Harmonogram instalacji usług Azure AD Connect i Azure AD Connect Health.Azure AD Connect and Azure AD Connect Health installation roadmap

Instalowanie programu Azure AD ConnectInstall Azure AD Connect

Ważne

Firma Microsoft nie obsługuje modyfikowania ani działania synchronizacji programu Azure AD Connect poza akcjami, które zostały formalnie udokumentowane.Microsoft doesn't support modifying or operating Azure AD Connect sync outside of the actions that are formally documented. Każda z tych akcji może skutkować niespójnością lub nieobsługiwanym stanem synchronizacji Azure AD Connect. W związku z tym firma Microsoft nie może zapewnić pomocy technicznej dotyczącej takich wdrożeń.Any of these actions might result in an inconsistent or unsupported state of Azure AD Connect sync. As a result, Microsoft can't provide technical support for such deployments.

Program Azure AD Connect można pobrać z Centrum pobierania Microsoft.You can find the download for Azure AD Connect on Microsoft Download Center.

RozwiązanieSolution ScenariuszScenario
Przed rozpoczęciem — Sprzęt i wymagania wstępneBefore you start - Hardware and prerequisites
 • Czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem instalacji programu Azure AD Connect.Steps to complete before you start to install Azure AD Connect.
 • Ustawienia ekspresoweExpress settings
 • Jeśli masz usługę AD z jednym lasem, jest to zalecana opcja.If you have a single forest AD then this is the recommended option to use.
 • Użytkownicy logują się przy użyciu tego samego hasła dzięki synchronizacji haseł.User sign in with the same password using password synchronization.
 • Ustawienia dostosowaneCustomized settings
 • Opcja używana, gdy masz większą liczbę lasów.Used when you have multiple forests. Obsługuje wiele topologii lokalnych.Supports many on-premises topologies.
 • Możesz dostosować opcje logowania, takie jak uwierzytelnianie przekazywane, usługi federacyjne AD FS lub inny dostawca tożsamości.Customize your sign-in option, such as pass-through authentication, ADFS for federation or use a 3rd party identity provider.
 • Możesz dostosować funkcje synchronizacji, na przykład filtrowanie i zapisywanie zwrotne.Customize synchronization features, such as filtering and writeback.
 • Uaktualnianie z narzędzia DirSyncUpgrade from DirSync
 • Używane, jeśli masz już działający serwer DirSync.Used when you have an existing DirSync server already running.
 • Uaktualnienie z narzędzia Azure AD Sync lub Azure AD ConnectUpgrade from Azure AD Sync or Azure AD Connect
 • Istnieje kilka różnych metod do wyboru w zależności od preferencji.There are several different methods depending on your preference.
 • Po instalacji należy sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, i przydzielić licencje do użytkowników.After installation you should verify it is working as expected and assign licenses to the users.

  Następne kroki instalowania programu Azure AD ConnectNext steps to Install Azure AD Connect

  TematTopic LinkLink
  Pobieranie programu Azure AD ConnectDownload Azure AD Connect Pobieranie programu Azure AD ConnectDownload Azure AD Connect
  Instalowanie przy użyciu ustawień ekspresowychInstall using Express settings Ekspresowa instalacja programu Azure AD ConnectExpress installation of Azure AD Connect
  Instalowanie przy użyciu ustawień dostosowanychInstall using Customized settings Niestandardowa instalacja programu Azure AD ConnectCustom installation of Azure AD Connect
  Uaktualnianie przy użyciu narzędzia DirSyncUpgrade from DirSync Uaktualnienie przy użyciu narzędzia Azure AD Sync (DirSync)Upgrade from Azure AD sync tool (DirSync)
  Po instalacjiAfter installation Weryfikowanie instalacji i przypisywanie licencjiVerify the installation and assign licenses

  Więcej informacji o instalowaniu programu Azure AD ConnectLearn more about Install Azure AD Connect

  Warto również przygotować się na kwestie związane z działaniem.You also want to prepare for operational concerns. Może być wskazane zastosowanie serwera zapasowego umożliwiającego łatwe przełączenie w przypadku awarii.You might want to have a stand-by server so you easily can fail over if there is a disaster. Jeśli planujesz częste wprowadzanie zmian konfiguracji, należy zaplanować serwer trybu przejściowego.If you plan to make frequent configuration changes, you should plan for a staging mode server.

