Azure i LinuxAzure and Linux

Platforma Microsoft Azure to rosnący zbiór zintegrowanych usług publicznych w chmurze, obejmujący maszyny wirtualne, usługi analityczne, bazodanowe, mobilne, sieciowe, magazynowe oraz internetowe — — idealne do hostowania rozwiązań.Microsoft Azure is a growing collection of integrated public cloud services including analytics, virtual machines, databases, mobile, networking, storage, and web—ideal for hosting your solutions. Microsoft Azure to skalowalna platforma obliczeniowa, która pozwala na płacenie tylko za używane usługi, z których można korzystać w dowolnej chwili — bez konieczności inwestowania w sprzęt lokalny.Microsoft Azure provides a scalable computing platform that allows you to only pay for what you use, when you want it - without having to invest in on-premises hardware. Platforma Azure jest gotowa wraz z Tobą do skalowania rozwiązań tak, aby sprostać wymaganiom klientów.Azure is ready when you are to scale your solutions up and out to whatever scale you require to service the needs of your clients.

Jeśli znasz różne funkcje usług Amazon Web Services, możesz porównać platformę Azure z dokumentem mapowania definicji usług AWS.If you are familiar with the various features of Amazon's AWS, you can examine the Azure vs AWS definition mapping document.

RegionyRegions

Zasoby na platformie Microsoft Azure są dystrybuowane w obrębie wielu regionów geograficznych na całym świecie.Microsoft Azure resources are distributed across multiple geographical regions around the world. „Region” oznacza wiele centrów danych w jednym obszarze geograficznym.A "region" represents multiple data centers in a single geographical area. Platforma Azure ma obecnie (stan na sierpień 2018) 42 ogólnie dostępne regiony. Ponadto ogłoszono plany dotyczące udostępnienia kolejnych 12 regionów — co będzie stanowić więcej globalnych regionów niż jakikolwiek inny dostawca chmury.Azure currently (as of August 2018) has 42 regions generally available around the world with an additional 12 regions announced - more global regions than any other cloud provider. Zaktualizowaną listę istniejących i nowo zapowiedzianych regionów można znaleźć na następującej stronie:An updated list of existing and newly announced regions can be found in the following page:

DostępnośćAvailability

Platforma Azure oferuje najlepszą w branży umowę dotyczącą poziomu usług gwarantującą dostępność pojedynczego wystąpienia maszyny wirtualnej na poziomie 99,9% pod warunkiem wdrożenia tej maszyny wirtualnej z magazynem Premium dla wszystkich dysków.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Aby wdrożenie kwalifikowało się do standardowej umowy dotyczącej poziomu usług na poziomie 99,95%, należy wdrożyć co najmniej dwie maszyny wirtualne obsługujące obciążenie w zestawie dostępności.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. Zestaw dostępności gwarantuje, że maszyny wirtualne są rozproszone w wielu domenach błędów w centrach danych platformy Azure oraz wdrożone na hostach z różnymi okresami konserwacji.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. Pełna treść umowy SLA dotyczącej usługi Azure wyjaśnia w całości kwestię gwarantowanej dostępności platformy Azure.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

Dyski zarządzaneManaged Disks

W przypadku funkcji Dyski zarządzane tworzenie konta usługi Azure Storage i zarządzanie nią odbywa się automatycznie w tle i nie trzeba martwić się o limity skalowalności konta magazynu.Managed Disks handles Azure Storage account creation and management in the background for you, and ensures that you do not have to worry about the scalability limits of the storage account. Wystarczy określić rozmiar dysku i warstwę wydajności (Standardowa/Premium), a platforma Azure utworzy dysk i będzie nim zarządzać.You specify the disk size and the performance tier (Standard or Premium), and Azure creates and manages the disk. O używanym magazynie nie trzeba myśleć przy dodawaniu dysków albo skalowaniu maszyny wirtualnej w górę i w dół.As you add disks or scale the VM up and down, you don't have to worry about the storage being used. Jeśli tworzysz nowe maszyny wirtualne, użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub witryny Azure Portal, aby utworzyć maszyny wirtualne z zarządzanymi dyskami systemu operacyjnego i dyskami danych.If you're creating new VMs, use the Azure CLI or the Azure portal to create VMs with Managed OS and data disks. Jeśli na maszynie wirtualnej znajdują się niezarządzane dyski, możesz przekonwertować maszyny wirtualne, tak aby korzystały z funkcji Dyski zarządzane.If you have VMs with unmanaged disks, you can convert your VMs to be backed with Managed Disks.

