Używanie programu Azure AD Connect Health z usługami AD DSUsing Azure AD Connect Health with AD DS

Poniższa dokumentacja dotyczy monitorowania Usług domenowych Active Directory przy użyciu programu Azure AD Connect Health.The following documentation is specific to monitoring Active Directory Domain Services with Azure AD Connect Health. Obsługiwane wersje usługi AD DS: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016.The supported versions of AD DS are: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2016.

Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania usług AD FS za pomocą programu Azure AD Connect Health, zobacz Używanie programu Azure AD Connect Health z usługami AD FS.For more information on monitoring AD FS with Azure AD Connect Health, see Using Azure AD Connect Health with AD FS. Ponadto, aby uzyskać informacje na temat monitorowania programu Azure AD Connect (synchronizacja) za pomocą programu Azure AD Connect Health, zobacz Używanie programu Azure AD Connect Health w celu synchronizacji.Additionally, for information on monitoring Azure AD Connect (Sync) with Azure AD Connect Health see Using Azure AD Connect Health for Sync.

Program Azure AD Connect Health dla usług AD DS

Alerty programu Azure AD Connect Health dla usług AD DSAlerts for Azure AD Connect Health for AD DS

Sekcja Alerty w ramach programu Azure AD Connect Health dla usług AD DS zawiera listę aktywnych i rozwiązanych alertów związanych z kontrolerami domeny.The Alerts section within Azure AD Connect Health for AD DS, provides you a list of active and resolved alerts, related to your domain controllers. Wybranie aktywnego lub rozwiązanego alertu spowoduje otworzenie nowego bloku zawierającego dodatkowe informacje, a także kroki rozwiązania i linki do dodatkowej dokumentacji.Selecting an active or resolved alert opens a new blade with additional information, along with resolution steps, and links to supporting documentation. Każdy typ alertu może mieć jedno lub większą liczbę wystąpień odpowiadających każdemu kontrolerowi domeny, którego dotyczy dany alert.Each alert type can have one or more instances, which correspond to each of the domain controllers affected by that particular alert. W dolnej części bloku alertu można kliknąć dwukrotnie kontroler domeny, którego dotyczy alert, aby otworzyć nowy blok z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi tego wystąpienia alertu.Near the bottom of the alert blade, you can double-click an affected domain controller to open an additional blade with more details about that alert instance.

W ramach tego bloku można włączyć powiadomienia e-mail dla alertów i zmienić zakres czasu w widoku.Within this blade, you can enable email notifications for alerts and change the time range in view. Rozszerzenie zakresu czasu pozwoli zobaczyć wcześniejsze rozwiązane alerty.Expanding the time range allows you to see prior resolved alerts.

Błąd synchronizacji programu Azure AD Connect

Pulpit nawigacyjny kontrolerów domenyDomain Controllers Dashboard

Ten pulpit nawigacyjny udostępnia widok topologiczny środowiska wraz z kluczowymi metrykami operacyjnymi i stanem kondycji każdego z monitorowanych kontrolerów domeny.This dashboard provides a topological view of your environment, along with key operational metrics and health status of each of your monitored domain controllers. Prezentowane metryki ułatwiają szybkie identyfikowanie wszelkich kontrolerów domen, które mogą wymagać dalszych badań.The presented metrics help to quickly identify, any domain controllers that might require further investigation. Domyślnie jest wyświetlana tylko część kolumn.By default, only a subset of the columns is displayed. Jednak można wyświetlić wszystkie dostępne kolumny, klikając dwukrotnie polecenie Kolumny.However, you can find the entire set of available columns, by double-clicking the columns command. Po wybraniu najbardziej interesujących kolumn ten pulpit nawigacyjny umożliwia łatwe sprawdzenie kondycji środowiska usług AD DS w jednym miejscu.Selecting the columns that you most care about, turns this dashboard into a single and easy place to view the health of your AD DS environment.

Kontrolery domeny

Kontrolery domeny można grupować według ich odpowiedniej domeny lub lokacji, co pomaga w zrozumieniu topologii środowiska.Domain controllers can be grouped by their respective domain or site, which is helpful for understanding the environment topology. Ponadto dwukrotne kliknięcie nagłówka bloku umożliwia zmaksymalizowanie pulpitu nawigacyjnego w celu wykorzystania całej dostępnej powierzchni ekranu.Lastly, if you double-click the blade header, the dashboard maximizes to utilize the available screen real-estate. Ten większy widok jest przydatny, gdy jest wyświetlanych wiele kolumn.This larger view is helpful when multiple columns are displayed.

Pulpit nawigacyjny stanu replikacjiReplication Status Dashboard

Ten pulpit nawigacyjny zawiera widok stanu replikacji i topologii replikacji monitorowanych kontrolerów domeny.This dashboard provides a view of the replication status and replication topology of your monitored domain controllers. Wyświetlany jest stan ostatniej próby replikacji wraz z pomocną dokumentacją dotyczącą dowolnego znalezionego błędu.The status of the most recent replication attempt is listed, along with helpful documentation for any error that is found. Możesz kliknąć dwukrotnie kontroler domeny z błędem, aby otworzyć nowy blok zawierający następujące informacje: szczegóły błędu, zalecane kroki rozwiązania oraz linki do dokumentacji dotyczącej rozwiązywania problemów.You can double-click a domain controller with an error, to open a new blade with information such as: details about the error, recommended resolution steps, and links to troubleshooting documentation.

Stan replikacji

MonitorowanieMonitoring

Ta funkcja udostępnia graficzne trendy różnych liczników wydajności, które są stale zbierane z każdego monitorowanego kontrolera domeny.This feature provides graphical trends of different performance counters, which are continuously collected from each of the monitored domain controllers. Umożliwia to łatwe porównywanie wydajności kontrolera domeny ze wszystkimi innymi monitorowanymi kontrolerami domeny w lesie.Performance of a domain controller can easily be compared across all other monitored domain controllers in your forest. Ponadto można wyświetlić obok siebie różne liczniki wydajności, co jest pomocne podczas rozwiązywania problemów w danym środowisku.Additionally, you can see various performance counters side by side, which is helpful when troubleshooting issues in your environment.

Monitorowanie

Domyślnie zostały wstępnie wybrane cztery liczniki wydajności. Można jednak dodać inne przez kliknięcie polecenia filtru i zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia odpowiednich liczników wydajności.By default, we have preselected four performance counters; however, you can include others by clicking the filter command and selecting or deselecting any desired performance counters. Ponadto możesz kliknąć dwukrotnie wykres licznika wydajności, aby otworzyć nowy blok zawierający punkty danych dla każdego monitorowanego kontrolera domeny.Additionally, you can double-click a performance counter graph to open a new blade, which includes data points for each of the monitored domain controllers.