az webapp

Zarządzanie aplikacjami internetowymi.

Polecenia

az webapp auth

Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacją WEBAPP.

az webapp auth show

Pokaż ustawienia uwierzytelnienia dla WEBAPP.

az webapp auth update

Zaktualizuj ustawienia uwierzytelniania dla WEBAPP.

az webapp browse

Otwórz aplikację internetową w przeglądarce.

az webapp config

Skonfiguruj aplikację internetową.

az webapp config access-restriction

Metody, które pokazują, ustawiają, dodają i usuwają ograniczenia dostępu w aplikacji internetowej.

az webapp config access-restriction add

Dodaje ograniczenie dostępu do aplikacji internetowej.

az webapp config access-restriction remove

Usuwa ograniczenie dostępu z aplikacji internetowej.

az webapp config access-restriction set

Określa, czy lokacja SCM korzysta z tych samych ograniczeń co lokacja główna.

az webapp config access-restriction show

Pokaż ustawienia ograniczeń dostępu dla aplikacji internetowej.

az webapp config appsettings

Skonfiguruj ustawienia aplikacji sieci Web. Aktualizowanie lub usuwanie ustawień aplikacji spowoduje odtworzenie aplikacji.

az webapp config appsettings delete

Usuń ustawienia aplikacji sieci Web.

az webapp config appsettings list

Pobierz szczegóły ustawień aplikacji sieci Web.

az webapp config appsettings set

Ustaw ustawienia aplikacji sieci Web.

az webapp config backup

Zarządzanie kopiami zapasowymi dla aplikacji sieci Web.

az webapp config backup create

Utwórz kopię zapasową aplikacji sieci Web.

az webapp config backup list

Wyświetl listę kopii zapasowych aplikacji sieci Web.

az webapp config backup restore

Przywracanie aplikacji internetowej z kopii zapasowej.

az webapp config backup show

Pokaż harmonogram tworzenia kopii zapasowych dla aplikacji sieci Web.

az webapp config backup update

Skonfiguruj nowy harmonogram tworzenia kopii zapasowych dla aplikacji sieci Web.

az webapp config connection-string

Zarządzaj ciągami połączenia aplikacji sieci Web.

az webapp config connection-string delete

Usuwanie parametrów połączenia aplikacji sieci Web.

az webapp config connection-string list

Pobierz parametry połączenia aplikacji sieci Web.

az webapp config connection-string set

Zaktualizuj parametry połączenia aplikacji sieci Web.

az webapp config container

Zarządzaj ustawieniami kontenera aplikacji sieci Web.

az webapp config container delete

Usuń ustawienia kontenera aplikacji sieci Web.

az webapp config container set

Ustaw ustawienia kontenera aplikacji sieci Web.

az webapp config container show

Pobierz szczegóły ustawień kontenera aplikacji sieci Web.

az webapp config hostname

Skonfiguruj nazwy hostów dla aplikacji sieci Web.

az webapp config hostname add

Powiąż nazwę hosta z aplikacją sieci Web.

az webapp config hostname delete

Usuń powiązanie nazwy hosta z aplikacji sieci Web.

az webapp config hostname get-external-ip

Pobierz zewnętrzny adres IP dla aplikacji sieci Web.

az webapp config hostname list

Wyświetl listę wszystkich powiązań nazwy hosta dla aplikacji sieci Web.

az webapp config set

Ustaw konfigurację aplikacji sieci Web.

az webapp config show

Pobierz szczegóły konfiguracji aplikacji sieci Web.

az webapp config snapshot

Zarządzanie migawkami aplikacji sieci Web.

az webapp config snapshot list

Utwórz listę migawek dostępnych dla aplikacji sieci Web.

az webapp config snapshot restore

Przywracanie migawki aplikacji sieci Web.

az webapp config ssl

Skonfiguruj certyfikaty SSL dla aplikacji sieci Web.

az webapp config ssl bind

Powiąż certyfikat SSL z aplikacją internetową.

az webapp config ssl create

Utwórz certyfikat zarządzany dla nazwy hosta w aplikacji WEBAPP.

az webapp config ssl delete

Usuń certyfikat SSL z aplikacji sieci Web.

az webapp config ssl import

Zaimportuj protokół SSL lub Certyfikat usługi App Service do aplikacji internetowej z Key Vault.

az webapp config ssl list

Wyświetlanie listy certyfikatów SSL dla aplikacji internetowej.

az webapp config ssl show

Pokaż szczegóły certyfikatu SSL dla aplikacji internetowej.