Można też zarządzać własnymi obrazami niestandardowymi na jednym koncie magazynu na region platformy Azure i używać ich do tworzenia setek maszyn wirtualnych w tej samej subskrypcji.You can also manage your custom images in one storage account per Azure region, and use them to create hundreds of VMs in the same subscription. Aby uzyskać więcej informacji o dyskach zarządzanych, zobacz Omówienie usługi Azure Managed Disks.For more information about Managed Disks, see the Managed Disks Overview.

Maszyny wirtualne i wystąpienia platformy AzureAzure Virtual Machines & Instances

Platforma Microsoft Azure umożliwia uruchamianie wielu popularnych dystrybucji systemu Linux dostarczanych i utrzymywanych przez kilku partnerów.Microsoft Azure supports running a number of popular Linux distributions provided and maintained by a number of partners. W portalu Azure Marketplace dostępne są takie dystrybucje jak Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD i wiele więcej.You can find distributions such as Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD, and more in the Azure Marketplace. Firma Microsoft aktywnie współpracuje z wieloma społecznościami systemu Linux, aby dodać jeszcze więcej pozycji do listy dystrybucji systemu Linux obsługiwanych na platformie Azure.Microsoft actively works with various Linux communities to add even more flavors to the Azure endorsed Linux Distros list.

Jeśli Twoja preferowana dystrybucja systemu Linux nie jest w tej chwili dostępna w galerii, masz możliwość skorzystania z własnej maszyny wirtualnej systemu Linux po utworzeniu i przekazaniu wirtualnego dysku twardego systemu Linux na platformie Azure.If your preferred Linux distro of choice is not currently present in the gallery, you can "Bring your own Linux" VM by creating and uploading a Linux VHD in Azure.

Maszyny wirtualne platformy Azure umożliwiają elastyczne wdrażanie szerokiego zakresu rozwiązań obliczeniowych.Azure virtual machines allow you to deploy a wide range of computing solutions in an agile way. Możesz wdrożyć niemal dowolne obciążenie i język w niemal dowolnym systemie operacyjnym — Windows, Linux lub innym, utworzonym przez jednego z coraz większej liczby partnerów.You can deploy virtually any workload and any language on nearly any operating system - Windows, Linux, or a custom created one from any one of the growing list of partners. Nadal nie widzisz tego, czego szukasz?Still don't see what you are looking for? Nie martw się — możesz również wprowadzić własne obrazy ze środowiska lokalnego.Don't worry - you can also bring your own images from on-premises.

Rozmiary maszyn wirtualnychVM Sizes

Rozmiar maszyny wirtualnej zależy od obciążenia, które ma zostać uruchomione.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Wybrany rozmiar ma więc wpływ na takie czynniki jak moc procesora, pamięć i przestrzeń dyskowa.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. W ramach platformy Azure dostępna jest szeroka gama rozmiarów umożliwiających wykorzystanie produktu do wielu różnych zastosowań.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Na platformie Azure obowiązuje cena za godzinę, która jest określana na podstawie rozmiaru maszyny wirtualnej i jej systemu operacyjnego.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. W przypadku rozpoczętych godzin opłaty są pobierane tylko za faktycznie wykorzystane minuty.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Magazyn jest wyceniany oddzielnie; związane z nim opłaty są także pobierane osobno.Storage is priced and charged separately.

