Przywracanie dysku i tworzenie odzyskanej maszyny wirtualnej na platformie AzureRestore a disk and create a recovered VM in Azure

Usługa Azure Backup tworzy punkty odzyskiwania przechowywane w geograficznie nadmiarowych magazynach odzyskiwania.Azure Backup creates recovery points that are stored in geo-redundant recovery vaults. Z punktu odzyskiwania można przywrócić całą maszynę wirtualną lub poszczególne pliki.When you restore from a recovery point, you can restore the whole VM or individual files. W tym artykule opisano sposób przywracania całej maszyny wirtualnej przy użyciu interfejsu wiersza polecenia.This article explains how to restore a complete VM using CLI. Ten samouczek zawiera informacje na temat wykonywania następujących czynności:In this tutorial you learn how to:

 • Wyświetlanie listy i wybieranie punktów odzyskiwaniaList and select recovery points
 • Przywracanie dysku z punktu odzyskiwaniaRestore a disk from a recovery point
 • Tworzenie maszyny wirtualnej na podstawie przywróconego dyskuCreate a VM from the restored disk

Aby uzyskać informacje na temat przywracania dysku i tworzenia odzyskanej maszyny wirtualnej przy użyciu programu PowerShell, zobacz Back up and restore Azure VMs with PowerShell (Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie maszyn wirtualnych platformy Azure przy użyciu programu PowerShell).For information on using PowerShell to restore a disk and create a recovered VM, see Back up and restore Azure VMs with PowerShell.

Używanie usługi Azure Cloud ShellUse Azure Cloud Shell

Platforma Azure obsługuje Azure Cloud Shell, interaktywne środowisko powłoki, z którego można korzystać w przeglądarce.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Do pracy z usługami platformy Azure można używać bash lub PowerShell z Cloud Shell.You can use either Bash or PowerShell with Cloud Shell to work with Azure services. Możesz użyć wstępnie zainstalowanych poleceń Cloud Shell, aby uruchomić kod w tym artykule bez konieczności instalowania niczego w środowisku lokalnym.You can use the Cloud Shell preinstalled commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Aby rozpocząć Azure Cloud Shell:To start Azure Cloud Shell:

OpcjaOption Przykład/linkExample/Link
Wybierz pozycję Wypróbuj w prawym górnym rogu bloku kodu.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Wybranie przycisku Wypróbuj nie powoduje automatycznego skopiowania kodu do Cloud Shell.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Przykład try dla Azure Cloud Shell
Przejdź do https://shell.azure.comlub wybierz przycisk Uruchom Cloud Shell , aby otworzyć Cloud Shell w przeglądarce.Go to https://shell.azure.com, or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. uruchamiania Cloud Shell w nowym oknieLaunch Cloud Shell in a new window
Wybierz przycisk Cloud Shell w prawym górnym pasku menu w Azure Portal.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Przycisk Cloud Shell w witrynie Azure Portal

Aby uruchomić kod w tym artykule w Azure Cloud Shell:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Rozpocznij Cloud Shell.Start Cloud Shell.

 2. Aby skopiować kod, wybierz przycisk Kopiuj w bloku kodu.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Wklej kod do sesji Cloud Shell, wybierając kolejno pozycje Ctrl+SHIFT+v w systemach Windows i Linux lub wybierając polecenie cmd+SHIFT+v w macOS.Paste the code into the Cloud Shell session by selecting Ctrl+Shift+V on Windows and Linux or by selecting Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Wybierz klawisz ENTER , aby uruchomić kod.Select Enter to run the code.

Jeśli zdecydujesz się zainstalować interfejs wiersza polecenia i korzystać z niego lokalnie, ten samouczek będzie wymagał interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2.0.18 lub nowszej.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.18 or later. Uruchom polecenie az --version, aby dowiedzieć się, jaka wersja jest używana.Run az --version to find the version. Jeśli konieczna będzie instalacja lub uaktualnienie interfejsu, zobacz Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.If you need to install or upgrade, see Install the Azure CLI.

Wymagania wstępnePrerequisites

Do wykonania tego samouczka jest wymagana maszyna wirtualna z systemem Linux, chroniona przy użyciu usługi Azure Backup.This tutorial requires a Linux VM that has been protected with Azure Backup. Aby zasymulować proces przypadkowego usunięcia maszyny wirtualnej i jej odzyskania, utworzysz maszynę wirtualną na podstawie dysku w punkcie odzyskiwania.To simulate an accidental VM deletion and recovery process, you create a VM from a disk in a recovery point. Jeśli potrzebujesz maszyny wirtualnej z systemem Linux chronionej przy użyciu usługi Azure Backup, zobacz Tworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej na platformie Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia.If you need a Linux VM that has been protected with Azure Backup, see Back up a virtual machine in Azure with the CLI.

