Wyrażenia (C++)Expressions (C++)

W tej sekcji opisano wyrażenia języka C++.This section describes C++ expressions. Wyrażenia to sekwencje operatorów i operandów, które są używane dla co najmniej jednego z tych celów:Expressions are sequences of operators and operands that are used for one or more of these purposes:

  • Obliczanie wartości z operandów.Computing a value from the operands.

  • Wyznaczanie obiektów lub funkcji.Designating objects or functions.

  • Generowanie "efektów ubocznych".Generating "side effects." (Efekty uboczne to wszystkie akcje inne niż Obliczanie wyrażenia — na przykład modyfikacja wartości obiektu).(Side effects are any actions other than the evaluation of the expression — for example, modifying the value of an object.)

W języku C++ operatory mogą być przeciążone, a ich znaczenie może być zdefiniowane przez użytkownika.In C++, operators can be overloaded and their meanings can be user-defined. Nie można jednak zmodyfikować ich pierwszeństwa i liczby podejmowanych przez nie argumentów operacji.However, their precedence and the number of operands they take cannot be modified. W tej sekcji opisano składnię i semantykę operatorów w miarę ich dostarczania w języku, a nie przeciążony.This section describes the syntax and semantics of operators as they are supplied with the language, not overloaded. Oprócz typów wyrażeń i semantyki wyrażeń, omówione są następujące tematy:In addition to types of expressions and semantics of expressions, the following topics are covered:

Tematy dotyczące operatorów w innych sekcjach:Topics on operators in other sections:

Zobacz teżSee also

Dokumentacja języka C++C++ Language Reference