RoleManager<TRole>.CreateAsync(TRole) Metoda

Definicja

Tworzy określony role w magazynie trwałości.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ CreateAsync(TRole role);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> CreateAsync (TRole role);
abstract member CreateAsync : 'Role -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
override this.CreateAsync : 'Role -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Overridable Function CreateAsync (role As TRole) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Rola do utworzenia.

Zwraca

Task<IdentityResult>

, Task który reprezentuje operację asynchroniczną.

Dotyczy