MathObject.log(Double) Metoda

Definicja

Oblicza logarytm dziesiętny dla podanej liczby, który jest logarytmem naturalnym podanej liczby.Calculates the logarithm base e of the specified number, which is the natural logarithm of the specified number.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static double log(double x);
[Microsoft.JScript.JSFunction((Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum) 0, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_log)]
public static double log (double x);
[Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.None, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_log)]
public static double log (double x);
[<Microsoft.JScript.JSFunction((Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum) 0, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_log)>]
static member log : double -> double
[<Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.None, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_log)>]
static member log : double -> double
Public Shared Function log (x As Double) As Double

Parametry

x
Double

Liczba, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny.The number to calculate the natural logarithm of.

Zwraca

Double

Logarytm naturalny x .The natural logarithm of x.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też