Endre hvordan visualobjekter samhandler i en Power BI-rapport

Hvis du har redigeringstillatelser for en rapport, kan du se Samhandling mellom visualobjekter for å endre hvordan visualiseringer på en rapportside påvirker hverandre.

Introduksjon til samhandling mellom visualobjekter

Visualiseringer på en rapportside kan som standard brukes til å kryssfiltrere og kryssutheve de andre visualiseringene på siden. Hvis du velger en stat på en kartvisualisering, fører dette til at kolonnediagrammet utheves og linjediagrammet filtreres for å vise data som bare gjelder for den aktuelle staten. Se Filtrering og utheving. Hvis du har en visualisering som støtter drilling, kan du drille ned i én visualisering uten at dette påvirker de andre visualiseringene på rapportsiden – dette er angitt som standard. Men begge disse standardatferdene kan overstyres, og samhandlinger angitt, per visualisering.

Denne artikkelen viser deg hvordan du bruker samhandling mellom visualobjekter i Power BI Desktop. Prosessen er den samme i Power BI-tjenesten Redigeringsvisning. Hvis du bare har tilgang til Lesevisning, eller om rapporten er delt med deg, kan du ikke endre innstillingene for samhandling mellom visualobjekter.

Begrepene kryss filtrering og kryss utheving brukes til å skille virke måten som er beskrevet her fra hva som skjer når du bruker filtre -ruten til å filtrere og utheve visualiseringer.

Obs!

Denne videoen bruker eldre versjoner av Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.

Aktiver kontrollene for samhandling mellom visualobjekter

Hvis du har redigeringstillatelser for en rapport kan du aktivere kontrollene for samhandling mellom visualobjekter, og deretter tilpasse hvordan visualiseringer på rapportsiden filtrerer og uthever hverandre.

 1. Velg en visualisering for å aktivere den.

 2. Vis alternativene for Samhandling mellom visualobjekter.

  • i Power BI Desktop velger du formater > rediger samhandlinger.

   Skjerm bilde som viser redigerings samhandlinger på Format-menyen.

  • Åpne rapporten i redigeringsvisning i Power BI-tjenesten og velg rullegardinlisten fra menylinjen for rapporter.

   Rullegardinliste for samhandling mellom visualobjekter

 3. Du viser kontrollene for samhandling mellom visualobjektene ved å velge Rediger samhandlinger. Power BI legger til ikoner for filter og utheving i alle de andre visualiseringene på siden. Vi kan se at trekartet kryssfiltrerer linjediagrammet og kartet, og det kryssuthever stolpediagrammet. Nå kan du endre hvordan den valgte visualiseringen samhandler med de andre visualiseringene på rapportsiden.

  rapport med samhandling mellom visualobjekter slått på

Endre virkemåten for samhandling

Bli kjent med hvordan visualiseringene samhandler ved å velge hver visualisering på rapportsiden, én om gangen. Velg et datapunkt, en stolpe eller en figur, og se virkningen på de andre visualiseringene. Hvis du ikke liker virkemåten kan du endre samhandlingene. Disse endringene lagres i rapporten slik at du og rapportforbrukerne får den samme opplevelsen av samhandling mellom visualobjekter.

Begynn med å velge en visualisering for å gjøre den aktiv. Vær oppmerksom på at alle de andre visualiseringene på siden nå viser samhandlingsikoner. Det fete ikonet er det som brukes. Deretter fastslår du hvilken innvirkning den utvalgte visualiseringen skal ha på de andre. Og du kan gjenta dette for alle andre visualiseringer på rapportsiden, ved behov.

Hvis den valgte visualiseringen skal:

 • kryssfiltrere én av de andre visualiseringene på siden, velger du filterikonet i øvre høyre hjørne av filterikonet for visualiseringen.
 • kryssutheve én av de andre visualiseringene på siden, velger du uthevingsikonetuthevingsikon.
 • ha ingen effekt på en av de andre visualiseringer på siden, velger du ingen effekt-ikonetingen effekt-ikon.

Endre samhandlingene til drillbare visualiseringer

Enkelte Power BI-visualiseringer kan drilles. Når du driller en visualisering har det som standard ingen innvirkning på de andre visualiseringene på rapportsiden. Denne virkemåten kan endres.

Tips!

Prøv det selv ved hjelp av PBIX-eksempelfilen Personaladministrasjon. Det finnes et stående stolpediagram med en drill ned-funksjon i fanen nye ansettelser .

 1. Velg drillbart visualobjekt for å aktivere det.

 2. Slå på drill-down-funksjonen ved å velge Drill ned-ikonet.

  slå på drilling

 3. Fra meny linjen velger du Format, velger rulle gardin Synlig markør under Bruk Drill ned-filtre på, og Merk hele siden. Når du nå driller ned (og opp) i en visualisering, endres de andre visualiseringene på rapportsiden for å gjenspeile det gjeldende drillingutvalget.

  slå på Drilling filtrerer andre visualobjekter

 4. Hvis du ikke liker virkemåten, kan du endre samhandlingene som beskrevet ovenfor.

Viktige faktorer og feilsøking

Hvis du bygger en matrise med felter fra forskjellige tabeller, og prøver å kryssutheve ved å velge flere elementer på forskjellige nivåer i hierarkiet, vil du få feil i de andre visualobjektene.

Neste trinn

Filtrere og utheve i Power BI-rapporter