Mi's megváltozott a System Center Configuration Manager a System Center 2012 Configuration ManagerbenWhat's changed in System Center Configuration Manager from System Center 2012 Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager aktuális ágának a System Center 2012 Configuration Manager olyan fontos módosításait.The current branch of System Center Configuration Manager introduces important changes from System Center 2012 Configuration Manager. Ez a témakör ismerteti a jelentős változtatások és az eredeti 1511-es verzió a System Center Configuration Manager új képességei.This topic identifies significant changes and new capabilities found in the baseline version 1511 of System Center Configuration Manager. A System Center Configuration Manager soron következő frissítések bevezetett változások kapcsolatos további tudnivalókért lásd: What's new in System Center Configuration Manager növekményes verzióját.To learn about changes introduced in subsequent updates for System Center Configuration Manager, see What’s new in System Center Configuration Manager incremental versions.

A 2015. decemberi kiadása a System Center Configuration Manager (1511-es verzió) történt a jelenlegi Configuration Manager terméket a Microsoft eredeti kiadását.The December 2015 release of System Center Configuration Manager (version 1511) was the initial release of the current Configuration Manager product from Microsoft. Ez általában nevezzük System Center Configuration Manager aktuális ágának.It is typically referred to as System Center Configuration Manager current branch. Aktuális ág azt jelzi, hogy ez a verziója, amely támogatja a termék növekményes frissítéseit.Current branch indicates this is a version that supports incremental updates to the product. A kiadási és a korábbi kiadásokban a Configuration Manager megkülönböztetésére úgy is tartalmazza.It also provides a way to distinguish between this release and previous releases of Configuration Manager.

A System Center Configuration Manager:System Center Configuration Manager:

 • A termék nevét, például a Configuration Manager 2007 vagy System Center 2012 Configuration Manager korábbi verzióival ellentétben a nem használ évet vagy termékazonosítót azonosítója.Does not use a year or product identifier in the product name, unlike past versions such as Configuration Manager 2007 or System Center 2012 Configuration Manager.

 • Támogatja a növekményes, a terméken belüli frissítéseket, más néven frissítési verziókat.Supports incremental, in-product updates, also called update versions. Az eredeti kiadásának verziója 1511-es volt.The initial release was version 1511. Későbbi verziói konzolon belüli frissítések hasonlóan 1710 többször egy év kiadásakor.Subsequent versions are released several times a year as in-console updates, like version 1710.

 • Már telepítve van egy alapkonfigurációt használ.Is installed using a baseline version. Az eredeti alapkonfiguráció 1511-es állapotában alapkonfiguráció új verzióit is kiadott időnként, például 1802.While 1511 was the original baseline version, new baseline versions are also released from time to time, like 1802. Alapverziók egy új System Center Configuration Manager-hely és a hierarchia telepítéséhez vagy frissítéséhez a Configuration Manager 2012 támogatott verziójából származó használható.Baseline versions can be used to install a new System Center Configuration Manager site and hierarchy or to upgrade from a supported version of Configuration Manager 2012.

A Configuration Manager konzolon belüli frissítéseiIn-console updates for Configuration Manager

A System Center Configuration Manager egy nevű konzolon belüli szolgáltatási metódust használ frissítés és karbantartás megkeresheti és telepítheti az ajánlott frissítéseket is, amely megkönnyíti.System Center Configuration Manager uses an in-console service method called Updates and Servicing that makes it easy to locate and install recommended updates.

Egyes verziói csak meglévő helyek frissítésére használhatók (a a Configuration Manager konzolon), és nem használható új Configuration Manager-helyek telepítéséhez.Some versions are only available as updates for existing sites (from within the Configuration Manager console), and cannot be used to install new Configuration Manager sites.
Például a 1710 update csak egy érhető el a Configuration Manager konzolon.For example, the 1710 update is only available from within the Configuration Manager console. Segítségével, amely már egy olyan futtat a System Center Configuration Manager hely frissítése.It is used to update a site that already runs a version of System Center Configuration Manager.

Egy frissítési verzió új verziójú alapkonfigurációként (ilyen például a frissítés 1802) néven rendszeres időközönként is kiadott.Periodically, an update version is also released as a new baseline version (like update 1802). Az ilyen típusú frissítés telepítése egy új hierarchia, anélkül, hogy egy régebbi Alapverzió (például 1511-es) kezdődnie, és frissítse a legújabb verzióra a módon használható.This kind of update can be used to install a new hierarchy, without the need to start with an older baseline version (like 1511) and upgrade your way to the most current version.