az webapp config ssl unbind

Usuń powiązanie certyfikatu SSL z aplikacji sieci Web.

az webapp config ssl upload

Przekaż certyfikat SSL do aplikacji sieci Web.

az webapp config storage-account

Zarządzaj konfiguracjami kont usługi Azure Storage w aplikacji sieci Web. (Tylko Web Apps Linux i Web Apps kontenery systemu Windows).

az webapp config storage-account add

Dodaj konfigurację konta usługi Azure Storage do aplikacji sieci Web. (Tylko Web Apps Linux i Web Apps kontenery systemu Windows).

az webapp config storage-account delete

Usuń konfigurację konta usługi Azure Storage dla aplikacji sieci Web. (Tylko Web Apps Linux i Web Apps kontenery systemu Windows).

az webapp config storage-account list

Pobierz konfiguracje konta usługi Azure Storage dla aplikacji sieci Web. (Tylko Web Apps Linux i Web Apps kontenery systemu Windows).

az webapp config storage-account update

Aktualizowanie istniejącej konfiguracji konta usługi Azure Storage w aplikacji sieci Web. (Tylko Web Apps Linux i Web Apps kontenery systemu Windows).

az webapp container

Grupa poleceń związanych z operacjami kontenera WEBAPP.

az webapp container up

Eksperymentalne polecenie umożliwiające utworzenie i wdrożenie kontenera WEBAPP.

az webapp cors

Zarządzaj udostępnianiem zasobów między źródłami (CORS).

az webapp cors add

Dodaj dozwolone źródła.

az webapp cors remove

Usuń dozwolone źródła.

az webapp cors show

Pokaż dozwolone źródła.

az webapp create

Utwórz aplikację internetową.

az webapp create-remote-connection

Tworzy połączenie zdalne przy użyciu tunelu TCP do aplikacji internetowej.

az webapp delete

Usuwanie aplikacji internetowej.

az webapp deleted

Zarządzanie usuniętymi aplikacjami sieci Web.

az webapp deleted list

Wyświetl listę aplikacji sieci Web, które zostały usunięte.

az webapp deleted restore

Przywracanie usuniętej aplikacji sieci Web.

az webapp deploy

Wdraża podany artefakt w usłudze Azure Web Apps.

az webapp deployment

Zarządzanie wdrożeniami aplikacji sieci Web.

az webapp deployment container

Zarządzanie ciągłym wdrażaniem opartym na kontenerach.

az webapp deployment container config

Skonfiguruj ciągłe wdrażanie za pośrednictwem kontenerów.

az webapp deployment container show-cd-url

Pobierz adres URL, za pomocą którego można skonfigurować elementy webhook na potrzeby ciągłego wdrażania.

az webapp deployment list-publishing-credentials

Uzyskaj szczegółowe informacje o dostępnych poświadczeniach publikowania aplikacji sieci Web.

az webapp deployment list-publishing-profiles

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące dostępnych profilów wdrażania aplikacji internetowych.

az webapp deployment slot

Zarządzanie miejscami wdrożenia aplikacji sieci Web.

az webapp deployment slot auto-swap

Skonfiguruj funkcję autoswap miejsca wdrożenia.

az webapp deployment slot create

Tworzy miejsce wdrożenia.

az webapp deployment slot delete

Usuń miejsce wdrożenia.

az webapp deployment slot list

Wyświetl listę wszystkich miejsc wdrożenia.

az webapp deployment slot swap

Zmień miejsca wdrożenia aplikacji sieci Web.

az webapp deployment source

Zarządzanie wdrażaniem aplikacji sieci Web za pośrednictwem kontroli źródła.

az webapp deployment source config

Zarządzanie wdrażaniem z repozytoriów Git lub Mercurial.

az webapp deployment source config-local-git

Pobierz adres URL dla punktu końcowego repozytorium git do klonowania i wypychania dla wdrożenia aplikacji internetowej.

az webapp deployment source config-zip

Wykonaj wdrożenie przy użyciu wdrożenia kudu zip push dla aplikacji internetowej.

az webapp deployment source delete

Usuń konfigurację wdrożenia kontroli źródła.

az webapp deployment source show

Pobierz szczegóły konfiguracji wdrożenia kontroli źródła.

az webapp deployment source sync

Synchronizuj z repozytorium. Wymagany tylko w trybie integracji ręcznej.

az webapp deployment source update-token

Zaktualizuj token kontroli źródła w pamięci podręcznej w usłudze Azure App Service.

