Operációsrenszer-lemezképek testreszabása a System Center Configuration ManagerrelCustomize operating system images with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager operációsrendszer-lemezképek WIM-fájl, és a referencia-fájlokat és mappákat, amelyek szükségesek a sikeres telepítéséhez és az operációs rendszer konfigurációjához a számítógépen a tömörített gyűjteményét tartalmazzák.Operating system images in System Center Configuration Manager are WIM files and represent a compressed collection of reference files and folders that are required to successfully install and configure an operating system on a computer. Egy egyéni operációsrendszer-lemezkép összeállítása és rögzítése egy olyan referencia-számítógépről történik, amelyen konfigurálnia kell az operációs rendszer összes szükséges fájlját, a támogatási fájlokat, a szoftverfrissítéseket, az eszközöket és az egyéb szoftveralkalmazásokat.A custom operating system image is built and captured from a reference computer that you configure with all the required operating system files, support files, software updates, tools, and other software apps. A referencia-számítógépet tetszőleges mértékben konfigurálhatja manuálisan.The extent to which you manually configure the reference computer is up to you. A referencia-számítógép konfigurálását teljesen automatizálhatja egy elkészítési feladatütemezés alkalmazásával. Emellett megadhatja a referencia-számítógép bizonyos jellemzőit manuálisan, majd feladatütemezésekkel automatizálhatja a további konfigurálást, vagy konfigurálhatja a referencia-számítógépet manuálisan, feladatütemezések alkalmazása nélkül is.You can completely automate the configuration of the reference computer by using a build and capture task sequence, you can manually configure certain aspects of the reference computer and then automate the rest by using task sequences, or you can manually configure the reference computer without using task sequences. A következő szakaszok segítségével az operációs rendszer testreszabását.Use the following sections to customize an operating system.

A referencia-számítógép előkészítésePrepare for the reference computer

Számos szempontot figyelembe kell vennie, mielőtt rögzíti az operációs rendszer lemezképét egy referencia-számítógépről.There are several things to think about before you use capture an operating system image from a reference computer.

Az automatikus vagy manuális konfigurációs közöttDecide between an automated or manual configuration

Az alábbi táblázat a referencia-számítógép automatizált, illetve kézi konfigurálásának előnyeit és hátrányait összegzi.The following outlines advantages and disadvantage for an automated and manual configuration of the reference computer.

Automatizált konfigurálásAutomated configuration

ElőnyökAdvantages

 • A konfigurálás során nincs szükség személyes felügyeletre, így a rendszergazda vagy a felhasználó jelenlétére sem.The configuration can be completely unattended, which eliminates the requirement for an administrator or user to be present.

 • A feladatütemezés ismét felhasználható további referencia-számítógépek konfigurálásának megismétléséhez, és nagymértékben megbízható.You can reuse the task sequence to repeat the configuration of additional reference computers with a high level of confidence.

 • A feladatütemezés a referencia-számítógépek közötti különbségek érvényre juttatása érdekében anélkül módosítható, hogy ismét létre kelljen hozni a teljes feladatütemezést.You can modify the task sequence to accommodate differences in reference computers without having to recreate the entire task sequence.

  HátrányokDisadvantages

 • A feladatütemezések kezdeti létrehozása és ellenőrzése hosszadalmas lehet.The initial action to build a task sequence can take a long time to create and test.

 • Amennyiben a referencia-számítógép jelentős módosításokat kíván meg, a feladatütemezés újbóli létrehozása és ellenőrzése hosszadalmas lehet.If the reference computer requirements change significantly, it can take a long time to rebuild and retest the task sequence.

Kézi konfigurálásManual configuration

ElőnyökAdvantages

 • Nem szükséges feladatütemezéseket létrehoznia, ellenőriznie, illetve elhárítania a fellépő hibákat.You do not have to create a task sequence or take the time to test and troubleshoot the task sequence.

 • Telepítése CD-ről anélkül (így magát a Windowst is) az összes szoftvercsomag a Configuration Manager-csomagból.You can install directly from CDs without putting all the software packages (including Windows itself) into a Configuration Manager package.

  HátrányokDisadvantages

 • A referencia-számítógép konfigurálásának pontossága a konfigurálást végző rendszergazdán vagy felhasználón múlik.The accuracy of the reference computer configuration depends on the administrator or user who configures the computer.

 • Önnek mindenképpen ellenőriznie kell, hogy a referencia-számítógép konfigurálása megfelelő-e.You must still verify and test that the reference computer is configured correctly.

 • Nem használhatja újra a konfigurációs módszert.You cannot reuse the configuration method.

