Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Rozwiązywanie problemów z łącznikami aplikacji przy użyciu komunikatów o błędachTroubleshooting App Connectors using error messages

Błędy łącznika aplikacji są wyświetlane w oknie dialogowym łącznika aplikacji po próbie połączenia aplikacji w chmurze za pomocą łącznika aplikacji interfejsu API.App connector errors can be seen in the app connector dialog after attempting to connect a cloud app using the API App connector.

Komunikat o błędzieError message Powiązana aplikacjaRelevant app OpisDescription RozwiązanieResolution
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 400 Niewłaściwe żądanie:{"error":{"code":"AF20012","message":"Określony identyfikator dzierżawy (identyfikator_dzierżawy) jest niepoprawnie skonfigurowany w systemie."HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request: {"error":{"code":"AF20012","message":"Specified tenant ID (Tenant_ID goes here) is incorrectly configured in the system." Office 365Office 365 Nie znaleziono żadnych przypisanych licencji usługi Office 365.No assigned Office 365 licenses were found. Przypisz co najmniej jedną licencję usługi Office 365 do dzierżawy.Assign at least one Office 365 license to your tenant.
AuthFatalFailureException: com.box.boxjavalibv2.exceptions.BoxServerException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Nieprawidłowy token odświeżania"}AuthFatalFailureException: com.box.boxjavalibv2.exceptions.BoxServerException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"} BoxBox Token odświeżania usługi Box jest nieprawidłowy.The Box refresh token is not valid Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Box z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
BoxRestException: Nie można przeanalizować odpowiedzi.BoxRestException: Failed to parse response. BoxBox Błąd wewnętrznyInternal error Kliknij ponownie link Przetestuj teraz, aby przetestować połączenie z usługą Box.Click the Test now link again to test the connection to Box.
ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Nieprawidłowy token odświeżania"}ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"}' BoxBox Token odświeżania usługi Box jest nieprawidłowy.The Box refresh token is not valid Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Box z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
BoxServerException: Użytkownik nie może korzystać z tej funkcji, jeśli nie ma konta dla przedsiębiorstwBoxServerException: User cannot access this feature without having an enterprise BoxBox Konto usługi Box nie jest kontem dla przedsiębiorstw.The Box account is not an Enterprise account. Uaktualnij licencję usługi Box do wersji Enterprise, a następnie wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Box z usługą Cloud App Security.Upgrade your Box license to the Enterprise version of Box and then follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
BoxServerException: Brak autoryzacji — nie można autoryzować z tą usługąBoxServerException: Unauthorized - Cannot authorize with this service BoxBox Administrator usługi Box usunął aplikację Cloud App Security z usługi Box.The Box admin deleted the Cloud App Security application in Box. Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Box z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 401 Brak autoryzacjiHttpRequestFailure: Server returned: 401 Unauthorized OktaOkta Token usługi Okta jest nieprawidłowy.The Okta token is not valid. Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Okta z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect Okta to Cloud App Security again.
IOException:IOException: OktaOkta Błąd wewnętrznyInternal error Skontaktuj się z pomocą technicznąContact support
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 404 Nie znalezionoHttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found OktaOkta Błąd wewnętrznyInternal error Skontaktuj się z pomocą technicznąContact support
SocketTimeoutException: Upłynął limit czasu odczytuSocketTimeoutException: Read timed out SalesforceSalesforce Błąd wewnętrznyInternal error Kliknij ponownie link Przetestuj teraz, aby przetestować połączenie z usługą Salesforce.Click the Test now link again to test the connection to Salesforce.
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 400 Niewłaściwe żądanieHttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request SalesforceSalesforce Połączenie z usługą Salesforce nie zostało nawiązane poprawnie lub wygasło.Either the connection to Salesforce did not complete or is expired. Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Salesforce z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect Salesforce to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 401 Brak autoryzacjiHttpRequestFailure: Server returned: 401 Unauthorized Office 365Office 365 Problem wewnętrznyInternal problem Kliknij ponownie link Przetestuj teraz.Click the Test now link again
TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: błąd walidacji poświadczeń.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS70008: podany kod autoryzacji lub token odświeżania wygasł.AADSTS70008: The provided authorization code or refresh token is expired. Wyślij nowe żądanie interaktywnej autoryzacji dla tego użytkownika i zasobu.Send a new interactive authorization request for this user and resource. Office 365Office 365 Token wygasłToken expired Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Office 365 z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
SocketTimeoutException: Upłynął limit czasu odczytuSocketTimeoutException: Read timed out Office 365Office 365 Błąd wewnętrznyInternal error Kliknij ponownie link Przetestuj teraz.Click the Test now link again
NullPointerExceptionNullPointerException Office 365Office 365 Błąd wewnętrznyInternal error Skontaktuj się z pomocą technicznąContact support