az webapp deployment user

Zarządzanie poświadczeniami użytkownika na potrzeby wdrożenia.

az webapp deployment user set

Aktualizacja poświadczeń wdrożenia.

az webapp deployment user show

Pobierz użytkownika publikacji wdrożenia.

az webapp hybrid-connection

Metody, które wyświetlają, dodają i usuwają połączenia hybrydowe z aplikacji webapps.

az webapp hybrid-connection add

Dodaj połączenie hybrydowe do WEBAPP.

az webapp hybrid-connection list

Wyświetl listę połączeń hybrydowych w webapp.

az webapp hybrid-connection remove

Usuń połączenie hybrydowe z WEBAPP.

az webapp identity

Zarządzaj tożsamością usługi zarządzanej aplikacji sieci Web.

az webapp identity assign

Przypisz tożsamość usługi zarządzanej do aplikacji sieci Web.

az webapp identity remove

Wyłącz tożsamość usługi zarządzanej aplikacji sieci Web.

az webapp identity show

Wyświetl tożsamość usługi zarządzanej aplikacji sieci Web.

az webapp list

Lista aplikacji internetowych.

az webapp list-instances

Lista wszystkich wystąpień aplikacji internetowej lub miejsca aplikacji internetowej skalowanych w zewnątrz.

az webapp list-runtimes

Lista dostępnych wbudowanych stosów, których można używać w aplikacjach internetowych.

az webapp log

Zarządzanie dziennikami aplikacji sieci Web.

az webapp log config

Skonfiguruj rejestrowanie dla aplikacji sieci Web.

az webapp log deployment

Manage web app deployment logs.

az webapp log deployment list

List deployments associated with web app.

az webapp log deployment show

Show deployment logs of the latest deployment, or a specific deployment if deployment-id is specified.

az webapp log download

Pobierz historię dzienników aplikacji sieci Web jako plik zip.

az webapp log show

Pobierz szczegóły konfiguracji rejestrowania aplikacji sieci Web.

az webapp log tail

Uruchom śledzenie dzienników na żywo dla aplikacji internetowej.

az webapp remote-connection

Utwórz połączenie zdalne przy użyciu tunelu TCP do aplikacji sieci Web.

az webapp remote-connection create

Tworzy połączenie zdalne przy użyciu tunelu TCP do aplikacji sieci Web.

az webapp restart

Uruchom ponownie aplikację internetową.

az webapp scan

Zawiera grupę poleceń, które są pożądane do skanowania WEBAPP. Obecnie dostępne tylko dla aplikacji webapps opartych na systemie Linux.

az webapp scan list-result

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące wszystkich skanów przeprowadzonych na webapp, co pozwala uzyskać maksymalny limit skanowania ustawiony na WEBAPP. spowoduje to wyświetlenie dziennika skanowania w celu dodania stanu skanowania dla każdego skanowania przeprowadzonego w webapp.

az webapp scan show-result

Pobierz wyniki określonego identyfikatora skanowania. Spowoduje to pobranie wyników dziennika skanowania określonego identyfikatora skanowania.

az webapp scan start

Uruchamia skanowanie w określonych plikach webapp w katalogu wwwroot. Zwraca kod JSON zawierający ScanID, traking i adres URL wyników.

az webapp scan stop

Kończy bieżące skanowanie wykonywane. Nie robi nic, jeśli nie jest wykonywane skanowanie.

az webapp scan track

Śledź stan skanowania, dostarczając identyfikator skanowania. Stan skanowania można śledzić z [rozpoczęcie, sukces, Niepowodzenie, TimeoutFailure, wykonywanie].

az webapp show

Pobierz szczegóły aplikacji internetowej.

az webapp ssh

Polecenie SSH ustanawia sesję SSH z kontenerem internetowym, a deweloper otrzyma terminal powłoki zdalnie.

az webapp start

Uruchom aplikację internetową.

az webapp stop

Zatrzymaj aplikację internetową.

az webapp traffic-routing

Zarządzanie routingiem ruchu dla aplikacji sieci Web.

az webapp traffic-routing clear

Wyczyść reguły routingu i Wyślij cały ruch do środowiska produkcyjnego.

az webapp traffic-routing set

Skonfiguruj ruch routingu do miejsc wdrożenia.

az webapp traffic-routing show

Wyświetl bieżącą dystrybucję ruchu między gniazdami.

