IRouter.RouteAsync(RouteContext) Metoda

Definicja

Trasy asynchroniczne oparte na bieżącym context .

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RouteAsync(Microsoft::AspNetCore::Routing::RouteContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task RouteAsync (Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext context);
abstract member RouteAsync : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RouteAsync (context As RouteContext) As Task

Parametry

context
RouteContext

RouteContextWystąpienie.

Zwraca

Task

Dotyczy