Frissítések használatával kapcsolatos további információkért lásd: frissítések a System Center Configuration Manager.For more information about using updates, see Updates for System Center Configuration Manager.
Baslines kapcsolatos további információkért lásd: alapkonfiguráció és frissítési verziók.For more information about baslines, see Baseline and update versions.

Új helyrendszer-szerepkör: szolgáltatáskapcsolódási pontNew site system role: service connection point

A Microsoft Intune-összekötő helyébe egy új helyrendszerszerepkör, amely további funkciókat tesz lehetővé a szolgáltatáskapcsolódási pont.The Microsoft Intune connector is replaced by a new site system role that enables additional functionality, the service connection point. A szolgáltatáskapcsolódási pont:The service connection point:

 • A Microsoft Intune-összekötő helyettesíti integrálja az Intune szolgáltatást a System Center Configuration Manager helyszíni mobileszköz-kezelés.Replaces the Microsoft Intune connector when you integrate Intune with System Center Configuration Manager on-premises mobile device management.

 • Használható ügyfélként pontot-az-kezelt eszközökre.Is used as a point-of-contact for devices you manage.

 • A telepítéssel kapcsolatos használati adatok feltölt a Microsoft felhőalapú szolgáltatásából.Uploads usage data about your deployment to the Microsoft cloud service.

 • Lehetővé teszi a központi telepítés a Configuration Manager-konzolon elérhető frissítések.Makes updates that apply to your deployment available from within the Configuration Manager console.

E helyrendszerszerepkör online és offline módban.This site system role supports both online and offline modes of operation. Bővebb információkért lásd: A System Center Configuration Manager szolgáltatáskapcsolódási pontjának ismertetése.For more information, see About the service connection point in System Center Configuration Manager.

Használati adatok gyűjtéseUsage data collection

A System Center Configuration Manager a webhelyek és az infrastruktúra használati adatokat gyűjt.System Center Configuration Manager collects usage data about your sites and infrastructure. Az összeállított adatokat – elküldte a szolgáltatáskapcsolódási pont a Microsoft felhőalapú szolgáltatásából.This information is compiled and submitted to the Microsoft cloud service by the service connection point. Szükség van ahhoz, hogy az üzembe helyezéshez a Configuration Manager használt verziójára vonatkozó frissítések letöltése a Configuration Manager.It is required to enable Configuration Manager to download updates for your deployment that apply to the version of Configuration Manager you use. A szolgáltatáskapcsolódási pont beállításakor megadhatja, hogy mindkét összegyűjtött adatok szintjét, és hogy nyújtják automatikusan (online mód) vagy manuálisan (kapcsolat nélküli módban).When you set up the service connection point, you can specify both the level of data that is collected, and whether this is submitted automatically (online mode) or manually (offline mode).

További információkért lásd: használati adatszintek és beállítások.For more information, see Usage data levels and settings.

Az Intel AMT technológia (Active Management Technology) támogatásaSupport for Intel Active Management Technology (AMT)

A System Center Configuration Managerrel, a natív támogatást az AMT-alapú számítógépeknek a Configuration Manager konzolon belül el lett távolítva.With System Center Configuration Manager, native support for AMT-based computers from within the Configuration Manager console has been removed. AMT-alapú számítógépek továbbra is teljes körűen felügyelt, használatakor a Intel SCS-bővítmény a Microsoft System Center Configuration Manager.AMT-based computers remain fully managed when you use the Intel SCS Add-on for Microsoft System Center Configuration Manager. A bővítmény elérhetővé teszi a legújabb funkciókat az AMT felügyelete során a Configuration Manager áthidalja ezeket a módosításokat bevezetéséig érvényben.The add-on provides you access to the latest capabilities to manage AMT, while removing limitations introduced until Configuration Manager could incorporate those changes.

Integrált AMT eltávolítása a System Center Configuration Manager sávon kívüli felügyeleti tartalmazza.The removal of integrated AMT for System Center Configuration Manager includes Out-of-Band Management. A sávon kívüli felügyeleti pont helyrendszerszerepkör már nem használható, és nem érhető el.The Out-of-Band Management point site system role is no longer used, nor available.