az webapp up

Tworzenie aplikacji internetowej i wdrażanie kodu z lokalnego obszaru roboczego do aplikacji. Polecenie jest wymagane do uruchomienia polecenia z folderu, w którym znajduje się kod. Bieżąca obsługa obejmuje środowiska Node, Python, .NET Core i ASP.NET. Aplikacje Node i Python są tworzone jako aplikacje systemu Linux. .Net Core, ASP.NET i statyczne aplikacje HTML są tworzone jako aplikacje systemu Windows. Dołącz flagę html, aby wdrożyć jako statyczną aplikację HTML.

az webapp update

Aktualizowanie aplikacji internetowej.

az webapp vnet-integration

Metody, które wyświetlają, dodają i usuwają integracje sieci wirtualnej z WEBAPP.

az webapp vnet-integration add

Dodaj regionalną integrację sieci wirtualnej do WEBAPP.

az webapp vnet-integration list

Wyświetl listę integracji sieci wirtualnej w webapp.

az webapp vnet-integration remove

Usuń integrację regionalnej sieci wirtualnej z WEBAPP.

az webapp webjob

Zezwala na operacje zarządzania zadaniami WebJob w aplikacji sieci Web.

az webapp webjob continuous

Zezwala na operacje zarządzania ciągłymi zadaniami WebJob w aplikacji sieci Web.

az webapp webjob continuous list

Wyświetl listę wszystkich ciągłych zadań WebJob w wybranej aplikacji sieci Web.

az webapp webjob continuous remove

Usuwanie określonego ciągłego Zadania WebJob.

az webapp webjob continuous start

Uruchamianie określonego ciągłego Zadania WebJob dla wybranej aplikacji sieci Web.

az webapp webjob continuous stop

Zatrzymywanie określonego ciągłego Zadania WebJob.

az webapp webjob triggered

Zezwala na operacje zarządzania wyzwalanymi zadaniami WebJob w aplikacji sieci Web.

az webapp webjob triggered list

Wyświetl listę wszystkich wyzwolonych zadań WebJob hostowanych w aplikacji sieci Web.

az webapp webjob triggered log

Pobierz historię określonego wyzwalanego Zadania WebJob hostowanego w aplikacji sieci Web.

az webapp webjob triggered remove

Usuwanie określonego wyzwalanego Zadania WebJob hostowanego w aplikacji sieci Web.

az webapp webjob triggered run

Uruchamianie określonego wyzwalanego Zadania WebJob hostowanego w aplikacji sieci Web.

az webapp browse

Otwórz aplikację internetową w przeglądarce.

az webapp browse [--ids]
         [--logs]
         [--name]
         [--resource-group]
         [--slot]
         [--subscription]

Przykłady

Otwórz aplikację internetową w przeglądarce. (wygenerowane automatycznie)

az webapp browse --name MyWebapp --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielony spacją). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje dotyczące argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--logs -l

Włącz wyświetlanie strumienia dziennika natychmiast po uruchomieniu aplikacji internetowej.

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Ustawienie domyślne można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślne miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Domyślną subskrypcję można skonfigurować przy użyciu narzędzia az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp create

Utwórz aplikację internetową.

Nazwa aplikacji internetowej musi być w stanie utworzyć unikatową nazwę FQDN jako AppName.azurewebsites.net.

az webapp create --name
         --plan
         --resource-group
         [--assign-identity]
         [--deployment-container-image-name]
         [--deployment-local-git]
         [--deployment-source-branch]
         [--deployment-source-url]
         [--docker-registry-server-password]
         [--docker-registry-server-user]
         [--multicontainer-config-file]
         [--multicontainer-config-type {COMPOSE, KUBE}]
         [--role]
         [--runtime]
         [--scope]
         [--startup-file]
         [--subscription]
         [--tags]

Przykłady

Utwórz aplikację internetową z konfiguracją domyślną.

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName

Tworzenie aplikacji internetowej przy użyciu języka Java|11| Środowisko uruchomieniowe Java SE|8 przy użyciu ogranicznika "|".

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName --runtime "java|11|Java SE|8"

Tworzenie aplikacji internetowej przy użyciu języka Java|11| Środowisko uruchomieniowe Java SE|8 przy użyciu ogranicznika ":".

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName --runtime "java:11:Java SE:8"

Utwórz aplikację internetową ze środowiskiem uruchomieniowym NodeJS 10.14 i wdrożoną z lokalnego repozytorium Git.

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName --runtime "node|10.14" --deployment-local-git

Utwórz aplikację internetową z obrazem z witryny DockerHub.

