Administrasjon av Power BI i administrasjonsportalen

Administrasjonsportalen inneholder innstillinger som Power BI for alle brukerne i organisasjonen. I administrasjonsportalen kan du for eksempel vise bruksmetrikk, få tilgang til Administrasjonssenter for Microsoft 365 og kontrollere hvordan brukere samhandler med Power BI.

Den fullstendige administrasjonsportalen er tilgjengelig for globale administratorer og brukere som har Power BI administratorrolle. Hvis du ikke har en av disse rollene, vil du bare se Kapasitetsinnstillinger i portalen. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen som tjenesteadministrator i Power BI, kan du se Forstå rollen som administrator i Power BI.

Hvordan kommer du til administrasjonsportalen

Du må være en global administrator eller Power BI-tjenesteadministrator for å få tilgang til administrasjonsportalen for Power BI. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen som tjenesteadministrator i Power BI, kan du se Forstå rollen som administrator i Power BI. Hvis du vil gå til administrasjonsportalen for Power BI, kan du følge disse trinnene:

 1. Logg deg på Power BI ved å bruke den globale administratorkontoen.

 2. Velg ... fra toppteksten for siden > Innstillinger > Administrasjonsportal .

  Innstillingermenyen med administrasjonsportal valgt.

Det finnes mange inndelinger i administrasjonsportalen. Resten av denne artikkelen inneholder informasjon om hver av disse inndelingene.

Skjermbilde som viser menyen for administrasjonsportalen.

Måledata for bruk

Bruksmetrikk lar deg overvåke bruken av Power BI i organisasjonen din. Det viser også hvilke brukere og grupper i organisasjonen som er mest aktive i Power BI.

Obs!

Første gang du kommer til instrumentbordet, eller når du kommer dit etter en lengre periode uten å ha vist instrumentbordet, er det sannsynlig at du ser et innlastingsskjermbilde mens vi laster inn instrumentbordet.

Når instrumentbordet er lastet inn, ser du to deler med fliser. Den første delen inneholder bruksdata for enkeltbrukere, og den andre delen inneholder lignende informasjon for grupper.

Her er en forklaring på hva du vil se i hver kartdel:

 • Distinkt antall av alle instrumentbord, rapporter og datasett i arbeidsområdet for brukeren.

  Spesifikt antall instrumentbord, rapporter, datasett

 • Mest brukte instrumentbord av antall brukere som har tilgang til den. Eksempel: Du har et instrumentbord som du har delt med tre brukere. Du har også lagt til instrumentbordet i en app som to ulike brukere er koblet til. Antallet for instrumentbordet er 6 (1 + 3 + 2).

  Mest brukte instrumentbord

 • Det mest populære innholdet som brukerne er koblet til. Innholdet vil være det som brukerne kan nå gjennom Hent data-prosessen, for eksempel SaaS-malapper, -filer eller -databaser.

  Mest brukte pakker

 • En visning av toppbrukerne basert på hvor mange instrumentbord de har, både instrumentbord de opprettet selv og instrumentbord som er delt med dem.

  Hyppigste brukere – instrumentbord

 • En visning av toppbrukerne basert på hvor mange rapporter de har.

  Hyppigste brukere – rapporter

Den andre inndelingen viser den samme typen informasjon, men basert på grupper. I denne inndelingen ser du hvilke grupper i organisasjonen som er mest aktive, og hva slags informasjon de forbruker.

Med denne informasjonen kan du få ekte innsikt i hvordan Power BI brukes i hele organisasjonen.

Brukere

Du kan administrere Power BI-brukere, -grupper og -administratorer i administrasjonssenteret for Microsoft 365. Brukere-fanen inneholder en kobling til administrasjonssenteret.

Gå til administrasjonssenteret for Microsoft 365

Premium per bruker

Premium per bruker en ny måte å lisensiere Premium-funksjoner per bruker på. Etter at minst én bruker er tilordnet en Premium per bruker-lisens, kan de tilknyttede funksjonene aktiveres i hvilket som helst arbeidsområde. Administratorer kan administrere innstillingene for automatisk oppdatering og arbeidsbelastning som vises til brukere og deres standardverdier. Tilgang til XMLA-endepunktet kan for eksempel deaktiveres, angis til skrivebeskyttet eller til lese- og skrivetilgang.

Innstillinger for Premium per bruker .

Se Power BI Premium vanlige spørsmål om bruker for å finne ut mer om denne lisensieringsmodellen.

Overvåkingslogger

Du kan administrere Power BI-overvåkingslogger i sikkerhets- og samsvarssenteret for Office 365. Revisjonslogger-fanen inneholder en kobling til sikkerhets- og samsvarssenteret. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Spor brukeraktiviteter i Power BI.

Hvis du vil bruke revisjonslogger, kontrollerer du at innstillingen Opprett revisjonslogger for intern aktivitetsrevisjon og samsvar er aktivert.

Leierinnstillinger

Leierinnstillinger gir deg muligheten til å finjustere kontrollen over funksjoner som er gjort tilgjengelige for organisasjonen din. Hvis du er bekymret for sensitive data, kan det hende at noen av funksjonene våre ikke er riktige for organisasjonen din, eller du ønsker kanskje at bare en bestemt funksjon skal være tilgjengelig for en bestemt gruppe.

Obs!

Leierinnstillinger som kontrollerer tilgjengeligheten av funksjoner i Power BI-brukergrensesnitt, kan være til hjelp med å opprette styringspolicyer, men er ikke et sikkerhetstiltak. Innstillingen Eksporter data begrenser for eksempel ikke tillatelsene til en Power BI-bruker på et datasett. Power BI-brukere med lesetilgang til et datasett, har tillatelse til å spørre dette datasettet og kan være i stand til å bevare resultatene uten å bruke funksjonen Eksporter data i Power BI-brukergrensesnittet.

De følgende avsnittene omhandler innstillingene i Leierinnstillinger-fanen.

Obs!

Det kan ta opptil 15 minutter før en endret innstilling trer i kraft for alle i organisasjonen.

Mange av innstillingene kan ha én av tre tilstander:

 • Deaktivert for hele organisasjonen: Ingen i organisasjonen kan bruke denne funksjonen.

  Innstillingen Deaktivert for alle

 • Aktivert for hele organisasjonen: Alle i organisasjonen kan bruke denne funksjonen.

  Innstillingen Aktivert for alle

 • Aktivert for et delsett av organisasjonen: Bestemte sikkerhetsgrupper i organisasjonen har tillatelse til å bruke denne funksjonen.

  Du kan også aktivere en funksjon for hele organisasjonen bortsett fra en bestemt gruppe brukere.