  TematTopic LinkLink
  Obsługiwane topologieSupported topologies Topologie obsługiwane w programie Azure AD ConnectTopologies for Azure AD Connect
  Zagadnienia dotyczące projektowaniaDesign concepts Zagadnienia dotyczące projektowania przy korzystaniu z programu Azure AD ConnectAzure AD Connect design concepts
  Konta używane do instalacjiAccounts used for installation Więcej informacji na temat poświadczeń i uprawnień dla programu Azure AD ConnectMore about Azure AD Connect credentials and permissions
  Planowanie operacyjneOperational planning Synchronizacja programu Azure AD Connect: zagadnienia i zadania operacyjneAzure AD Connect sync: Operational tasks and considerations
  Opcje logowania użytkownikówUser sign-in options Opcje logowania użytkowników w programie Azure AD ConnectAzure AD Connect User sign-in options

  Konfigurowanie funkcji synchronizacjiConfigure sync features

  Program Azure AD Connect zawiera szereg funkcji, które są domyślnie włączone lub które można włączyć opcjonalnie.Azure AD Connect comes with several features you can optionally turn on or are enabled by default. Niektóre funkcje mogą wymagać wykonania dodatkowych czynności konfiguracyjnych w określonych scenariuszach i topologiach.Some features might sometimes require more configuration in certain scenarios and topologies.

  Filtrowanie umożliwia ograniczenie zakresu obiektów synchronizowanych z usługą Azure AD.Filtering is used when you want to limit which objects are synchronized to Azure AD. Domyślnie synchronizacja obejmuje wszystkich użytkowników, kontakty, grupy i komputery z systemem Windows 10.By default all users, contacts, groups, and Windows 10 computers are synchronized. Możesz zmienić ustawienia filtrowania na podstawie domen, jednostek organizacyjnych lub atrybutów.You can change the filtering based on domains, OUs, or attributes.

  Synchronizacja skrótów haseł umożliwia synchronizowanie skrótów haseł w usłudze Active Directory z usługą Azure AD.Password hash synchronization synchronizes the password hash in Active Directory to Azure AD. Użytkownik końcowy może korzystać z tego samego hasła lokalnie i w chmurze, zarządzając nim w jednej lokalizacji.The end-user can use the same password on-premises and in the cloud but only manage it in one location. Ponieważ źródłem jest lokalna usługa Active Directory, można używać również własnych zasad haseł.Since it uses your on-premises Active Directory as the authority, you can also use your own password policy.

  Zapisywanie zwrotne haseł umożliwia użytkownikom zmienianie i resetowanie haseł w chmurze i stosowanie lokalnych zasad haseł.Password writeback will allow your users to change and reset their passwords in the cloud and have your on-premises password policy applied.

  Zapisywanie zwrotne urządzeń umożliwi zapisanie urządzenia w usłudze Azure AD z powrotem do Active Directory lokalnego, dzięki czemu będzie można go używać na potrzeby dostępu warunkowego.Device writeback will allow a device registered in Azure AD to be written back to on-premises Active Directory so it can be used for Conditional Access.

  Funkcja zapobiegania przypadkowemu usuwaniu jest domyślnie włączona i zabezpiecza katalog w chmurze przed usunięciem dużej liczby elementów jednocześnie.The prevent accidental deletes feature is turned on by default and protects your cloud directory from numerous deletes at the same time. Domyślnie dozwolone jest usunięcie 500 elementów w jednym przebiegu.By default it allows 500 deletes per run. Możesz zmienić to ustawienie w zależności od wielkości organizacji.You can change this setting depending on your organization size.

  Automatyczne uaktualnianie jest domyślnie włączone w przypadku instalacji z ustawieniami ekspresowymi i zapewnia korzystanie z najnowszej wersji programu Azure AD Connect.Automatic upgrade is enabled by default for express settings installations and ensures your Azure AD Connect is always up to date with the latest release.

  Następne kroki konfigurowania funkcji synchronizacjiNext steps to configure sync features

  TematTopic LinkLink
  Konfigurowanie filtrowaniaConfigure filtering Synchronizacja programu Azure AD Connect: konfigurowanie filtrowaniaAzure AD Connect sync: Configure filtering
  Synchronizacja skrótów hasełPassword hash synchronization Synchronizacja skrótów hasełPassword hash synchronization
  Uwierzytelnianie przekazywanePass-through Authentication Uwierzytelnianie przekazywanePass-through authentication
  Zapisywanie zwrotne hasełPassword writeback Wprowadzenie do zarządzania hasłamiGetting started with password management
  Zapisywanie zwrotne urządzeńDevice writeback Włączanie zapisywania zwrotnego urządzeń w programie Azure AD ConnectEnabling device writeback in Azure AD Connect
  Zapobieganie przypadkowemu usuwaniuPrevent accidental deletes Synchronizacja programu Azure AD Connect: zapobieganie przypadkowemu usuwaniuAzure AD Connect sync: Prevent accidental deletes
  Automatycznie uaktualnianieAutomatic upgrade Azure AD Connect: automatyczne uaktualnianieAzure AD Connect: Automatic upgrade

