De functie Split in PowerAppsSplit function in PowerApps

Gebruik deze functie om een teksttekenreeks te splitsen in een tabel met subtekenreeksen.Splits a text string into a table of substrings.

BeschrijvingDescription

Gebruik de functie Split om een teksttekenreeks te splitsen in een tabel met subtekenreeksen.The Split function breaks a text string into a table of substrings. De functieSplitis handig als u door komma's gescheiden lijsten wilt verbreken, datums die gebruikmaken van een slash tussen onderdelen en in andere situaties waarin een goed gedefinieerd scheidingsteken wordt gebruikt.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

Er wordt een reeks met scheidingstekens gebruikt om de tekenreeks te splitsen.A separator string is used to break the text string apart. De reeks met scheidingstekens kan bestaan uit nul, één of meer tekens die als geheel aanwezig moeten zijn in de tekenreeks.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Als u een tekenreeks met de lengte nul of een lege reeks gebruikt, worden alle tekens afzonderlijk uitgesplitst.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. De overeenkomende scheidingstekens worden niet in het resultaat opgenomen.The matched separator characters are not returned in the result. Als er geen scheidingsteken wordt gevonden, wordt de gehele tekenreeks geretourneerd als één resultaat.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

Gebruik de functie Concat om de tekenreeks weer te herstellen (zonder de scheidingstekens).Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

SyntaxisSyntax

Split( Tekst, Scheidingsteken )Split( Text, Separator )

  • Tekst - vereist.Text - Required. De tekst die u wilt splitsen.Text to split.
  • Scheidingsteken - vereist.Separator - Required. Het scheidingsteken dat moet worden gebruikt bij het splitsen van de tekenreeks.Separator to use in splitting the string. Kan bestaan uit nul, één of meer tekens.Can be zero, one, or more characters.

VoorbeeldenExamples

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Hiermee worden de verschillende fruitsoorten gesplitst, met de komma als scheidingsteken.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. De splitsing wordt uitgevoerd op basis van alleen de komma en niet de spatie erna, wat resulteert in een spatie vóór " Oranges" en " Bananas".The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Hetzelfde als het vorige voorbeeld, maar in dit geval wordt de spatie verwijderd door de TrimEnds-functie. De bewerking wordt uitgevoerd op de tabel met één kolom die het resultaat is van Split.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. We zouden ook het scheidingsteken ", "' kunnen hebben gebruikt, waarin de spatie al is opgenomen na de komma, maar dat zou niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd als er geen spatie staat of als er twee spaties staan.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17", "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Hiermee wordt de datum uit elkaar gehaald, met een slash als scheidingsteken.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World", "," )Split( "Hello, World", "," ) Hiermee worden de woorden uit elkaar gehaald, met een komma als scheidingsteken.Splits the words apart, using a comma as the separator. Het tweede resultaat begint met een spatie, aangezien dit het teken was direct na de komma.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World", "o" )Split( "Hello, World", "o" ) Hiermee wordt de tekenreeks gesplitst met behulp van het teken 'o' als het scheidingsteken.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World", "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Hiermee wordt de tekenreeks gesplitst met behulp van het teken 'l' als het scheidingsteken.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Aangezien er geen tekens staan tussen de twee l's in Hello, wordt er een lege waarde geretourneerd.Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World", "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Hiermee wordt de tekenreeks gesplitst met behulp van de dubbele tekens 'l' als het scheidingsteken.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World", "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Hiermee wordt de tekenreeks gesplitst met het procentteken als het scheidingsteken.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Aangezien dit scheidingsteken niet voorkomt in de tekenreeks, wordt de gehele tekenreeks als een resultaat geretourneerd.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World", "" )Split( "Hello, World", "" ) Hiermee wordt de tekenreeks uit elkaar gehaald met behulp van een lege tekenreeks als het scheidingsteken (nul tekens).Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Hierdoor worden alle afzonderlijke tekens van de reeks uit elkaar gehaald.This will break the string on each character.