  Innstillingen Aktivert for delsett

  Du kan også kombinere innstillinger og aktivere funksjonen bare for en bestemt gruppe brukere og deaktivere den for en annen gruppe brukere. Dette vil sikre at bestemte brukere ikke har tilgang til funksjonen, selv om de er i gruppen som har tillatelse. Den mest restriktive innstillingen for en bruker er den som gjelder.

  Aktiver unntatt-innstillingen

De neste delene gir en oversikt over de ulike typene leierinnstillinger.

Innstillinger for hjelp og støtte

Publiser «Få hjelp» informasjon

Skjermbilde som viser grensesnittet for Publiser Få hjelp-informasjon.

Administratorer kan angi interne nettadresser for å overstyre målet til koblinger på Hjelp-menyen i Power BI og for lisensoppgraderinger. Hvis egendefinerte nettadresser er angitt, går brukerne i organisasjonen til interne ressurser for hjelp og støtte i stedet for standardmålene. Følgende ressursmål kan tilpasses:

 • Finn ut. Denne Hjelp-menyen er som standard rettet mot en liste over alle våre Power BI-læringsbaner og -moduler. Hvis du vil rette denne koblingen til interne læringsressurser i stedet, kan du angi en egendefinert nettadresse for læringsdokumentasjonen.

 • Fellesskap. Hvis du vil ta brukere til et internt forum fra Hjelp-menyen i stedet for til Power BI-fellesskapet, kan du angi en egendefinert nettadresse for Diskusjonsforum.

 • Lisensieringsoppgraderinger. Brukere med en (gratis) Power BI-lisens kan få muligheten til å oppgradere kontoen til Power BI Pro mens de bruker tjenesten. Brukere som allerede har en Power BI Pro lisens, kan bli bedt om å oppgradere til en Power BI Premium per bruker-lisens. Hvis du angir en intern nettadresse for lisensieringsforespørsler, kan du omadressere brukere til en intern forespørsel og kjøpsflyt og forhindre selvbetjent kjøp. Hvis du vil hindre brukere i å kjøpe lisenser, men det går greit å la brukere starte en prøveversjon av Power BI Pro eller Power BI Premium per bruker, kan du se Tillat brukere å prøve Power BI betalte funksjoner for å skille kjøpe- og prøvefunksjonene.

 • Få hjelp. Hvis du vil ta brukere til en intern brukerstøtte fra Hjelp-menyen i stedet for til Power BI-støtten, kan du angi en egendefinert nettadresse for Hjelpegruppe.

Motta e-postvarsler for tjenestebrudd eller hendelser

E-postaktiverte sikkerhetsgrupper mottar e-postvarsler hvis denne leieren påvirkes av et tjenestebrudd eller en hendelse. Finn ut mer om Varsler om avbrudd i tjenester.

Tillat brukerne å prøve betalte Power BI-funksjoner

Skjermbilde som viser Tillat brukere å prøve Power BI betalte funksjoner-grensesnittet.

Innstillingen Tillat brukere å prøve betalte Power BI-funksjoner er aktivert som standard. Denne innstillingen øker kontrollen over hvordan brukere får lisensoppgraderinger. I scenarioer der du har blokkert selvbetjent kjøp, kan brukere bruke flere funksjoner gratis i 60 dager. Brukere som har en Power BI (gratis)-lisens, kan starte en Power BI Pro prøveversjon. Brukere med en Power BI Pro lisens kan starte en Power BI Premium prøveversjon per bruker. Brukerens opplevelse av lisensoppgradering avhenger av hvordan du kombinerer lisensinnstillinger. Tabellen nedenfor viser hvordan oppgraderingsopplevelsen påvirkes av ulike innstillingskombinasjoner:

Innstilling for selvbetjent kjøp Tillat at brukeren prøver Power BI betalte funksjoner Sluttbrukeropplevelse
Aktivert Deaktivert Brukeren kan kjøpe en oppgradert lisens, men kan ikke starte en prøveversjon
Aktivert Aktivert Brukeren kan starte en gratis prøveversjon og oppgradere til en betalt lisens
Deaktivert Deaktivert Brukeren ser en melding om å kontakte IT-administratoren for å be om en lisens
Deaktivert Aktivert Brukeren kan starte en prøveversjon, men må kontakte IT-administratoren for å få en betalt lisens

Obs!

Du kan legge til en intern nettadresse for lisensieringsforespørsler i Innstillinger for hjelp og støtte. Hvis du angir nettadressen, overstyres den standard selvbetjente kjøpsfunksjonen. Den omadresserer ikke registrering for en prøvelisens. Brukere som kan kjøpe en lisens i scenarioene beskrevet i tabellen ovenfor, omdirigeres til den interne nettadressen.

Se Aktiver eller deaktiver selvbetjent registrering og kjøp for å finne ut mer.

Vis en egendefinert melding før du publiserer rapporter

Administratorer kan angi en egendefinert melding som vises før en bruker publiserer en rapport fra Power BI Desktop. Når du har aktivert innstillingen, må du angi en Egendefinert melding. Den egendefinerte meldingen kan være ren tekst eller følge Markdown-syntaks, som vist i følgende eksempel:

#### Important Disclaimer 

Before publishing the report to a workspace, be sure to validate that the appropriate users or groups have access to the destination workspace. If some users or groups should *not* have access to the content and underlying artifacts, remove or modify their access to the workspace, or publish the report to a different workspace. Learn about [giving access to the new workspaces](../collaborate-share/give-access-new-workspaces.md). 

Tekstområdet for Egendefinert melding støtter rulling, og du kan derfor skrive inn en melding på opptil 5000 tegn.

Skjermbilde av egendefinert melding-boksen.

Når brukerne publiserer rapporter til arbeidsområder i Power BI, ser de meldingen du har skrevet.

Dialogboksen brukerne ser når de publiserer rapporter til et arbeidsområde.

På samme måte som med andre leierinnstillinger kan du velge hvem egendefinerte meldinen gjelder:

 • Hele organisasjonen.
 • Spesifikke sikkerhetsgrupper.
 • eller Unntatt spesifikke sikkerhetsgrupper.

Innstillinger for arbeidsområde

I Leierinnstillinger i administrasjonsportalen finnes det tre deler for styring av arbeidsområder:

Opprett de nye arbeidsområdene

Arbeidsområder er steder der brukere samarbeider på instrumentbord, rapporter og annet innhold. Administratorer bruker innstillingen Opprett arbeidsområde (ny arbeidsområdeopplevelse til å angi hvilke brukere i organisasjonen som kan opprette arbeidsområder. Administratorer kan la alle eller ingen i en organisasjon opprette arbeidsområder av den nye opplevelsen. Opprettelse av arbeidsområder kan også være begrenset til medlemmer av bestemte sikkerhetsgrupper. Finn ut mer om arbeidsområder.