Omówienie usługi BackupBackup overview

Po zainicjowaniu tworzenia kopii zapasowej przez platformę Azure rozszerzenie kopii zapasowej na maszynie wirtualnej tworzy migawkę punktu w czasie.When Azure initiates a backup, the backup extension on the VM takes a point-in-time snapshot. Rozszerzenie kopii zapasowej jest instalowane na maszynie wirtualnej w momencie pierwszego żądania utworzenia kopii zapasowej.The backup extension is installed on the VM when the first backup is requested. Usługa Azure Backup również może utworzyć migawkę bazowego magazynu, jeśli maszyna wirtualna nie jest uruchomiona w momencie tworzenia kopii zapasowej.Azure Backup can also take a snapshot of the underlying storage if the VM is not running when the backup takes place.

Domyślnie usługa Azure Backup tworzy kopię zapasową spójną na poziomie systemu plików.By default, Azure Backup takes a file system consistent backup. Po utworzeniu migawki w usłudze Azure Backup dane są przesyłane do magazynu usługi Recovery Services.Once Azure Backup takes the snapshot, the data is transferred to the Recovery Services vault. Aby zmaksymalizować wydajność, usługa Azure Backup rozpoznaje i przesyła jedynie te bloki danych, które uległy zmianie od czasu utworzenia poprzedniej kopii zapasowej.To maximize efficiency, Azure Backup identifies and transfers only the blocks of data that have changed since the previous backup.

Po ukończeniu przesyłania danych migawka jest usuwana, a utworzony zostaje punkt odzyskiwania.When the data transfer is complete, the snapshot is removed and a recovery point is created.

Wyświetlanie listy dostępnych punktów odzyskiwaniaList available recovery points

Aby przywrócić dysk, należy wybrać punkt odzyskiwania będący źródłem danych do odzyskania.To restore a disk, you select a recovery point as the source for the recovery data. Domyślne zasady przewidują tworzenie punktów odzyskiwania codziennie i przechowywanie ich przez 30 dni, dzięki czemu możesz wybrać określony punkt w czasie do odzyskania z dostępnego zestawu punktów odzyskiwania.As the default policy creates a recovery point each day and retains them for 30 days, you can keep a set of recovery points that allows you to select a particular point in time for recovery.

Aby wyświetlić listę dostępnych punktów odzyskiwania, użyj polecenia az backup recoverypoint list.To see a list of available recovery points, use az backup recoverypoint list. Do odzyskiwania dysków używana jest nazwa punktu odzyskiwania.The recovery point name is used to recover disks. W tym samouczku użyjemy najnowszego dostępnego punktu odzyskiwania.In this tutorial, we want the most recent recovery point available. Parametr --query [0].name wybiera nazwę najnowszego punktu odzyskiwania, jak pokazano poniżej:The --query [0].name parameter selects the most recent recovery point name as follows:

az backup recoverypoint list \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --container-name myVM \
  --item-name myVM \
  --query [0].name \
  --output tsv

Przywracanie dysku maszyny wirtualnejRestore a VM disk

Aby przywrócić dysk z punktu odzyskiwania, należy najpierw utworzyć konto usługi Azure Storage.To restore your disk from the recovery point, you first create an Azure storage account. Jest to konto magazynu używane do przechowywania przywróconego dysku.This storage account is used to store the restored disk. Dodatkowe czynności obejmują tworzenie maszyny wirtualnej przy użyciu przywróconego dysku.In additional steps, the restored disk is used to create a VM.

 1. Aby utworzyć konto magazynu, użyj polecenia az storage account create.To create a storage account, use az storage account create. Nazwa konta magazynu może zawierać tylko małe litery i musi być globalnie unikatowa.The storage account name must be all lowercase, and be globally unique. Zastąp ciąg mystorageaccount własną unikatową nazwą:Replace mystorageaccount with your own unique name:

  az storage account create \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name mystorageaccount \
    --sku Standard_LRS
  
 2. Przywróć dysk z punktu odzyskiwania, uruchamiając polecenie az backup restore restore-disks.Restore the disk from your recovery point with az backup restore restore-disks. Zastąp ciąg mystorageaccount nazwą konta magazynu utworzonego przy użyciu poprzedniego polecenia.Replace mystorageaccount with the name of the storage account you created in the preceding command. Zastąp ciąg myRecoveryPointName nazwą punktu odzyskiwania uzyskaną wcześniej przy użyciu polecenia az backup recoverypoint list:Replace myRecoveryPointName with the recovery point name you obtained in the output from the previous az backup recoverypoint list command:

  az backup restore restore-disks \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --storage-account mystorageaccount \
    --rp-name myRecoveryPointName
  

Monitorowanie zadania przywracaniaMonitor the restore job

Aby monitorować stan zadania przywracania, użyj polecenia az backup job list:To monitor the status of restore job, use az backup job list:

az backup job list \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --output table

Dane wyjściowe są podobne do następującego przykładu informującego, że zadanie przywracania jest w toku (InProgress):The output is similar to the following example, which shows the restore job is InProgress:

Name   Operation    Status   Item Name  Start Time UTC    Duration
-------- --------------- ---------- ----------- ------------------- --------------
7f2ad916 Restore     InProgress myvm     2017-09-19T19:39:52 0:00:34.520850
a0a8e5e6 Backup      Completed  myvm     2017-09-19T03:09:21 0:15:26.155212
fe5d0414 ConfigureBackup Completed  myvm     2017-09-19T03:03:57 0:00:31.191807

Gdy w polu Status (Stan) zadania przywracania jest widoczna wartość Completed (Ukończono), oznacza to, że dysk został przywrócony na konto magazynu.When the Status of the restore job reports Completed, the disk has been restored to the storage account.