Vegye figyelembe, hogy ez a változás nincs hatással a System Center 2012 Configuration Manager sávon kívüli felügyeleti.Note that Out-of-Band Management in System Center 2012 Configuration Manager is not affected by this change.

Elavult funkciókDeprecated functionality

Bizonyos funkciók – például a natív támogatása a Intel Active Management Technology (AMT) rendszerű számítógépek, a Configuration Manager konzolt el lesznek távolítva.Some capabilities, like native Support for Intel Active Management Technology (AMT) based-computers, are removed from the Configuration Manager console. Egyéb funkciók – például a hálózati hozzáférés-védelem teljes egészében eltávolítottunk.Other capabilities, like Network Access Protection, are removed entirely. Emellett egyes régebbi Microsoft-termékek, például a Windows Vista, Windows Server 2008 és az SQL Server 2008, már nem támogatottak.Additionally, some older Microsoft products like Windows Vista, Windows Server 2008, and SQL Server 2008, are no longer supported.

Elavult szolgáltatások listáját lásd: eltávolítva és elavult elemeket a System Center Configuration Manager.For a list of deprecated features, see Removed and deprecated items for System Center Configuration Manager.

További információk a támogatott termékekről, operációs rendszerekről és konfigurációkról: a System Center Configuration Manager által támogatott konfigurációk.For details about supported products, operating systems, and configurations, see Supported configurations for System Center Configuration Manager.

Ügyfelek központi telepítéseClient deployment

A System Center Configuration Manager vezet be egy új funkció a Configuration Manager-ügyfél új verzióinak tesztelésére a hely többi részének az új szoftverek frissítése előtt.System Center Configuration Manager introduces a new capability for testing new versions of the Configuration Manager client before upgrading the rest of site with the new software. Beállíthat egy üzem előtti gyűjteménnyel, amelyben egy új ügyfél próbaüzemben való tesztelését.You can set up a pre-production collection in which to pilot a new client. Ha elégedett az új ügyfélszoftver üzem előtti környezetben, előléptetheti az ügyfelet, hogy automatikusan frissítse az a hely többi részének az új verzióval.Once you are satisfied with the new client software in pre-production, you can promote the client to automatically upgrade the rest of the site with the new version.

Az ügyfelek további információkért lásd: ügyfélfrissítések tesztelése egy üzem előtti gyűjteményben a System Center Configuration Managerben az.For more information on how to test clients, see How to test client upgrades in a pre-production collection in System Center Configuration Manager.

Operációs rendszer központi telepítéseOperating system deployment

Vegye figyelembe az operációs rendszer központi telepítéséhez a következő módosításokat:Be aware of the following changes to operating system deployment:

 • A feladatütemezés létrehozása varázsló, a frissíteni az operációs rendszer verziófrissítő csomagjának, egy új feladatütemezés-típus érhető el.In the Create Task Sequence Wizard, Upgrade an operating system from upgrade package, a new task sequence type is available. A lépések a számítógépek rendszerről Windows 7, Windows 8 vagy Windows 8.1 és Windows 10 hoz létre.It creates the steps to upgrade computers from Windows 7, Windows 8, or Windows 8.1 to Windows 10. További információk: A Windows frissítése a legújabb verzióra a System Center Configuration Managerrel.For more information, see Upgrade Windows to the latest version with System Center Configuration Manager.

 • A Windows PE társ-gyorsítótárazás már elérhető az operációs rendszerek központi telepítésekor.Windows PE Peer Cache is now available when you deploy operating systems. Az operációs rendszerek központi telepítéséhez feladatütemezést futtató számítógépek használható Windows PE társ-gyorsítótárazás egy helyi társtól (társ-gyorsítótárazási forrástól), hogy tartalmat egy terjesztési pontról történő letöltésük helyett.Computers that run a task sequence to deploy an operating system can use Windows PE Peer Cache to obtain content from a local peer (a peer cache source), instead of downloading content from a distribution point. Így minimálisra csökkenthető a nagykiterjedésű hálózat (WAN) forgalma a helyi terjesztési pont nélküli fiókirodai forgatókönyvek esetén.This helps minimize wide area network (WAN) traffic in branch office scenarios where there is no local distribution point. További tájékoztatást A Windows PE társ-gyorsítótárazás előkészítése a WAN-hálózati forgalom csökkentése érdekében a System Center Configuration Managerben című témakörben talál.For more information, see Prepare Windows PE peer cache to reduce WAN traffic in System Center Configuration Manager.