Opprett de nye arbeidsområdeopplevelsene

For klassiske arbeidsområder som er basert på Microsoft 365-grupper, gjennomføres administrasjon fremdeles i administrasjonsportalen og Azure Active Directory.

Obs!

Innstillingen Opprett arbeidsområder (ny arbeidsområdeopplevelse) gir som standard bare brukere som kan opprette Microsoft 365-grupper muligheten til å opprette nye Power BI-arbeidsområder. Husk å angi en verdi i Power BI-administrasjonsportalen for å sikre at riktige brukere kan opprette dem.

Liste over arbeidsområder

Administrasjonsportalen har en annen del av innstillingene om arbeidsområder i leietakeren. Du kan sortere og filtrere listen over arbeidsområder og vise detaljene for hvert arbeidsområde. Se Arbeidsområder i denne artikkelen for mer informasjon.

Publiser innholdspakker og apper

I administrasjonsportalen kontrollere du også hvilke brukere har tillatelse til å distribuere apper til organisasjonen. Se Publiser innholdspakker i og apper til hele organisasjonen i denne artikkelen for detaljer.

Bruk datasett på tvers av arbeidsområder

Administratorer kan bestemme hvilke brukere i organisasjonen som kan bruke datasett på tvers av arbeidsområder. Når denne innstillingen er aktivert, trenger brukerne fremdeles den nødvendige kompileringstillatelsen for et bestemt datasett.

Bruk datasett på tvers av arbeidsområder

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du seIntroduksjon til datasett på tvers av arbeidsområder.

Blokker oppretting av klassisk arbeidsområde

Administratorer kan kontrollere om organisasjonen kan opprette klassiske arbeidsområder. Når denne innstillingen er aktivert, kan brukere som oppretter et arbeidsområde bare opprette nye arbeidsområder av typen arbeidsområdeopplevelser.

Blokker oppretting av klassisk arbeidsområde

Når aktivert, vises ikke nylig opprettede Office 365-grupper i listen over arbeidsområder i Power BI. Eksisterende klassiske arbeidsområder vises fortsatt i listen. Når innstillingen er deaktivert, vises alle Office 365-gruppene brukeren er medlem i, i listen over arbeidsområder. Finn ut mer om den nye arbeidsområdeopplevelsene.

Informasjonsbeskyttelse

Bruk følsomhetsetiketter fra datakilder til dataene i Power BI (forhåndsversjon)

Når denne innstillingen er aktivert, Power BI datasett som kobles til følsomhetsetiketter i støttede datakilder, arve disse etikettene, slik at dataene blir klassifisert og sikre når de hentes inn i Power BI. Hvis du vil ha mer informasjon om arving av følsomhetsetiketter fra datakilder, kan du se Arving av følsomhetsetiketter fra datakilder (forhåndsversjon).

Hvis du vil aktivere arving av følsomhetsetiketter fra datakilder, går du til Power BI-leierinnstillingene og aktiverer veksleknappen under Informasjonsbeskyttelse > Bruk følsomhetsetiketter fra datakilder til dataene i Power BI (forhåndsvisning):

Skjermbilde av Bruk følsomhetsetiketter fra datakilder til dataene i Power BI-leierinnstillingen.

Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke brukerne generere en delingskobling for Personer i organisasjonen for innhold med beskyttelsesinnstillinger i følsomhetsetiketten.

Begrens innhold med beskyttede etiketter fra å deles via kobling med alle i organisasjonen.

Obs!

Denne innstillingen er deaktivert hvis du ikke har aktivert både innstillingen Tillat brukere å bruke følsomhetsetiketter for Power BI og innstillingen Tillat delingbare koblinger for å gi tilgang til alle i organisasjonen.

Følsomhetsetiketter med beskyttelsesinnstillinger inkluderer krypterings- eller innholdsmerkinger. Organisasjonen kan for eksempel ha en etikett med Svært konfidensielt som inkluderer kryptering og et vannmerke for «Svært konfidensielt» på innhold med denne etiketten. Når denne leierinnstillingen er aktivert og en rapport har en følsomhetsetikett med beskyttelsesinnstillinger, kan ikke brukere opprette delingskoblinger for Personer i organisasjonen:

Eksempel på deaktivert delingskobling til Personer i organisasjonen.

Hvis du vil lære mer om beskyttelsesinnstillinger for følsomhetsetiketter, kan du Microsoft 365 artikkelen Begrense tilgang til innhold ved å bruke følsomhetsetiketter til å bruke kryptering.

Eksport- og delingsinnstillinger

Gi gjestebrukere i Azure Active Directory tilgang til Power BI

Hvis du aktiverer denne innstillingen, får bedrift-til-bedrift-gjestebrukere i Azure Active Directory (Azure AD B2B) tilgang til Power BI. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, får gjestebrukere en feilmelding når de prøver å få tilgang til Power BI. Deaktivering av denne innstillingen for hele organisasjonen hindrer den også brukere i å invitere gjester til organisasjonen. Bruk alternativet for bestemte sikkerhetsgrupper for å kontrollere hvilke gjestebrukere som skal ha tilgang til Power BI.

Gi gjestebrukere i Azure Active Directory tilgang til Power BI

Inviter eksterne brukere til organisasjonen

Innstillingen Inviter eksterne brukere til organisasjonen hjelper organisasjoner med å velge hvorvidt nye eksterne brukere kan inviteres til organisasjonen gjennom Power BI av deling, tillatelser og abonnementsopplevelser. Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke en ekstern bruker som ikke allerede er en gjestebruker i organisasjonen, legges til i organisasjonen via Power BI.

Skjermbilde som viser innstillingen Inviter eksterne brukere til organisasjonen.

Viktig!

Denne innstillingen ble tidligere kalt «Del innhold med eksterne brukere». Det nye navnet gjenspeiler i større grad hvilken funksjon innstillingen har.

En bruker må også ha rollen som en bruker som kan invitere gjester i Azure Active Directory for å kunne invitere eksterne brukere til organisasjonen. Denne innstillingen kontrollerer bare muligheten til å invitere via Power BI.

Tillat eksterne gjestebrukere å redigere og behandle innhold i organisasjonen

Azure AD B2B-gjestebrukere kan redigere og behandle innhold i organisasjonen. Finn ut mer

Det følgende bildet viser alternativet Tillat Azure Active Directory gjestebrukere å redigere og administrere innhold i organisasjonen.

Skjermbilde som viser gjestebrukerne i Azure A D til å redigere og behandle innhold i organisasjonen.

I administrasjonsportalen kontrollere du også hvilke brukere har tillatelse til å invitere eksterne brukere til organisasjonen. Se Del innhold med eksterne brukere i denne artikkelen for å finne ut mer.