  Dostosowywanie synchronizacji w programie Azure AD ConnectCustomize Azure AD Connect sync

  Składnik synchronizacji programu Azure AD Connect ma konfigurację domyślną, która powinna działać w przypadku większości klientów i topologii.Azure AD Connect sync comes with a default configuration that is intended to work for most customers and topologies. Zawsze jednak mogą występować sytuacje, w których konfiguracja domyślna nie sprawdza się i wymaga dostosowania.But there are always situations where the default configuration does not work and must be adjusted. Obsługiwane jest wprowadzanie zmian zgodnie z opisem w tej sekcji i w połączonych tematach.It is supported to make changes as documented in this section and linked topics.

  Jeśli nie masz doświadczenia z topologią synchronizacji, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami i używanymi pojęciami przedstawionymi w temacie zagadnienia techniczne.If you have not worked with a synchronization topology before you want to start to understand the basics and the terms used as described in the technical concepts. Program Azure AD Connect powstał na podstawie narzędzi MIIS2003, ILM2007 i FIM2010.Azure AD Connect is the evolution of MIIS2003, ILM2007, and FIM2010. Mimo że niektóre elementy są identyczne, wprowadzono także wiele zmian.Even if some things are identical, a lot has changed as well.

  Konfiguracja domyślna dopuszcza istnienie więcej niż jednego lasu w konfiguracji.The default configuration assumes there might be more than one forest in the configuration. W takich topologiach obiekt użytkownika może być reprezentowany jako kontakt w innym lesie.In those topologies a user object might be represented as a contact in another forest. Użytkownik może także mieć połączoną skrzynkę pocztową w innym lesie zasobów.The user might also have a linked mailbox in another resource forest. Działanie konfiguracji domyślnej przedstawiono w temacie użytkownicy i kontakty.The behavior of the default configuration is described in users and contacts.

  Model konfiguracji synchronizacji jest nazywany aprowizacją deklaratywną.The configuration model in sync is called declarative provisioning. Zaawansowane przepływy atrybutów używają funkcji do wyrażania przekształceń atrybutów.The advanced attribute flows are using functions to express attribute transformations. Całą konfigurację można wyświetlić i sprawdzić za pomocą narzędzi dostarczanych wraz z programem Azure AD Connect.You can see and examine the entire configuration using tools which comes with Azure AD Connect. Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian w konfiguracji, pamiętaj o postępowaniu zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami, co ułatwi przyjmowanie nowych wersji.If you need to make configuration changes, make sure you follow the best practices so it is easier to adopt new releases.

  Następne kroki dostosowywania synchronizacji w programie Azure AD ConnectNext steps to customize Azure AD Connect sync

  TematTopic LinkLink
  Wszystkie artykuły dotyczące synchronizacji programu Azure AD ConnectAll Azure AD Connect sync articles Synchronizacja Azure AD ConnectAzure AD Connect sync
  Zagadnienia techniczneTechnical concepts Azure AD Connect Sync: koncepcje techniczneAzure AD Connect sync: Technical Concepts
  Opis konfiguracji domyślnejUnderstanding the default configuration Synchronizacja programu Azure AD Connect: opis konfiguracji domyślnejAzure AD Connect sync: Understanding the default configuration
  Opis użytkowników i kontaktówUnderstanding users and contacts Synchronizacja programu Azure AD Connect: opis użytkowników i kontaktówAzure AD Connect sync: Understanding Users and Contacts
  Aprowizacja deklaratywnaDeclarative provisioning Synchronizacja programu Azure AD Connect: wyjaśnienie wyrażeń związanych z aprowizacją deklaratywnąAzure AD Connect Sync: Understanding Declarative Provisioning Expressions
  Zmienianie konfiguracji domyślnejChange the default configuration Najlepsze rozwiązania dotyczące zmieniania konfiguracji domyślnejBest practices for changing the default configuration

  Konfigurowanie funkcji federacyjnychConfigure federation features

  Program Azure AD Connect udostępnia pewne funkcje, które upraszczają sfederowanie z usługą Azure AD za pomocą usług AD FS i zarządzanie relacjami zaufania federacji.Azure AD Connect provides several features that simplify federating with Azure AD using AD FS and managing your federation trust. Program Azure AD Connect obsługuje usługi AD FS w systemie Windows Server 2012 R2 lub nowszym.Azure AD Connect supports AD FS on Windows Server 2012R2 or later.

