Co to jest usługa Azure Log Analytics?What is Azure Log Analytics?

Usługa Log Analytics odgrywa centralną rolę w zarządzaniu na platformie Azure, zbierając dane telemetryczne i inne dane z różnych źródeł oraz udostępniając język zapytań i aparat analityczny, który zapewnia wgląd w działanie aplikacji i zasobów.Log Analytics plays a central role in Azure management by collecting telemetry and other data from a variety of sources and providing a query language and analytics engine that gives you insights into the operation of your applications and resources. Możesz pracować bezpośrednio z danymi usługi Log Analytics za pomocą operacji wyszukiwania w dziennikach i widoków albo korzystać z narzędzi analizy w innych usługach platformy Azure, takich jak Application Insights lub Azure Security Center, które przechowują dane w usłudze Log Analytics.You can either interact directly with Log Analytics data through log searches and views, or you may use analysis tools in other Azure services that store their data in Log Analytics such as Application Insights or Azure Security Center.

Usługa Log Analytics wymaga minimalnej konfiguracji i jest już zintegrowana z innymi usługami Azure.Log Analytics requires minimal configuration and is already integrated with other Azure services. Wystarczy utworzyć obszar roboczy, aby włączyć zbieranie danych.You just need to create a workspace to enable collection. Następnie możesz zainstalować agentów na maszynach wirtualnych, aby uwzględnić ich w obszarze roboczym i włączyć rozwiązania do zarządzania obejmujące logikę służącą do zapewniania dodatkowego wglądu w różne aplikacje.You can then install agents on virtual machines to include them in the workspace and enable management solutions which include logic to provide additional insights into different applications. W tle typy danych są wstępnie zdefiniowane lub automatycznie tworzone podczas zbierania danych.Behind the scenes, data types are either predefined or automatically created as data is collected.

Rola w monitorowaniuRole in monitoring

Różne usługi monitorowania na platformie Azure opisano w temacie Monitoring Azure applications and resources (Monitorowanie aplikacji i zasobów platformy Azure).The different monitoring services in Azure are described in Monitoring Azure applications and resources. Usługa Log Analytics odgrywa centralną rolę, konsolidując dane monitorowania z różnych źródeł oraz udostępniając zaawansowany język zapytań na potrzeby konsolidacji i analizy.Log Analytics plays a central role by consolidating monitoring data from different sources and providing a powerful query language for consolidation and analysis.

Usługa Log Analytics nie jest jednak ograniczona do monitorowania zasobów platformy Azure.Log Analytics isn't limited to monitoring Azure resources though. Może zbierać dane z zasobów lokalnych lub znajdujących się w innych chmurach w celu utworzenia hybrydowego środowiska monitorowania. Może także bezpośrednio łączyć się z programem System Center Operations Manager, aby zbierać dane telemetryczne z istniejących agentów.It can collect data from resources that are on-premises or in other clouds to create a hybrid monitoring environment and can directly connect to System Center Operations Manager to collect telemetry from existing agents. Narzędzia analityczne w usłudze Log Analytics, takie jak operacje wyszukiwania w dziennikach, widoki i rozwiązania do zarządzania, działają na wszystkich zebranych danych i umożliwiają scentralizowaną analizę całego środowiska.Analysis tools in Log Analytics such as log searches, views, and management solutions work against all collected data providing you with the capability to centrally analyze your entire environment.

Zbieranie danychData collection

Usługa Log Analytics zbiera dane z różnych źródeł.Log Analytics collects data from a variety of sources. Po zebraniu dane są organizowane w oddzielnych tabelach dla każdego typu danych, dzięki czemu wszystkie dane mogą być analizowane razem niezależnie od ich oryginalnego źródła.Once collected, the data is organized into separate tables for each data type, which allows all data to be analyzed together regardless of its original source.

Istnieją następujące metody zbierania danych w usłudze Log Analytics:Methods for collecting data into Log Analytics include the following:

Składniki usługi Log Analytics

Dodawanie funkcjonalności dzięki rozwiązaniom do zarządzaniaAdd functionality with management solutions

Rozwiązania do zarządzania to wstępnie spakowane zestawy logiki dla konkretnego produktu lub scenariusza.Management solutions provide prepackaged logic for a particular product or scenario. Mogą one zbierać dodatkowe dane w usłudze Log Analytics lub przetwarzać dane, które już zostały zebrane.They may gather extra data into Log Analytics or process data that's already been collected. Zwykle będą zawierały widok, który ułatwia analizowanie tych dodatkowych danych.They'll typically include a view to help you analyze this additional data. Dostępne są już rozwiązania związane z różnorodnymi funkcjami i cały czas dodajemy kolejne rozwiązania.Solutions are available for a variety of functions, and additional solutions are consistently being added. Dostępne rozwiązania można łatwo przeglądać i dodawać do obszaru roboczego z poziomu witryny Azure Marketplace.You can easily browse available solutions and add them to your workspace from the Azure Marketplace.

Portal Marketplace

Język zapytańQuery language

Usługa Log Analytics udostępnia zaawansowany język zapytań na potrzeby szybkiego pobierania, konsolidacji i analizowania zebranych danych.Log Analytics includes a rich query language to quickly retrieve, consolidate, and analyze collected data. Zapytania można utworzyć i przetestować, korzystając z portali przeszukiwania dzienników lub zaawansowanej analizy, a następnie bezpośrednio analizować dane przy użyciu tych narzędzi lub zapisać zapytania do użycia z wizualizacjami i alertami albo do wyeksportowania do innych narzędzi, takich jak usługa Power BI lub program Excel.You can create and test queries using the Log Search or Advanced Analytics portals and then either directly analyze the data using these tools or save queries for use with visualizations, alerts, or export to other tools such as Power BI or Excel.

