Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Importowanie grup użytkownikówImport user groups

Po nawiązaniu połączenia za pomocą łączników interfejsu API apps, Microsoft Cloud App Security umożliwia importowanie grup użytkowników, na przykład z usługi Office 365 i Azure Active Directory.When you connect apps using API connectors, Microsoft Cloud App Security enables you to import user groups, for example from Office 365 and Azure Active Directory. Istnieją dwa typy grup użytkowników:There are two types of user groups:

 • Grupy automatyczneAutomatic groups
  Grupy automatyczne są tworzone domyślnie przez Microsoft Cloud App Security.Automatic groups are created by default by Microsoft Cloud App Security. Istnieje na przykład automatyczna grupa użytkowników o nazwie Zewnętrzne zawierająca wszystkich użytkowników ze wszystkich aplikacji, którzy są użytkownikami zewnętrznymi względem organizacji i mają dostęp do plików bądź wykazywali się aktywnością w dzierżawie.For example, there is an automatic user group called External which combines all users from all apps who are external to your organization and have access to files or were in user activities in your tenant. W usłudze Cloud App Security istnieją następujące grupy automatyczne:The following automatic groups exist in Cloud App Security:

  • ZewnętrzneExternal
  • Administrator usługi DropboxDropbox administrator
  • Administrator usługi Office 365Office 365 administrator
  • Administrator usługi G SuiteG Suite administrator
  • Administrator usługi BoxBox administrator
  • Wszystkie standardowe i niestandardowe profile usługi Salesforce, na przykład Administrator systemu Salesforce.All Salesforce standard and custom profiles, for example, Salesforce System Administrator. Zobacz pełną listę tutaj.See the full list here.
 • Grupy importowaneImported groups
  Z połączonych aplikacji można zaimportować dowolną grupę.You can import any group from your connected apps. Na przykład można zaimportować grupy użytkowników z usługi Office 365 (Active Directory) i innych połączonych aplikacji.For example, you can import user groups from Office 365 (Active Directory) and other connected apps. Dzięki temu można wyszukiwać zagrożenia w organizacji z perspektywy konkretnej grupy, a nie całej organizacji czy konkretnego użytkownika.This enables you to look for threats in your org, not by looking at the whole org or at a specific user, but by looking at a specific group.

Typowe scenariusze wykorzystujące importowane grupy użytkowników obejmują: badanie, które dokumenty oglądają osoby z działu kadr, sprawdzanie, czy coś nietypowego dzieje się w grupie kierownictwa lub czy ktoś z grupy administratorów wykonuje działania spoza Stanów Zjednoczonych.Typical scenarios that leverage imported user groups include: you can investigate which docs the HR people look at, or you can check if there's something unusual happening in the executive group, or if someone from the admin group performed an activity outside the US. Aby zaimportować grupy użytkowników:To import user groups:

 1. Na pasku menu kliknij ikonę ustawień ikona ustawień i wybierz pozycję Grupy użytkowników.In the menu bar, click the settings icon settings icon and select User groups.

 2. Kliknij pozycję Importuj grupę użytkowników.Click Import user group.

  Importowanie grup użytkowników

 3. Wybierz aplikację, z której chcesz zaimportować grupę użytkowników.Select the app from which to import the user group. Lista aplikacji będzie różna w zależności od wdrożonych łączników aplikacji.The list of apps will depend on which App Connectors you deployed.

 4. Wybierz grupę do zaimportowania.Select the group to import. Lista dostępnych grup będzie zawierała listę wszystkich istniejących grup użytkowników w samej aplikacji.The list of available groups will be a list of all the existing user groups in the app itself. Aby dodać nową grupę, trzeba to zrobić bezpośrednio w samej aplikacji, a następnie wybrać ją stamtąd, gdy będzie już widoczna w aplikacji.If you want to add a new group, you have to do it directly in the app itself, and then when it appears here, select it.

 5. W zależności od rozmiaru grupy importowanie może zająć nawet godzinę.Depending on the size of the group, import can take up to an hour. Można wybrać opcję otrzymywania powiadomienia pocztą e-mail po zakończeniu tego procesu.You can select the option to be notified by email when the import process is complete.

 6. Kliknij przycisk importowania.Click Import. Po zaimportowaniu grupy usługa Cloud App Security automatycznie synchronizuje członków tej grupy, podobnie jak usługa Active Directory Connect.After you import a group, Cloud App Security automatically syncs the group members, just like Active Directory Connect.

 7. Po ukończeniu importowania na stronie Grupy użytkowników można kliknąć konkretną grupę, aby wyświetlić listę jej wszystkich członków.After the import is complete, from the User groups page you can click on a specific group to view a list of all the members of the group. Można również kliknąć dowolnego członka grupy, aby wyświetlić dalsze informacje dotyczące konkretnego konta, na przykład aplikacje, których używa, a także podsumowanie konta, w tym wykresy użytkownika i jego działania.You can also click on any member of the group to further drill down into the details of a specific account and view which apps they use and a summary of the account including graphs of the user and their activity.

Po zaimportowaniu grup można wybierać je jako filtry podczas badania dziennika aktywności i tworzenia zasad.Importing groups enables you to select those groups as filters when investigating in the Activity log and when creating policies.

Uwaga

Tylko działania wykonywane po zaimportowaniu grupy użytkowników będą oznakowane jako wykonane przez członka grupy użytkowników.Only activities performed after importing a user group will be tagged as having been performed by a member of the user group.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z filtrów grupy użytkowników, zobacz Działania.For more information on using the User group filters, see Activities.

Zobacz teżSee Also

Konfigurowanie rozwiązania Cloud DiscoverySet up Cloud Discovery

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.