Konwertowanie przywróconego dysku na dysk zarządzanyConvert the restored disk to a Managed Disk

Zadanie przywracania tworzy dysk niezarządzany.The restore job creates an unmanaged disk. Aby utworzyć maszynę wirtualną na podstawie tego dysku, należy najpierw przekonwertować go na dysk zarządzany.In order to create a VM from the disk, it must first be converted to a managed disk.

 1. Aby uzyskać parametry połączenia dla konta magazynu, użyj polecenia az storage account show-connection-string.Obtain the connection information for your storage account with az storage account show-connection-string. Zastąp wartość mystorageaccount nazwą konta magazynu, jak pokazano poniżej:Replace mystorageaccount with the name of your storage account as follows:

  export AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING=$( az storage account show-connection-string \
    --resource-group myResourceGroup \
    --output tsv \
    --name mystorageaccount )
  
 2. Dysk niezarządzany jest zabezpieczony na koncie magazynu.Your unmanaged disk is secured in the storage account. Poniższe polecenia umożliwiają uzyskanie informacji na temat dysku niezarządzanego i utworzenie zmiennej o nazwie uri, używanej w następnym kroku do utworzenia dysku zarządzanego.The following commands get information about your unmanaged disk and create a variable named uri that is used in the next step when you create the Managed Disk.

  container=$(az storage container list --query [0].name -o tsv)
  blob=$(az storage blob list --container-name $container --query [0].name -o tsv)
  uri=$(az storage blob url --container-name $container --name $blob -o tsv)
  
 3. Możesz teraz utworzyć dysk zarządzany na podstawie odzyskanego dysku przy użyciu polecenia az disk create.Now you can create a Managed Disk from your recovered disk with az disk create. Zmienna uri utworzona w poprzednim kroku jest używana jako źródło dla dysku zarządzanego.The uri variable from the preceding step is used as the source for your Managed Disk.

  az disk create \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name myRestoredDisk \
    --source $uri
  
 4. Po utworzeniu dysku zarządzanego na podstawie przywróconego dysku możesz wyczyścić dysk niezarządzany i konto magazynu, używając polecenia az storage account delete.As you now have a Managed Disk from your restored disk, clean up the unmanaged disk and storage account with az storage account delete. Zastąp wartość mystorageaccount nazwą konta magazynu, jak pokazano poniżej:Replace mystorageaccount with the name of your storage account as follows:

  az storage account delete \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name mystorageaccount
  

Tworzenie maszyny wirtualnej na podstawie przywróconego dyskuCreate a VM from the restored disk

Ostatnim krokiem jest utworzenie maszyny wirtualnej przy użyciu dysku zarządzanego.The final step is to create a VM from the Managed Disk.

 1. Aby utworzyć maszynę wirtualną przy użyciu dysku zarządzanego, użyj polecenia az vm create, jak pokazano poniżej:Create a VM from your Managed Disk with az vm create as follows:

  az vm create \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name myRestoredVM \
    --attach-os-disk myRestoredDisk \
    --os-type linux
  
 2. Aby potwierdzić utworzenie maszyny wirtualnej na podstawie odzyskanego dysku, wyświetl listę maszyn wirtualnych w grupie zasobów przy użyciu polecenia az vm list, jak pokazano poniżej:To confirm that your VM has been created from your recovered disk, list the VMs in your resource group with az vm list as follows:

  az vm list --resource-group myResourceGroup --output table
  

Następne krokiNext steps

Podczas pracy z tym samouczkiem przywrócono dysk z punktu odzyskiwania i utworzono na jego podstawie maszynę wirtualną.In this tutorial, you restored a disk from a recovery point and then created a VM from the disk. W tym samouczku omówiono:You learned how to:

 • Wyświetlanie listy i wybieranie punktów odzyskiwaniaList and select recovery points
 • Przywracanie dysku z punktu odzyskiwaniaRestore a disk from a recovery point
 • Tworzenie maszyny wirtualnej na podstawie przywróconego dyskuCreate a VM from the restored disk

Przejdź do następnego samouczka, aby dowiedzieć się więcej o przywracaniu poszczególnych plików z punktu odzyskiwania.Advance to the next tutorial to learn about restoring individual files from a recovery point.