AutomatyzacjaAutomation

Aby uzyskać właściwą kulturę DevOps, cała infrastruktura musi być zawarta w kodzie.To achieve a proper DevOps culture, all infrastructure must be code. Gdy cała infrastruktura znajduje się w kodzie, można ją łatwo odtworzyć (serwery Phoenix).When all the infrastructure lives in code it can easily be recreated (Phoenix Servers). Platforma Azure współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi narzędziami automatyzacji, takimi jak Ansible, Chef, SaltStack i Puppet.Azure works with all the major automation tooling like Ansible, Chef, SaltStack, and Puppet. Platforma Azure oferuje również własne narzędzia automatyzacji:Azure also has its own tooling for automation:

Platforma Azure wprowadza obsługę pakietu cloud-init we wszystkich dystrybucjach systemu Linux, które go obsługują.Azure is rolling out support for cloud-init across most Linux Distros that support it. Obecnie maszyny wirtualne systemu Ubuntu firmy Canonical są wdrażane z domyślnie włączonym pakietem cloud-init.Currently Canonical's Ubuntu VMs are deployed with cloud-init enabled by default. Systemy RHEL, CentOS i Fedora firmy Red Hat obsługują pakiet cloud-init, ale obrazy platformy Azure obsługiwane przez firmę Red Hat nie mają obecnie zainstalowanego pakietu cloud-init.Red Hat's RHEL, CentOS, and Fedora support cloud-init, however the Azure images maintained by Red Hat do not currently have cloud-init installed. Aby korzystać z pakietu cloud-init w systemie operacyjnym z rodziny Red Hat, należy utworzyć obraz niestandardowy z zainstalowanym pakietem cloud-init.To use cloud-init on a Red Hat family OS, you must create a custom image with cloud-init installed.

PrzydziałyQuotas

Każda subskrypcja platformy Azure ma domyślnie ustawiony limit przydziałów, który może mieć wpływ na wdrożenie wielu maszyn wirtualnych w projekcie.Each Azure Subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of a large number of VMs for your project. Aktualny limit dla każdej subskrypcji wynosi 20 maszyn wirtualnych na region.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Limity przydziałów można szybko i łatwo zwiększyć, przesyłając zgłoszenie pomocy technicznej.Quota limits can be raised quickly and easily by filing a support ticket requesting a limit increase. Więcej informacji na temat limitów przydziałów znajduje się w artykułach:For more details on quota limits:

PartnerzyPartners

Firma Microsoft blisko współpracuje z partnerami, aby zagwarantować, że dostępne obrazy są aktualizowane i optymalizowane dla środowiska uruchomieniowego platformy Azure.Microsoft works closely with partners to ensure the images available are updated and optimized for an Azure runtime. Aby uzyskać więcej informacji na temat partnerów platformy Azure, zobacz następujące linki:For more information on Azure partners, see the following links:

Wprowadzenie do korzystania z systemu Linux na platformie AzureGetting started with Linux on Azure

Zanim rozpoczniesz korzystanie z platformy Azure, musisz założyć konto na platformie Azure, zainstalować interfejs wiersza polecenia oraz mieć publiczny i prywatny klucz SSH.To begin using Azure, you need an Azure account, the Azure CLI installed, and a pair of SSH public and private keys.

Tworzenie kontaSign up for an account

Pierwszym krokiem korzystania z chmury Azure jest utworzenie konta platformy Azure.The first step in using the Azure Cloud is to sign up for an Azure account. Przejdź do strony tworzenia konta Azure, aby rozpocząć pracę.Go to the Azure Account Signup page to get started.

Instalowanie interfejsu wiersza poleceniaInstall the CLI

Nowe konto platformy Azure umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z witryny Azure Portal, czyli internetowego panelu administracyjnego.With your new Azure account, you can get started immediately using the Azure portal, which is a web-based admin panel. Aby zarządzać chmurą Azure z poziomu wiersza polecenia, musisz zainstalować narzędzie azure-cli.To manage the Azure Cloud via the command line, you install the azure-cli. Zainstaluj interfejs wiersza polecenia Azure na stacji roboczej Mac lub Linux.Install the Azure CLI on your Mac or Linux workstation.

