Aanbevelingen voor wachtwoordbeleidPassword policy recommendations

Als beheerder van een organisatie bent u verantwoordelijk voor het instellen van wachtwoordbeleid voor gebruikers in uw organisatie. Aangezien dit ingewikkeld en verwarrend kan zijn, biedt dit artikel aanbevelingen om uw organisatie beter te beschermen tegen wachtwoordaanvallen.As the admin of an organization, you're responsible for setting password policy for users in your organization. Setting password policy can be complicated and confusing, and this article provides recommendations to make your organization more secure against password attacks.

Zie Een wachtwoordverloopbeleid instellen voor Microsoft 365 om te bepalen hoe vaak Microsoft 365-wachtwoorden moeten verlopen in uw organisatie.To determine how often Microsoft 365 passwords expire in your organization, see Set password expiration policy for Microsoft 365.

Voor meer informatie over Microsoft 365-wachtwoorden, zie:For more information about Microsoft 365 passwords, see:

Wachtwoorden opnieuw instellen (artikel)Reset passwords (article)

Het wachtwoord van een individuele gebruiker zo instellen dat het nooit verloopt (artikel)Set an individual user's password to never expire (article)

Gebruikers toestaan hun eigen wachtwoord opnieuw in te stellen (artikel)Let users reset their own passwords (article)

Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw verzenden - Help voor beheerders (artikel)Resend a user's password - Admin Help (article)

Wachtwoordaanbevelingen begrijpenUnderstanding password recommendations

Goede wachtwoordpraktijken kunnen globaal in een aantal categorieën worden onderverdeeld:Good password practices fall into a few broad categories:

 • Algemene aanvallen tegengaan Dit omvat de keuze waar gebruikers wachtwoorden invoeren (bekende en vertrouwde apparaten met goede malwaredetectie, goedgekeurde sites) en de keuze van het wachtwoord (lengte en uniekheid).Resisting common attacks This involves the choice of where users enter passwords (known and trusted devices with good malware detection, validated sites), and the choice of what password to choose (length and uniqueness).

 • Succesvolle aanvallen beheersen Om succesvolle hackeraanvallen te beheersen, moet u de blootstelling aan een specifieke service beperken, of dat soort schade helemaal voorkomen, als het wachtwoord van een gebruiker wordt gestolen. U doet dit bijvoorbeeld door te verzekeren dat een lek van uw sociale-netwerkgegevens uw bankrekening niet kwetsbaar maakt, of door geen koppelingen voor opnieuw instellen te accepteren voor een belangrijk account dat niet zo goed wordt beveiligd.Containing successful attacks Containing successful hacker attacks is about limiting exposure to a specific service, or preventing that damage altogether, if a user's password gets stolen. For example, ensuring that a breach of your social networking credentials doesn't make your bank account vulnerable, or not letting a poorly guarded account accept reset links for an important account.

 • De menselijke aard begrijpen Veel geldige wachtwoordpraktijken falen in de aanwezigheid van natuurlijk menselijk gedrag. Het is essentieel de menselijke aard te begrijpen, want uit onderzoek blijkt dat vrijwel elke regel die u uw gebruikers oplegt in een zwakker wachtwoord resulteert. Vereisten voor lengte, speciale tekens en wachtwoordwijziging resulteren allemaal in normalisatie van wachtwoorden, waardoor aanvallers ze gemakkelijker kunnen raden of kraken.Understanding human nature Many valid password practices fail in the face of natural human behaviors. Understanding human nature is critical because research shows that almost every rule you impose on your users will result in a weakening of password quality. Length requirements, special character requirements, and password change requirements all result in normalization of passwords, which makes it easier for attackers to guess or crack passwords.

Wachtwoordrichtlijnen voor beheerdersPassword guidelines for administrators

Het voornaamste doel van een veiliger wachtwoordsysteem is wachtwoorddiversiteit. U wilt dat uw wachtwoordbeleid veel verschillende en moeilijk te raden wachtwoorden bevat. Hier volgen enkele aanbevelingen om uw organisatie zo veilig mogelijk te houden.The primary goal of a more secure password system is password diversity. You want your password policy to contain lots of different and hard to guess passwords. Here are a few recommendations for keeping your organization as secure as possible.

 • Vereis een minimumlengte van acht tekens (langer is niet per se beter)Maintain an 8-character minimum length requirement (longer isn't necessarily better)

 • Vereis niet wat voor soort tekens er moeten worden gebruikt, bijvoorbeeld *&(^%$Don't require character composition requirements. For example, *&(^%$

 • Vereis niet dat wachtwoorden regelmatig opnieuw moeten worden ingesteld voor gebruikersaccountsDon't require mandatory periodic password resets for user accounts

 • Verbied algemene wachtwoorden om de meest kwetsbare wachtwoorden uit uw systeem te houdenBan common passwords, to keep the most vulnerable passwords out of your system

 • Vertel uw gebruikers dat ze hun organisatiewachtwoorden niet moeten hergebruiken voor niet-werkgerelateerde doeleindenEducate your users to not re-use their organization passwords for non-work related purposes

 • Dwing registratie voor meervoudige verificatie afEnforce registration for multi-factor authentication

 • Schakel risicogebaseerde meervoudige verificatie inEnable risk-based multi-factor authentication challenges

Wachtwoordrichtlijnen voor uw gebruikersPassword guidance for your users

Hier volgen enkele wachtwoordrichtlijnen voor gebruikers in uw organisatie. Vertel uw gebruikers over deze aanbevelingen en dwing het aanbevolen wachtwoordbeleid op organisatieniveau af.Here's some password guidance for users in your organization. Make sure to let your users know about these recommendations and enforce the recommended password policies at the organizational level.