Vise Azure Active Directory i lister over foreslåtte personer

Innstillingen Vis Azure Active Directory i lister over foreslåtte personer hjelper organisasjoner med å begrense synligheten til eksterne brukere i delingsopplevelser. Når deaktivert, Azure Active Directory (Azure AD)-gjestebrukere ikke vises i personvelger foreslåtte brukere-lister. Dette bidrar til å hindre utilsiktet deling til eksterne brukere og se hvilke eksterne brukere som har blitt lagt til i organisasjonen gjennom Power BI deling av brukergrupper.

Viktig!

Når innstillingen er satt til deaktivert, kan du fremdeles gi tillatelse til en gjestebruker ved å angi den fullstendige e-postadressen i personvelgere.

Vise Azure Active Directory i lister over foreslåtte personer

Publiser på nett

Som Power BI-administrator gir innstillingen Publiser på nettet deg alternativer som lar brukerne opprette innebyggingskoder for å publisere rapportene på nettet. Denne funksjonaliteten gjør rapporten og dataene den inneholder tilgjengelig for alle på nettet. Finn ut mer om publisering på nettet.

Obs!

Det er bare Power BI-administrator som kan gi tillatelse til å opprette nye innebyggingskoder for publisering på nettet. Organisasjoner kan ha eksisterende innebyggingskoder. Se avsnittet Innebyggingskoder i administrasjonsportalen for å se gjennom rapporter som for øyeblikket er publisert.

Du finner Publiser på nett under > Filbyggingsrapport når innstillingen Publiser på nett er aktivert.

Skjermbilde som viser alternativet Publiser på nett.

Innstillingen Publiser på nett i administrasjonsportalen gir alternativer for hvilke brukere som kan opprette innebyggingskoder.

Innstillingen Publiser på nettet

Administratorer kan angi Publiser på nettet til Aktivert, og Velg hvordan innebygde koder fungerer til Bare tillat eksisterende innebyggingskoder. I dette tilfellet kan brukere opprette innebyggingskoder, men de må kontakte Power BI-administrator for å få tillatelse til å gjøre det.

Ledetekst for Publiser på nett

Brukere vil se forskjellige alternativer i brukergrensesnittet basert på hvilken innstilling som er angitt for Publiser på nettet.

Funksjon Aktivert for hele organisasjonen Deaktivert for hele organisasjonen Bestemte sikkerhetsgrupper
Publiser på nett under rapportmenyen Flere alternativer (…) Aktivert for alle Ikke synlig for alle Bare synlig for autoriserte brukere eller grupper.
Administrere innebyggingskoder under Innstillinger Aktivert for alle Aktivert for alle Aktivert for alle

Alternativet * Slett kun for autoriserte brukere eller grupper.
* Hent koder aktivert for alle.
Innebyggingskoder i administrasjonsportalen Status har én av følgende verdier:
* Aktiv
* Støttes ikke
* Blokkert
Statusen viser Deaktivert Status har én av følgende verdier:
* Aktiv
* Støttes ikke
* Blokkert

Hvis en bruker ikke er autorisert basert på tenantinnstillingen, vises statusen brutt.
Eksisterende publiserte rapporter Alle aktivert Alle deaktivert Rapporter fortsetter å gjengis for alle.

Kopier og lim inn visualobjekter

Brukere i organisasjonen kan kopiere visualobjekter fra en flis eller en rapport og lime dem inn som statiske bilder i eksterne programmer.

Skjermbilde av aktiveringsbryter for kopier og lim inn visualobjekter.

Eksporter til Excel

Brukere i organisasjonen kan eksportere data fra en visualisering til en Excel-fil.

Skjermbilde av innstillingen Eksporter til Excel

Eksporter til CSV

Brukere i organisasjonen kan eksportere data til en CSV-fil fra en flis, en visualisering eller en sideformatert rapport.

Skjermbilde av innstillingen Eksporter til CSV

Last ned rapporter

Brukere i organisasjonen kan laste ned PBIX-filer og sideformaterte rapporter.

Skjermbilde av innstillingen Last ned rapporter.

Tillat live-tilkoblinger

Brukere i organisasjonen kan bruke Power BI-tjenesten Live Connect. Tillate live-tilkoblinger gir også brukere tillatelse til å bruke Analyser i Excel.

Skjermbilde av innstillingen Tillat live-tilkoblinger.

Eksporter rapporter som PowerPoint-presentasjoner eller PDF-dokumenter

Brukere i organisasjonen kan eksportere rapporter som PowerPoint-filer eller PDF-dokumenter.

Skjermbilde av Eksporter rapporter som PowerPoint- eller PDF-dokumenter.

Eksporter rapporter som MHTML-dokumenter

Brukere i organisasjonen kan eksportere sideformaterte rapporter som MTHTML-dokumenter.

Skjermbilde av innstillingen Eksporter til MHTML.

Eksporter rapporter som Word-dokumenter

Brukere i organisasjonen kan eksportere sideformaterte rapporter som Word-dokumenter.

Skjermbilde av innstillingen Eksporter til Word.

Eksporter rapporter som XML-dokumenter

Brukere i organisasjonen kan eksportere sideformaterte rapporter som XML-dokumenter.

Skjermbilde av innstillingen Eksporter til XML.

Eksporter rapporter som bildefiler (forhåndsversjon)

Brukere i organisasjonen kan bruke API-en for eksportering av rapport til fil til å eksportere rapporter som bildefiler.

Skjermbilde av innstillingen Eksporter som bilde.

Skjermbilde av innstillingen Skriv ut instrumentbord og rapporter.

Sertifisering

Tillat brukere i denne organisasjonen å sertifisere datasett, dataflyter og apper. Se Aktiver sertifisering av innhold for mer informasjon.

E-postabonnementer

Brukere i organisasjonen kan opprette e-postabonnementer. Finn ut mer om abonnementer.

Aktivere E-postabonnementer

som standard kan alle som har administrator-, medlems-eller bidrags yter-rollen i et arbeidsom råde i organisasjonen, funksjone innhold på Power BI hjem. nye brukere vil se innholdet i den aktuelle delen øverst på Power BI hjemme siden. Aktuelt innhold flytter ned Starts IDen etter hvert som brukere legger til favoritter & hyppige og nylige. se funksjons innhold på kollegers Power BI hjemme side for mer informasjon.

Du kan deaktivere muligheten til å funksjons innhold og administrere det i administrasjons portalen. Se Administrer utvalgt innhold i denne artikkelen for å lese om hvordan du kontrollerer utvalgt innhold i domenet.

Med denne innstillingen bestemmer Power BI-administratorer hvem i organisasjonen som kan bruke utvalgte tabeller i datatypegalleriet i Excel.

Skjermbilde av innstillingen Tillat koblinger til utvalgte tabeller.

Obs!