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName -i nginx

Utwórz aplikację internetową z obrazem z prywatnego rejestru dockerHub.

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName -i MyImageName -s username -w password

Utwórz aplikację internetową z obrazem z prywatnego Azure Container Registry.

az webapp create -g MyResourceGroup -p MyPlan -n MyUniqueAppName -i myregistry.azurecr.io/docker-image:tag

Utwórz usługę WebApp przy użyciu App Service zasobów, który znajduje się w innej grupie zasobów.

AppServicePlanID=$(az appservice plan show -n SharedAppServicePlan -g MyASPRG --query "id" --out tsv) az webapp create -g MyResourceGroup -p "$AppServicePlanID" -n MyUniqueAppName

Parametry wymagane

--name -n

Nazwa nowej aplikacji internetowej.

--plan -p

Nazwa lub identyfikator zasobu planu usługi App Service. Aby go uzyskać, użyj funkcji "appservice plan create".

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

Parametry opcjonalne

--assign-identity

Zaakceptuj tożsamości przypisane przez system lub użytkownika oddzielone spacjami. Użyj "[system]", aby odwołać się do tożsamości przypisanej przez system, lub identyfikatora zasobu, aby odwołać się do tożsamości przypisanej przez użytkownika. Aby uzyskać więcej przykładów, zapoznaj się z pomocą.

--deployment-container-image-name -i

Tylko system Linux. Nazwa obrazu kontenera z Docker Hub, np. publisher/image-name:tag.

--deployment-local-git -l

Włącz lokalne repozytorium git.

--deployment-source-branch -b

Gałąź do wdrożenia.

wartość domyślna: master
--deployment-source-url -u

Adres URL repozytorium Git do połączenia z ręczną integracją.

--docker-registry-server-password -w

Hasło serwera rejestru kontenerów. Wymagane dla rejestrów prywatnych.

--docker-registry-server-user -s

Nazwa użytkownika serwera rejestru kontenerów.

--multicontainer-config-file

Tylko system Linux. Plik konfiguracji dla aplikacji wielokonfertowych. (lokalne lub zdalne).

--multicontainer-config-type

Tylko system Linux.

akceptowane wartości: COMPOSE, KUBE
--role

Nazwa roli lub identyfikator, który będzie mieć tożsamość przypisana przez system.

wartość domyślna: Contributor
--runtime -r

Canonicalized web runtime w formacie Framework| Wersja, np. "PHP|7.2". Dozwolone ograniczniki: "|" lub ":". Użyj az webapp list-runtimes dla listy dostępnych.

--scope

Zakres, do których może uzyskać dostęp tożsamość przypisana przez system.

--startup-file

Tylko system Linux. Plik startowy sieci Web.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

--tags

Tagi rozdzielone spacjami: key[=value] [key[=value] ...]. Użyj "", aby wyczyścić istniejące tagi.

az webapp create-remote-connection

Tworzy połączenie zdalne przy użyciu tunelu TCP do aplikacji internetowej.

az webapp create-remote-connection [--ids]
                  [--instance]
                  [--name]
                  [--port]
                  [--resource-group]
                  [--slot]
                  [--subscription]
                  [--timeout]

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielony spacją). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje dotyczące argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--instance -i

Wystąpienie aplikacji internetowej, z które ma nawiązać połączenie. Wartość domyślna to brak.

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--port -p

Port połączenia zdalnego. Ustawienie domyślne: Losowy dostępny port.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślnie miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

--timeout -t

Limit czasu w sekundach. Wartość domyślna to brak.

az webapp delete

Usuwanie aplikacji internetowej.

az webapp delete [--ids]
         [--keep-dns-registration]
         [--keep-empty-plan]
         [--keep-metrics]
         [--name]
         [--resource-group]
         [--slot]
         [--subscription]

Przykłady

Usuwanie aplikacji internetowej. (wygenerowane automatycznie)

az webapp delete --name MyWebapp --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--keep-dns-registration

Zachowaj rejestrację DNS.

--keep-empty-plan

Zachowaj pusty plan usługi App Service.

--keep-metrics

Zachowaj metryki aplikacji.