IgniteExceptionIgniteException Office 365Office 365 Dane domeny lub użytkownika są nieprawidłoweDomain or user are not valid Zresetuj ustawienia i wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Office 365 z usługą Cloud App Security.Reset your settings and follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: błąd walidacji poświadczeń.ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS70008: podany kod autoryzacji lub token odświeżania wygasł.AADSTS70008: The provided authorization code or refresh token is expired. Wyślij nowe żądanie interaktywnej autoryzacji dla tego użytkownika i zasobu.Send a new interactive authorization request for this user and resource. Office 365Office 365 Dane domeny lub użytkownika są nieprawidłoweDomain or user are not valid Zresetuj ustawienia i wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Office 365 z usługą Cloud App Security.Reset your settings and follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 400 Niewłaściwe żądanieHttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request Office 365Office 365 Błąd wewnętrznyInternal error Jeśli kliknięcie linku Przetestuj teraz nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, kliknij ten link ponownie za kilka minut. Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Office 365 z usługą Cloud App Security.Click the Test now link again in a few minutes, if it does not work, follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
GoogleJsonResponseException: 401 Brak autoryzacjiGoogleJsonResponseException: 401 Unauthorized G SuiteG Suite Odmowa dostępu.Access denied. Nie masz uprawnień do odczytu rekordów działań.You are not authorized to read activity records. Użytkownik, który ma zostać zalogowany do usługi G Suite, musi być administratorem.The user you log into G Suite with must be an admin user. Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi G Suite z usługą Cloud App Security przy użyciu konta administratora.Follow the process to connect G Suite to Cloud App Security again using an admin account.
GoogleJsonResponseException: 403 ZabronionyGoogleJsonResponseException: 403 Forbidden G SuiteG Suite Problem z uruchomieniem interfejsu API usługi G Suite.Problem running the G Suite API. Jeśli właśnie wdrożono łącznik aplikacji usługi Cloud App Security dla usługi G Suite, sprawdź, czy w przypadku wybrania opcji Nieograniczone konto usługi G Suite rzeczywiście nie podlega ograniczeniom.If you just deployed the Cloud App Security App Connector for G Suite, check the following: If you clicked Unlimited, make sure that your G Suite account is really unlimited. Jeśli tak nie jest, uruchom ponownie łącznik aplikacji i odznacz opcję nieograniczonego konta.If it is not, run the App Connector again and un-select the option for an unlimited account. Sprawdź, czy zakresy zdefiniowane podczas instalacji są poprawne.Check that the scopes you defined during setup are correct. Jeśli błąd dotyczy wdrożenia innego niż nowe, być może osiągnięto limit wykorzystania interfejsu API na dany dzień, a zdarzenia usługi G Suite zostaną odnowione w kolejnym dniu.If this is not a new deployment and you see this error, it may be that you reached the API limit for today and G Suite events will be renewed tomorrow.
TokenResponseException: 400 Niewłaściwe żądanieTokenResponseException: 400 Bad Request G SuiteG Suite Połączenie z usługą G Suite nie zostało nawiązane poprawnie lub wygasło.Either the connection to G Suite did not complete or is expired. Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi G Suite z usługą Cloud App Security.Follow the process to connect G Suite to Cloud App Security again.
RuntimeException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 403 ZabronionyRuntimeException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.HttpRequestFailure: Server returned: 403 Forbidden ServiceNowServiceNow Uprawnienia są nieprawidłowePermissions are incorrect Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi ServiceNow z usługą Cloud App Security przy użyciu konta administratora.Follow the process to connect ServiceNow to Cloud App Security again using an admin account.
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 401 Brak autoryzacjiHttpRequestFailure: Server returned: 401 Unauthorized Exchange OnlineExchange Online Użytkownika lub hasło są niepoprawneUser or password are incorrect Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne i wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Exchange Online z usługą Cloud App Security.Make sure the username and password are correct and Follow the process to connect Exchange Online to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 404 Nie znalezionoHttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found Exchange OnlineExchange Online Użytkownik, którego chcesz zalogować do usługi Exchange Online, nie ma głównej skrzynki pocztowej w usłudze Exchange Online (na przykład użytkownik nie istnieje w usłudze Azure AD lub istnieje w usłudze Azure AD, ale nie ma licencji usługi Exchange Online).The user you are using to log into Exchange Online does not have a primary mailbox in Exchange Online (for example, a user who does not exist in Azure AD or a user exists in Azure AD, but does not have an Exchange Online license). Wykonaj ponownie procedurę łączenia usługi Exchange Online z usługą Cloud App Security przy użyciu nowego konta administratora.Follow the process to connect Exchange Online to Cloud App Security again using a new admin account.
NullPointerExceptionNullPointerException AWSAWS Błąd wewnętrznyInternal error Skontaktuj się z pomocą technicznąContact support
HttpRequestFailure: Serwer zwrócił: 500 Wewnętrzny błąd serweraHttpRequestFailure: Server returned: 500 Internal server error Wszystkie aplikacjeAll apps W aplikacji wystąpił błąd.There was an error in the app. Sprawdź stan aplikacjiCheck the status of the app
Limit czasu usługiService timeout Wszystkie aplikacjeAll apps Wykryto przekroczenie limitu czasu połączenia między aplikacją a usługą Cloud App Security.A timeout was detected in the connection between Cloud App Security and the app. Może to być spowodowane problemem z aplikacją.This could be due to a problem with the app. Spróbuj ponownie później.Try again later.

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.