Tilkoblinger til utvalgte tabeller deaktiveres også hvis innstillingen Tillat live-tilkoblinger er satt til Deaktivert.

Les mer om Utvalgte Power BI-tabeller in Excel.

Microsoft Teams integrasjon i Power BI-tjenesten

denne innstillingen gir organisasjoner tilgang til funksjoner som fungerer med Microsoft Teams og Power BI-tjenesten. disse funksjonene omfatter å starte Teams opplevelser fra Power BI som chat, Power BI appen for Teams og få Power BI varsler fra Teams. hvis du vil aktivere eller deaktivere Teams integrasjonen, kan du arbeide med Teams administrator.

skjerm bilde som viser innstillingen for leier for Microsoft Teams integrasjon i administrasjons portalen for Power B.

Les mer om samarbeid i Microsoft Teams med Power BI.

installer Power BI-appen for Teams automatisk

automatisk installasjon gjør det enklere å installere Power BI-appen for Microsoft Teams, uten å måtte endre Microsoft Teams retnings linjer for app-oppsett. Denne endringen øker hastigheten på installasjonen og fjerner administrator problemer med konfigurering og vedlikehold av infrastruktur som kreves av en policy for app-installasjon.

alternativet installer Power BI for Microsoft Teams automatisk leier innstillinger legges til i Power BI administrasjons portalen, slik at Power BI administratorer kan kontrollere funksjonen for automatisk installasjon. Som standard er automatisk installasjon aktivert.

Den automatiske installasjonen skjer for en bruker under følgende betingelser:

 • Power BI-appen for Microsoft Teams er satt til tillatt i administrasjons portalen for Microsoft Teams.
 • Power BI leier innstillingen installeres Power BI appen for Microsoft Teams automatisk aktivert.
 • brukeren har en Microsoft Teams-lisens.
 • brukeren åpner Power BI-tjenesten (f.eks. app.powerbi.com) i en nett leser.

i utgangs punktet gjelder for nye brukere første gang de besøker Power BI-tjenesten i en nett leser. automatisk installasjon starter etter 1. November 2021 for brukere som besøker Power BIs tjenesten og oppfyller vilkårene.

når det oppstår automatisk installasjon, ser brukerne følgende varsel i varslings ruten Power BI tjeneste.

melding om at Microsoft Teams appen ble installert automatisk.

les mer om Power BI-appen for Microsoft Teams.

Denne leier innstillingen er tilgjengelig for administratorer som er i ferd med å deaktivere oppretting av delte koblinger til personer i organisasjonen. Du finner dette alternativet i administrasjons portalen ved å navigere til Innstillinger for > eksport og deling av leiere, som > gir mulighet til å gi tilgang til alle i organisasjonen.

Skjerm bilde av Tillat at koblinger kan deles for å gi tilgang til alle i organisasjons innstillingene.

Som med andre leier innstillinger kan du aktivere Delings koblinger til personer i organisasjonen for:

 • Hele organisasjonen
 • Bestemte sikkerhetsgrupper
 • Eller med unntak av spesifikke sikkerhets grupper

Hvis denne innstillingen er deaktivert for en bruker med Delings tillatelser til en rapport, kan denne brukeren bare dele rapporten via koble til bestemte personer eller personer med eksisterende tilgang.

Skjerm bilde viser alternativet del deaktivert.

Oppdagelses innstillinger

Muligheten til å oppdage er en funksjon som data sett eiere kan bruke til å gjøre det påsvarte innholdet synlig for brukere som ikke har tilgang til dem ennå. Se muligheten til å finne flere detaljer.

Innstillinger for innholdspakke og app

Publiser innholdspakker og apper til hele organisasjonen

Administratorer bruker denne innstillingen til å bestemme hvilke brukere som kan publisere innholdspakker og apper til hele organisasjonen i stedet for bestemte grupper. Finn ut mer om publisering av apper.

Følgende bilde viser alternativet Hele organisasjonen min når du oppretter en innholdspakke.

Publiser innholdspakke til organisasjonen

Opprett maler for organisasjonens innholdspakker og apper

Brukere i organisasjonen kan opprette malinnholdspakker som bruker datasett basert på én datakilde i Power BI Desktop. Finn ut mer om mal-apper.

Skyv apper til sluttbrukere

Brukere kan dele apper direkte med sluttbrukere uten at AppSource må innstalleres. Finn ut mer om automatisk installasjon av apper for sluttbrukere.

Integrasjonsinnstillinger

Tillat XMLA-endepunkter og Analyser i Excel med lokale datasett

Brukere i organisasjonen kan bruke Excel til å vise og samhandle med lokale Power BI-datasett. Dette tillater også tilkoblinger til XMLA-endepunkter. Lær mer om analyser i Excel.

Bruk ArcGIS Maps for Power BI

Brukere i organisasjonen kan bruke visualiseringen ArcGIS Maps for Power BI som leveres av Esri. Lær mer om ArcGIS Maps.

Bruke globalt søk for Power BI (forhåndsvisning)

Brukere i organisasjonen kan bruke eksterne søkefunksjoner som er avhengige av Azure Search.

integrasjon med SharePoint og Microsoft Lister

brukere i organisasjonen kan opprette Power BI rapporter direkte fra SharePoint og Microsoft Lister. deretter kan de utvikle Power BI rapporter på dataene i disse listene og publisere dem tilbake til listene, slik at de er synlige for andre som har tilgang til listen. Denne innstillingen er i > integrasjons innstillinger for leier innstillinger.

tillat integrasjon med SharePoint og Microsoft Lister.

Denne funksjonen er aktivert som standard. selv om funksjonen er deaktivert, kan du i SharePoint og Microsoft Lister-brukere se Power BI > visualisere listen og eksisterende Power BI rapporter på integrer -menyen. Hvis de velger Visualiser listen, går de til en feilside som forklarer at administrator har deaktivert funksjonen.

lær mer om hvordan du oppretter rapporter fra SharePoint og Microsoft Lister.

Snowflake (SSO)

For at data sett eiere skal kunne aktivere single sign-on for DirectQuery-tilkoblinger til Snowflake i data sett innstillinger, må en Power BI administrator aktivere innstillingen Snowflake SSO . Denne innstillingen godkjenner sending av Azure AD-legitimasjon til Snowflake for godkjenning for hele organisasjonen. se Koble til Snowflake i Power BI tjeneste for mer informasjon.

Skjerm bilde av Snowflake (SSO).

Azure AD enkel Sign-On (SSO) for gateway

denne innstillingen aktiverer Azure Active Directory (Azure AD) single sign-on (SSO) gjennom lokale datagatewayer til sky data kilder som er avhengige av Azure AD-basert godkjenning. den gir sømløs azure AD SSO-tilkobling til azure-baserte data kilder, for eksempel azure Synapse Analytics (SQL DW), azure data Explorer, Snowflake på azure og Azure Databricks gjennom en lokal datagateway.

