WorksheetBase.CustomProperties Właściwość

Definicja

Pobiera CustomProperties obiekt reprezentujący informacje o identyfikatorze skojarzone z arkuszem.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.CustomProperties CustomProperties { get; }

Wartość właściwości

CustomProperties

CustomPropertiesObiekt reprezentujący informacje o identyfikatorze skojarzone z arkuszem.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa właściwości, CustomProperties Aby dodać niestandardową właściwość o nazwie "Microsoft" z wartością "MSFT" do bieżącego arkusza. Następnie przykład wykonuje iterację kolekcji właściwości niestandardowych, dopóki nie odnajdzie właściwości "Microsoft" i ustawi wartość tej właściwości do komórki a1.

Ten przykład dotyczy dostosowywania na poziomie dokumentu.

private void AddStockSymbol()
{
  this.CustomProperties.Add("Microsoft", "MSFT");

  for (int i = 1; i <= this.CustomProperties.Count; i++)
  {
    if (this.CustomProperties.get_Item(i).Name == "Microsoft")
    {
      this.Range["A1"].Value2 =
        this.CustomProperties.get_Item(i).Value.ToString();
      return;
    }
  }
}
Private Sub AddStockSymbol()
  Me.CustomProperties.Add("Microsoft", "MSFT")

  Dim i As Integer
  For i = 1 To Me.CustomProperties.Count
    If Me.CustomProperties(i).Name = "Microsoft" Then
      Me.Range("A1").Value2 = _
        Me.CustomProperties(i).Value.ToString()
      Return
    End If
  Next i

End Sub 'AddStockSymbol

Dotyczy