Maszyny wirtualne z systemem Linux na platformie AzureLinux virtual machines in Azure

Usługa Azure Virtual Machines (VM) to jeden z wielu skalowalnych zasobów obliczeniowych dostępnych na żądanie, które są oferowane na platformie Azure.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. W większości przypadków maszynę wirtualną należy wybrać wtedy, gdy potrzebna jest większa kontrola nad środowiskiem obliczeniowym niż ta, jaką oferują inne opcje.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. Ten artykuł zawiera informacje o kwestiach, jakie należy rozważyć przed przystąpieniem do tworzenia maszyny wirtualnej. Opisano w nim także tworzenie maszyny wirtualnej i zarządzanie nią.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Maszyna wirtualna Azure umożliwia swobodne korzystanie z wirtualizacji bez konieczności kupowania i utrzymywania fizycznego sprzętu potrzebnego do jej działania.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. Nadal niezbędna jest jednak konserwacja maszyny wirtualnej — konfigurowanie i instalowanie jej oprogramowania, a także instalowanie poprawek tego oprogramowania.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Z maszyn wirtualnych na platformie Azure można korzystać na różne sposoby.Azure virtual machines can be used in various ways. Przykłady to:Some examples are:

  • Tworzenie i testowanie oprogramowania — maszyny wirtualne umożliwiają szybkie i łatwe utworzenie komputera o określonej konfiguracji wymaganej do tworzenia kodu oraz testowania aplikacji.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
  • Aplikacje w chmurze — jako że zapotrzebowanie na aplikację może zmieniać się w czasie, uzasadnione ekonomicznie może okazać się uruchomienie jej na maszynie wirtualnej na platformie Azure.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. Jeśli zajdzie potrzeba użycia dodatkowych maszyn wirtualnych, wystarczy je opłacić. Gdy dodatkowe maszyny staną się zbędne, można je wyłączyć.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
  • Rozszerzone centrum danych — maszyny wirtualne w sieci wirtualnej na platformie Azure można zostać z łatwością połączyć z siecią organizacji.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Liczbę maszyn wirtualnych używanych przez aplikację można dowolnie i bez ograniczeń zwiększać odpowiednio do potrzeb.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

Co należy wziąć pod uwagę przed utworzeniem maszyny wirtualnej?What do I need to think about before creating a VM?

Podczas tworzenia infrastruktury aplikacji na platformie Azure należy zawsze wziąć pod uwagę wiele różnych zagadnień projektowych.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. Kwestie dotyczące maszyn wirtualnych, które należy rozważyć, to między innymi:These aspects of a VM are important to think about before you start:

  • nazwy zasobów aplikacji;The names of your application resources
  • lokalizacja, w której są przechowywane zasoby;The location where the resources are stored
  • rozmiar maszyny wirtualnej;The size of the VM
  • maksymalna liczba maszyn wirtualnych, które można utworzyć;The maximum number of VMs that can be created
  • system operacyjny uruchomiony na maszynie wirtualnej;The operating system that the VM runs
  • konfiguracja maszyny wirtualnej po jej uruchomieniu;The configuration of the VM after it starts
  • powiązane zasoby niezbędne do działania maszyny wirtualnej.The related resources that the VM needs

LokalizacjeLocations

Wszystkie zasoby tworzone na platformie Azure są dystrybuowane w obrębie wielu regionów geograficznych na całym świecie.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. Zazwyczaj podczas tworzenia maszyny wirtualnej region określa się mianem lokalizacji.Usually, the region is called location when you create a VM. W przypadku maszyny wirtualnej lokalizacja określa miejsce, w którym są przechowywane wirtualne dyski twarde.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane metody uzyskania dostępu do listy dostępnych lokalizacji.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

MetodaMethod OpisDescription
Portal AzureAzure portal Wybór lokalizacji z listy podczas tworzenia maszyny wirtualnej.Select a location from the list when you create a VM.
Program Azure PowerShellAzure PowerShell Użyj polecenia Get-AzLocation.Use the Get-AzLocation command.
Interfejs API RESTREST API Użycie operacji wyświetlania listy lokalizacji.Use the List locations operation.
Interfejs wiersza polecenia platformy AzureAzure CLI Użyj operacji az account list-locations.Use the az account list-locations operation.

