De functies AddColumns, DropColumns RenameColumns en ShowColumns in PowerAppsAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Hiermee geeft u een tabel vorm door kolommen op te nemen, uit te sluiten, te selecteren of door de naam ervan te wijzigen.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

OverzichtOverview

Met deze functies bepaalt u de vorm van een tabel door de kolommen aan te passen:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Een tabel met meerdere kolommen terugbrengen tot één kolom voor gebruik met functies die één kolom ondersteunen, zoals Lower of Abs.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Een berekende kolom toevoegen aan een tabel (bijvoorbeeld de kolom Totaalprijs met de uitkomst van de vermenigvuldiging van Aantal met Prijs per eenheid).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Een kolom een zinvollere naam geven die wordt weergegeven aan gebruikers of gebruikt in formules.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

Een tabel is een waarde in PowerApps, net zoals een tekenreeks of getal.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. U kunt een tabel opgeven als argument in een formule en functies kunnen een tabel retourneren als resultaat.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. De functies die in dit onderwerp worden beschreven veranderen een tabel niet.The functions that this topic describes don't modify a table. In plaats daarvan nemen van een tabel als argument en retourneren ze een nieuwe tabel waarop een transformatie is toegepast.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. Zie Werken met tabellen voor meer informatie.See working with tables for more details.

U kunt de kolommen van een gegevensbron niet wijzigen met behulp van deze functies.You can't modify the columns of a data source by using these functions. U moet de gegevens bij de bron wijzigen.You must modify the data at its source. U kunt kolommen toevoegen aan een verzameling met de functie Collect.You can add columns to a collection with the Collect function. Zie Werken met gegevensbronnen voor meer informatie.See working with data sources for more details.

BeschrijvingDescription

De functie AddColumns voegt een kolom toe aan een tabel en een formule definieert de waarden in die kolom.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. Bestaande kolommen blijven ongewijzigd.Existing columns remain unmodified.

De formule wordt geëvalueerd voor elke record in de tabel.The formula is evaluated for each record of the table.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

De functie DropColumns sluit kolommen uit van een tabel.The DropColumns function excludes columns from a table. Alle andere kolommen blijven ongewijzigd.All other columns remain unmodified. DropColumns sluit kolommen uit en ShowColumns neemt kolommen op.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

Met de functie RenameColumns wijzigt u de namen van kolommen in een tabel.The RenameColumns function renames columns of a table. Alle andere kolommen behouden hun originele namen.All other columns retain their original names.

De functie ShowColumns neemt kolommen uit een tabel op en sluit alle andere kolommen uit.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. U kunt de functie ShowColumns gebruiken om een tabel met één kolom te maken van een tabel met meerdere kolommen.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. ShowColumns neemt kolommen op en DropColumns sluit kolommen uit.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

Voor al deze functies is het resultaat een nieuwe tabel waarop de transformatie is toegepast.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. De oorspronkelijke tabel wordt niet gewijzigd.The original table isn't modified.

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SyntaxisSyntax

AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
 • Kolomnaam - vereist.ColumnName(s) - Required. Namen van een of meer kolommen die moeten worden toegevoegd.Name(s) of the column(s) to add. Voor dit argument moet u een tekenreeks opgeven (bijvoorbeeld "Naam", inclusief dubbele aanhalingstekens).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Formula(s) - vereist.Formula(s) - Required. De formule(s) die moet(en) worden geëvalueerd voor elke record.Formula(s) to evaluate for each record. Het resultaat wordt toegevoegd als de waarde van de bijbehorende nieuwe kolom.The result is added as the value of the corresponding new column. In deze formule kunt u verwijzen naar andere kolommen in de tabel.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
 • Kolomnaam - vereist.ColumnName(s) - Required. Namen van een of meer kolommen die moeten worden verwijderd.Name(s) of the column(s) to drop. Voor dit argument moet u een tekenreeks opgeven (bijvoorbeeld "Naam", inclusief dubbele aanhalingstekens).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
 • OldColumnName - vereist.OldColumnName - Required. De naam van de kolom die moet worden gewijzigd.Name of the column to rename. Deze naam moet een tekenreeks zijn (bijvoorbeeld "Naam", inclusief dubbele aanhalingstekens).This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • NewColumnName - vereist.NewColumnName - Required. Vervangende naam.Replacement name. Voor dit argument moet u een tekenreeks opgeven (bijvoorbeeld "Klantnaam", inclusief dubbele aanhalingstekens).You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
 • Kolomnaam - vereist.ColumnName(s) - Required. Namen van een of meer kolommen die moeten worden opgenomen.Name(s) of the column(s) to include. Voor dit argument moet u een tekenreeks opgeven (bijvoorbeeld "Naam", inclusief dubbele aanhalingstekens).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