  Zaktualizuj certyfikat TLS/SSL farmy AD FS , nawet jeśli nie używasz Azure AD Connect do zarządzania relacjami zaufania federacji.Update TLS/SSL certificate of AD FS farm even if you are not using Azure AD Connect to manage your federation trust.

  Dodaj serwer usług AD FS do farmy, aby rozwinąć farmę zgodnie z potrzebami.Add an AD FS server to your farm to expand the farm as required.

  Napraw zaufanie przy użyciu usługi Azure AD za pomocą kilku prostych kliknięć.Repair the trust with Azure AD in a few simple clicks.

  Usługi AD FS można skonfigurować pod kątem obsługi wielu domen.ADFS can be configured to support multiple domains. Możesz na przykład mieć wiele domen najwyższego poziomu, których musisz użyć na potrzeby federacji.For example you might have multiple top domains you need to use for federation.

  Jeśli serwer usług AD FS nie został skonfigurowany tak, aby automatycznie aktualizował certyfikaty z usługi Azure AD, lub jeśli korzystasz z rozwiązania innego niż AD FS, otrzymasz powiadomienie o konieczności zaktualizowania certyfikatów.If your ADFS server has not been configured to automatically update certificates from Azure AD or if you use a non-ADFS solution, then you will be notified when you have to update certificates.

  Następne kroki konfigurowania funkcji federacyjnychNext steps to configure federation features

  TematTopic LinkLink
  Wszystkie artykuły dotyczące usług AD FSAll AD FS articles Azure AD Connect i FederacjaAzure AD Connect and federation
  Konfigurowanie usług AD FS z poddomenamiConfigure ADFS with subdomains Obsługa wielu domen do federowania w usłudze Azure ADMultiple Domain Support for Federating with Azure AD
  Zarządzanie farmą usług AD FSManage AD FS farm Dostosowywanie usług AD FS i zarządzanie nimi za pomocą programu Azure AD ConnectAD FS management and customization with Azure AD Connect
  Ręczne aktualizowanie certyfikatów federacjiManually updating federation certificates Odnawianie certyfikatów federacyjnych dla Microsoft 365 i usługi Azure ADRenewing Federation Certificates for Microsoft 365 and Azure AD

  Wprowadzenie do programu Azure AD Connect HealthGet started with Azure AD Connect Health

  Aby rozpocząć pracę z programem Azure AD Connect Health, należy wykonać następujące czynności:To get started with Azure AD Connect Health, use the following steps:

  1. Pobierz Azure AD — wersja Premium lub Rozpocznij okres próbny.Get Azure AD Premium or start a trial.
  2. Pobierz i zainstaluj agentów Azure AD Connect Health na serwerach tożsamości.Download and install Azure AD Connect Health Agents on your identity servers.
  3. Wyświetl pulpit nawigacyjny Azure AD Connect Health na stronie https://aka.ms/aadconnecthealth .View the Azure AD Connect Health dashboard at https://aka.ms/aadconnecthealth.

  Uwaga

  Pamiętaj, że przed wyświetleniem danych na pulpicie nawigacyjnym programu Azure AD Connect Health musisz zainstalować agentów programu Azure AD Connect Health na serwerach docelowych.Remember that before you see data in your Azure AD Connect Health dashboard, you need to install the Azure AD Connect Health Agents on your targeted servers.

  Pobieranie i instalowanie agenta programu Azure AD Connect HealthDownload and install Azure AD Connect Health Agent

  Portal programu Azure AD Connect HealthAzure AD Connect Health portal

  Portal programu Azure AD Connect Health umożliwia wyświetlanie alertów, wyników monitorowania wydajności i analiz użycia.The Azure AD Connect Health portal shows views of alerts, performance monitoring, and usage analytics. Adres URL https://aka.ms/aadconnecthealth pozwala na wyświetlenie głównego bloku programu Azure AD Connect Health.The https://aka.ms/aadconnecthealth URL takes you to the main blade of Azure AD Connect Health. Blok możesz traktować jak okno.You can think of a blade as a window. W głównym bloku znajduje się przycisk Szybki start, usługi dostępne w programie Azure AD Connect Health i dodatkowe opcje konfiguracji.On The main blade, you see Quick Start, services within Azure AD Connect Health, and additional configuration options. Zobacz poniższy zrzut ekranu i zamieszczone pod nim krótkie objaśnienia.See the following screenshot and brief explanations that follow the screenshot. Po wdrożeniu agentów usługa kondycji automatycznie identyfikuje usługi monitorowane przez program Azure AD Connect Health.After you deploy the agents, the health service automatically identifies the services that Azure AD Connect Health is monitoring.