 • Most már megtekintheti a állapotát a Windows szolgáltatásként a környezetben.You can now view the state of Windows as a service in your environment. Is létrehozhat karbantartási terveket telepítési körök kialakításához, és győződjön meg arról, hogy a Windows 10 aktuális ág a számítógépek mindig naprakészek maradjanak új buildek kiadásakor.You can also create servicing plans to form deployment rings, and ensure that Windows 10 current branch computers are kept up-to-date when new builds are released. Emellett riasztásokat is megtekinthetik, amikor a Windows 10-ügyfelek az aktuális ág (CB) vagy az aktuális ág buildjénél a támogatásuk támogatási üzleti (CBB) végéhez közelednek.Additionally, you can view alerts when Windows 10 clients are near the end of support for their build of Current Branch (CB) or Current Branch for Business (CBB). További információk: A Windows mint szolgáltatás kezelése System Center Configuration Managerrel.For more information, see Manage Windows as a service using System Center Configuration Manager.

AlkalmazáskezelésApplication management

Vegye figyelembe az Alkalmazáskezelés a következő módosításokat:Be aware of the following changes to application management:

 • A System Center Configuration Manager lehetővé teszi az univerzális Windows Platform (UWP-) alkalmazásokat a Windows 10 és újabb rendszert futtató eszközökre.System Center Configuration Manager lets you deploy Universal Windows Platform (UWP) apps for devices running Windows 10 and later. Lásd: Windows-alkalmazások létrehozása a System Center Configuration Managerrel.See Creating Windows applications with System Center Configuration Manager.

 • A Szoftverközpont új, modern megjelenéssel rendelkezik.Software Center has a new, modern look. Az alkalmazások lapon korábban csak a megjelent az alkalmazáskatalógusban (a felhasználók számára elérhető alkalmazások) most alkalmazások megjelenjenek a Szoftverközpontban. Lehetővé teszi több felderíthető történő központi telepítését, és a felhasználók számára az Alkalmazáskatalógus hivatkoznak szükségtelenné teszi.Apps that previously only appeared in the Application Catalog (user-available apps) now appear in Software Center under the Applications tab. This makes these deployments more discoverable, and makes it unnecessary for users to refer to the Application Catalog. Emellett Silverlight-kompatibilis böngésző használata sem szükséges a továbbiakban.Additionally, a Silverlight enabled browser is no longer required. Lásd: A System Center Configuration Managerrel végzett alkalmazáskezelés tervezése és konfigurálása.See Plan for and configure application management in System Center Configuration Manager.

 • Az új Windows Installer mobileszköz-felügyelettel alkalmazástípus lehetővé teszi a Windows Installer-alapú alkalmazások létrehozását és telepítését Windows 10-et futtató, regisztrált számítógépeken.The new Windows Installer through MDM application type lets you create and deploy Windows Installer-based apps to enrolled PCs that run Windows 10. Lásd: Windows-alkalmazások létrehozása a System Center Configuration Managerrel.See Creating Windows applications with System Center Configuration Manager.

 • Amikor egy alkalmazás olyan belső fejlesztésű iOS-alkalmazást hoz létre, csak adja meg az alkalmazáshoz tartozó telepítő (.ipa) fájlt kell.When you create an application for an in-house iOS app, you only need to specify the installer (.ipa) file for the app. Már nem kell megadnia egy megfelelő tulajdonságlista (.plist) fájlt.You no longer need to specify a corresponding property list (.plist) file. Lásd: iOS-alkalmazások létrehozása a System Center Configuration Managerrel.See Creating iOS applications with System Center Configuration Manager.

 • A Configuration Manager 2012-ben való adjon meg egy hivatkozást egy alkalmazást a Windows áruházban sikerült közvetlenül, vagy keresse meg a távoli számítógép, amely az alkalmazás telepítve volt.In Configuration Manager 2012, to specify a link to an app in the Windows Store, you could either specify the link directly, or browse to a remote computer that had the app installed. A System Center Configuration Managerben, esetében továbbra is megadhatja a hivatkozást közvetlenül, de most helyett egy referencia-számítógépet tallózással, megkeresheti az áruházban az alkalmazás közvetlenül a Configuration Manager konzoljáról.In System Center Configuration Manager, you can still enter the link directly, but now, instead of browsing to a reference computer, you can browse the store for the app directly from the Configuration Manager console.