VoorbeeldenExamples

In de voorbeelden in deze sectie wordt de gegevensbron IJsverkoop gebruikt, die de gegevens in deze tabel bevat:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Geen van deze voorbeelden wijzigt de gegevensbron IJsverkoop.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Elke functie transformeert de waarde van de gegevensbron als een tabel en retourneert die waarde als resultaat.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
AddColumns( IJsverkoop, "Omzet", PrijsPerEenheid * AantalVerkocht)AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Voegt de kolom Omzet toe aan het resultaat.Adds a Revenue column to the result. Voor elke record wordt PrijsPerEenheid * AantalVerkocht geëvalueerd en het resultaat wordt in de nieuwe kolom geplaatst.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns( IJsverkoop, "PrijsPerEenheid" )DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) Sluit de kolom PrijsPerEenheid uit van het resultaat.Excludes the UnitPrice column from the result. Gebruik deze functie om kolommen uit te sluiten en gebruik de functie ShowColumns om kolommen op te nemen.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns( IJsverkoop, "Smaak" )ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Neemt alleen de kolom Smaak op in het resultaat.Includes only the Flavor column in the result. Gebruik deze functie om kolommen op te nemen en gebruik de functie DropColumns om kolommen uit te sluiten.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns( IJsverkoop, "PrijsPerEenheid", "Prijs")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Verandert de naam van de kolom PrijsPerEenheid in het resultaat.Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IJsverkoop, "Omzet",
PrijsPerEenheid * AantalVerkocht),
"PrijsPerEenheid", "Prijs" ),
"Aantal" )
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
Voert de volgende tabeltransformaties op volgorde uit, waarbij de formule van binnen naar buiten wordt verwerkt:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Voegt de kolom Omzet toe op basis van de berekening per record van PrijsPerEenheid * Aantal.Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. Wijzigt de naam van PrijsPerEenheid in Prijs.Renames UnitPrice to Price.
 3. Sluit de kolom Aantal uit.Excludes the Quantity column.
Let erop dat de volgorde belangrijk is.Note that order is important. U kunt bijvoorbeeld niet rekenen met de kolom PrijsPerEenheid nadat de naam ervan is gewijzigd.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Stap voor stapStep by step

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris, zoals wordt beschreven in de eerste subprocedure in Tekst en afbeeldingen weergeven in een galerie.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.
 2. Voeg een knop toe en stel de eigenschap BijSelecteren ervan in op deze formule:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Inventaris2, RenameColumns(Inventaris, "Productnaam", "Jasnaam"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. Druk op F5, selecteer de knop die u zojuist hebt gemaakt en druk op Esc om terug te keren naar de ontwerpwerkruimte.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.
 4. Selecteer Verzamelingen in het menu Bestand.On the File menu, select Collections.
 5. Bevestig dat u een verzameling genaamd Inventaris2 hebt gemaakt.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. De nieuwe verzameling bevat dezelfde informatie als Inventaris , behalve dat de kolom genaamd Productnaam in Inventaris nu Jasnaam heet in Inventaris2.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.