Denne funksjonen er viktig for brukere som jobber med rapporter som krever SSO-tilkobling i DirectQuery-modus til data kilder som er distribuert i et Azure Virtual Network (Azure-VNet). når du konfigurerer SSO for en gjeldende data kilde, utføres spørringer under Azure AD-identiteten til brukeren som samhandler med Power BI rapporten.

En viktig sikkerhets relatert vurdering er at gateway-eiere har full kontroll over sine lokale datagatewayer. Dette betyr at det er teoretisk mulig for en ond sinnet gateway-eier å fange opp Azure AD SSO-tokener når de flyter gjennom en lokal datagateway (dette er ikke et problem for datagatewayer for VNet fordi de vedlikeholdes av Microsoft).

På grunn av denne mulige trusselen er Azure AD single Sign-On-funksjonen deaktivert som standard for lokale datagatewayer. som Power BI administrator, må du aktivere innstillingen for Azure AD Single Sign-On (SSO) for Gateway -leier (vist nedenfor) i Power BI administrasjons portalen før data kilder kan aktiveres for Azure AD-SSO på en lokal datagateway. Før du aktiverer funksjonen, må du begrense muligheten til å distribuere lokale datagatewayer i organisasjonen din til aktuelle administratorer.

Skjerm bilde av Azure AD single Sign-On (SSO) for gateway-Tenant.

Innstillinger for R-og Python-effekter

Samhandle med og dele R-og Python-effekter

Brukere i organisasjonen kan samhandle med og dele visuelle effekter som er opprettet med R-eller Python-skript. Lær mer om visuelle R-effekter.

Obs!

Denne innstillingen gjelder for hele organisasjonen og kan ikke begrenses til bestemte grupper.

Revisjons- og bruksinnstillinger

Opprette overvåkingslogger for intern aktivitetsovervåking og samsvar

Brukere i organisasjonen kan bruke revisjon til å overvåke hva andre brukere i organisasjonen har gjort i Power BI. Finn ut mer

Denne innstillingen må være aktivert for at loggoppføringene skal bli registrert. Det kan oppstå en forsinkelse på opptil 48 timer fra aktivering av revisjon og frem til du kan se revisjonsdataene. Hvis du ikke ser data umiddelbart, kan du kontrollere revisjonsloggene senere. Det kan være en lignende forsinkelse mellom å få tillatelse til å vise revisjonsloggene og muligheten til å få tilgang til loggene.

Obs!

Denne innstillingen gjelder for hele organisasjonen og kan ikke begrenses til bestemte grupper.

Brukstall for innholdsskapere

Når brukere i organisasjonen er aktivert, kan de se bruks målinger for instrument bord, rapporter og data sett som de har riktige tillatelser for. Finn ut mer om bruksdata.

 1. Fra administrasjonsportalen velger du Leierinnstillinger > Innstillinger for revisjon og bruk > Bruksdata for innholdsskapere.

 2. Aktiver eller deaktiver bruksdata > Bruk.

  Skjerm bilde som viser bruks dataene for leier innstillingene for administrator portalen.

Brukerspesifikke data i bruksmetrikk for skapere av innhold

Bruksmetrikk for skapere av innhold viser visningsnavn og e-postadresser for brukere som har tilgang til innholdet. Finn ut mer om bruksdata.

Brukerspesifikke data er som standard aktivert for bruksmetrikk, og kontoinformasjon for innholdsoppretteren er inkludert i rapporten for bruksmetrikk. Hvis du ikke ønsker å samle inn denne informasjonen for alle brukerne, kan du deaktivere funksjonen for angitte sikkerhetsgrupper, eller for en hel organisasjon. Kontoinformasjon for den ekskluderte brukeren vises da i rapporten som Uten navn.

Innstillinger for instrumentbord

Dataklassifisering for instrumentbord

Brukere i organisasjonen kan merke instrumentbord med klassifiseringer som angir instrumentbordets sikkerhetsnivå. Finn ut mer

Obs!

Denne innstillingen gjelder for hele organisasjonen og kan ikke begrenses til bestemte grupper.

Nettinnhold på instrumentbordfliser

Brukere i organisasjonen kan legge til og vise nettinnholdsfliser på Power BI-instrumentbord. Finn ut mer

Obs!

Dette kan sette organisasjonens sikkerhet i fare via ondsinnet nettinnhold.

Innstillinger for utviklere

Bygge inn innhold i apper

Brukere i organisasjonen kan bygge inn Power BI-instrumentbord og -rapporter i SaaS-programmer (Software as a Service). Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil brukere være hindret fra å bruke REST-API-er til å bygge inn Power BI-innhold i programmer. Finn ut mer

Tillate tjenestekontohavere å bruke Power BI-API

Nettapper som er registrert i Azure Active Directory (Azure AD), bruker en tilordnet tjenestekontohaver for å få tilgang til programmeringsgrensesnitt for Power BI uten en pålogget bruker. Hvis du vil tillate at en app bruker autentisering som tjenestekontohaver, må tjenestekontohaveren være inkludert i en tillatt sikkerhetsgruppe. Finn ut mer

Obs!

Tjenestekontohavere arver tillatelsene for alle Power BI-leierinnstillingene fra sikkerhetsgruppen. Hvis du vil begrense tillatelser, må du opprette en dedikert sikkerhetsgruppe for tjenestekontohavere og legge den til i listen «Bortsett fra bestemte sikkerhetsgrupper» for de aktuelle aktiverte Power BI-innstillingene.

Innstillinger for dataflyt

Opprett og bruk dataflyter

Brukere i organisasjonen kan opprette og bruke dataflyter. Hvis du vil se en oversikt over dataflyter, kan du se Selvbetjent dataforberedelse i Power BI (forhåndsversjon). Hvis du vil aktivere dataflyter i en Premium-kapasitet, kan du se Konfigurer arbeidsbelastninger.

Obs!

Denne innstillingen gjelder for hele organisasjonen og kan ikke begrenses til bestemte grupper.

Innstillinger for mal-apper

Tre innstillinger styrer malen apper muligheten til å publisere eller installere apper for malen.

Skjerm bilde som viser Power B I admin Portal app-innstillingene.

Installer malapper

Brukere i organisasjonen kan opprette arbeidsområder for mal-apper. Kontroller hvilke brukeren som kan publisere mal-apper eller distribuere dem til klienter utenfor organisasjonen via AppSource eller annen distribusjonsmetode.

Publiser malapper-innstilling aktivert for hele organisasjonen

Installere mal-apper som er oppført på AppSource

Brukere i organisasjonen kan laste ned og installere mal-apper bare fra AppSource. Kontrollerer hvilken bestemte brukere eller sikkerhetsgrupper kan installere malen apper fra AppSource.