 • Gebruik geen wachtwoord dat hetzelfde of vrijwel hetzelfde is als een wachtwoord dat u op andere websites gebruiktDon't use a password that is the same or similar to one you use on any other websites

 • Gebruik niet één woord, bijvoorbeeld wachtwoord, of een veelgebruikte uitdrukking zoals ikhouvanjeDon't use a single word, for example, password, or a commonly-used phrase like Iloveyou

 • Zorg dat wachtwoorden moeilijk te raden zijn, zelfs door degenen die u goed kennen, en gebruik dus niet de namen en verjaardagen van uw vrienden en familie, uw favoriete bands of uitdrukkingen die u vaak gebruiktMake passwords hard to guess, even by those who know a lot about you, such as the names and birthdays of your friends and family, your favorite bands, and phrases you like to use

Enkele algemene benaderingen en hun negatieve impactsSome common approaches and their negative impacts

Hier volgen enkele van de meest gebruikte wachtwoordbeheerpraktijken, hoewel onderzoek ons waarschuwt over de negatieve impacts daarvan.These are some of the most commonly used password management practices, but research warns us about the negative impacts of them.

Wachtwoordverloopvereisten voor gebruikersPassword expiration requirements for users

Wachtwoordverloopvereisten doen meer kwaad dan goed, omdat gebruikers hierdoor voorspelbare wachtwoorden kiezen, bestaande uit opeenvolgende woorden en cijfers die nauw verwant zijn met elkaar. In deze gevallen kan het volgende wachtwoord worden voorspeld aan de hand van het vorige wachtwoord. Wachtwoordverloopvereisten bieden geen beheersingsvoordelen, omdat cybercriminelen gegevens vrijwel altijd meteen gebruiken zodra ze die te pakken hebben. Voor meer informatie, ga naar Tijd om verplichte wachtwoordwijzigingen te herzien.Password expiration requirements do more harm than good, because these requirements make users select predictable passwords, composed of sequential words and numbers which are closely related to each other. In these cases, the next password can be predicted based on the previous password. Password expiration requirements offer no containment benefits because cyber criminals almost always use credentials as soon as they compromise them. Check out Time to rethink mandatory password changes for more info.

Lange wachtwoorden vereisenRequiring long passwords

Wachtwoordlengtevereisten (langer dan ongeveer tien tekens) kan resulteren in voorspelbaar en ongewenst gebruikersgedrag. Gebruikers die bijvoorbeeld een wachtwoord van minstens zestien tekens moeten hebben, kiezen misschien voor een herhaald patroon zoals viervierviervier of wachtwoordwachtwoord, dat wel aan de tekenlengtevereiste voldoet maar niet moeilijk te raden is. Bovendien vergroten lengtevereisten de kans dat gebruikers andere onveilige praktijken gebruiken, zoals hun wachtwoorden opschrijven, hergebruiken of onversleuteld opslaan in hun documenten. Om gebruikers aan te moedigen een uniek wachtwoord te bedenken, raden we aan een redelijke minimumlengte van acht tekens te vereisen.Password length requirements (greater than about 10 characters) can result in user behavior that is predictable and undesirable. For example, users who are required to have a 16-character password may choose repeating patterns like fourfourfourfour or passwordpassword that meet the character length requirement but aren't hard to guess. Additionally, length requirements increase the chances that users will adopt other insecure practices, such as writing their passwords down, re-using them, or storing them unencrypted in their documents. To encourage users to think about a unique password, we recommend keeping a reasonable 8-character minimum length requirement.