  Portal programu Azure AD Connect Health

  • Szybki Start: wybranie tej opcji powoduje otwarcie bloku Szybki start.Quick Start: When you select this option, the Quick Start blade opens. Agenta programu Azure AD Connect Health można pobrać, wybierając pozycję Pobierz narzędzia.You can download the Azure AD Connect Health Agent by selecting Get Tools. Można również uzyskać dostęp do dokumentacji i przekazać swoją opinię.You can also access documentation and provide feedback.

  • Azure Active Directory Connect (synchronizacja): ta opcja umożliwia pokazanie serwerów programu Azure AD Connect, które są aktualnie monitorowane przez program Azure AD Connect Health.Azure Active Directory Connect (sync): This option shows your Azure AD Connect servers that Azure AD Connect Health is currently monitoring. Pozycja Błędy synchronizacji umożliwia wyświetlenie podstawowych błędów synchronizacji Twojej pierwszej dołączonej usługi synchronizacji według kategorii.Sync errors entry will show basic sync errors of your first onboarded sync service by categories. Wybranie pozycji Usługi synchronizacji powoduje otwarcie bloku z informacjami na temat serwerów programu Azure AD Connect.When you select the Sync services entry, the blade that opens shows information about your Azure AD Connect servers. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych możliwościach, zobacz Używanie programu Azure AD Connect Health w celu synchronizacji.Read more about the capabilities at Using Azure AD Connect Health for sync.

  • Active Directory Federation Services: ta opcja umożliwia pokazanie wszystkich usług AD FS, które są aktualnie monitorowane przez program Azure AD Connect Health.Active Directory Federation Services: This option shows all the AD FS services that Azure AD Connect Health is currently monitoring. Po wybraniu wystąpienia zostaje otwarty blok z informacjami dotyczącymi tego wystąpienia usługi.When you select an instance, the blade that opens shows information about that service instance. Informacje te obejmują przegląd, właściwości, alerty, wyniki monitorowania i analizy użycia.This information includes an overview, properties, alerts, monitoring, and usage analytics. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych możliwościach, zobacz Używanie programu Azure AD Connect Health z usługami AD FS.Read more about the capabilities at Using Azure AD Connect Health with AD FS.

  • Active Directory Domain Services: ta opcja umożliwia pokazanie wszystkich lasów usług AD DS, które są aktualnie monitorowane przez program Azure AD Connect Health.Active Directory Domain Services: This option shows all the AD DS forests that Azure AD Connect Health is currently monitoring. Po wybraniu lasu zostaje otwarty blok z informacjami dotyczącymi tego lasu.When you select a forest, the blade that opens shows information about that forest. Te informacje obejmują przegląd najważniejszych danych, pulpit nawigacyjny Kontrolery domeny, pulpit nawigacyjny Stan replikacji, alerty i monitorowanie.This information includes an overview of essential information, the Domain Controllers dashboard, the Replication Status dashboard, alerts, and monitoring. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych możliwościach, zobacz Używanie programu Azure AD Connect Health z usługami AD DS.Read more about the capabilities at Using Azure AD Connect Health with AD DS.

  • Konfiguracja: ta sekcja obejmuje opcje umożliwiające włączanie i wyłączanie ustawień:Configure: This section includes options to turn the following on or off:

   • Automatyczna aktualizacja agenta Azure AD Connect Health do najnowszej wersji: Agent Azure AD Connect Health jest automatycznie aktualizowany, gdy są dostępne nowe wersje.The automatic update of the Azure AD Connect Health agent to the latest version: the Azure AD Connect Health agent is automatically updated whenever new versions are available. Ta opcja jest domyślnie włączona.This option is enabled by default.
   • Dostęp do danych z poziomu integralności katalogu usługi Azure AD przez firmę Microsoft tylko do celów związanych z rozwiązywaniem problemów: Jeśli ta opcja jest włączona, firma Microsoft może uzyskiwać dostęp do tych samych danych, które są wyświetlane przez użytkownika.Access to data from the Azure AD directory integrity by Microsoft only for troubleshooting purposes: if this option is enabled, Microsoft can access the same data viewed by the user. Te informacje mogą być przydatne do rozwiązywania problemów i zapewnienia niezbędnej pomocy.This information can be useful for troubleshooting and to provide the necessary assistance. Ta opcja jest domyślnie wyłączonaThis option is disabled by default
  • W sekcji Kontrola dostępu oparta na rolach (IAM) można zarządzać dostępem do danych programu Connect Health na podstawie ról.Role based access control (IAM) is the section to manage the access to Connect Health data in role base.

  Następne krokiNext Steps