FileResult.EntityTag Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia etag skojarzony z FileResult .

public:
 property Microsoft::Net::Http::Headers::EntityTagHeaderValue ^ EntityTag { Microsoft::Net::Http::Headers::EntityTagHeaderValue ^ get(); void set(Microsoft::Net::Http::Headers::EntityTagHeaderValue ^ value); };
public Microsoft.Net.Http.Headers.EntityTagHeaderValue EntityTag { get; set; }
public Microsoft.Net.Http.Headers.EntityTagHeaderValue? EntityTag { get; set; }
member this.EntityTag : Microsoft.Net.Http.Headers.EntityTagHeaderValue with get, set
Public Property EntityTag As EntityTagHeaderValue

Wartość właściwości

EntityTagHeaderValue

Dotyczy