Język zapytań usługi Log Analytics jest odpowiedni dla prostego wyszukiwania w dziennikach, ale oferuje także zaawansowane funkcje, takie jak agregacje, sprzężenia i analiza inteligentna.The Log Analytics query language is suitable for simple log searches but also includes advanced functionality such as aggregations, joins, and smart analytics. Aby szybko nauczyć się języka zapytań, skorzystaj z wielu dostępnych samouczków.You can quickly learn the query language using multiple tutorials that are available. Specjalne instrukcje udostępniono dla użytkowników, którzy znają już SQL i Splunk.Particular guidance is provided to users who are already familiar with SQL and Splunk.

Wyszukiwanie w dzienniku

Wizualizacja danych usługi Log AnalyticsVisualize Log Analytics data

Widoki w usłudze Log Analytics prezentują wizualnie dane z dzienników wyszukiwania.Views in Log Analytics visually present data from log searches. Każdy widok zawiera kombinację wizualizacji, takich jak wykresy słupkowe i liniowe, a ponadto listy podsumowujące dane o kluczowym znaczeniu.Each view includes a combination of visualizations such as bar and line charts in addition to lists summarizing critical data. Rozwiązania do zarządzania zawierają widoki, które podsumowują dane dla konkretnej aplikacji. Można także tworzyć własne widoki w celu prezentacji danych z dowolnego przeszukiwania dzienników w usłudze Log Analytics.Management solutions include views that summarize data for a particular application, and you can create your own views to present data from any Log Analytics log search.

Widoki usługi Log Analytics

Możesz również przypiąć wyniki zapytania usługi Log Analytics do pulpitu nawigacyjnego platformy Azure, co pozwala na połączenie kafelków z różnych usług platformy Azure.You can also pin the results of a Log Analytics query to an Azure dashboard, which allows you to combine tiles from different Azure services. Można nawet przypiąć do pulpitu nawigacyjnego widok usługi Log Analytics.You can even pin a Log Analytics view to a dashboard.

Pulpity nawigacyjne platformy Azure

Tworzenie alertów na podstawie danych usługi Log AnalyticsCreating alerts from Log Analytics data

Alerty platformy Azure służą do aktywnego powiadamiania użytkownika o ważnych dla niego warunkach w danych usługi Log Analytics.Use Azure Alerts to proactively notify you of conditions in Log Analytics data that are important to you. Zapytanie jest automatycznie uruchamiane w zaplanowanych odstępach czasu. Jeśli wyniki spełniają określone kryteria, tworzony jest alert.A query is automatically run at scheduled intervals and an alert created if the results match specific criteria. Dzięki temu możesz połączyć zgłaszanie alertów z usługi Log Analytics z innymi źródłami, takimi jak alerty niemal w czasie rzeczywistym usługi Azure Monitor i wyjątki aplikacji usługi Application Insights, udostępniając grupy akcji na potrzeby odpowiedzi na warunki alertu.This allows you combine alerting from Log Analytics with other sources such as near real time alerts Azure Monitor and application exceptions Application Insights, sharing Action groups for response to alert conditions.

Alerty

Korzystanie z danych usługi Log Analytics w innych usługachUsing Log Analytics data in other services

Usługi takie jak Application Insights i Azure Security Center przechowują swoje dane bezpośrednio w usłudze Log Analytics.Services such as Application Insights and Azure Security Center store their data in Log Analytics. Zwykle wchodzisz w interakcje z zaawansowanymi narzędziami analizy dostarczanymi przez te usługi, ale możesz również korzystać z zapytań usługi Log Analytics w celu uzyskiwania dostępu do ich danych i potencjalnie łączyć je z danymi z innych usług.You'll typically interact with the rich analysis tools provided by these services, but you can also use Log Analytics queries to access their data and potentially combine it with data from other services.

Na przykład następujący widok pochodzi z usługi Application Insights.For example, the following view is from Application Insights. Jeśli klikniesz ikonę w prawym górnym rogu, zostanie uruchomiona konsola analizy usługi Log Analytics z zapytaniami używanymi przez graf.If you click the icon in the top right, it launches the Log Analytics analytics console with the queries used by the graph.

Application Insights

Eksportowanie danych usługi Log AnalyticsExporting Log Analytics data

Usługa Log Analytics udostępnia swoje dane również poza platformą Azure.Log Analytics also makes its data available outside of Azure. Można skonfigurować usługę Power BI w celu importowania wyników zapytania w zaplanowanych odstępach czasu, co pozwoli wykorzystać jej funkcje, takie jak łączenie danych z różnych źródeł oraz udostępnianie raportów w Internecie i na urządzeniach przenośnych.You can configure Power BI to import the results of a query at scheduled intervals allowing you to take advantage of its features such as combing data from different sources and sharing reports on the web and mobile devices. Możesz również wykorzystywać interfejs API wyszukiwania w dzienniku, aby tworzyć niestandardowe rozwiązania korzystające z danych usługi Log Analytics lub przeprowadzać integrację z innymi systemami.You can also leverage the Log Search API to build custom solutions that leverage Log Analytics data or to integrate with other systems.

Za pomocą usługi Logic Apps na platformie Azure możesz tworzyć niestandardowe przepływy pracy na podstawie danych usługi Log Analytics.You can use Logic Apps in Azure to create custom workflows based on Log Analytics data. W przypadku bardziej złożonej logiki opartej na programie PowerShell można użyć elementów runbook w usłudze Azure Automation.For more complex logic based on PowerShell, you can use runbooks in Azure Automation.

Power BI

Następne krokiNext steps