De functies Concat en Concatenate in PowerAppsConcat and Concatenate functions in PowerApps

Voegt afzonderlijke tekenreeksen of tekst en tekenreeksen samen in tabellen.Concatenates individual strings of text and strings in tables.

BeschrijvingDescription

De functie Concat voegt de resultaten samen van een formule die is toegepast op alle records van een tabel, wat resulteert in een enkele tekenreeks.The Concat function concatenates the result of a formula applied across all the records of a table, resulting in a single string. Gebruik deze functie om een overzicht van de tekenreeksen van een tabel te maken, zoals de functie Sum doet voor getallen.Use this function to summarize the strings of a table, just as the Sum function does for numbers.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

Gebruik de functie Split om een tekenreeks te splitsen in een tabel met subtekenreeksen.Use the Split function to split a string into a table of substrings.

De functie Concatenate voegt afzonderlijke tekenreeksen en een tabel met één kolom met tekenreeksen samen.The Concatenate function concatenates a mix of individual strings and a single-column table of strings. Als u deze functie op afzonderlijke tekenreeksen toepast, heeft deze functie een vergelijkbare uitwerking als de & operator.Used with individual strings, this function is equivalent to using the & operator. U kunt een formule gebruiken die de functie ShowColumns bevat om een tabel met één kolom te maken vanuit een tabel met meerdere kolommen.You can use a formula that includes the ShowColumns function to create a single-column table from a table that has multiple columns.

SyntaxisSyntax

Concat( Table, Formula )Concat( Table, Formula )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
 • Formule - vereist.Formula - Required. De formule om toe te passen op alle records van de tabel.Formula to apply across the records of the table.

Concatenate( String1 [, String2, ...] )Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • String(s) - vereist.String(s) - Required. Een combinatie van afzonderlijke tekenreeksen of een tabel met één kolom met tekenreeksen.Mix of individual strings or a single-column table of strings.

VoorbeeldenExamples

ConcatConcat

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Collect(Producten, {Snaar:"Viool", Blaas:"Trombone", Slag:"Bongo"}, {Snaar:"Cello", Blaas:"Trompet", Slag:"Tamboerijn"})Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})

 2. Druk op F5, klik op de knop en druk op Esc om terug te keren naar de ontwerpwerkruimte.Press F5, click the button, and then press Esc to return to the design workspace.
 3. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Concat(Producten, Snaar & " ")Concat(Products, String & " ")

  Het label toont Viool Cello.The label shows Violin Cello.

SamenvoegenConcatenate

 1. Voeg een besturingselement van het type Tekstinvoer toe en geef het de naam Auteurnaam.Add a Text input control, and name it AuthorName.
 2. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Concatenate("Door ", Auteurnaam.Tekst) Concatenate("By ", AuthorName.Text)
 3. Typ uw naam in Auteurnaam.Type your name in AuthorName.

  Het label toont Door gevolgd door uw naam.The label shows By followed by your name.

Als u een tabel Werknemers hebt met een kolom Voornaam en een kolom Achternaam, voegt deze formule de gegevens in elke rij van deze kolommen samen.If you had an Employees table that contained a FirstName column and a LastName column, this formula would concatenate the data in each row of those columns.
Concatenate(Werknemers.Voornaam, " ", Werknemers.Achternaam)Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)