SzoftverfrissítésekSoftware updates

Vegye figyelembe a szoftverfrissítéseket a következő módosításokat:Be aware of the following changes to software updates:

 • A System Center Configuration Manager már képes észlelni az szoftver frissítés módszereket számítógépek közötti különbség.System Center Configuration Manager can now detect the difference between software update management methods for computers. Pontosabban akkor képesek megkülönböztetni a Windows 10 rendszerű számítógépeket, amely a Windows Update for Business (WUfB) a szoftverfrissítések felügyeletéhez, és a szoftverfrissítések felügyeletéhez a Windows Server Update Services (WSUS) csatlakozó számítógép.Specifically, it can differentiate between a Windows 10 computer that connects to Windows Update for Business (WUfB) for software update management, and a computer connected to Windows Server Update Services (WSUS) for software update management. A UseWUServer attribútum egy új, és megadja, hogy a számítógép a WUfB kezelhető.The UseWUServer attribute is new, and specifies whether the computer is managed with WUfB. Ezt a beállítást egy gyűjteményben használva eltávolíthatja ezeket a számítógépeket a szoftverfrissítés kezeléséből.You can use this setting in a collection to remove these computers from software update management. További információkért lásd: Integráció a Windows Update for Business szolgáltatással a Windows 10 rendszerben.For more information, see Integration with Windows Update for Business in Windows 10.

 • Mostantól ütemezése és a WSUS-karbantartási feladat futtatása a Configuration Manager konzolról.You can now schedule and run the WSUS clean-up task from the Configuration Manager console. A szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságait, ha a WSUS-karbantartási feladat futtatását választja futtatni fogja a következő szoftverfrissítések szinkronizálását.In Software Update Point Component properties, when you select to run the WSUS clean-up task, it will run at the next software updates synchronization. A lejárt szoftverfrissítések frissítések vannak beállítva, hogy állapotot elutasította a WSUS-kiszolgáló és a Windows Update Agent a számítógépeken a továbbiakban nem keresi a szoftverfrissítések.The expired software updates are set to a status of declined on the WSUS server, and the Windows Update Agent on computers will no longer scan these software updates. További információk: A WSUS-karbantartási feladat ütemezése és futtatása.For more information, see Schedule and run the WSUS clean up task.

Megfelelőségi beállításokCompliance settings

Vegye figyelembe a következő módosításokat a megfelelőségi beállítások:Be aware of the following changes to compliance settings:

 • A System Center Configuration Manager javítja a munkafolyamat konfigurációelemek létrehozásához.System Center Configuration Manager improves the workflow for creating configuration items. Mostantól létrehozhat egy konfigurációelemet, majd kiválaszthatja a támogatott platformokat, és ekkor csak a platformra vonatkozó beállítások lesznek elérhetők.Now, when you create a configuration item, and select supported platforms, only the settings relevant to that platform are available. Lásd: Bevezetés a System Center Configuration Manager megfelelőségi beállításainak használatába.See Get started with compliance settings in System Center Configuration Manager.

 • A Konfigurációelem létrehozása varázsló egyszerűbbé a létrehozandó konfigurációelem-típus kiválasztásához.The Create Configuration Item wizard now makes it easier to choose the configuration item type you want to create. Emellett új és frissített konfigurációelemek állnak rendelkezésre a következőkhöz:Additionally, new and updated configuration items are available for:

  • A Configuration Manager ügyfélalkalmazással felügyelt Windows 10-eszközökre.Windows 10 devices managed with the Configuration Manager client.

  • A Configuration Manager ügyfélalkalmazással felügyelt Mac OS X-eszközökön.Mac OS X devices managed with the Configuration Manager client.

  • Windows asztali és kiszolgáló számítógépekhez a Configuration Manager-ügyféllel felügyelt.Windows desktop and server computers managed with the Configuration Manager client.

  • A Configuration Manager ügyfélalkalmazás nélkül felügyelt Windows 8.1 és Windows 10 eszközökre.Windows 8.1 and Windows 10 devices managed without the Configuration Manager client.

  • A Configuration Manager ügyfélalkalmazás nélkül felügyelt Windows Phone-eszközök.Windows Phone devices managed without the Configuration Manager client.