 • A folyamat során valakinek mindvégig jelen kell lennie.Requires a person to be actively involved throughout the process.

A referencia-számítógéppel kapcsolatos szempontokConsiderations for the reference computer

Az alábbi táblázat a referencia-számítógépek konfigurálásához alapvetően szükséges elemeket sorolja fel.The following lists the basic items to consider when you configure a reference computer.

 • Operációs rendszer központi telepítéseOperating system to deploy

  A referencia-számítógépre a célszámítógépekre központilag telepíteni kívánt operációs rendszert kell telepíteni.The reference computer must be installed with the operating system that you intend to deploy to your destination computers. A központilag telepíthető operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért lásd: operációs rendszer központi telepítésének infrastrukturális követelményei.For more information about the operating systems that you can deploy, see Infrastructure requirements for operating system deployment.

 • Megfelelő szervizcsomagAppropriate service pack

  A referencia-számítógépre a célszámítógépekre központilag telepíteni kívánt operációs rendszert kell telepíteni.The reference computer must be installed with the operating system that you intend to deploy to your destination computers.

 • Megfelelő szoftverfrissítésekAppropriate software updates

  Telepítsen minden olyan szoftveralkalmazást, amit szerepeltetni kíván a referencia-számítógépen rögzített operációsrendszer-lemezképen.Install all software applications that you want included in the operating system image that you capture from the reference computer. Szoftveralkalmazásokat a rögzített operációsrendszer-lemezképnek a célszámítógépekre történő központi telepítése során is telepíthet.You can also install software applications when you deploy the captured operating system image to your destination computers.

 • MunkacsoporttagságWorkgroup membership

  A konfigurálni kívánt referencia-számítógépnek munkacsoportba kell tartoznia.The reference computer must be configured as a member of a workgroup.

 • A SysprepSysprep

  A Sysprep rendszer-előkészítő eszköz egy olyan technológia, amely más telepítőeszközökkel együtt használható Windows operációs rendszerek új számítógépre telepítéséhez.The System Preparation (Sysprep) tool is a technology that you can use with other deployment tools to install Windows operating systems onto new hardware. A Sysprep előkészíti a számítógépet lemezkép készítésére, illetve az ügyfélnek történő szállításra. Ennek érdekében úgy konfigurálja a számítógépet, hogy újraindításkor új számítógép-biztonsági azonosítót (SID) hozzon létre.Sysprep prepares a computer for disk imaging or delivery to a customer by configuring the computer to create a new computer security identifier (SID) when the computer is restarted. A Sysprep emellett azokat a felhasználó- és számítógép-specifikus beállításokat és adatokat is törli, amelyek nem kerülhetnek a célszámítógépre.In addition, Sysprep cleans up user and computer-specific settings and data that must not be copied to a destination computer.

  A célszámítógépen a következő parancs futtatásával kézzel is végrehajtható a Sysprep:You can manually Sysprep the reference computer by running the following command:

  Sysprep /quiet /generalize /reboot

  A /generalize kapcsoló utasítja a Sysprep eszközt a rendszerspecifikus adatok eltávolítására a Windows-telepítésből.The /generalize option instructs Sysprep to remove system-specific data from the Windows installation. Rendszerspecifikus adatok például az eseménynaplók, az egyedi biztonsági azonosítók (SID-k) és az egyéb egyedi adatok.System-specific information includes event logs, unique security IDs (SIDs), and other unique information. Az egyedi rendszeradatok eltávolítása után a számítógép újraindul.After the unique system information is removed, the computer restarts.

  A Sysprep a feladatütemezés Windows előkészítése a rögzítéshez lépésével vagy médiarögzítéssel automatizálható.You can automate Sysprep by using the Prepare Windows for Capture task sequence step or capture media.

  Fontos

  A feladatütemezés Windows előkészítése a rögzítéshez lépése megkísérli a referencia-számítógép helyi rendszergazdai jelszavának üres értékre történő visszaállítását a Sysprep futtatása előtt.The Prepare Windows for Capture task sequence step attempts to reset the local administrator password on the reference computer to a blank value before Sysprep runs. Ha A jelszónak meg kell felelnie a bonyolultsági feltételeknek Helyi biztonsági házirend engedélyezve van, a feladatütemezés e lépése nem fogja tudni visszaállítani a rendszergazdai jelszót.If the Local Security policy Password must meet complexity requirements is enabled, this task sequence step fails to reset the administrator password. Ebben az esetben a feladatütemezés futtatása előtt tiltsa le a házirendet.In this scenario, disable this policy before you run the task sequence.