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie zidentyfikowana, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślnie miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp deploy

Wdraża podany artefakt w usłudze Azure Web Apps.

az webapp deploy [--async {false, true}]
         [--clean {false, true}]
         [--ids]
         [--ignore-stack {false, true}]
         [--name]
         [--resource-group]
         [--restart {false, true}]
         [--slot]
         [--src-path]
         [--src-url]
         [--subscription]
         [--target-path]
         [--timeout]
         [--type]

Przykłady

Asynchroniczne wdrażanie pliku war.

az webapp deploy --resource-group ResouceGroup --name AppName --src-path SourcePath --type war --async IsAsync

Wdrażanie statycznego pliku tekstowego w pliku wwwroot/staticfiles/test.txt

az webapp deploy --resource-group ResouceGroup --name AppName --src-path SourcePath --type static --target-path staticfiles/test.txt

Parametry opcjonalne

--async

Wdrożenie asynchroniczne.

akceptowane wartości: false, true
--clean

Czyszczenie lub nie. Wartość domyślna to typ docelowy.

akceptowane wartości: false, true
--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--ignore-stack

Powinna zastąpić domyślne sprawdzanie stosu.

akceptowane wartości: false, true
--name -n

Nazwa aplikacji internetowej, z która ma nawiązać połączenie.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults group=<name> .

--restart

Uruchom ponownie lub nie. Domyślne zachowanie to ponowne uruchomienie.

akceptowane wartości: false, true
--slot -s

Nazwa miejsca wdrożenia do użycia.

--src-path

Ścieżka pliku do wdrożenia. Przykład: /mnt/apps/myapp.war.

--src-url

Adres URL do pobrania pakietu. Przykład: http://mysite.com/files/myapp.war?key=123.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

--target-path

Ścieżka docelowa względem wwwroot, do której zostanie wdrożony plik.

--timeout

Limit czasu operacji w milisekundach.

--type

Żądany typ wdrożenia.

az webapp list

Lista aplikacji internetowych.

az webapp list [--query-examples]
        [--resource-group]
        [--subscription]

Przykłady

Lista domyślnych nazw hostów i stanu dla wszystkich aplikacji internetowych.

az webapp list --query "[].{hostName: defaultHostName, state: state}"

Lista wszystkich uruchomionych aplikacji internetowych.

az webapp list --query "[?state=='Running']"

Parametry opcjonalne

--query-examples

Zalecane jest użycie ciągu JMESPath. Możesz skopiować jedno z zapytań i wkleić je po parametrze --query w podwójnych cudzysłowach, aby wyświetlić wyniki. Możesz dodać co najmniej jedno słowo kluczowe pozyacyjne, dzięki czemu będziemy w stanie dawać sugestie na podstawie tych słów kluczowych.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp list-instances

Lista wszystkich wystąpień aplikacji internetowej lub miejsca aplikacji internetowej skalowanych w zewnątrz.

az webapp list-instances --name
             --resource-group
             [--slot]
             [--subscription]

Parametry wymagane

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Ustawienie domyślne można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults group=<name> .

Parametry opcjonalne

--slot -s

Nazwa miejsca aplikacji internetowej. Domyślne miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Domyślną subskrypcję można skonfigurować przy użyciu narzędzia az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp list-runtimes

Lista dostępnych wbudowanych stosów, których można używać w aplikacjach internetowych.

az webapp list-runtimes [--linux]
            [--subscription]

Parametry opcjonalne

--linux

Lista stosów środowiska uruchomieniowego dla aplikacji internetowych opartych na systemie Linux.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Domyślną subskrypcję można skonfigurować przy użyciu narzędzia az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp restart

Uruchom ponownie aplikację internetową.

az webapp restart [--ids]
         [--name]
         [--resource-group]
         [--slot]
         [--subscription]

Przykłady

Uruchom ponownie aplikację internetową. (wygenerowane automatycznie)

az webapp restart --name MyWebapp --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielony spacją). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje dotyczące argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślne miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Domyślną subskrypcję można skonfigurować przy użyciu narzędzia az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp show

Pobierz szczegóły aplikacji internetowej.

az webapp show [--ids]
        [--name]
        [--query-examples]
        [--resource-group]
        [--slot]
        [--subscription]

Przykłady

Pobierz szczegóły aplikacji internetowej. (wygenerowane automatycznie)

az webapp show --name MyWebapp --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie zidentyfikowana, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--query-examples

Zaokomenduj ciąg JMESPath. Możesz skopiować jedno z zapytań i wkleić je po parametrze --query w podwójnych cudzysłowach, aby wyświetlić wyniki. Możesz dodać co najmniej jedno słowo kluczowe pozyacyjne, aby można było przekazać sugestie na podstawie tych słów kluczowych.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślnie miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp ssh

Polecenie SSH ustanawia sesję SSH z kontenerem internetowym, a deweloper otrzyma terminal powłoki zdalnie.

az webapp ssh [--ids]
       [--instance]
       [--name]
       [--port]
       [--resource-group]
       [--slot]
       [--subscription]
       [--timeout]

Przykłady

z aplikacją internetową za pomocą programu SSH

az webapp ssh -n MyUniqueAppName -g MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--instance -i

Wystąpienie aplikacji internetowej, z które ma nawiązać połączenie. Wartość domyślna to brak.