  • a Configuration Manager-ügyfél nélkül felügyelt iOS és Mac OS X-eszközökön.iOS and Mac OS X devices managed without the Configuration Manager client.

  • Android és Samsung KNOX Standard eszközökhöz a Configuration Manager ügyfélalkalmazás nélkül felügyelt.Android and Samsung KNOX Standard devices managed without the Configuration Manager client.

  Lásd: Konfigurációelemek létrehozása a System Center Configuration Managerben.See How to create configuration items in System Center Configuration Manager.

 • Mac OS X rendszerű számítógépek, vagy a Microsoft Intune-nal regisztrált, vagy kezeli a Configuration Manager-ügyfél beállítások kezelésének támogatása.Support for managing settings on Mac OS X computers that are either enrolled with Microsoft Intune or managed using the Configuration Manager client. Lásd: Konfigurációelemek létrehozása a System Center Configuration Manager ügyfélalkalmazás nélkül felügyelt iOS és Mac OS X rendszerű eszközökhöz.See How to create configuration items for iOS and Mac OS X devices managed without the System Center Configuration Manager client.

Az adatok és a helyinfrastruktúra védelmeProtect data and site infrastructure

A System Center Configuration Manager lehetővé teszi az integrációt a Windows Hello for Business (korábbi nevén Microsoft Passport for Work).System Center Configuration Manager lets you integrate with Windows Hello for Business (formerly Microsoft Passport for Work). Vállalati Windows Hello egy alternatív bejelentkezési módszer, amely az Active Directory vagy egy Azure Active Directory-fiókot használ jelszó, intelligens kártya vagy virtuális intelligens kártya helyett a Windows 10-es eszközökön.Windows Hello for Business is an alternative sign-in method that uses Active Directory, or an Azure Active Directory account, to replace a password, smart card, or virtual smart card on devices running Windows 10. Lásd: Windows Hello for Business settings in System Center Configuration Manager (A Vállalati Windows Hello beállításai a System Center Configuration Managerben).See Windows Hello for Business settings in System Center Configuration Manager.

Mobileszközök kezelése a Microsoft Intune-nalMobile device management with Microsoft Intune

A System Center Configuration Manager a mobileszköz-felügyeleti felületet fejlesztéseket vezet be többek között:System Center Configuration Manager introduces improvements to the mobile device management experience, including:

 • A felhasználónként regisztrálható eszközök száma a megadott korlát helyezi.Placing a limit on the number of devices a user can enroll.

 • Adja meg a feltételeket és kikötéseket felhasználók a vállalati portál el kell fogadnia ahhoz, azok regisztrálása vagy használata előtt az alkalmazást.Specifying terms and conditions users of the Company Portal must accept before they can enroll or use the app.

 • Hozzáadása egy eszközregisztráció-kezelő szerepkör nagyszámú eszköz kezeléséhez.Adding a device enrollment manager role to help manage large numbers of devices.

A Configuration Manager és az Intune mobileszköz-kezelési képességekre vonatkozó további információkért lásd: hibrid mobileszköz-kezelés (MDM) a System Center Configuration Manager és a Microsoft Intune.For more information about mobile device management capabilities with Configuration Manager and Intune, see Hybrid mobile device management (MDM) with System Center Configuration Manager and Microsoft Intune.

Helyszíni mobileszköz-felügyeletOn-premises Mobile Device Management

Kezelheti mobileszközök most a helyi Configuration Manager-infrastruktúra használatával.You can now manage mobile devices by using on-premises Configuration Manager infrastructure. Minden Eszközkezelési és felügyeleti adat kezelése a helyszínen, és nem a Microsoft Intune vagy más felhőalapú szolgáltatás részeként.All device management and management data is handled on-premises, and is not part of Microsoft Intune or other cloud services. Az ilyen típusú Eszközkezelés nem igényel ügyfélszoftvert.This type of device management doesn't require client software. A Configuration Manager kezeli az eszközöket az eszköz operációs rendszerének beépített képességekkel.Configuration Manager manages devices with capabilities that are built into the device operating systems.

További tudnivalókért lásd: mobileszközök kezelése a helyszíni infrastruktúrával a System Center Configuration Managerben.To learn more, see Manage mobile devices with on-premises infrastructure in System Center Configuration Manager.