Skjerm bilde som viser innstillingen for Install Template apps.

Installer mal-apper som ikke er oppført på AppSource

Kontroller hvilke brukere i organisasjonen kan laste ned og installere mal-apper som ikke er oppført på AppSource .

Installer malapper ikke oppført i AppSource-innstillingen

del data med Microsoft 365 services

tillat at Microsoft 365-tjenestene dine kan behandle eller lagre Power BI data som kan være utenfor Power BI-leierens geografiske område

skjerm bilde av admin-bryteren som tillater at Microsoft 365-tjenester behandler og lagrer Power BI innhold eksternt.

denne bryteren kontrollerer om Power BI innhold blir oppført i den sist viste listen på hjemme siden for Office. com. På grunn av data lagring-vurderinger som er beskrevet nedenfor, er det deaktivert som standard. når det er aktivert, kan Power BI innhold vises i listen.

Office. com og Power BI kan ha ulike krav til data lagring. hvis du vil forsikre deg om at funksjoner som den sist viste listen virker, Office. com-og Microsoft 365-tjenester kan ha behov for å behandle og/eller lagre Power BI data utenfor den geografiske plasseringen av Power BI-leieren som dataene ligger i.

ved å aktivere bryteren, som en Power BI administrator, er du eksplisitt påmelding inn i denne funksjonen, og du blir bedt om å aktivere disse kryss tjeneste egenskapene, noe som kan føre til at bestemt informasjon om Power BIs innholdet muligens flyter utenfor det geografiske området der det er plassert.

Power BI innhold som påvirkes, inkluderer rapporter, instrument bord, apper, arbeids bøker, paginerte-rapporter og arbeidsom råder. Informasjonen som kreves av den sist viste funksjonaliteten inkluderer:

 • Visnings navnet for innholdet.
 • Når innholdet sist ble åpnet.
 • Innholds typen som ble brukt (rapport, instrument bord osv.).

hvis du vil aktivere bryteren, kan du gå til administrasjons portal > leier innstillinger > dele data med Microsoft 365 services. Utvid bryteren, og sett bryteren Bytt til aktivert.

Referanse

Spørsmål&innstillinger

Gå gjennom spørsmål

Når denne innstillingen er aktivert, kan data sett eiere se gjennom spørsmål som slutt brukeren får om dataene sine.

Skjerm bilde av spørsmål og svar-innstilling for gjennomgang.

Synonym deling

Når denne innstillingen er aktivert, kan brukerne dele Q&A-synonymer som foreslåtte termer med alle i organisasjonen.

Skjermbilde av administratorinnstillingen for spørsmål og svar-deling.

Obs!

Hvis du deaktiverer denne innstillingen og bruker endringene, og deretter aktiverer synonymdeling på nytt, kan det ta noen uker å dele alle synonymene i organisasjonen på nytt.

Kapasitetsinnstillinger

Power BI Premium

Med Power BI Premium-fanen kan du administrere Power BI Premium-funksjoner (EM eller P SKU) som har blitt kjøpt for organisasjonen. Alle brukere i organisasjonen ser Power BI Premium-fanen, men vil bare se innholdet i den hvis de er angitt enten som enten Kapasitetsadministrator eller en bruker som har tillatelser til tilordning. Hvis en bruker ikke har noen tillatelser, vil de se følgende melding.

Ingen tilgang til Premium-innstillinger

Power BI Embedded

Med Power BI Embedded-fanen kan du vise Power BI Embedded (A SKU)-kapasitetene som du har kjøpt for kunden din. Siden du bare kan kjøpe A-SKU-er fra Azure, kan du behandle innebygde kapasiteter i Azure fra Azure Portal.

Hvis du vil ha mer Power BI Embedded-A-LAG-er, kan du se Kapasitet ogSK-Power BIi innebygd analyse .

Bygge inn koder

Som administrator kan du vise innebyggingskoder som er generert for leieren din, for å dele rapporter offentlig. Du kan også tilbakekalle eller slette koder. Finn ut mer

Skjermbilde som viser innebyggingskodene i Power BI administrasjonsportalen.

Visualobjekter for organisasjonen

Alle administrasjonsinnstillingene Power BI-visualiseringer, deriblant leierinnstillinger for Power BI-visualiseringer, er beskrevet i Behandle administratorinnstillinger for visualiseringer i Power BI.

Azure-tilkoblinger

Lagring på leiernivå (forhåndsversjon)

Som standard lagres data som brukes med Power BI, på en intern lagringsplass som er levert av Power BI. Med integrasjonen av dataflyter og Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) kan du lagre dataflytene dine i organisasjonens Azure Data Lake Storage Gen2-konto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Integrasjon av dataflyter og Azure Data Lake (forhåndsversjon).

Lagringstillatelser på arbeidsområdenivå (forhåndsversjon)

Administratorer av arbeidsområder kan som standard ikke koble til sin egen lagringskonto. Med denne forhåndsvisningsfunksjonen Power BI administratorer aktivere en innstilling som lar administratorer av arbeidsområdet koble til sin egen lagringskonto.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, kan du gå til Administrasjonsportal > Azure-tilkoblinger > Koble til Azure-ressurser (forhåndsversjon) > Lagringstillatelser på arbeidsområdenivå (forhåndsversjon) og merke av for Tillat administratorer for arbeidsområde å koble til sin egen lagringskonto.

Skjermbilde av avmerkingsboksen Tillat administratorer av arbeidsområde å koble til sine Log Analytics arbeidsområde.

Arbeidsområder

Som administrator kan du vise arbeidsområdene som finnes i organisasjonen på Arbeidsområder-fanen. I denne fanen kan du utføre disse handlingene:

 • Oppdater listen over arbeidsområder og detaljene for disse.
 • Eksporter dataene om arbeidsområdene til en CSV-fil.
 • Se detaljer om et arbeidsområde, inkludert ID, brukere og deres roller, og deres instrumentbord, rapporter og datasett.
 • Rediger listen over personer som har tilgang. Dette betyr at du kan slette arbeidsområdet. Du kan legge til deg selv i et arbeidsområde som administrator og deretter åpne arbeidsområdet og slette det.
 • Rediger feltene Navn og Beskrivelse.
 • Oppgrader klassiske arbeidsområder til den nye arbeidsområdeopplevelsen

Skjermbilde som viser en liste over arbeidsområder i Power BI i administrasjonsportalen.

Administratorer kan også bestemme om brukerne kan opprette nye arbeidsområder og klassiske arbeidsområder. Se Innstillinger for arbeidsområder i denne artikkelen for mer informasjon.