DostępnośćAvailability

Platforma Azure oferuje najlepszą w branży umowę dotyczącą poziomu usług gwarantującą dostępność pojedynczego wystąpienia maszyny wirtualnej na poziomie 99,9% pod warunkiem wdrożenia tej maszyny wirtualnej z magazynem Premium dla wszystkich dysków.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Aby wdrożenie kwalifikowało się do standardowej umowy dotyczącej poziomu usług na poziomie 99,95%, należy wdrożyć co najmniej dwie maszyny wirtualne obsługujące obciążenie w zestawie dostępności.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. Zestaw dostępności gwarantuje, że maszyny wirtualne są rozproszone w wielu domenach błędów w centrach danych platformy Azure oraz wdrożone na hostach z różnymi okresami konserwacji.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. Pełna treść umowy SLA dotyczącej usługi Azure wyjaśnia w całości kwestię gwarantowanej dostępności platformy Azure.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

Rozmiar maszyny wirtualnejVM size

Rozmiar maszyny wirtualnej zależy od obciążenia, które ma zostać uruchomione.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Wybrany rozmiar ma więc wpływ na takie czynniki jak moc procesora, pamięć i przestrzeń dyskowa.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. W ramach platformy Azure dostępna jest szeroka gama rozmiarów umożliwiających wykorzystanie produktu do wielu różnych zastosowań.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Na platformie Azure obowiązuje cena za godzinę, która jest określana na podstawie rozmiaru maszyny wirtualnej i jej systemu operacyjnego.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. W przypadku rozpoczętych godzin opłaty są pobierane tylko za faktycznie wykorzystane minuty.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Magazyn jest wyceniany oddzielnie; związane z nim opłaty są także pobierane osobno.Storage is priced and charged separately.

Limity maszyn wirtualnychVM Limits

Subskrypcje mają domyślne limity przydziałów, które mogą mieć wpływ na wdrożenie wielu maszyn wirtualnych w projekcie.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. Aktualny limit dla każdej subskrypcji wynosi 20 maszyn wirtualnych na region.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Limity można zwiększyć, wypełniając odpowiednio bilet pomocy technicznejLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Dyski zarządzaneManaged Disks

W przypadku funkcji Dyski zarządzane tworzenie konta usługi Azure Storage i zarządzanie nią odbywa się automatycznie w tle i nie trzeba martwić się o limity skalowalności konta magazynu.Managed Disks handles Azure Storage account creation and management in the background for you, and ensures that you do not have to worry about the scalability limits of the storage account. Wystarczy określić rozmiar dysku i warstwę wydajności (Standardowa/Premium), a platforma Azure utworzy dysk i będzie nim zarządzać.You specify the disk size and the performance tier (Standard or Premium), and Azure creates and manages the disk. O używanym magazynie nie trzeba myśleć przy dodawaniu dysków albo skalowaniu maszyny wirtualnej w górę i w dół.As you add disks or scale the VM up and down, you don't have to worry about the storage being used. Jeśli tworzysz nowe maszyny wirtualne, użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub witryny Azure Portal, aby utworzyć maszyny wirtualne z zarządzanymi dyskami systemu operacyjnego i dyskami danych.If you're creating new VMs, use the Azure CLI or the Azure portal to create VMs with Managed OS and data disks. Jeśli na maszynie wirtualnej znajdują się niezarządzane dyski, możesz przekonwertować maszyny wirtualne, tak aby korzystały z funkcji Dyski zarządzane.If you have VMs with unmanaged disks, you can convert your VMs to be backed with Managed Disks.

Można też zarządzać własnymi obrazami niestandardowymi na jednym koncie magazynu na region platformy Azure i używać ich do tworzenia setek maszyn wirtualnych w tej samej subskrypcji.You can also manage your custom images in one storage account per Azure region, and use them to create hundreds of VMs in the same subscription. Aby uzyskać więcej informacji o dyskach zarządzanych, zobacz Omówienie usługi Azure Managed Disks.For more information about Managed Disks, see the Managed Disks Overview.

