A Power BI-projektjelentés közzététele és egy irányítópult létrehozásaPublish the Power BI project report and create a dashboard

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Ebben a feladatban közzétesszük az adathalmazt és a jelentést a Power BI szolgáltatásban, majd létrehozunk egy, a jelentésen alapuló irányítópultot.In this task, we'll publish our dataset and report to the Power BI service; then we'll create a dashboard based on the report. A jelentések sok esetben számos képi megjelenítést tartalmaznak, és ezeknek csak egy része van irányítópulton használva.In many cases a report has a large number of visualizations and only a subset are used in a dashboard. A jelen esetben mind a négy képi megjelenítést hozzáadjuk az irányítópulthoz.In our case, we'll add all four visualizations to the dashboard.

1. lépés: Az adathalmaz és a jelentés közzétételeStep 1: Publish the dataset and report

 1. A Power BI Desktop Kezdőlapján kattintson vagy koppintson a Közzététel elemre.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Publish.

  Az adathalmaz és a jelentés közzététele

 2. Ha még nem jelentkezett be a Power BI szolgáltatásba, akkor adjon meg egy fiókot, majd kattintson vagy koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.If you're not already signed in to the Power BI service, enter an account, then click or tap Sign in.

  Bejelentkezés egy fiókba

 3. Írja be a jelszót, majd kattintson vagy koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.Enter a password, then click or tap Sign in.

  A fiók jelszavának megadása

 4. Válassza ki a jelentés célhelyét, majd kattintson vagy koppintson a Kiválasztás lehetőségre.Choose a destination for the report, then click or tap Select. Ajánlott a jelentést egy csoportos munkaterületen közzétenni, hogy könnyebben elérhető legyen a SharePointban.We recommend publishing to a group workspace to simplify access to the report in SharePoint. A jelen esetben a Projektmenedzsment csoportos munkaterületen tesszük közzé.In this case, we are publishing to the Project Management group workspace. További információ: Együttműködés a Power BI-alkalmazás-munkaterületen.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

  A célként megadott munkaterület

 5. A közzététel befejezése után kattintson vagy koppintson a 'project-analysis.pbx' megnyitása a Power BI-ban lehetőségre.After publishing completes, click or tap Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Sikeres közzététel

 6. A Power BI szolgáltatás betölti a jelentést egy böngészőben.The Power BI service loads the report in a browser. Ha a bal oldali navigációs ablak nincs kibontva, kattintson vagy koppintson a bal felső menüre (a) annak kibontásához.If the left navigation pane isn't expanded, click or tap the menu at the top left (a) to expand it.

  Jelentés a Power BI szolgáltatásban

  Látható, hogy a közzétételkor a Power BI Desktop feltöltött egy adatkészletet (d) és egy jelentést (c).You can see that when we published, Power BI Desktop uploaded a dataset (d) and a report (c). Az irányítópultok nem a Power BI Desktopban, hanem a szolgáltatásban jönnek létre, és ezen a munkaterületen még nincs egy irányítópult sem (b).You create dashboards in the service, not Power BI Desktop, and this workspace doesn't have any dashboards yet (b). Hamarosan létrehozunk egyet.We'll create one shortly.

2. lépés: Hitelesítő adatok konfigurálása a frissítéshezStep 2: Configure credentials for refresh

 1. A szolgáltatásban kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra, majd a Beállítások lehetőségre.In the service, click or tap Gear icon in the top right corner, then click or tap Settings.
 2. Kattintson vagy koppintson az Adatkészletek, majd a project-analysis (projektelemzés) lehetőségre.Click or tap Datasets, then project-analysis.

  A project-analysis adatkészlet

 3. Bontsa ki az Adatforráshoz tartozó hitelesítő adatok elemet, majd kattintson vagy koppintson a Hitelesítő adatok szerkesztése lehetőségre.Expand Data source credentials, then click or tap Edit credentials.

  Az adatforráshoz tartozó hitelesítő adatok szerkesztése

 4. A hitelesítés módjaként válassza ki az OAuth2 lehetőséget, majd kattintson vagy koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.Select OAuth2 for Authentication method, then click or tap Sign in.

  Bejelentkezés a SharePointba

 5. Válasszon ki egy olyan fiókot, vagy jelentkezzen be egy olyan fiókkal, amely rendelkezik a SharePoint-listákra vonatkozó engedélyekkel.Select or sign in to an account that has permissions for the SharePoint lists.

  Bejelentkezve az Office 365-be

  A folyamat befejezése után a következő üzenet fog megjelenni a szolgáltatásban.When the process completes, you'll get the following message in the service.

  Adatforrás frissítve

3. lépés: Irányítópult létrehozásaStep 3: Create a dashboard

 1. A jelentéshez való visszatéréshez kattintson vagy koppintson a project-analysis lehetőségre a JELENTÉSEK szakaszban.To get back to your report, under REPORTS click or tap project-analysis.

 2. Kattintson vagy koppintson a bal felső részen található diagramra, majd aClick or tap the chart on the upper left, then click or tap gombostű ikonra..

  Diagram rögzítése

 3. Adja meg azon irányítópult nevét, amelyen rögzíteni kívánja, majd kattintson vagy koppintson a Rögzítés lehetőségre.Enter a name for the dashboard you want to pin to, then click or tap Pin.

  Diagram új irányítópulthoz való rögzítése

 4. Kattintson vagy koppintson a bal felső részen található diagramra, majd aClick or tap the chart on the upper right, then click or tap tap gombostű ikonra..

  Diagram rögzítése

 5. Jelölje ki a meglévő irányítópultot, majd kattintson vagy koppintson a Rögzítés lehetőségre.Select the existing dashboard, then click or tap Pin.

  Diagram meglévő irányítópulthoz való rögzítése

 6. Ismételje meg a rögzítés lépéseit a két másik képi megjelenítés esetében is.Repeat the pinning process for the other two visuals.

 7. A bal oldali navigációs panelen kattintson vagy koppintson az irányítópult nevére.In the left navigation pane, click or tap the dashboard name.

  Új irányítópult a webhely-navigációban

 8. Tekintse át az irányítópultot.Review the dashboard. Bármelyik csempére kattintva visszatérhet a jelentéshez.If you click on a tile, you will go back to the report.

  A kész irányítópult

Ezzel a Power BI szolgáltatásban végzett munka nagy részének végére értünk.That wraps up most of the work in Power BI. Ha most először hozott létre jelentést és irányítópultot, akkor gratulálunk!If that was your first experience creating reports and dashboards, congratulations! Ha már szakértő, akkor bízunk benne, hogy gyorsan végzett.If you're already a pro, we hope you could move through it quickly. Most riasztások felvétele következik, hogy mindenképpen értesüljön róla, ha az irányítópult a figyelmét igényli.Now we will add alerting to make sure we know if the dashboard needs our attention.

Következő lépésekNext steps

Az oktatóanyag-sorozat következő lépése az adatriasztások beállítása a Power BI-projektjelentéshez.The next step in this tutorial series is to set up data alerts for the Power BI project report.