  A Sysprep eszközről a Rendszer-előkészítő eszköz (Sysprep) – technikai útmutató című témakörben olvashat bővebben.For more information about Sysprep, see System Preparation (Sysprep) Technical Reference.

 • Telepítésiforgatókönyv szükséges megfelelő eszközök és parancsfájlokAppropriate tools and scripts required to mitigate installation scenarios

  Megfelelő, a telepítésiforgatókönyv-hibák számának csökkentéséhez szükséges eszközök és parancsfájlokAppropriate tools and scripts required to mitigate installation scenarios

 • Asztal megfelelő testreszabása: például háttérkép, védjegy és alapértelmezett felhasználói profilAppropriate desktop customization, such as wall paper, branding, and default user profile

  A referencia-számítógépen beállíthatja azokat az asztaltulajdonságokat, amelyeket szerepeltetni kíván a referencia-számítógépen rögzített operációsrendszer-lemezképen.You can configure the reference computer with the desktop customization properties that you want to include when you capture the operating system image from the reference computer. Az asztal tulajdonságai közé tartozik például a háttérkép, a vállalati védjegyek, illetve az alapértelmezett normál felhasználói profil.Desktop properties include wallpaper, organizational branding, and a standard default user profile.

A referencia-számítógép manuális elkészítéseManually build a reference computer

Az alábbi eljárással készíthet el egy referencia-számítógépet manuálisan.Use the following procedure to manually build a reference computer.

Megjegyzés

Ha a referencia-számítógépet manuálisan készíti el, az operációs rendszer lemezképét médiarögzítésű adathordozó használatával rögzítheti.When you manually build the reference computer, you can capture the operating system image by using capture media. További információkért lásd: médiarögzítésű adathordozó létrehozása.For more information, see Create capture media.

A referencia-számítógép manuális elkészítéseTo manually build the reference computer

 1. Azonosítsa a referencia-számítógépként használandó számítógépet.Identify the computer to use as the reference computer.

 2. Konfigurálja a referencia-számítógépen a megfelelő operációs rendszert és minden egyéb szoftvert, amely a központi telepítéshez használni kívánt operációsrendszer-lemezkép létrehozásához szükséges.Configure the reference computer with the appropriate operating system and any other software that is required to create the operating system image that you want to deploy.

  Figyelmeztetés

  Telepítse legalább a megfelelő operációs rendszert és szervizcsomagot, a támogatott illesztőprogramokat és a szükséges szoftverfrissítéseket.At a minimum, install the appropriate operating system and service pack, support drivers, and required software updates.

 3. Konfigurálja a referencia-számítógépet, hogy munkacsoport tagja legyen.Configure the reference computer to be a member of a workgroup.

 4. Állítsa vissza a referencia-számítógép helyi rendszergazdájának jelszavát üresre.Reset the local Administrator password on the reference computer so that the password value is blank.

 5. Sysprep futtatásához használja a következő parancsot: sysprep /quiet /generalize /reboot.Run Sysprep by using the command: sysprep /quiet /generalize /reboot. A /generalize kapcsoló utasítja a Sysprep eszközt a rendszerspecifikus adatok eltávolítására a Windows-telepítésből.The /generalize option instructs Sysprep to remove system-specific data from the Windows installation. Rendszerspecifikus adatok például az eseménynaplók, az egyedi biztonsági azonosítók (SID-k) és az egyéb egyedi adatok.System-specific information includes event logs, unique security IDs (SIDs), and other unique information. Az egyedi rendszeradatok eltávolítása után a számítógép újraindul.After the unique system information is removed, the computer restarts.

  Amikor a referencia-számítógép készen áll, egy feladatütemezés segítségével rögzítse az operációs rendszer lemezképét a referencia-számítógépről.After the reference computer is ready, use a task sequence to capture the operating system image from the reference computer. A lépések részletes leírását az Operációs rendszer lemezképének rögzítése meglévő referencia-számítógépről című témakörben találja.For detailed steps, see Capture an operating system image from an existing reference computer.

Referencia-számítógép elkészítése feladatütemezés használatávalUse a task sequence to build a reference computer

A referencia-számítógép elkészítésének folyamatát egy feladatütemezés használatával automatizálhatja, amely telepíti az operációs rendszert, az illesztőprogramokat, az alkalmazásokat és így tovább.You can automate the process to create a reference computer by using a task sequence to deploy the operating system, drivers, applications, and so on. Az alábbi lépések végrehajtásával készítse el a referencia-számítógépet, és rögzítse az operációs rendszer lemezképét a referencia-számítógépről.Use the following steps to build the reference computer and then to capture the operating system image from the reference computer.