DystrybucjiDistributions

Platforma Microsoft Azure umożliwia uruchamianie wielu popularnych dystrybucji systemu Linux dostarczanych i utrzymywanych przez kilku partnerów.Microsoft Azure supports running a number of popular Linux distributions provided and maintained by a number of partners. W portalu Azure Marketplace dostępne są takie dystrybucje jak Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD i wiele więcej.You can find distributions such as Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD, and more in the Azure Marketplace. Firma Microsoft aktywnie współpracuje z wieloma społecznościami systemu Linux, aby dodać jeszcze więcej pozycji do listy dystrybucji systemu Linux obsługiwanych na platformie Azure.Microsoft actively works with various Linux communities to add even more flavors to the Azure endorsed Linux Distros list.

Jeśli Twoja preferowana dystrybucja systemu Linux nie jest w tej chwili dostępna w galerii, masz możliwość skorzystania z własnej maszyny wirtualnej systemu Linux po utworzeniu i przekazaniu wirtualnego dysku twardego systemu Linux na platformie Azure.If your preferred Linux distro of choice is not currently present in the gallery, you can "Bring your own Linux" VM by creating and uploading a Linux VHD in Azure.

Firma Microsoft blisko współpracuje z partnerami, aby zagwarantować, że dostępne obrazy są aktualizowane i optymalizowane dla środowiska uruchomieniowego platformy Azure.Microsoft works closely with partners to ensure the images available are updated and optimized for an Azure runtime. Aby uzyskać więcej informacji na temat partnerów platformy Azure, zobacz następujące linki:For more information on Azure partners, see the following links:

Rozmiary maszyn wirtualnychVM Sizes

Rozmiar maszyny wirtualnej zależy od obciążenia, które ma zostać uruchomione.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Wybrany rozmiar ma więc wpływ na takie czynniki jak moc procesora, pamięć i przestrzeń dyskowa.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. W ramach platformy Azure dostępna jest szeroka gama rozmiarów umożliwiających wykorzystanie produktu do wielu różnych zastosowań.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Na platformie Azure obowiązuje cena za godzinę, która jest określana na podstawie rozmiaru maszyny wirtualnej i jej systemu operacyjnego.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. W przypadku rozpoczętych godzin opłaty są pobierane tylko za faktycznie wykorzystane minuty.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Magazyn jest wyceniany oddzielnie; związane z nim opłaty są także pobierane osobno.Storage is priced and charged separately.

Cloud-initCloud-init

Aby uzyskać właściwą kulturę DevOps, cała infrastruktura musi być zawarta w kodzie.To achieve a proper DevOps culture, all infrastructure must be code. Gdy cała infrastruktura przebywa w kodzie, można ją łatwo odtworzyć.When all the infrastructure lives in code it can easily be recreated. Platforma Azure współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi narzędziami automatyzacji, takimi jak Ansible, Chef, SaltStack i Puppet.Azure works with all the major automation tooling like Ansible, Chef, SaltStack, and Puppet. Platforma Azure oferuje również własne narzędzia automatyzacji:Azure also has its own tooling for automation:

Platforma Azure obsługuje funkcję Cloud-init w większości dystrybucje systemu Linux, która go obsługuje.Azure supports for cloud-init across most Linux Distros that support it. Aktywnie współpracujemy z partnerami zalecanych dystrybucji systemu Linux, aby mogła mieć pakietu cloud-init, włączone obrazów dostępnych w witrynie Azure marketplace.We are actively working with our endorsed Linux distro partners in order to have cloud-init enabled images available in the Azure marketplace. Te obrazy spowodują, że wdrożenia i konfiguracje usługi Cloud-init pracują bezproblemowo z maszynami wirtualnymi i zestawami skalowania maszyn wirtualnych.These images will make your cloud-init deployments and configurations work seamlessly with VMs and virtual machine scale sets.

PrzydziałyQuotas

Każda subskrypcja platformy Azure ma domyślnie ustawiony limit przydziałów, który może mieć wpływ na wdrożenie wielu maszyn wirtualnych w projekcie.Each Azure Subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of a large number of VMs for your project. Aktualny limit dla każdej subskrypcji wynosi 20 maszyn wirtualnych na region.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Limity przydziałów można szybko i łatwo zwiększyć, przesyłając zgłoszenie pomocy technicznej.Quota limits can be raised quickly and easily by filing a support ticket requesting a limit increase. Więcej informacji na temat limitów przydziałów znajduje się w artykułach:For more details on quota limits:

Usługa StorageStorage

NetworkingNetworking

Następne krokiNext steps

Utwórz pierwszą maszynę wirtualną.Create your first VM!