Funkcja map

Tworzy mapę z określonymi parami klucz-wartość.

Składnia

map( [key1, value1] [, ...] )

Argumenty

  • keyN: wyrażenie dowolnego porównywalnego typu. Wszystkie keyN muszą mieć najmniej wspólny typ.
  • valueN: wyrażenie dowolnego typu. Wszystkie valueN muszą mieć najmniej wspólny typ.

Zwraca

Mapa z kluczami wpisaną jako najczęstszy typ wartości i wpisanych keyN jako najczęstszy typ . valueN

Może być 0 lub więcej par.

Jeśli istnieje zduplikowany klucz lub klucz o wartości NULL, funkcja zgłasza błąd.

Przykłady

> SELECT map(1.0, '2', 3.0, '4');
 {1.0 -> 2, 3.0 -> 4}