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--port -p

Port połączenia zdalnego. Ustawienie domyślne: Losowy dostępny port.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślnie miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

--timeout -t

Limit czasu w sekundach. Wartość domyślna to brak.

az webapp start

Uruchom aplikację internetową.

az webapp start [--ids]
        [--name]
        [--resource-group]
        [--slot]
        [--subscription]

Przykłady

Uruchom aplikację internetową. (wygenerowane automatycznie)

az webapp start --name MyWebapp --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślne miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Domyślną subskrypcję można skonfigurować przy użyciu narzędzia az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp stop

Zatrzymaj aplikację internetową.

az webapp stop [--ids]
        [--name]
        [--resource-group]
        [--slot]
        [--subscription]

Przykłady

Zatrzymaj aplikację internetową. (wygenerowane automatycznie)

az webapp stop --name MyWebapp --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielony spacją). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje dotyczące argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślne miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Domyślną subskrypcję można skonfigurować przy użyciu narzędzia az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp up

Tworzenie aplikacji internetowej i wdrażanie kodu z lokalnego obszaru roboczego do aplikacji. Polecenie jest wymagane do uruchomienia polecenia z folderu, w którym znajduje się kod. Bieżąca obsługa obejmuje środowiska Node, Python, .NET Core i ASP.NET. Aplikacje Node i Python są tworzone jako aplikacje systemu Linux. .Net Core, ASP.NET i statyczne aplikacje HTML są tworzone jako aplikacje systemu Windows. Dołącz flagę html, aby wdrożyć jako statyczną aplikację HTML.

az webapp up [--dryrun]
       [--html]
       [--ids]
       [--launch-browser]
       [--location]
       [--logs]
       [--name]
       [--os-type {Linux, Windows}]
       [--plan]
       [--resource-group]
       [--runtime]
       [--sku {B1, B2, B3, D1, F1, FREE, I1, I1v2, I2, I2v2, I3, I3v2, P1V2, P1V3, P2V2, P2V3, P3V2, P3V3, PC2, PC3, PC4, S1, S2, S3, SHARED}]
       [--subscription]

Przykłady

Wyświetlanie szczegółów aplikacji, która zostanie utworzona, bez konieczności uruchamiania operacji

az webapp up --dryrun

Utwórz aplikację internetową z konfiguracją domyślną, uruchamiając polecenie z folderu, w którym istnieje kod do wdrożenia.

az webapp up

Tworzenie aplikacji internetowej o określonej nazwie

az webapp up -n MyUniqueAppName

Tworzenie aplikacji internetowej o określonej nazwie i java|11| Środowisko uruchomieniowe Java SE|8 przy użyciu ogranicznika "|"

az webapp up -n MyUniqueAppName --runtime "java|11|Java SE|8"

Tworzenie aplikacji internetowej o określonej nazwie i java|11| Środowisko uruchomieniowe Java SE|8 przy użyciu ogranicznika ":"

az webapp up -n MyUniqueAppName --runtime "java:11:Java SE:8"

Utwórz aplikację internetową w określonym regionie, uruchamiając polecenie z folderu, w którym istnieje kod do wdrożenia.

az webapp up -l locationName

Utwórz aplikację internetową i włącz przesyłanie strumieniowe dzienników po zakończeniu operacji wdrażania. Umożliwi to domyślną konfigurację wymaganą do włączenia przesyłania strumieniowego dzienników.

az webapp up --logs

Tworzenie aplikacji internetowej i wdrażanie jej jako statycznej aplikacji HTML.

az webapp up --html

Parametry opcjonalne

--dryrun

Pokaż podsumowanie operacji tworzenia i wdrażania zamiast jej wykonywania.

--html

Ignoruj wykrywanie aplikacji i wdrażanie jej jako aplikacji HTML.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--launch-browser -b

Uruchom utworzoną aplikację przy użyciu domyślnej przeglądarki.

--location -l

Lokalizacja. Wartości z: az account list-locations . Lokalizację domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults location=<location> .