Tworzenie pary kluczy SSHCreate an SSH key pair

Masz już teraz konto Azure, dostęp do witryny internetowej Azure Portal oraz interfejs wiersza polecenia Azure.Now you have an Azure account, the Azure web portal, and the Azure CLI. Kolejnym krokiem jest utworzenie pary kluczy SSH używanej do logowania SSH do systemu Linux bez konieczności używania hasła.The next step is to create an SSH key pair that is used to SSH into Linux without using a password. Utwórz parę kluczy SSH w systemie Linux i Mac w celu włączenia bezpieczniejszego logowania bez podawania hasła.Create SSH keys on Linux and Mac to enable password-less logins and better security.

Tworzenie maszyny wirtualnej przy użyciu interfejsu wiersza poleceniaCreate a VM using the CLI

Tworzenie maszyny wirtualnej systemu Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia to szybki sposób na wdrożenie maszyny wirtualnej bez opuszczania terminalu, w którym pracujesz.Creating a Linux VM using the CLI is a quick way to deploy a VM without leaving the terminal you are working in. Wszystko, co można określić w portalu internetowym, jest też dostępne za pośrednictwem flagi lub przełącznika wiersza polecenia.Everything you can specify on the web portal is available via a command-line flag or switch.

Tworzenie maszyny wirtualnej w portaluCreate a VM in the portal

Tworzenie maszyny wirtualnej systemu Linux w witrynie internetowej Azure Portal umożliwia łatwe wskazywanie i klikanie różnych opcji wdrożenia.Creating a Linux VM in the Azure web portal is a way to easily point and click through the various options to get to a deployment. Zamiast używać przełączników lub flag wiersza polecenia, możesz wyświetlić atrakcyjny wizualnie internetowy układ opcji i ustawień.Instead of using command-line flags or switches, you are able to view a nice web layout of various options and settings. Wszystko, co jest dostępne poprzez interfejs wiersza polecenia, jest również dostępne w portalu.Everything available via the command-line interface is also available in the portal.

Logowanie przy użyciu protokołu SSH bez użycia hasłaLog in using SSH without a password

Maszyna wirtualna działa teraz na platformie Azure, a Ty możesz już się zalogować.The VM is now running on Azure and you are ready to log in. Korzystanie z haseł do logowania przy użyciu protokołu SSH jest czasochłonne i mało bezpieczne.Using passwords to log in via SSH is insecure and time consuming. Używanie kluczy SSH to najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na zalogowanie się.Using SSH keys is the most secure way and also the quickest way to log in. Gdy tworzysz maszynę wirtualną systemu Linux przy użyciu portalu lub interfejsu wiersza polecenia, masz do wyboru dwie opcje uwierzytelniania.When you create you Linux VM via the portal or the CLI, you have two authentication choices. Jeśli wybierzesz hasło protokołu SSH, platforma Azure skonfiguruje maszynę wirtualną tak, aby umożliwiała logowanie przy użyciu haseł.If you choose a password for SSH, Azure configures the VM to allow logins via passwords. Jeśli zdecydujesz się na publiczny klucz SSH, platforma Azure skonfiguruje maszynę wirtualną tak, aby umożliwiała logowanie przy użyciu kluczy SSH, i wyłączy logowanie za pomocą haseł.If you chose to use an SSH public key, Azure configures the VM to only allow logins via SSH keys and disables password logins. Aby zabezpieczyć maszynę wirtualną systemu Linux poprzez zezwolenie wyłącznie na logowanie za pomocą klucza SSH, użyj opcji publicznego klucza SSH podczas tworzenia maszyny wirtualnej w portalu lub interfejsie wiersza polecenia.To secure your Linux VM by only allowing SSH key logins, use the SSH public key option during the VM creation in the portal or CLI.

MagazynStorage

NetworkingNetworking

ContainersContainers

Następne krokiNext steps

Wiesz już teraz, jak działa system Linux na platformie Azure.You now have an overview of Linux on Azure. Następnym krokiem jest sprawdzenie tego w praktyce przez utworzenie kilku maszyn wirtualnych.The next step is to dive in and create a few VMs!