FieldIdentifier Struktura

Definicja

Unikatowo identyfikuje jedno pole, które można edytować. Może to odpowiadać właściwości obiektu modelu lub może być dowolną inną nazwaną wartością.

public value class FieldIdentifier : IEquatable<Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::FieldIdentifier>
public struct FieldIdentifier : IEquatable<Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.FieldIdentifier>
type FieldIdentifier = struct
Public Structure FieldIdentifier
Implements IEquatable(Of FieldIdentifier)
Dziedziczenie
FieldIdentifier
Implementuje

Konstruktory

FieldIdentifier(Object, String)

Inicjuje nowe wystąpienie FieldIdentifier struktury.

Właściwości

FieldName

Pobiera nazwę pola edytowalnego.

Model

Pobiera obiekt, który jest właścicielem pola edytowalnego.

Metody

Create<TField>(Expression<Func<TField>>)

Inicjuje nowe wystąpienie FieldIdentifier struktury.

Equals(FieldIdentifier)

Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)
GetHashCode() System.IEquatable`1.GetHashCode

Dotyczy