Het gebruik van meerdere tekensets vereisenRequiring the use of multiple character sets

Vereisten voor wachtwoordcomplexiteit reduceren belangrijke ruimte en leiden ertoe dat gebruikers op voorspelbare manieren handelen, wat meer kwaad dan goed doet. De meeste systemen dwingen een bepaalde mate van wachtwoordcomplexiteit af. Wachtwoorden moeten bijvoorbeeld tekens uit de volgende drie categorieën bevatten:Password complexity requirements reduce key space and cause users to act in predictable ways, doing more harm than good. Most systems enforce some level of password complexity requirements. For example, passwords need characters from all three of the following categories:

 • hoofdlettersuppercase characters

 • kleine letterslowercase characters

 • niet-alfanumerieke tekensnon-alphanumeric characters

De meeste mensen gebruiken hetzelfde soort patroon, bijvoorbeeld een hoofdletter als eerste teken, een symbool als laatste teken en een cijfer als een van de laatste twee tekens. Cybercriminelen weten dit en voeren hun woordenboekaanvallen dus uit met de meest gebruikte vervangingen, zoals "$" voor "s", "@" voor "a" en "1" voor "l". Uw gebruikers dwingen een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens te kiezen heeft een negatief effect. Sommige complexiteitsvereisten voorkomen zelfs dat gebruikers veilige en gemakkelijk te onthouden wachtwoorden kunnen gebruiken, en dwingen hen minder veilige en moeilijker te onthouden wachtwoorden te verzinnen.Most people use similar patterns, for example, a capital letter in the first position, a symbol in the last, and a number in the last 2. Cyber criminals know this, so they run their dictionary attacks using the most common substitutions, "$" for "s", "@" for "a," "1" for "l". Forcing your users to choose a combination of upper, lower, digits, special characters has a negative effect. Some complexity requirements even prevent users from using secure and memorable passwords, and force them into coming up with less secure and less memorable passwords.

Succesvolle patronenSuccessful Patterns

Hier volgen enkele aanbevelingen voor het aanmoedigen van wachtwoorddiversiteit.In contrast, here are some recommendations in encouraging password diversity.

Verbied algemene wachtwoordenBan common passwords

De belangrijkste wachtwoordvereiste die u uw gebruikers moet opleggen wanneer ze wachtwoorden bedenken, is het gebruik van algemene wachtwoorden te verbieden om uw organisatie zo min mogelijk bloot te stellen aan beveiligingsaanvallen via wachtwoorden. Algemene gebruikerswachtwoorden zijn onder meer abcdefg, wachtwoord en aap.The most important password requirement you should put on your users when creating passwords is to ban the use of common passwords to reduce your organization's susceptibility to brute force password attacks. Common user passwords include, abcdefg, password, monkey.

Vertel gebruikers organisatiewachtwoorden nergens anders te hergebruikenEducate users to not re-use organization passwords anywhere else

Een van de belangrijkste dingen die u gebruikers in uw organisatie moet vertellen, is hun organisatiewachtwoorden nergens anders te hergebruiken. Wanneer organisatiewachtwoorden op externe websites worden gebruikt, is de kans veel groter dat cybercriminelen deze wachtwoorden te pakken krijgen.One of the most important messages to get across to users in your organization is to not re-use their organization password anywhere else. The use of organization passwords in external websites greatly increases the likelihood that cyber criminals will compromise these passwords.

Dwing registratie voor meervoudige verificatie afEnforce Multi-Factor Authentication registration

Zorg ervoor dat uw gebruikers hun contact- en beveiligingsgegevens bijwerken, zoals een alternatief e-mailadres, een telefoonnummer of een apparaat dat is geregistreerd voor pushmeldingen, zodat ze kunnen reageren op beveiligingsvragen en op de hoogte kunnen worden gesteld van beveiligingsgebeurtenissen. Bijgewerkte contact- en beveiligingsgegevens helpen gebruikers hun identiteit te verifiëren als ze hun wachtwoord ooit vergeten of als iemand anders hun account probeert over te nemen. Het biedt ook een out-of-band meldingskanaal in het geval van beveiligingsgebeurtenissen zoals aanmeldingspogingen of gewijzigde wachtwoorden.Make sure your users update contact and security information, like an alternate email address, phone number, or a device registered for push notifications, so they can respond to security challenges and be notified of security events. Updated contact and security information helps users verify their identity if they ever forget their password, or if someone else tries to take over their account. It also provides an out of band notification channel in the case of security events such as login attempts or changed passwords.

Zie Meervoudige verificatie instellen voor meer informatie.To learn more, see Set up multi-factor authentication.

Schakel risicogebaseerde meervoudige verificatie inEnable risk-based multi-factor authentication

Risicogebaseerde meervoudige verificatie verzekert dat wanneer ons systeem verdachte activiteiten detecteert, de gebruiker kan worden gecontroleerd om te verifiëren dat hij de legitieme accounteigenaar is.Risk-based multi-factor authentication ensures that when our system detects suspicious activity, it can challenge the user to ensure that they are the legitimate account owner.

Volgende stappenNext steps

Wilt u meer weten over het beheren van wachtwoorden?Want to know more about managing passwords? Hier volgen enkele aanbevolen artikelen:Here is some recommended reading:

Wachtwoorden opnieuw instellen (artikel)Reset passwords (article)
Het wachtwoord van een individuele gebruiker zo instellen dat het nooit verloopt (artikel)Set an individual user's password to never expire (article)
Gebruikers toestaan hun eigen wachtwoord opnieuw in te stellen (artikel)Let users reset their own passwords (article)
Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw verzenden - Help voor beheerders (artikel)Resend a user's password - Admin Help (article)