már ki van jelölve az alapértelmezett adatcsoportként:Notice the data group is now designated as the default data group:
  alapértelmezett csoport módosítása

Következő lépésekNext steps