--logs

Skonfiguruj domyślne rejestrowanie wymagane do włączenia wyświetlania strumienia dziennika natychmiast po uruchomieniu aplikacji internetowej.

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Ustawienie domyślne można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--os-type

Ustaw typ systemu operacyjnego dla aplikacji, która ma zostać utworzona.

akceptowane wartości: Linux, Windows
--plan -p

Nazwa plan usługi aplikacji skojarzony z aplikacją internetową.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults group=<name> .

--runtime -r

Canonicalized web runtime w formacie Framework| Wersja, np. "PHP|7.2". Dozwolone ograniczniki: "|" lub ":". Użyj az webapp list-runtimes dla listy dostępnych.

--sku

Warstwy cenowe, np. F1 (bezpłatne), D1 (udostępnione), B1 (podstawowy mały), B2 (podstawowy średni), B3 (podstawowy duży), S1 (mały standard), P1V2 (premium v2 mały), P1V3 (premium v3 mały), P2V3 (premium v3 średni), P3V3 (Premium V3 Large), PC2 (Premium Container Small), PC3 (Premium Container Medium), PC4 (duży kontener Premium), I1 (izolowany mały), I2 (izolowany średni), I3 (izolowany duży), I1v2 (izolowany v2 mały) , I2v2 (izolowany średni v2), I3v2 (izolowany v2 duży).

akceptowane wartości: B1, B2, B3, D1, F1, FREE, I1, I1v2, I2, I2v2, I3, I3v2, P1V2, P1V3, P2V2, P2V3, P3V2, P3V3, PC2, PC3, PC4, S1, S2, S3, SHARED
--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

az webapp update

Aktualizowanie aplikacji internetowej.

az webapp update [--add]
         [--client-affinity-enabled {false, true}]
         [--force-dns-registration {false, true}]
         [--force-string]
         [--https-only {false, true}]
         [--ids]
         [--name]
         [--remove]
         [--resource-group]
         [--set]
         [--skip-custom-domain-verification {false, true}]
         [--skip-dns-registration {false, true}]
         [--slot]
         [--subscription]
         [--ttl-in-seconds {false, true}]

Przykłady

Aktualizowanie tagów aplikacji internetowej.

az webapp update -g MyResourceGroup -n MyAppName --set tags.tagName=tagValue

Aktualizowanie aplikacji internetowej. (wygenerowane automatycznie)

az webapp update --https-only true --name MyAppName --resource-group MyResourceGroup

Parametry opcjonalne

--add

Dodaj obiekt do listy obiektów, określając pary ścieżki i wartości klucza. Przykład: --add property.listProperty <key=value, string lub JSON string>.

--client-affinity-enabled

Włącza wysyłanie plików cookie koligacji sesji.

akceptowane wartości: false, true
--force-dns-registration

W przypadku wartości true nazwa hosta aplikacji internetowej jest wymuszana w systemie DNS.

akceptowane wartości: false, true
--force-string

W przypadku korzystania z funkcji "set" lub "add" zachowaj literały ciągu zamiast próbować przekonwertować ciąg na JSON.

--https-only

Przekieruj cały ruch do aplikacji przy użyciu protokołu HTTP do protokołu HTTPS.

akceptowane wartości: false, true
--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (spacja). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje z argumentów "Identyfikator zasobu". Należy podać argument --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name -n

Nazwa aplikacji internetowej. Jeśli nazwa nie zostanie nieokreślona, zostanie wygenerowana losowo. Wartość domyślną można skonfigurować przy użyciu narzędzia az configure --defaults web=<name> .

--remove

Usuń właściwość lub element z listy. Przykład: --remove property.list LUB --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu programu az configure --defaults group=<name> .

--set

Zaktualizuj obiekt, określając ścieżkę właściwości i wartość do ustawienia. Przykład: --set property1.property2=.

--skip-custom-domain-verification

W przypadku wartości true domeny niestandardowe * (inne azurewebsites.net) skojarzone z aplikacją internetową nie są weryfikowane.

akceptowane wartości: false, true
--skip-dns-registration

Jeśli nazwa hosta aplikacji internetowej o wartości true nie jest zarejestrowana w systemie DNS podczas tworzenia.

akceptowane wartości: false, true
--slot -s

Nazwa miejsca. Domyślnie miejsce produkcyjne, jeśli nie zostanie określone.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu usługi az account set -s NAME_OR_ID .

--ttl-in-seconds

Czas transmisji w sekundach dla domyślnej nazwy domeny aplikacji internetowej.

akceptowane wartości: false, true