Tabellkolonnene på Arbeidsområder-fanen samsvarer med egenskaper som er returnert av REST-API for Power BI-administrator for arbeidsområder. Personlige arbeidsområder er av typen PersonalGroup, eldre arbeidsområder er av typen gruppe, og moderne arbeidsområder er av typen arbeidsområde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se De nye arbeidsområdene.

I fanen Arbeidsområde, vil se tilstanden til hvert arbeidsområde. Følgende tabell gir mer detaljer om betydningen av disse tilstandene.

Delstat Beskrivelse
Aktiv Et normalt arbeidsområde. Det indikerer ikke noe om bruk eller innhold, bare at selve arbeidsområdet er «normalt».
Frittstående Et arbeidsområde uten noen administratorbruker. Tilordne en administrator.
Slettet Et slettet arbeidsområde. Vi opprettholder nok metadata til å gjenopprette arbeidsområdet i opptil 90 dager.
Fjerner Et arbeidsområde som slettes, men som ikke er borte ennå. Brukere kan slette sine egne arbeidsområder, ved å plassere elementer i Fjerner og til slutt Slettet.

Administratorer kan også administrere og gjenopprette arbeidsområder ved hjelp av enten administrasjonsportalen eller cmdleter i PowerShell.

Administratorer kan også administrere og gjenopprette arbeidsområder.

Velge ett eller flere arbeidsområder for oppgradering.

Oppgrader arbeidsområder

Administratorer kan oppgradere klassiske arbeidsområder til den nye arbeidsområdeopplevelsen. Administratorer kan velge ett eller flere arbeidsområder med typegruppe til å oppgradere, eller bruke Oppgrader alle for å sette oppgraderingen av alle gruppearbeidsområder i kø. Oppgraderinger plasseres i kø og utføres asynkront. Det kan ta alt fra flere minutter til flere dager å fullføre alle ventende oppgraderinger fordi den generelle hastigheten for oppgraderinger initiert av administratorer er begrenset for å sikre problemfri kjøring av tjenesten. Kolonnen Status for oppgradering av arbeidsområde hjelper administratorer med å spore fremdriften på oppgraderingene initiert av administratorer. Administratorer kan avbryte oppgraderinger initiert av administratorer når de har status som Venter. For å umiddelbart oppdatere et arbeidsområde må du kontakte administratoren for arbeidsområdet og få dem til å starte oppgraderingen via innstillinger for arbeidsområde-ruten. Mer informasjon om oppgradering av arbeidsområde før du starter Power BI påbegynte arbeidsområdet.

Administratorer kan velge å oppgradere alle arbeidsområder.

Oppgrader alle køer for alle arbeidsområder for oppgradering.

Følgende tabell gir mer informasjon om statusen for oppgraderingen.

Status Beskrivelse
(Blank) Arbeidsområdet oppgraderes ikke av en Power BI-administrator.
Venter Arbeidsområdet er plassert i oppgraderingskø. Oppgraderingen kan avbrytes.
Pågår Arbeidsområdet oppgraderes aktivt. Oppgraderingen kan ikke avbrytes.
Mislykket Arbeidsområdet mislyktes på grunn av en regel for validering. Power BI har blitt utgitt og vil fortsette å utgi feilrettinger for oppgraderingsfeil, kan du prøv eventuelle «mislykkede» oppgraderinger på nytt.
Fullført Arbeidsområdet har blitt oppgradert av en administrator for Power BI de siste 30 dagene. En administrator for arbeidsområdet kan gå tilbake til det klassiske alternativet i løpet av 30-dagersperioden etter at arbeidsområdet ble oppgradert.

Begrensninger for oppgradering av arbeidsområder

Det finnes noen begrensninger ved oppgradering av arbeidsområder, slik som de som er oppført her. Mer informasjon om oppgradering av arbeidsområder før du prøver en oppgradering.

 • Hvis administratoren for et arbeidsområde ikke har vært tilgjengelig Power BI (i løpet av de siste 14 dagene), kan oppgraderingen mislykkes. Få administratoren for arbeidsområdet tilgang Power BI til å endre til en annen administrator før du prøver å oppgradere.
 • Hvis gruppen som er tilknyttet arbeidsområdet ikke har en gruppeeier i Azure Active Directory eller Microsoft 365, kan oppgraderingen mislykkes. Tilordne en gruppeeier i Azure Active Directory eller Microsoft 365 før du oppgraderer.
 • Som nevnt ovenfor, kan du sjekke om det er uendret arbeidsområder etter oppgraderingen, og sørge for å tilordne en administrator til disse arbeidsområdene. Power BI Administratorer kan bruke filtre fra administrasjons portalen til å finne foreldreløse arbeidsom råder og tilordne administratorer ett etter ett eller i parti.

Bruk tekst filtre fra Kol onne overskrifter til å finne arbeidsom rådene du vil gjøre noe med.

Nyttig tips: Bruk tekst filtre fra Kol onne overskrifter til å finne arbeidsom rådene du vil utføre handlinger på, for eksempel søk etter foreldreløse arbeidsom råder for å tilordne administratorer til.

Egendefinert varemerking

Som administrator kan du tilpasse utseendet til Power BI for hele organisasjonen. Det finnes for øyeblikket tre hovedalternativer:

Alternativer for egendefinert varemerking

 • Last opp logo: Hvis du vil oppnå best mulig resultat kan du laste opp en logo som lagres som en .png, 10 kB eller mindre, og minst 200 x 30 piksler.

 • Last opp forsidebilde: Du får best resultater ved å laste opp et forsidebilde som er lagret som en .jpg eller .png, 1 MB eller mindre, og minst 1920 x 160 piksler.

 • Velg tema farge: du kan velge temaet basert på heksadesimal #, RGB, verdi eller fra den angitte paletten.

hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til egen definert vare merking i Power BI-tjenesten.

Beskyttelsesmåledata

Når du har aktivert informasjonsbeskyttelse for Power BI, vises databeskyttelsesmål i administrasjonsportalen. Rapporten viser hvordan følsomhetsetiketter bidrar til å beskytte innholdet ditt.

Som Power BI-administrator kan du administrere alle rapportene, instrumentbordene og appene som er valgt ut i Fremhevet-seksjonen på Power BI Start på tvers av organisasjonen.

 • Velg Utvalgt innhold i Administrasjonsportalen.

Her ser du en oversikt over hvem har valgte ut innholdet, når det ble valgt ut og alle de aktuelle metadataene. Hvis noe ser mistenkelig ut, eller du ønsker å rydde opp i Utvalgt-delen, kan du slette forfremmet innhold etter behov.

Se Utvalgt innhold i denne artikkelen for informasjon om hvordan du aktiverer utvalgt innhold.

Neste trinn

Administrere Power BI i organisasjonen
Forstå rollen som Power BI-administrator
Overvåke Power BI i organisasjonen

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet