Co to jest usługa Azure Data Lake Analytics?What is Azure Data Lake Analytics?

Usługa Azure Data Lake Analytics jest usługą zadań analizy na żądanie, która pozwala uprościć analizowanie danych big data.Azure Data Lake Analytics is an on-demand analytics job service that simplifies big data. Zamiast wdrażać, konfigurować i dostosowywać sprzęt, możesz pisać zapytania umożliwiające przekształcanie danych i wyodrębniać wartościowe informacje.Instead of deploying, configuring, and tuning hardware, you write queries to transform your data and extract valuable insights. Usługa analizy może od razu rozpocząć obsługę zadań w dowolnej skali — należy wybrać ustawienie wskazujące potrzebną moc.The analytics service can handle jobs of any scale instantly by setting the dial for how much power you need. Płacisz tylko za uruchomione zadanie, dzięki czemu oszczędzasz pieniądze.You only pay for your job when it is running, making it cost-effective.

Dynamiczne skalowanieDynamic scaling

Usługa Data Lake Analytics umożliwia dynamiczną aprowizację zasobów oraz analizowanie terabajtów, a nawet petabajtów danych.Data Lake Analytics dynamically provisions resources and lets you do analytics on terabytes to petabytes of data. Płacisz tylko za użytą moc przetwarzania.You pay only for the processing power used. Nawet w sytuacjach zwiększania lub zmniejszania rozmiaru przechowywanych danych lub ilości użytych zasobów obliczeniowych nie trzeba ponownie pisać kodu.As you increase or decrease the size of data stored or the amount of compute resources used, you don’t have to rewrite code.

Szybsze programowanie, debugowanie i bardziej inteligentne optymalizowanie przy użyciu znanych narzędziDevelop faster, debug, and optimize smarter using familiar tools

Usługa Data Lake Analytics głęboko integruje się z programem Visual Studio.Data Lake Analytics deep integrates with Visual Studio. Aby uruchamiać, debugować i dostrajać kod, możesz używać znajomych narzędzi.You can use familiar tools to run, debug, and tune your code. Wizualizacje zadań U-SQL umożliwiają sprawdzanie sposobu działania kodu w skali. Dzięki temu można łatwo identyfikować wąskie gardła związane z wydajnością i optymalizować koszty.Visualizations of your U-SQL jobs let you see how your code runs at scale, so you can easily identify performance bottlenecks and optimize costs.

U-SQL: język prosty i znany, zaawansowany i rozszerzalnyU-SQL: simple and familiar, powerful, and extensible

Usługa Data Lake Analytics obejmuje język zapytań U-SQL, który stanowi rozszerzenie znanego, prostego, deklaratywnego charakteru języka SQL dzięki wszechstronnym możliwościom języka C#.Data Lake Analytics includes U-SQL, a query language that extends the familiar, simple, declarative nature of SQL with the expressive power of C#. Język U-SQL używa tego samego rozproszonego środowiska uruchomieniowego, na którym działa wewnętrzny magazyn typu data lake firmy Microsoft mieszczący eksabajty danych.The U-SQL language uses the same distributed runtime that powers Microsoft's internal exabyte-scale data lake. Deweloperzy języków SQL i .NET mogą teraz przetwarzać i analizować swoje dane, wykorzystując już posiadane umiejętności.SQL and .NET developers can now process and analyze their data with the skills they already have.

Bezproblemowa integracja z inwestycjami związanymi z infrastrukturą ITIntegrates seamlessly with your IT investments

Usługa Data Lake Analytics wykorzystuje istniejące inwestycje w technologie informatyczne do celów obsługi tożsamości, zarządzania i zabezpieczeń.Data Lake Analytics uses your existing IT investments for identity, management, and security. To podejście ułatwia nadzór nad danymi i rozbudowę istniejących aplikacji obsługujących dane.This approach simplifies data governance and makes it easy to extend your current data applications. Usługa Data Lake Analytics jest zintegrowana z usługą Active Directory, co umożliwia zarządzanie użytkownikami i udzielanie im uprawnień, oraz zawiera wbudowane funkcje monitorowania i inspekcji.Data Lake Analytics is integrated with Active Directory for user management and permissions and comes with built-in monitoring and auditing.

Przystępna cena i niedroga obsługaAffordable and cost effective

Usługa Data Lake Analytics to ekonomiczne rozwiązanie służące do uruchamiania obciążeń związanych z danymi big data.Data Lake Analytics is a cost-effective solution for running big data workloads. Opłaty są naliczane za poszczególne zadania wykonywane podczas przetwarzania danych.You pay on a per-job basis when data is processed. Sprzęt, licencje ani umowy dotyczące pomocy technicznej w zakresie usługi nie są wymagane.No hardware, licenses, or service-specific support agreements are required. System jest automatycznie skalowany w pionie i w poziomie w momencie rozpoczęcia i zakończenia zadania, więc nigdy nie płaci się więcej, niż trzeba.The system automatically scales up or down as the job starts and completes, so you never pay for more than what you need. Dowiedz się więcej na temat kontrolowania kosztów i oszczędzania pieniędzy.Learn more about controlling costs and saving money.

Współdziałanie z wszystkimi danymi na platformie AzureWorks with all your Azure data

Usługa Data Lake Analytics współpracuje z usługą Azure Data Lake Store, aby uzyskać najwyższy poziom wydajności, przepływności i przetwarzania równoległego, oraz obsługuje obiekty blob usługi Azure Storage, usługę Azure SQL Database i usługę Azure Warehouse.Data Lake Analytics works with Azure Data Lake Store for the highest performance, throughput, and parallelization and works with Azure Storage blobs, Azure SQL Database, Azure Warehouse.

Kolejne krokiNext steps